Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2020-03-25 pradėtas tyrimas dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Sigučio Štrėmos elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų vasarį S. Štrėma dalyvavo rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą keisti savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 m. bendrąjį planą. Šiame sprendime buvo įrašyta ir „Aušros“ pagrindinė mokykla, kurioje dirba S. Štrėmai artimas asmuo. 

2020-03-16 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero Remigijaus Šimašiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. VTEK tiria aplinkybes, kai meras pernai lapkritį galbūt nurodė savivaldybės darbuotojams jo vardu parengti skundą administraciniam teismui dėl jo atžvilgiu pernai spalį priimto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimo, kuriuo R. Šimašiui konstatuotas Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimas. Tyrimą VTEK pradėjo įvertinusi savivaldybės tarybos Etikos komisijos pateiktą informaciją.

2020-03-16
pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario Egidijaus Giedraičio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai gegužę valstybės politikas dalyvavo savivaldybės tarybos Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje, o pernai spalį – savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo. Posėdžiuose taip pat svarstytas Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos siūlymas mažinti žemės mokesčio dydį. Esą, E. Giedraitis buvo suinteresuotas šiais klausimais, nes yra Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos narys bei žemės kooperatyvo „Aruodai“ vadovas ir ūkininkas, kuriam priklauso E.Giedraičio ūkis.

2020-03-16
pradėtas tyrimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narių Jūratės Judickienės ir Vilmos Šnurevičiūtės elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikės nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Taip pat VTEK tiria aplinkybes, kai V. Šnurevičiūtė nėra pateikusi privačių interesų deklaracijos. Gautame pranešime teigiama, jog pernai birželį abi valstybės politikės nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant dėl jų kitos darbovietės – VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC). Teigiama, kad jos dalyvavo svarstant klausimus dėl šios sveikatos priežiūros įstaigos Kunionių bei Miegėnų medicinos punktų likvidavimo, o J. Judickienė – ir sprendžiant dėl patalpų perdavimo Kėdainių PSPC.

2020-03-12
pradėtas tyrimas dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Sauliaus Jakimavičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų vasarį S. Jakimavičius nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą dėl Jonavos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo. Sprendimo priede buvo numatytas apšvietimo įrengimas vietovėje, kur esą gyvena jam artimi asmenys.

2020-03-12
pradėtas tyrimas dėl VšĮ Nacionalinio kraujo centro (NKC) direktoriaus pavaduotojos medicinai Editos Vilutytės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, laikinai vykdydama NKC direktoriaus funkcijas, 2019 m. liepą E. Vilutytė sprendė savo tarnybos eigos klausimus, susijusius su lankstaus darbo grafiko nustatymu.

2020-02-26
pradėtas tyrimas dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktorės Alinos Pūrienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Sveikatos apsaugos ministerijos atsiųstame pranešime teigiama, esą 2019 m. rugpjūtį A. Pūrienė pasirašė darbo sutartį, kuria pati save priėmė į projekto, susijusio su mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimu taikant interaktyvias intervencijas, vadovės pareigas.

2020-02-26 pradėtas tyrimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojos Linos Rimkienės elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimo laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas po to, kai VTEK kilo abejonių dėl galbūt netinkamo VPIDVTĮ nuostatų taikymo savivaldybės tarybos Etikos komisijos atliktame tyrime. Šio tyrimo metu buvo nustatyta, kad L.Rimkienė, tapusi savivaldybės tarybos nare, per nustatytą terminą privačių interesų deklaracijoje nenurodė savo kitų darboviečių – UAB „Hotrema”.

2020-02-19 pradėtas tyrimas dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Imanto Motiejūno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, kad I. Motiejūnas pasirašė įsakymą dėl švietimo įstaigų vadovų 2018 metų veiklos ataskaitų įvertinimo. Esą, šiuo įsakymu patvirtinta ir Telšių „Ateities“ progimnazijos direktorės, kuri yra I. Motiejūno sutuoktinė, veiklos ataskaita.

2020-02-19 pradėtas tyrimas dėl buvusios Trakų rajono savivaldybės merės patarėjos Dominykos Semionovės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo nustojus eiti pareigas valstybinėje tarnyboje vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje paskutinius metus buvo dirbta. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tiria aplinkybes, kai D. Semionovė pernai lapkritį, nepraėjus metams po to, kai nustojo dirbti Trakų rajono savivaldybėje, kreipėsi į šią instituciją Angelų kalvos bendruomenės vardu, prašydama atleisti pastarąją nuo žemės nuomos mokesčio, priskaičiuoto už 2019 m.

2020-02-12 pradėtas tyrimas dėl Visagino savivaldybės tarybos narės Nataljos Tomšos elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas suabejojus, ar savivaldybės tarybos Etikos komisija atliktame tyrime tinkamai taikė VPIDĮ nuostatas. VTEK aiškinsis aplinkybes, ar N. Tomša nenusižengė šio įstatymo reikalavimams, kai pernai rugsėjį savo sutuoktinį paskyrė savo, kaip savivaldybės tarybos narės, visuomeniniu patarėju.

2020-02-05 pradėtas tyrimas dėl laikinai VšĮ „Santaros klinikų“ direktoriaus pareigas ėjusio J. Raistenskio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų užtikrinti šio teisės akto įgyvendinimo kontrolę. Tyrimas pradėtas pagal gautą pranešimą. Esą, J. Raistenskis pasirašė dokumentus, kuriais buvusią sveikatos apsaugos viceministrę, sugrįžusią dirbti į Santaros klinikas, laikinai perkėlė, o vėliau priėmė į aukštesnes pareigas, nors prieš tai jai buvo konstatuotas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimas, dėl kurio ji vienerius metus negalėjo būti priimta į aukštesnes pareigas. J. Raistenskio veiksmus VTEK vertina pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo redakciją, galiojusią iki 2019-12-31, kadangi ir jo veiksmai buvo atlikti iki to laiko.

2020-01-29 pradėtas tyrimas dėl Šakių miesto vietos veiklos grupės pirmininkės pareigas ėjusios Aistės Bakaitės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai sausį A. Bakaitė nenusišalino ir pirmininkavo Šakių miesto VVG valdybos posėdžiui svarstant klausimą, susijusį su jos pačios įdarbinimu projekto vadovės ir vyr. projektų koordinatorės pareigose strategijos lėšomis. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

2020-01-22 pradėtas tyrimas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nario Jaroslavo Voitechovičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas susipažinus su Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimu dėl J. Voitechovičiaus elgesio, kuriame tirtos aplinkybės dėl galimo ryšių su UAB „Jaraks“ nedeklaravimo. Abejodama, ar įstatymo nuostatos buvo pritaikytos tinkamai, VTEK nusprendė pati atlikti tyrimą ir įvertinti valstybės politiko elgesį. Iki 2019-12-31 galiojęs įstatymas be kita ko numatė pareigą deklaruoti juridinį asmenį, kurio veikloje dalyvaujama.

2020-01-15 pradėtas tyrimas dėl Visagino savivaldybės tarybos narės Jekaterinos Kucalovos elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai gauti. Pagal gautą informaciją, J. Kucalova iš Visagino savivaldybės administracijos galbūt reikalavo pateikti jai visus konkurso dokumentus, kuriame 2019 m. dalyvavo jos vadovaujama VšĮ „Kūno laboratorija“. Esą, šio konkurso rezultatais ji galėjo būti suinteresuota asmeniškai, kaip privatus asmuo. VTEK duomenimis, minėtoji įstaiga dalyvavo projektų atrankos konkurse, susijusiame su Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimu. Paraišką šiam konkursui 2019 m. rugpjūtį pateikė VšĮ „Kūno laboratorija“ vadovė J. Kucalova. Atsižvelgdama į tai, VTEK taip pat vertins valstybės politikės veiksmus dėl galimo atstovavimo minėtajai įstaigai ir jos interesų gynimo savivaldybėje. Tyrimas pradėtas VTEK suabejojus Visagino savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimu. Naujosios redakcijos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatyme nustatyta, kad VTEK, abejodama dėl galimo netinkamo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų taikymo, per vieną mėnesį nuo tyrimo medžiagos gavimo dienos gali nuspręsti pati atlikti tyrimą.

2020-01-08 pradėtas tyrimas dėl Nacionalinės transplantacijos biuro (NTB) direktoriaus pavaduotojos Audronės Būziuvienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, laikinai vykdydama direktoriaus funkcijas, ji 2018 m. NTB įdarbino savo dukterį bei sprendė kitus su jos tarnyba susijusius klausimus.

(Tyrimas pratęstas) 2020-01-02 pradėtas tyrimas dėl biudžetinės įstaigos Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai” buvusios direktorės Laimutės Krauzienės elgesio. Aiškinamasi, ar, eidama šias pareigas, ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas Specialiųjų tyrimų tarnybos atsiųsto pranešimo pagrindu. Esą, L. Krauzienė, vadovaudama minėtajai mokyklai, 2017 ir 2019 m. galbūt pasirašė dvi paslaugų teikimo sutartis su sporto klubu „Forsarus“, kurio nare ji pati yra. Be to, L. Krauzienė galbūt nedeklaravo ryšio su šiuo sporto klubu savo privačių interesų deklaracijoje, kai turėjo tokią pareigą. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas (VTEKĮ) numato, kad tyrimą VTEK gali pradėti per trejus metus nuo asmens galbūt teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo. Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo nauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo redakcija. Kadangi pranešime nurodomas galimas L. Krauzienės elgesys iki 2020 m., tyrimą atlikdama VTEK vertins šį elgesį pagal tuo metu galiojusias VPIDVTĮ  nuostatas.  

(Tyrimas pratęstas) 2020-01-02 pradėtas tyrimas dėl buvusios Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos direktorės Česlavos Pimpienės elgesio. Aiškinamasi, ar, eidama šias pareigas, ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, vadovaudama minėtajai mokyklai, Č. Pimpienė galbūt sprendė šioje švietimo įstaigoje dirbusio artimo asmens tarnybos eigos klausimus. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas (VTEKĮ) numato, kad tyrimą VTEK gali pradėti per trejus metus nuo asmens galbūt teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo. Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo nauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo redakcija. Kadangi pranešime nurodomi galimi Č. Pimpienės veiksmai, atlikti iki 2020 m., tyrimą atlikdama VTEK vertins jos elgesį pagal tuo metu galiojusias VPIDVTĮ  nuostatas.  

(Tyrimas pratęstas) 2019-12-19 pradėtas tyrimas dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti. Šis teisės aktas nustato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo. Tyrimas pradėtas Palangos miesto savivaldybės atsiųsto pranešimo pagrindu. Esą, nepraėjus metams po to, kai 2019 m. balandį nutrūko jo, kaip savivaldybės tarybos nario įgaliojimai, A. Jokūbauskas atstovavo privačiam fiziniam asmeniui savivaldybėje.

(Tyrimas pratęstas) 2019-12-16 pradėtas tyrimas dėl Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio elgesio. Aiškinamasi, ar premjero privatūs interesai nepaveikė sprendimų skirti finansavimą gatvės Vilniaus rajone, šalia kurios jis gyvena, asfaltavimo darbams. Taip pat VTEK tirs, ar, svarstant bei priimant minėtuosius sprendimus, S. Skverneliui nekilo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme  nustatyta pareiga nusišalinti. Tyrimas pradėtas žiniasklaidoje paskelbtos informacijos pagrindu bei gavus Vyriausybės kanceliarijos, Susisiekimo ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės atsiųstus dokumentus. Žiniasklaidoje skelbta, kad 2019-10-30 Vyriausybės nutarimo Nr. 484 pagrindu buvo skirtas finansavimas ir gatvės, šalia kurios gyvena premjeras, asfaltavimui, o Ministras Pirmininkas šiam posėdžiui pirmininkavo. Kelta abejonė, ar valstybės politiko veiksmai neprieštarauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams.

(Tyrimas pratęstas) 2019-12-04 pradėtas tyrimas dėl AB „Klaipėdos vanduo“ valdybos pirmininkės Reginos Derkintytės-Kaupienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Nuo 2018 m. deklaruoti privačius interesus privalo ir akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, valdybų nariams. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu ir atlikus privačių interesų deklaravimo patikrinimą. Esą, R. Derkintytė-Kaupienė nustatyta tvarka ir terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos.

(Tyrimas pratęstas) 2019-11-27 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojo Raimondo Kuodžio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, R. Kuodis pasirašė Lietuvos banko valdybos nutarimą, kuriuo buvo įvertinta paties R. Kuodžio elgesio atitiktis Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso nuostatoms.

(Tyrimas pratęstas) 2019-11-27 pradėtas tyrimas dėl Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, 2019 m. rugsėjį meras dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje pristatant ir svarstant klausimą, susijusį su vietinės reikšmės kelio Pamerkių kaime rekonstrukcija. Teigiama, kad šiame kaime gyvena A. Kašėtai artimi asmenys.

(Tyrimas pratęstas) 2019-11-20 pradėtas tyrimas dėl buvusios Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjos Aušros Verbovienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudoyis ir leisti naudotis savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tiriamos aplinkybės, kai A. Verbovienė galbūt pernuomojo jos šeimai Neringos savivaldybėje paramos tikslu išnuomotą savivaldybės butą.

(Tyrimas pratęstas) 2019-11-13 pradėti tyrimai dėl Neringos savivaldybės tarybos nario Ričardo Kičiatovo, savivaldybės kontrolierės Jolantos Kičiatovienės, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Astos Baškevičienės, taip pat buvusio savivaldybės administracijos direktoriaus Algimanto Vyšniausko. Tiriama, ar šie asmenys nepasinaudojo ir ar neleido pasinaudoti savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tai draudžia Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. VTEK gautame pranešime bei žiniasklaidoje teigta, jog R. Kičiatovas, J. Kičiatovienė, ir A. Baškevičienė galbūt pernuomojo arba leido pernuomoti jiems Neringos savivaldybėje paramos tikslu išnuomotus savivaldybės butus. Taip pat, A. Vyšniauskas, eidamas savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, esą, savivaldybės būstų pernuomą leido.

(Tyrimai pratęsti) 2019-08-14 pradėti tyrimai dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos darbuotojų elgesio. Aiškinamasi, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose. VTEK tiria Kauno klinikų: Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos vyresniosios pirkimų vadybininkės Ignetos Kavaliauskaitės ir Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Linos Laurinaitienės. Tyrimai pradėti nepritarus Kauno klinikų atlikto tyrimo išvadoms.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl tuometinio VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti