Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2019-09-11 pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės elgesio. Aiškinamasi, ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai V. Rekešienė galbūt nesilaikė reikalavimo deklaruoti dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose. Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

2019-09-11 pradėti tyrimai dėl Jotainių socialinės globos namų direktoriaus Kęstučio Mikalausko ir penkių darbuotojų elgesio – Vaidos Tankevičienės, Janinos Grigaliūnienės, Marijos Gumbelevičienės, Violetos Lumbienės ir Stanislovo Butkevičiaus. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai minėtieji asmenys galbūt nesilaikė reikalavimo deklaruoti dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose. Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

2019-09-11 pradėti tyrimai dėl Inturkės bendruomenės centro buvusios pirmininkės V. Bacenskaitės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, V. Bacenskaitė, eidama Inturkės bendruomenės centro pirmininkės pareigas, pasirašė trumpalaikės nuomos sutartį su VšĮ „Bendrystės centras“, kuriam ji taip pat vadovauja. Taip pat VTEK aiškinsis aplinkybes, kai ji galbūt nepateikė privačių interesų deklaracijos.

2019-09-04 pradėti tyrimai dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio ir jo pavaduotojos Ritos Balčiūnienės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimus VTEK pradėjo atlikusi privačių interesų deklaracijų patikrinimą po to, kai savivaldybė informavo VTEK apie tai, kaip politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai vykdo pareigą deklaruoti. Aiškinamasi, ar P. Poderskis ir R. Balčiūnienė laiku pateikė privačių interesų deklaracijas, kai šį pavasarį buvo paskirti į savivaldybėje einamas pareigas. VPIDVTĮ įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis deklaruoti privačius interesus per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

2019-09-04 pradėtas tyrimas dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nario Osvaldo Dirsės elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas nepritarus Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK tiria, ar O. Dirsė laiku pateikė privačių interesų deklaraciją tapęs savivaldybės tarybos nariu. VPIDVTĮ įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis deklaruoti privačius interesus per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

2019-09-04 pradėti tyrimai dėl aštuonių VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos darbuotojų elgesio: Ūkio skyriaus vadovo Valdo Vytauto Kapčiaus, vyriausiosios buhalterės Olgos Kravec, teisininkės Solveigos Pakalkienės, viešųjų pirkimų specialistės Irenos Šichovcovienės, vyresniosios viešųjų pirkimų specialistės Ingos Sadukienės, Konsultacinės poliklinikos vedėjos Aušros Šaikuvienės, Veido ir žandikaulių chirurgijos II skyriaus vadovo Lino Zalecko bei inžinieriaus medicininės aparatūros priežiūrai Dariaus Matusevičiaus. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimus VTEK pradėjo nepritarusi Žalgirio klinikoje atlikto tyrimo išvadai. Atlikti tyrimą VTEK buvo pavedusi po to, kai Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė informacijos, jog minėtieji darbuotojai galbūt nesilaikė reikalavimo deklaruoti pareigas Žalgirio klinikos vykdomose viešųjų pirkimų procedūrose. Šias privačių interesų deklaravimo aplinkybes VTEK nusprendė tirti pati.

2019-09-04 pradėtas tyrimas dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto Tado Cijūnaičio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atsiųstos informacijos pagrindu. Esą, nuo 2016 m. gegužės T. Cijūnaitis dirba UAB „Autostela“, tačiau to galbūt nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje. Taip pat jis galbūt laiku nedeklaravo duomenų apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje pradėtas eiti pareigas bei ryšio su UAB „Eloris“.

2019-08-28 pradėtas tyrimas dėl buvusio Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininko Sigito Šileikio elgesio. Aiškinamasi, ar jis laikėsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimų, taikomų pasibaigus valstybinei tarnybai. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Esą, S. Šileikis, nepraėjus vienerių metų laikotarpiui po to, kai nustojo eiti pareigas FNTT, šioje tarnyboje atstovavo AB „Swedbank“, į kurį perėjo dirbti, interesams.

2019-08-28 pradėti tyrimai dėl keturių buvusių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų darbuotojų elgesio: Aušros Ruginytės, Aurelijos Urniažaitės, Eglės Valčiūnaitės ir Aušros Bendinskienės. Tiriama, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas iš Viešųjų pirkimų tarnybos gautos informacijos pagrindu. VTEK aiškinasi, ar minėtieji asmenys, eidami pareigas Kauno klinikose, laiku ir tinkamai įvykdė pareigą deklaruoti privačius interesus vykdant viešuosius pirkimus. Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, asmenys, perkančiojoje organizacijoje paskirti vykdyti viešuosius pirkimus, privačių interesų deklaracijas privalo pateikti ne vėliau kaip iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

2019-08-21 pradėtas tyrimas dėl Seimo nario Andriaus Palionio elgesio galbūt laiku ir tinkamai nedeklaruojant privačių interesų. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė atitinkamų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. VTEK tiria aplinkybes, kai A. Palionis, tikslindamas savo privačių interesų deklaracijas, galbūt tam tikrą laiką nebuvo nurodęs ryšių su Birštono medžiotojų klubu „Lokupis“.

2019-08-14 pradėti tyrimai dėl 21 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos darbuotojo elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose. VTEK tirs Kauno Klinikų: Medicininės technikos tarnybos vadovo Algirdo Česnavičiaus, Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos pirkimų vadybininko Andrejaus Iljušečkino, Medicininės technikos tarnybos užsakymų ir apskaitos sektoriaus vedėjo Almanto Motuzo, Medicininės technikos tarnybos vyresniosios inžinierės Astos Narbutaitės, Laboratorinės medicinos klinikos vadovės Astros Vitkauskienės, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Deimantės Valavičiūtės, Slaugos koordinavimo tarnybos vadovo pavaduotojos Daivos Zagurskienės, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Daivos Žvirblytės, Informacinių technologijų tarnybos ESM tinklų skyriaus vedėjo Evaldo Bačiulio, Informacinių technologijų tarnybos vadovo Giedriaus Leimono, Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos vyresniosios pirkimų vadybininkės Ignetos Kavaliauskaitės, Laboratorinės medicinos klinikos administratorės Laimos Buragienės, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Linos Laurinaitienės, Statybos, remonto ir eksploatavimo tarnybos vadovo Nerijaus Beigos, Medicininės technikos tarnybos Vyresniosios inžinierės Natalijos Žiburienės, Vaistinės aprūpinimo poskyrio vadovės Odetos Jankauskienės, projektų vadovui Povilo Ruginio, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Reginos Gasiūnienės, Medicininės statistikos tarnybos klinikinės koduotojos Rūtos Grunkienės, Vaistinės aprūpinimo poskyrio vaistininkės technologės Virgilijos Martišienės, Nervų sistemos ligų ambulatorinio skyriaus vyresniosios slaugytojos-slaugos administratorės Žydrūnės Olbutaitės. Tyrimai pradėti nepritarus Kauno klinikų atlikto tyrimo išvadoms.

2019-08-07 pradėtas tyrimas dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus Manto Bartuškos elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, tarnybiniu bendrovės automobiliu M. Bartuška ne darbo metu ir savaitgaliais vyksta į savo sodybą bei važinėja kitais privačiais reikalais. 2019-08-28 tyrimas išplėstas: VTEK taip pat aiškinasi, ar M. Bartuška, pradėjęs eiti generalinio direktoriaus pareigas AB „Lietuvos geležinkeliai“, laiku pateikė privačių interesų deklaraciją. 

2019-07-31 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties (KGMPS) ūkio dalies vedėjo Algirdo Knezevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas nepritarus KGMPS atlikto tyrimo išvadai. VTEK tiria aplinkybes, kai A.Knezevičius galbūt nevykdė įstatymo reikalavimo deklaruoti savo dalyvavimą viešųjų pirkimų procedūrose. Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai sausio taikomos taip pat viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Šie asmenys deklaracijas turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Jų pateiktų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

2019-07-24 pradėtas tyrimas dėl UAB „Gintarinė vaistinė“ generalinės direktorės Rūtos Bagdonavičienės elgesio galbūt vykdžius neteisėtą lobistinę veiklą. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė tai draudžiančių Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų. Tyrimas pradėtas Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktos informacijos pagrindu. VTEK tiria aplinkybes, kai šių metų liepą UAB „Gintarinė vaistinė“ generalinė direktorė, nebūdama registruota lobiste, pateikė ministerijai siūlymą keisti sveikatos apsaugos ministro įsakymą, susijusį su geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimu. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Į lobistų sąrašą įtraukti lobistai už vykdomą lobistinę veiklą privalo atsiskaityti visuomenei – teikti lobistinės veiklos deklaracijas.

2019-07-24 pradėti tyrimai dėl keturių VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės darbuotojų elgesio: personalo inspektorės Nijolės Būdaitės, buhalterės Ligitos Petrovos, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresniųjų specialisčių Ivetos Barauskienės ir Dovilės Čemertinienės. Aiškinamasi, ar šie asmenys nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas nepritarus VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės atlikto tyrimo išvadai. VTEK tiria aplinkybes, kai minėtieji sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai galbūt laiku nedeklaravo dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūrose. Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

2019-07-17 pradėtas tyrimas dėl Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) kanclerės funkcijas laikinai vykdančios Asmens sveikatos departamento direktorės Odetos Vitkūnienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gautų pranešimų pagrindu. Nurodoma, kad O. Vitkūnienė buvo komisijos narė konkurse į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas. Konkurso metu ji, esą, sprendė klausimus dėl jai artimo asmens darbdavio, kuris pretendavo ir šį konkursą laimėjo. Teigiama, kad ji nenusišalino ir apie galimą interesų konfliktą neinformavo Sveikatos apsaugos ministro. Taip pat VTEK vertina aplinkybę, kai O. Vitkūnienė privačių interesų deklaracijoje galbūt laiku nenurodė, jog pradėjo laikinai eiti ministerijos kanclerės pareigas.

2019-07-17 pradėtas tyrimas dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Valdo Majausko elgesio. Aiškinamasi, ar šis valstybės tarnautojas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Specialiųjų tyrimų tarnybos persiųsto pranešimo pagrindu. Esą, V. Majauskas sudarė sutartį su savo sugyventinei artimo asmens įmone.

2019-07-17 pradėti tyrimai dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento direktoriaus Virgilijaus Statkaus elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas nepritarus savivaldybės atlikto tyrimo išvadai. VTEK tirs aplinkybes, kai A.Bartulis ir V. Statkus galbūt laiku nedeklaravo einamų pareigų savivaldybės viešųjų pirkimų procedūrose.

2019-07-17 pradėtas tyrimas dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Almanto Lukavičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės tarnautojas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų birželį Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje A. Lukavičius balsavo už savo paties skyrimą į šios savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.

2019-07-17 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Šeimos centro „Kartu saldu“ direktorės Kristinos Pikūnės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Europos socialinio fondo agentūros atsiųstos informacijos pagrindu. Esą, K.Pikūnė, vykdydama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Verslo inovacijų inkubatorius“, įsigijo mokymo paslaugų iš savo sutuoktinio.

2019-07-17 pradėtas tyrimas dėl Respublikinės Kauno ligoninės Radiologijos skyriaus vedėjos Jolantos Vitkienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas VTEK atlikus J. Vitkienė deklaruotų duomenų analizę. Pirminiais duomenimis, ji galbūt nėra nurodžiusi duomenų apie savo sutuoktinio ryšius su juridiniais asmenimis ir jo sudarytus deklaruotinus sandorius, kuriuos pats sutuoktinis deklaravo.

2019-07-10 pradėtas tyrimas dėl buvusio Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) Jūrų departamento direktoriaus Sauliaus Šiaučiūno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimų atstovauti. Teisės aktas nustato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo. Tyrimas pradėtas LTSA pranešimo pagrindu. Pranešime nurodyta, kad, dirbdamas LTSA, S.Šiaučiūnas vykdė ūkio subjektų veiklos valstybinės priežiūros organizavimą bei kontrolę. Esą, nepraėjus metams po to, kai nustojo eiti pareigas LTSA, S. Šiaučiūnas šioje biudžetinėje įstaigoje atstovavo UAB „Jūrininkų treniruočių centras“, teikdamas raštiškas užklausas.

2019-07-10 pradėtas tyrimas dėl Raseinių rajono savivaldybės kontroliuojamos UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdybos nario Valdo Karabino elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Esą, V. Karabinas dalyvavo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ vykdyto viešojo pirkimo procedūrose, o po to V.Karabinas, kaip laimėjusios privačios bendrovės direktorius, sudarė sutartį dėl gatvės remonto darbų atlikimo su UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, kurioje pats užima valdybos nario pareigas.

2019-07-10 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės direktoriaus Lino Vitkaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, L. Vitkus galbūt į darbą priėmė jam interesų konfliktą keliantį asmenį, o taip pat pasirašė sutartį su bendrove, kurios savininkas minėtasis asmuo yra. 

2019-07-05 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Elidos Mantulovos elgesio. Aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą 2016 m. E. Mantulova, būdama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, darbo metu pagal įgaliojimą atstovavo privatiems juridiniams asmenims ir šių įmonių vardu VĮ Registrų centrui teikė jų dokumentus.

(Tyrimas pratęstas) 2019-07-05 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos muzikų sąjungos prezidentės Audronės Nekrošienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tirs, ar A. Nekrošienė laikėsi deklaravimo terminų, deklaruodama, kad kartu su savo sutuoktiniu yra VšĮ „Muzikos barai“ steigėja. Taip pat bus tiriamos aplinkybės, kai A. Nekrošienė galbūt nedeklaravo sutuoktinio VšĮ „Muzikos barai“ einamų pareigų bei vykdomos individualios veiklos.

(Tyrimas pratęstas) 2019-06-26 pradėtas tyrimas dėl Seimo nario Manto Adomėno elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas žiniasklaidoje pateiktos informacijos pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai M. Adomėnas galbūt laiku nedeklaravo būsto paskolos gavimo sandorio, kuris viršija deklaruotiną 3 tūkst. eurų sumą.

(Tyrimas pratęstas) 2019-06-19 pradėtas tyrimas dėl Aplinkos ministerijos įsteigtos VšĮ „Grunto valymo technologijos“ direktoriaus Rapolo Liužino elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pateikti privačių interesų deklaraciją. Tyrimas pradėtas VTEK analizės pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai, tapęs VšĮ „Grunto valymo technologijos“ vadovu, R. Liužinas nedeklaravo privačių interesų įstatyme nustatytais terminais ir tvarka.

(Tyrimas pratęstas) 2019-06-12 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, D. Narbut suinteresuota su Vilniuje esančiu žemės sklypu susijusio projekto vykdymo eiga, nes naujai formuojamas žemės sklypas, esą, ribojasi su jos šeimai nuosavybės teise priklausančia teritorija. Pranešime teigiama, kad D. Narbut dėl šių priežasčių neatlieka žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo procedūrų, nors visi kiti privalomi atsakingų asmenų derinimo veiksmai, esą, yra atlikti. 2019-09-04 tyrimas išplėstas: VTEK papildomai aiškinasi, ar ši politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja laiku pateikė deklaraciją po to, kai po savivaldybių tarybų rinkimų buvo paskirta į pareigas savivaldybėje.

(Tyrimai pratęsti) 2019-05-29 pradėti tyrimai dėl keturių asmenų elgesio, kai jie galbūt vykdė neteisėtą lobistinę veiklą. Tyrimai pradėti dėl Nacionalinės vaistų prekybos asociacijos direktorės Jūratės Kulberkienės, Lietuvos vaistinių asociacijos valdybos pirmininkės Kristinos Nemaniūtės-Gagės, Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorės Agnės Gaižauskienės ir Lygiagretaus vaistų importo asociacijos direktoriaus Miko Rimanto. VTEK aiškinasi, ar šie asmenys nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo, kai, neįsiregistravę lobistais, Sveikatos apsaugos ministerijai raštu teikė pasiūlymus keisti konkrečius sveikatos ministro įsakymus, susijusius su vaistinių preparatų kainų nustatymu bei reikalavimais vaistinės patalpoms.Tyrimai pradėti VTEK atliktos analizės pagrindu.

(Tyrimai pratęsti) 2019-05-22 pradėti tyrimai dėl 3 asmenų elgesio jiems galbūt vykdžius neteisėtą lobistinę veiklą. Tiriamos aplinkybės, kai jie galėjo raštu teikti konkrečius pasiūlymus keisti teisės aktus atitinkamoms institucijoms – Žemės ūkio ministerijai ir Vidaus reikalų ministerijai – nors nebuvo įsiregistravę lobistais. Aiškinamasi, ar tokiais veiksmais Lobistinės veikos įstatymo reikalavimų nepažeidė: Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danukas Arlauskas, UAB „FL Technics“ generalinis direktorius Žilvinas Lapinskas ir UAB „BAA Training“ direktorė Eglė Vaitkevičiūtė.

(Tyrimas pratęstas) 2019-04-17 pradėtas tyrimas dėl Trakų rajono savivaldybės merės Editos Rudelienės elgesio. Aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai 2018 m. vasarį E. Rudelienė galbūt nenusišalino Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą, susijusį su švietimo įstaigų, įskaitant ir Lentvario M. Šimelionio gimnazijos, direktorių pareiginėmis algomis. Esą, politikė ir minėtosios gimnazijos vadovas tuo metu buvo nekilnojamojo turto bendrasavininkiai - taigi sprendimų dėl jo priėmimas merei galbūt galėjo sukelti interesų konfliktą. 2019-08-28 tyrimas išplėstas gautos informacijos pagrindu: VTEK taip pat aiškinasi aplinkybes, ar E. Rudelienė nepateko į interesų konfliktą, kai sprendė klausimus dėl tuomečio gimnazijos direktoriaus kasmetinių atostogų.

(Tyrimas pratęstas) 2019-04-17 pradėtas tyrimas dėl buvusio žemės ūkio ministro patarėjo Virginijaus Eugenijaus Kirsnicko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimų, taikomų pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiems eiti asmenims. Tokiais atvejais įstatymas draudžia vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje valstybinėje tarnyboje dirbęs asmuo paskutinius metus dirbo. Taip pat asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims kitose valstybės ar savivaldybių institucijose tais klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms funkcijoms. Tyrimas pradėtas žemės ūkio ministerijos pranešimo pagrindu. Esą, 2017 m. vasarį, nustojęs eiti pareigas Žemės ūkio ministerijoje, nepraėjus vienerių metų laikotarpiui, V. E. Kirsnickas atstovavo ministerijoje juridiniams asmenims žuvininkystės klausimais, kurie galbūt buvo priskirti jo kompetencijai.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl tuometinio VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti