Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2019-02-20 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus Arvydo Vaitkaus elgesio. Sprendimas priimtas išnagrinėjus gautą pranešimą. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų deklaruoti privačius interesus. Gautame pranešime keliamas klausimas, ar A. Vaitkus neturėjo savo privačių interesų deklaracijoje nurodyti asmenų, kurie, esą, paaukojo lėšų politiniam sąrašui, su kuriuo A. Vaitkus kandidatuoja į mero pareigas, ir kurie yra tiesiogiai susiję su komercinių interesų Klaipėdos uoste turinčiomis įmonėmis.

2019-02-20 pradėtas tyrimas dėl Visagino savivaldybės merės Dalios Štraupaitės elgesio. Aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, o taip pat naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, merė galbūt pasinaudojo savivaldybei priklausančiu tarnybiniu transportu bei vairuotojo paslaugomis.

2019-02-20 pradėtas tyrimas dėl galbūt neteisėtai vykdytos lobistinės veiklos. Aiškinamasi, ar UAB „Termosnaigė“ ir Ko gamybos direktorius Gintaras Palubinskas bei UAB „Termoskydas“ direktorius Edgaras Vaškevičius nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo (LVĮ) nuostatų. Tyrimas pradėtas gautų duomenų pagrindu, kurie rodo, kad minėtieji asmenys Aplinkos ministerijai raštu pateikė konkrečius pasiūlymus keisti du Aplinkos ministro įsakymus: 2018 m. liepos 27 d. – susijusį su kvietimu teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti bei 2018 m. gruodžio 7 d. – dėl daugiabučių namų investicinių planų rengimo tvarkos aprašo. Tokiais veiksmais jie galbūt pažeidė LVĮ nuostatas.

2019-02-20 pradėtas tyrimas dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos nario Artūro Domarko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautoje informacijoje nurodoma, kad A. Domarkas galbūt nenusišalino Telšių rajono savivaldybės tarybos ir jos komiteto posėdžiuose sprendžiant klausimą dėl finansavimo skyrimo VšĮ „Telšių krepšinio centras“. Esą, šiai įstaigai vadovauja pats A. Domarkas, o savininkas yra jam artimas asmuo.

2019-02-13 pradėtas tyrimas dėl Visagino savivaldybės valdomos UAB „Visagino būstas“ direktoriaus Erlando Galaguzo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nustatytų apribojimų įsidarbinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, E. Galaguzas buvo Visagino savivaldybės tarybos narys, o vėliau, neišlaukęs vienerių metų, nuo 2017 m. lapkričio pradėjo eiti savivaldybės kontroliuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ direktoriaus pareigas. VPIDVTĮ 18 straipsnis numato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo, vienerius metus neturi teisės dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

2019-02-06 pradėtas tyrimas dėl VšĮ „Krepšinio rytas“ buvusio direktoriaus Dariaus Gudelio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, D. Gudelis 2017-2018 m. ėjo VšĮ „Krepšinio rytas“ vadovo pareigas, tačiau nedeklaravo privačių interesų, kaip tai numato VPIDVTĮ. Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis taip pat laikytini administravimo įgaliojimus turintys asmenys, kurie dirba viešosiose įstaigose, gaunančiose lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų.

2019-02-06 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėjo Mindaugo Kubiliaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai, pradėjęs eiti minėtąsias pareigas, M. Kubilius galbūt nepateikė privačių interesų deklaracijos įstatymo nustatyta tvarka.

2019-01-30 pradėtas tyrimas dėl Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) direktoriaus pavaduotojos Monikos Bilotienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, M. Bilotienė pati su savimi pasirašė sutartis, pagal kurias NMVA teikė išorės audito paslaugas.

2019-01-30 pradėtas tyrimas dėl Trakų rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einančio Andriaus Šatevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas pranešimo pagrindu. Esą, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu minėtajai biudžetinei įstaigai A. Šatevičius laikinai vadovauja nuo 2017 m. spalio, tačiau vis dar nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos.

2019-01-23 pradėtas tyrimas dėl buvusio VĮ „Registrų centras“ Sertifikatų centro vadovo Mindaugo Žaliuko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų informuoti vadovą apie priimtą pasiūlymą pereiti į kitą darbą, o taip pat – vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims institucijoje, kurioje per paskutinius metus dirbo. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, jog M. Žaliukas eina UAB „EME solution“ direktoriaus pareigas, į kurias jis, esą, buvo skirtas tuomet, kai dar dirbo Registrų centre. VTEK aiškinsis, ar M. Žaliukas laikėsi įstatymo reikalavimo pranešti Registrų centro vadovybei apie priimtą pasiūlymą dirbti UAB „EME solution“, su kuria Registrų centras turi sutartinių santykių ir kurios veiklos sritis galbūt sutampa su M. Žaliuko Registrų centre vykdytomis tarnybinėmis funkcijomis. Taip pat VTEK tirs aplinkybes, kai M. Žaliukas, 2019 m. sausį UAB „EME solution“ vardu galbūt pateikė raštą dėl sutarties tarp šios bendrovės ir Registrų centro nutraukimo pasekmių apskaičiavimo.

2019-01-16 pradėtas tyrimas dėl buvusio Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) inspektoriaus Aringo Janulevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimų atstovauti pasibaigus tarnybai. Šis teisės aktas numato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo, vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo. Tyrimas pradėtas gavus duomenų, jog, praėjus pusmečiui po darbo AVPK pabaigos, A. Janulevičius galbūt atstovavo fizinį asmenį Alytaus AVPK.

2019-01-09 pradėti tyrimai dėl buvusio UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ direktoriaus Rolando Butkaus ir direktoriaus pavaduotojos Aušros Margevičienės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos bei papildomai gautų duomenų pagrindu. Pirminiais duomenimis, buvęs bendrovės direktorius galbūt nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijos, o A. Margevičienė deklaraciją galbūt pateikė nesilaikydama nustatytų terminų.

2019-01-03 pradėti tyrimai dėl 58-ių viešajame sektoriuje dirbančių sveikatos priežiūros specialistų elgesį dėl galbūt laiku ir tinkamai nedeklaruotų privačių interesų. Tai yra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų: Atsparios tuberkuliozės stacionaro tuberkuliozės registro ir programų skyriaus vedėja Valerija Edita Davidavičienė, III širdies chirurgijos skyriaus vedėjas Gintaras Kalinauskas, Šeimos medicinos centro vadovas Vytautas Kasiulevičius, Išsėtinės sklerozės koordinacinio centro vadovė Rasa Kizlaitienė, Kardiologinės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėjas Giedrius Navickas, I Kardiologijos skyriaus vedėja Žaneta Petrulionienė, Širdies ir krūtinės chirurgijos centro vadovas Kęstutis Ručinskas, Anesteziologijos-reanimatologijos skyriaus vedėjas Robertas Stasys Samalavičius, Medicininės genetikos centro vadovas Algirdas Utkus, Molekulinės genetikos ir citogenetikos laboratorijos vyr. medicinos genetikė Laima Ambrozaitytė, gydytoja pulmonologė Elena Bernotienė, Intervencinės kardiologijos ir rentgenochirurgijos skyriaus gydytojas kardiologas Valdas Bilkis, gydytoja genetikė Birutė Burnytė, gydytoja kardiologė Sigita Glaveckaitė, skubios medicinos gydytojas Andrius Mykolas Ignotas, gydytojas neurologas Gintaras Ferdinandas Kaubrys, vyriausioji slaugytoja-slaugos administratorė Jadvyga Lozovska, krūtinės chirurgė Lina Lukoševičiūtė, laboratorinės medicinos gydytoja hematologijos ir tėkmės citometrijos tyrimams Rėda Matuzevičienė, gydytojas hematologas, autologinės kaulų čiulpų transplantacijos poskyrio vyr. ordinatorius Valdas Pečeliūnas, Širdies aritmijų skyriaus gydytojas kardiologas Gediminas Račkauskas, skubiosios medicinos gydytoja rezidentė Renata Ruseckaitė, gydytojas hematologas Artūras Slobinas, Intensyvios kardiologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus gydytojas kardiologas Rokas Šerpytis, gydytojas širdies chirurgas Arūnas Valaika; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų: Endoskopijų skyriaus vadovas Kęstutis Adamonis, Kardiologijos intensyviosios terapijos skyriaus vadovė Giedrė Bakštytė, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovas Rimantas Benetis, Hematologijos skyriaus vadovas Rolandas Gerbutavičius, Širdies chirurgijos skyriaus vadovas Povilas Jakuška, Žarnyno kasos ligų sektoriaus vadovas Gediminas Kiudelis, Anesteziologijos klinikos vadovas Andrius Macas, Širdies chirurgijos anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vadovas Edmundas Širvinskas, gydytoja Marija Rūta Babarskienė, gydytojas anesteziologas-reanimatologas Juozas Kapturauskas, gydytoja gastroenterologė Vitalija Petrenkienė, gydytojas neurologas Antanas Vaitkus; VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninės: Kardiochirurgijos skyriaus vedėjas Gediminas Kundrotas, Diagnostikos skyriaus vedėjas, gydytojas gastroenterologas Giedrius Šimulionis, Gydytojas anesteziologas reanimatologas Nerijus Klimas, gydytoja kardiologė Sigutė Norkienė, neurologas Saulius Taroza; VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės: Rentgenochirurgijos ir neinvazinės diagnostikos skyriaus vedėja Aušra Dambrauskaitė, Neurologijos skyriaus vedėja Sigla Ščeponavičiūtė, gydytojas neurologas Antanas Lukošaitis, gydytojas kardiologas Robertas Mažutavičius; Nacionalinio vėžio instituto: direktoriaus pavaduotojas klinikai Saulius Cicėnas, gyd. onkologas chemoterapeutas Vincas Urbonas, VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės: Klinikinės diagnostinės laboratorijos Mikrobiologijos skyriaus vedėja Jelena Kopeykinienė, Vertebroneurologijos skyriaus vedėja Irena Virketienė; VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės: direktoriaus pavaduotojas medicinai, viešojo pirkimo komisijos narys Dmitrij Kačiurin, neurologas Kęstutis Juknelis; VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės: laboratorijos vedėja Nijolė Sapeliauskienė, gydytoja anesteziologė reanimatologė Eugenija Reinikovienė; VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinės ligoninės vyresnysis gydytojas neurologas Laimutis Pačkauskas; VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus pavaduotoja GMP paslaugos organizavimui Vanda Pumputienė; VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Pulmonologijos skyriaus vedėjas Marius Zolubas; VšĮ Radviliškio ligoninės gydytoja Vida Janulaitienė. VTEK aiškinasi, ar šių dvylikos įstaigų darbuotojai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų, kai galbūt nedeklaravo arba vėlavo deklaruoti narystę ir pareigas įvairiose profesinėse asociacijose. Tyrimai pradėti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pateiktos informacijos pagrindu. Lapkritį STT paskelbė nustačiusi atvejų, kai paramą Lietuvos ligoninėms arba su jomis susijusioms įmonėms suteikę juridiniai asmenys laimi šių gydymo įstaigų viešuosius pirkimus. STT duomenimis, esama tendencijų, jog didžiosiose Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio ligoninėse tokiomis aplinkybėmis neretai laimima didžiausia ligoninių viešųjų pirkimų dalis. 

2018-12-20 pradėtas tyrimas dėl tyrimą dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ligoninės Kauno klinikų gydytojos Rasos Verygienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Kauno klinikų atlikto tyrimo išvadai. VTEK vertins aplinkybes, kai R.Verygienė galbūt laiku ir tinkamai nedeklaravo savo sutuoktinio darboviečių ir pareigų bei vykdytos individualios veiklos.

2018-12-20 pradėtas tyrimas dėl VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ (ŽŪIKVC) generalinio direktoriaus pareigas laikinai einančio Sigito Puodžiuko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Žemės ūkio ministerijos atlikto tyrimo išvadai, o taip pat gavusi pranešimą. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai S. Puodžiukas galbūt priiminėjo sprendimus dėl savo sūnaus tarnybos ŽŪIKVC eigos. Be to, S. Puodžiukas galbūt susikūrė sau darbo vietą, kai dalyvavo procedūrose, susijusiose su ŽŪIKVC struktūros keitimu, antrojo generalinio direktoriaus pavaduotojo etato įsteigimu, atrankos šioms pareigoms eiti organizavimu ir minėtosios pareigybės aprašymo tvirtinimu.

2018-12-20 pradėtas tyrimas dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pateiktos informacijos pagrindu. STT duomenimis 2016 m. gruodį savivaldybės administracijos direktorius su UAB „Tele2“ pasirašė Viešojo judriojo telefono ryšio ir judriojo duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutartį, kai minėtoje bendrovėje dirba jo sutuoktinė.

2018-12-20 pradėti tyrimai dėl aštuonių medžiotojų klubo „Girios” narių, kuriems yra taikomi arba per pastaruosius trejus metus buvo taikomi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimai. Tiriama, ar jie tinkamai ir laiku deklaravo narystę šiame klube. VTEK vertina Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus Alberto Stanislovaičio, Zarasų savivaldybės administracijos direktoriaus Benjamino Sakalausko, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Miško apsaugos skyriaus vedėjo Mariaus Ivanausko, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioninio padalinio girininko pavaduotojo Arūno Dzedzevičiaus, Jurbarko regioninio padalinio girininko Antano Kamaičio ir girininko pavaduotojo Mariaus Gerulaičio, Panevėžio regioninio padalinio Miško apsaugos inžinieriaus Kornelijaus Aleknos, Kauno padalinio specialisto Šarūno Bėčiaus elgesį.

2018-12-20 pradėtas tyrimas dėl specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ direktoriaus Daliaus Bitaičio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Tiriama, ar D. Bitaitis pateikė privačių interesų deklaraciją laikydamasis nustatytų terminų ir tvarkos, o taip pat – ar turėjo nurodyti duomenis apie būsto paskolos sandorį.

2018-12-05 pradėtas tyrimas dėl septynių medžiotojų klubo „Girios” narių, kuriems yra taikomi arba per pastaruosius trejus metus buvo taikomi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimai. Tiriama, ar jie tinkamai ir laiku deklaravo narystę šiame klube. VTEK vertina VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio Raguvėlės girininko Arvydo Stakės ir Jurbarko regioninio padalinio Veliuonos girininko Sauliaus Belevičiaus, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiojo specialisto Laimučio Budrio, buvusio Utenos kolegijos direktoriaus Gintauto Bužinsko ir Kauno miesto mero visuomeninio patarėjo Rimanto Benečio elgesį. Tyrimai pradėti naujienų portale „Delfi” pasirodžiusios informacijos pagrindu.

2018-12-05 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimų naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos pagrindu. Esą, P. Poderskis buvo užfiksuotas tarnybiniu automobiliu vykstantis iš namų į darbą.

2018-12-05 pradėtas tyrimas dėl Neringos savivaldybės mero Dariaus Jasaičio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, meras dalyvavo savivaldybės tarybos posėdžiuose ir balsavo dėl tarybos sprendimų, susijusių su biudžetine įstaiga „Paslaugos Neringai“ ir Nidos kultūros ir turizmo centru „Agila“, nors juose dirba merui artimi asmenys.

2018-12-05 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojo Artūro Šulco elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A. Šulcui galėjo kilti interesų konfliktas, kadangi 2016 m. Seimo rinkimuose jis gavo finansinę paramą iš AB „Klaipėdos vanduo“ direktoriaus, o A. Šulcas eina minėtosios bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigas. Taip pat VTEK aiškinasi, ar minėtosios paramos A. Šulcas neturėjo nurodyti savo privačių interesų deklaracijoje.

2018-12-05 pradėti tyrimai dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos prezidento Vincento Vyto Stragio ir asociacijos „Kauno susivienijimas „Sodai“ pirmininko Romualdo Šeštakausko elgesio galbūt vykdžius neteisėtą lobistinę veiklą. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų. Tyrimai pradėti išanalizavus Aplinkos ministerijos pateiktą informaciją. Nurodoma, kad V.V.Stragys 2018 m. sausį siuntė ministerijai pasiūlymus dėl aplinkos ministro įsakymu patvirtinto statybos techninio reglamento pakeitimų, dėl kurių 2018 m. kovą ministerijoje vyko pasitarimas. Taip pat nurodoma, kad R.Šeštakauskas, kaip „Kauno susivienijimas „Sodai“ pirmininkas, 2017 m. spalį raštu kreipėsi į aplinkos ministrą bei kitus asmenis dėl galimybės dalyvauti darbo grupės posėdžiuose ir pateikė konkretų pasiūlymą dėl Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.

2018-12-05 pradėti tyrimai dėl Ugdymo plėtotės centro (UPC) direktoriaus pavaduotojo Ričardo Totoraičio, buvusio direktoriaus pavaduotojo Gražvydo Kazakevičiaus ir buvusios Ugdymo turinio skyriaus vedėjos Loretos Statauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti Seimo Antikorupcijos komisijos atsiųstos informacijos pagrindu. VTEK vertins aplinkybes, kai minėtieji asmenys galbūt nesilaikė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančių įstatymo nuostatų. 

2018-12-05 pradėtas tyrimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos ir Antikorupcijos komisijos narės Linos Rimkienės elgesio. Aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, o taip pat – reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai L. Rimkienė galbūt naudojo jai, kaip savivaldybės tarybos narei, skirtas lėšas, pirkdama paslaugas iš savo valdomos UAB „Autobastionas“. Taip pat vertinami duomenys, kai politikė 2018 m. balandį ir birželį nenusišalino savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdžiuose svarstant jos elgesį dėl aukščiau paminėtų aplinkybių.

2018-11-28 pradėtas tyrimas dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos nario Vygando Lenkausko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadai. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai V. Lenkauskas 2018 m. vasarį savivaldybės tarybos posėdyje siūlė didinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą kitam savo darbdaviui – Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriui.

2018-11-28 pradėtas tyrimas dėl Alytaus kolegijos direktorės Danutės Remeikienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų. Tyrimas pradėtas Švietimo ir mokslo ministerijos pateikto Alytaus kolegijos veiklos ir finansinio audito išvadų pagrindu. Esą, ji nedeklaravo duomenų apie jai interesų konfliktą galinčią kelti sūnaus vadovaujamą bendrovę, iš kurios kolegija neva ne kartą pirko gėles, puokštes ir gedulo vainikus. Pranešime taip pat teigiama, kad D. Remeikienė Alytaus kolegijos lėšomis apmokėjo galbūt asmeninio pobūdžio publikacijos rengimo ir leidybos išlaidas. Be to, VTEK aiškinsis aplinkybes dėl D. Remeikienės pasirašytų įsakymų, kuriais ji, esą, pati save siuntė į tarnybines komandiruotes. Taip pat bus vertinamos aplinkybės, kai Alytaus kolegija apmokėdavo D. Remeikienės sūnaus vadovaujamos bendrovės pateiktas sąskaitas, esą, nesant teisinio pagrindo.

2018-11-22 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Lino Kvedaravičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui priimti dovanas ar paslaugas, jeigu tai gali kelti interesų konfliktą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų pavasarį savo atostogų metu L.Kvedaravičius keliavo į Belgradą stebėti Vilniaus „Lietuvos ryto“ jaunimo krepšinio komandos rungtynių, o šios kelionės išlaidas apmokėjo sporto klubas.

2018-11-22 pradėtas tyrimas dėl Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus Valentino Vinco Revucko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame nurodyta, kad Birštono savivaldybės administracija vykdo Birštono seniūnijos Ivoniškio kaime esančių kapinių plėtros detaliojo plano derinimą. Esą, V. V. Revuckas, kaip savivaldybės administracijos direktorius, yra šio planavimo organizatorius. Pagal parengtą detalųjį planą šalia kapinių esančiame sklype numatyta įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, o šio sklypo savininkas, esą, yra V. V. Revuckas. Teigiama, kad, savivaldybei nusprendus įrengti minėtąją aikštelę, sklypas būtų išpirktas, o V. V. Revuckas gautų finansinės naudos. Be to, kapinių teritorijos plėtra apimtų ir sklypą, neva priklausantį V. V. Revucko giminaičiui. Taip pat skunde nurodoma, kad pagal savivaldybės administracijos direktoriaus organizuojamą detalųjį planavimą numatyta tiesti naują kelią. Esą, V. V. Revuckas galbūt yra suinteresuotas tokiu sprendimu, nes gyvena toje teritorijoje esančioje sodyboje.

2018-11-22 pradėtas tyrimas dėl buvusio Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto ir esamo UAB „Alytaus šilumos tinklai“ technikos direktoriaus Arvydo Povilaičio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyto reikalavimo „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos ir iš to išplaukiančių apribojimų įsidarbinti. Interesų derinimo įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame nurodyta, kad A. Povilaitis dirbo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje, taip pat buvo Investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisijos narys ir dalyvavo sprendžiant su UAB „Alytaus šilumos tinklai“ susijusius klausimus, o šiuo metu eina šios bendrovės technikos direktoriaus pareigas.

2018-11-22 pradėtas tyrimas dėl buvusio UAB „Mažeikių vandenys” direktoriaus pavaduotojo Algio Kozlovo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A. Kozlovas, eidamas UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus pavaduotojo pareigas, vėlavo pateikti privačių interesų deklaraciją.

(Tyrimas pratęstas) 2018-11-14 pradėtas tyrimas dėl Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimas pradėtas Vyriausiosios rinkimų komisijos persiųstos informacijos pagrindu. Pranešime nurodyta, jog Druskininkų savivaldybės meras šių metų spalį dalyvavo savivaldybės organizuotame Savivaldos dienos šventės renginyje. Jame R. Malinauskas galbūt gavo asmeninės naudos pasitelkdamas asociacijos – nepartinio judėjimo „Už Druskininkus“ – atributiką. Meras yra šios asociacijos pirmininkas. 

(Tyrimas pratęstas) 2018-11-08 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Jono Vilionio elgesio. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. Gautame pranešime nurodyta, kad Jonas Vilionis, privačių interesų deklaracijoje nėra pateikęs duomenų apie vykdomą individualią žemės ūkio veiklą, dalyvavimą (narystę) juridiniuose asmenyse, gautas paskolas bei pirkimo-pardavimo sandorius. Teigiama, kad politikas buvo šališkas, dalyvaudamas svarstant ir priimant sprendimus dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo ir Prienų rajono savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių atrankos, taip pat svarstant klausimus šios savivaldybės tarybos Bendruomenių ir kaimo reikalų komitete.

(Tyrimas pratęstas) 2018-11-08 pradėtas tyrimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. VTEK buvo pateikta informacija, esą, Kėdainių rajono savivaldybės administracijai priklausantis lengvasis automobilis „Toyota RAV4“ buvo naudojamas galbūt asmeniniais darbuotojų tikslais. Esą, minėtasis lengvasis automobilis užfiksuotas 2018-06-23 12 val. Kaune, prie daugiabučio gyvenamojo namo. Teigiama, kad automobilis šioje vietovėje matomas dažnai. Papildomai pateikta informacija, jog šis automobilis galbūt buvo naudojamas ne tarnybos reikmėms ir per šventes – 2018 m. gruodžio 26 d.

(Tyrimas pratęstas) 2018-11-08 pradėtas tyrimas dėl buvusio VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vyr. gydytojo Antano Gudausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, įpareigojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Nurodoma, kad A. Gudauskas, eidamas PSPC vyr .gydytojo pareigas, 2015-2018 metais sprendė klausimus dėl savo paties darbo PSPC eigos (priėmė įsakymus dėl atostogų, priedų skyrimo, komandiruočių, tvirtino PSPC darbuotojų tarifikacijos sąrašus, kuriuose buvo nurodytas ir jis pats ir kt.). 

(Tyrimas pratęstas) 2018-10-17 pradėtas papildomas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) nario Lino Girlevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, jog 2017 m. balandį ir 2017 m. birželį L.Girlevičius dalyvavo Vilniaus miesto NKPVT posėdžiuose svarstant ir priimant sprendimus dėl Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingųjų savybių patikslinimo, kai, esą, UAB „Orkela“ užsakymu L.Girlevičiaus valdoma bendrovė UAB „Teisinga orbita“ atliko Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso teritorijos detaliuosius archeologinius tyrimus.

(Tyrimas pratęstas) 2018-10-03 pradėtas tyrimas dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario Stepono Naciaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, S. Nacius nėra patikslinęs savo privačių interesų deklaracijos galbūt pasikeitusiais duomenimis apie savo ir savo sutuoktinės darbovietes.

(Tyrimas pratęstas) 2018-09-19 pradėtas tyrimas dėl Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, V.Komskis 2017 m. balandį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo, nors kartu su savo sutuoktine valdo Pagėgių savivaldybėje registruotą UAB „Lavriga“. Be to, teigiama, kad V.Komskiui artimi asmenys šios savivaldybės teritorijoje turi žemės.

(Tyrimas pratęstas) 2018-09-19 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) nario Lino Girlevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

(Tyrimas pratęstas) 2018-09-05 pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės elgesio. VTEK tiria, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimas atliekamas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų rugpjūtį V. Rekešienė galbūt asmeniniais tikslais naudojosi savivaldybės administracijos tarnybiniu lengvuoju automobiliu. Papildomai VTEK aiškinasi, ar V. Rekešienė nenusižengė šio teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, kai galbūt priėmė sau palankius sprendimus, atveriančius galimybes Jurbarko rajono savivaldybės administracijai priklausančiu tarnybiniu automobiliu „Škoda Superb“ naudotis ne tik tarnybos tikslais.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu.