Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2020-06-25 pradėtas tyrimas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininkės Editos Janušienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, 2019 m. vasarą VMI viršininkė nenusišalino skiriant didesnį pareiginės algos koeficientą artimam asmeniui.

2020-06-25 pradėtas tyrimas dėl Jonavos rajono savivaldybės mero Mindaugo Sinkevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų balandį savivaldybės taryboje M.Sinkevičius sprendė klausimus, susijusius su Jonavos rajono sodininkų bendrija „Užuovėja“, kurios teritorijoje valstybės politikas ir jam artimas asmuo turi nekilnojamojo turto. Teigiama, kad klausimai dėl finansavimo skyrimo Užuovėjos gatvės kapitaliniam remontui bei kitų dviejų – Pušyno ir Žaliakalnio – gatvių dalių išpirkimui buvo įtraukti į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę, kurią sudarė M. Sinkevičius po to už šiuo klausimus balsavęs ir pačiame savivaldybės tarybos posėdyje.

2020-06-25 pradėtas tyrimas dėl buvusios Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo grupės vyresniosios specialistės Editos Vaišnorienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatytų atstovavimo apribojimų. Vadovaujantis VPIDVTĮ, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir persiųstos informacijos pagrindu. Esą, atstovaudama fiziniams ir juridiniams asmenims, E. Vaišnorienė 2019-2020 m. teikė septynis prašymus Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, veikiančiai prie Aplinkos ministerijos: du – kuriais, prašyta patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą ar paskirties keitimą ir penkis – kuriais, prašyta išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.

2020-06-17 pradėtas tyrimas dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Imanto Motiejūno elgesio. Aiškinamasi, ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai spalį I. Motiejūnas įsakymu remonto darbams skyrė 3 tūkst. Eur. savivaldybės biudžeto lėšų Telšių „Ateities“ progimnazijai, nors šiai švietimo įstaigai vadovauja jo sutuoktinė.

2020-06-10 pradėtas tyrimas dėl UAB „Neste Lietuva“ teisininko Liudo Basiulio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nevykdė neteisėtos lobistinės veiklos ir tokiais veiksmais nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, L. Basiulis Seimo Aplinkos apsaugos komitetui teikė pasiūlymus keisti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą. Taip pat, esą, šių metų sausį ir kovą jis dalyvavo minėtojo komiteto posėdžiuose, kai svarstytas minėtojo teisės akto projektas. Lobistinė veikla – fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Vykdyti lobistinę veiklą gali registruoti lobistai.

2020-05-28 pradėtas tyrimas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Valdemaro Chomičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas po to, kai VTEK kilo abejonių dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo savivaldybės tarybos Etikos komisijos atliktame tyrime. Tyrimo metu VTEK aiškinasi aplinkybes, kai V. Chomičius šių metų sausį savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo sprendžiant klausimą dėl patalpų nuomos sutarčių su VšĮ „Alytaus regionine televizija“ pratęsimo ir nuomos kainos nustatymo. Esą, šališkumą galbūt galėjo sukelti faktas, kad šios viešosios įstaigos direktorė vadovauja ir kitai valstybės politiko darbovietei – VšĮ „Dzūkijos sportas“.

2020-05-28 pradėtas tyrimas dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Uosto pasienio užkardos vado Vytauto Sakevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas po to, kai VTEK kilo abejonių dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atliktame tyrime. VTEK tiria aplinkybes, kai V. Sakevičius šių metų pradžioje dalyvavo sutartiniais ryšiais su jo sutuoktine susijusio pavaldaus asmens tarnybinės veiklos vertinimo procedūrose.

2020-05-20 pradėtas tyrimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės Virginijos Baltraitienės elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomos medžiagos pagrindu. Aiškinamasi, ar šių metų kovą ir balandį V. Baltraitienė nusišalino savivaldybės tarybos Etikos komisijoje sprendžiant klausimus dėl jos atžvilgiu atliekamų tyrimų eigos.

2020-05-06 pradėtas tyrimas dėl Tauragės rajono savivaldybės mero Dovydo Kaminsko elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusiame Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (VPIDVTĮ) nustatyto draudimo vienerius metus skatinti šį teisės aktą pažeidusius asmenis. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai gruodį mero potvarkiu savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga buvo skirtos vienkartinės piniginės išmokos, įskaitant ir tarnautoją, kuris pernai liepą VTEK sprendimu buvo pripažintas pažeidęs VPIDVTĮ reikalavimus dėl privačių interesų deklaravimo.

2020-05-06 pradėti tyrimai dėl keturių Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių elgesio: Egidijaus Gečo, Vitalijos Jankauskaitės-Milčiuvienės, Ginto Navardausko ir Raimundo Vaitiekaus. Aiškinamasi, ar šie valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimai pradėti gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Esą, šių metų vasarį minėtieji savivaldybės tarybos nariai inicijavo savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo siūlyta nustatyti 30 procentų žemės mokesčio lengvatą, sumažinant mokesčio dydį už žemės ūkio paskirties žemę, nors jiems Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje priklauso žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

2020-05-06 pradėti tyrimai dėl aštuonių Varėnos rajono savivaldybės tarybos narių Virginijaus Bučinsko, Kęstučio Budėno, Sauliaus Ivanausko, Rasos Kačiurinienės, Gintauto Kanaukos, Mariaus Krakausko, Giedriaus Samulevičiaus ir Audriaus Saulyno elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimai pradėti gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai šių metų kovą vykusiame Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, prieš priimant sprendimą dėl savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių 2019 metų veiklos ataskaitų, balsuota dėl minėtųjų savivaldybės tarybos narių pareikštų nusišalinimų nepriėmimo. Šie valstybės politikai galbūt nenusišalino ir balsavo nepriimti savo pačių pareikštus nusišalinimus.

2020-05-06 pradėtas tyrimas dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario Artūro Jacevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo įvertinusi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atliktą tyrimą ir suabejojusi dėl galbūt netinkamo VPIDVTĮ nuostatų taikymo. VTEK aiškinasi situaciją, kai pernai spalį savivaldybės tarybos posėdyje svarstant sprendimo projektą, susijusį su Pakruojo rajono savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimu, A. Jacevičius galbūt pasiūlė šį klausimą išbraukti iš darbotvarkės ir už tai balsavo, taip pat galbūt balsavo ir už patį projektą. Esą, A. Jacevičius dirba vienoje iš sutartį su švietimo įstaigomis sudariusių vežėjų – keleivinio transporto paslaugas teikiančioje AB „Pakruojo transportas“.

2020-04-29 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės abdominalinės chirurgijos gydytojo Ryčio Tutkaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei ar nepažeidė draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti. Tyrimą VTEK pradėjo įvertinusi VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atlikto tyrimo medžiagą ir suabejojusi dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai šių metų vasarį R. Tutkus iš ligoninėje gydyto paciento galbūt paėmė 40 Eur dydžio sumą už vienvietę palatą, tačiau šių pinigų į ligoninės kasą neįnešė tol, kol pacientas nepaprašė pateikti paslaugos apmokėjimą patvirtinančių dokumentų.

2020-04-29 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės I Chirurginio skyriaus vedėjo, abdominalinės chirurgijos gydytojo Algimanto Stašinsko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei ar nepažeidė draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti. Tyrimą VTEK pradėjo įvertinusi VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atlikto tyrimo medžiagą ir suabejojusi dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai šių metų vasarį, prieš planinę operaciją, A. Stašinskas galbūt nurodė pacientui įsigyti medicininę priemonę – „Protac“ fiksavimo įtaisą – iš UAB „Sorimpleksas“ ir pateikė šios bendrovės vadybininko kontaktinį telefono numerį.

2020-04-22 pradėtas tyrimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės Aušrelės Kaminskienės elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai A. Kaminskienė, būdama savivaldybės tarybos Etikos komisijos nare, aktyviai dalyvavo šios komisijos posėdyje svarstant su jos atžvilgiu atliekamais tyrimais susijusius klausimus.

2020-04-15 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario Arūno Tumos elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas pranešimo ir papildomai gautos medžiagos pagrindu. VTEK vertina, ar A. Tuma nenusižengė minėtiesiems reikalavimams, kai dalyvavo sprendimų rengimo, svarstymo ir (ar) priėmimo procedūrose, susijusiose su Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės sutvarkymo projektu. Esą, šiame projekte numatyta įrengti požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, o tuo galbūt yra suinteresuotas A. Tuma, kaip netoliese esančio viešbučio savininkas.

2020-04-15 pradėtas tyrimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nario ir Etikos komisijos pirmininko Sauliaus Sinickio elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas pranešimo ir papildomai gautos medžiagos pagrindu. VTEK vertina aplinkybes, kai šių metų kovą S. Sinickis galbūt nenusišalino savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdyje svarstant klausimą dėl jo elgesio atitikties VPIDĮ nuostatoms, reglamentuojančioms privačių interesų deklaravimą.

2020-04-08 pradėtas tyrimas dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nario Juozo Klimkevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas po to, kai VTEK, gavusi atitinkamą pranešimą dėl J. Klimkevičiaus elgesio, paragino jį deklaruoti privačius interesus, tačiau J. Klimkevičius iki VTEK jam išsiųstame raginime nustatyto termino to nepadarė.

2020-04-08 pradėtas tyrimas dėl buvusios Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Socialinės infrastruktūros poskyrio vyriausiosios specialistės Nijolės Juodienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto bei draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimą VTEK pradėjo suabejojusi galbūt netinkamu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų taikymu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atliktame tyrime dėl N. Juodienės elgesio. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai N. Juodienė rengdama Klaipėdos lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ remonto darbų pirkimo dokumentus bei vykdydama remonto darbų priežiūrą, galbūt nesilaikė aukščiau minėtųjų įstatymo nuostatų ir remonto darbų konkursą laimėjusios bendrovės atstovų galbūt prašė paslaugų, susijusių su jos privačiu interesu.

(Tyrimas pratęstas) 2020-03-16 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero Remigijaus Šimašiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. VTEK tiria aplinkybes, kai meras pernai lapkritį galbūt nurodė savivaldybės darbuotojams jo vardu parengti skundą administraciniam teismui dėl jo atžvilgiu pernai spalį priimto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimo, kuriuo R. Šimašiui konstatuotas Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimas. Tyrimą VTEK pradėjo įvertinusi savivaldybės tarybos Etikos komisijos pateiktą informaciją.

(Tyrimas pratęstas)
2020-02-26 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktorės Alinos Pūrienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Sveikatos apsaugos ministerijos atsiųstame pranešime teigiama, esą 2019 m. rugpjūtį A. Pūrienė pasirašė darbo sutartį, kuria pati save priėmė į projekto, susijusio su mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimu taikant interaktyvias intervencijas, vadovės pareigas. 2020-05-13 tyrimas išplėstas: papildomai VTEK vertins, ar Žalgirio klinikos direktorei nekilo interesų konfliktas 2019 m. kovą-2020 m. sausį pasirašius kitus dokumentus, kuriuose ji pati nurodyta kaip minėtojo projekto vadovė.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl tuometinio VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti