Nuo 2020-01-01 įsigalioja naujõs redakcijos:

-    Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (VPIDĮ);
-    Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas (VTEKĮ).

Taip pat įsigalioja Valstybės politikų elgesio kodekso pakeitimai.


Kviečiame susipažinti su žemiau šiame puslapyje pateikta informacija.
Kilus papildomiems klausimams, maloniai prašome kreiptis tel. arba el. p.: 8 603 88386, 8 5 212 43 96, vtek[eta]vtek.lt, giedrius[eta]vtek.lt


Dėl deklaruojančių asmenų sąrašų derinimo su VTEK:

 • Pagal VPIDĮ, institucijose ir įstaigose turi būti patvirtinti sąrašai pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus (VPIDĮ 4 str. 3 d. 11 p. ir 22 str. 2 d.).
   
 • Šiuose sąrašuose turi būti išvardyti visi atitinkamoje institucijoje ar įstaigoje dirbantys asmenys, kuriuos teikti privačių interesų deklaracijas įpareigoja VPIDĮ.
   
 • Taip pat į deklaruojančių asmenų sąrašus gali (bet neprivalo) būti įtraukti ir kiti viešojo sektoriaus subjektų darbuotojai, kuriems priskirtos funkcijos susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu (VPIDĮ 4 str. 3 d. 11 p.).
   
 • Dėmesio! Derinimui su VTEK turi būti siunčiamas tik sąrašas tų viešojo sektoriaus subjektų darbuotojų pareigybių, kurioms, įstaigos ar institucijos vadovo nuomone, yra priskirtos funkcijos, išvardytos VPIDĮ 4 str. 3 d. 11 p. Derinant tokį sąrašą su VTEK, būtina pateikti detalius į jį įtrauktų darbuotojų pareigybių ir atliekamų funkcijų aprašymus.

NAUJASIS DEKLARAVIMAS

Parsisiųsti skrajutę PDF formatu

Privačių interesų deklaravimas nuo 2020 m. 

.................................................................................................................................................................................................................................................

ATMINTINĖ

Deklaruojantiems:

 • Neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojame ne anksčiau kaip nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.
 • Privačių interesų deklaracijų teikimo terminai ir tvarka nesikeičia: deklaruojama nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo. Deklaruojama per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą.
   
 • Kitas savo ar sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietes ir kitas pareigas (nenurodytas deklaracijos formos tituliniame lape ID001) reikėtų nurodyti privačių interesų deklaracijos priede ID001J „Ryšiai su juridiniais asmenimis“.

 

Deklaruojantiems pirkimuose:

 • Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turės ir:
  • perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai;
  • asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus,
  • ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose,
  • viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo koncesijos iniciatoriai.
    
 • Nepateikę deklaracijos, perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai bei pirkimo iniciatoriai, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

 

Viešojo sektoriaus įstaigų ir institucijų vadovams:

 • Atkreipkite dėmesį, kad Jūsų vadovaujamoje įstaigoje ar institucijoje turi būti patvirtintas sąrašas pareigų, kurias einant asmenims privalu deklaruoti privačius interesus (VPIDĮ 22 straipsnio 2 dalis).
   
 • Privalote informuoti į pareigas renkamus, priimamus ir skiriamus asmenis bei asmenis, kuriems privačius interesus privalu deklaruoti kitais pagrindais (deklaruojančio asmens statusą turinčius asmenis) apie pareigą pateikti deklaraciją priėmimo, skyrimo į pareigas ar deklaruojančio asmens statuso įgijimo metu (VPIDĮ 4 straipsnio 2 dalis).
   
 • Jūsų arba Jūsų įgalioti asmenys privalo kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip deklaruojantys asmenys Jūsų vadovaujamoje įstaigoje ar institucijoje laikosi VPIDĮ nuostatų (VPIDĮ 22 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
   
 • Siekdami efektyvios VPIDĮ nuostatų įgyvendinimo kontrolės, susipažinkite su VTEK rekomendacija dėl VPIDĮ nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo.

 

Šiurkštūs pažeidimai:

 • VPIDĮ draudžiančių, įpareigojančių ar apribojančių nuostatų šiurkštus pažeidimas užtraukia baudą nuo 600 iki 1600 eurų;
 • pakartotinis nusižengimas užtraukia baudą nuo 1600 iki 2600 eurų.

 Pripažįstama, kad deklaruojantysis šiurkščiai pažeidė VPIDĮ nuostatas, jeigu:

 • VPIDĮ nuostatos pažeistos, nors deklaruojančiam asmeniui jau buvo pateiktos išankstinės rašytinės rekomendacijos, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo jis privalo nusišalinti;
 • VPIDĮ nuostatos pažeistos pakartotinai per vienus metus nuo tos dienos, kurią asmuo buvo pripažintas pažeidusiu šį įstatymą;
 • VPIDĮ nuostatos pažeistos dėl interesų konflikto, kurio aplinkybėmis valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo (ar jam artimas asmuo) realizavo savo privatų interesą.

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

Parsisiųsti skrajutę PDF formatu Deklaruojantieji

 

Šie teisės aktai įsigalioja nuo 2020-01-01:

Deklaravimas:

 

Nusišalinimas ir nusišalinimo nepriėmimas

Interesų konfliktai pirkimuose

KontrolėŠie teisės aktai nuo 2020-01-01 netenka galios:


 

 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti