Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2018-09-19 pradėtas tyrimas dėl Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, V.Komskis 2017 m. balandį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo, nors kartu su savo sutuoktine valdo Pagėgių savivaldybėje registruotą UAB „Lavriga“. Be to, teigiama, kad V.Komskiui artimi asmenys šios savivaldybės teritorijoje turi žemės.

2018-09-19 pradėtas tyrimas dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus Virgilijaus Prusko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Elektrėnų savivaldybės mero sudarytos komisijos išvadai. VTEK aiškinasi, aplinkybes, kai V.Pruskas pateikė savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo patvirtintas jo pareigybės aprašymas, lygis, kategorija bei pareiginės algos priedas. Kartu su minėtuoju projektu V.Pruskas pateikė ir jo paties pasirašytą sprendimo projekto aiškinamąjį raštą.

2018-09-19 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto Donato Šimukonio elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės tarnautojas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos išvadai. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai D.Šimukonis šių metų vasarį dalyvavo Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkime svarstant projektus dėl priemonių finansavimo ir kvietimo teikti projektus, o vėliau teikė paraišką dalyvauti projekte „Paslaugų žemės ūkiui tiekimo įkūrimas“.

2018-09-19 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo Gyčio Kasperavičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės tarnautojas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims nustatytų teisės atstovauti privačioms grupėms ar asmenims apribojimų. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos išvadai. VTEK aiškinasi aplinkybes, ar 2017 m. rugsėjį Lietuvos automobilių kelių direkcijoje vykusiame posėdyje G. Kasperavičius neatstovavo privačių grupių ar asmenų interesams.

2018-09-19 pradėti tyrimai dėl vienuolikos Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) narių elgesio. Aiškinamasi, ar Giedrė Filipavičienė, Linas Girlevičius, Rimas Grigas, Augis Gučas, Viltė Janušauskaitė, Gražina Kirdeikienė, Irena Kliobavičiūtė, Jakovas Mendelevičius, Aušrelė Racevičienė, Irena Sakalauskaitė ir Robertas Zilinskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK aiškinasi, ar I.Kliobavičiūtė nepažeidė šio teisės akto reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti tiek, kiek tai gali būti susiję su jos darbovietės UAB „Senojo miesto architektai“ suinteresuotumu 2017 m. birželį Vilniaus miesto NKPVT posėdyje priimtais sprendimais dėl Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingųjų savybių tikslinimo.

2018-09-13 pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus elgesio. Jis galbūt į aukštesnes Jurbarko bibliotekos direktoriaus – pareigas priėmė dirbti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus pažeidusį asmenį, iki tol ėjusį Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojo pareigas. VPIDVTĮ nustatyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo antrojo skirsnio reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami. Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais kitus šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus, o asmenys, pripažinti šiurkščiai pažeidę šio įstatymo reikalavimus, trejus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

2018-09-13 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario Arvydo Sekmoko elgesio. Pranešta, kad A. Sekmokas valdo bendrovės akcijas, tačiau šio ryšio su juridiniu asmeniu jis nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje. Taip pat A. Sekmokas nedeklaravo duomenų, jog nuo 2018 m. liepos mėnesio eina Seimo nario visuomeninio konsultanto pareigas.

2018-09-13 pradėtas tyrimas dėl VšĮ „Karoliniškių poliklinikos“ direktorės Jelenos Kutkauskienės elgesio. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos pagrindu. Esą, VšĮ „Karoliniškių poliklinika“ nuolat perka prekes ir paslaugas iš UAB „Limeta“, kuriai vadovauja šios poliklinikos vadovės J. Kutkauskienės sutuoktinis. Todėl keliama abejonė, ar, VšĮ „Karoliniškių poliklinikoje“ vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir priimant sprendimus, kiek tai susiję su UAB „Limeta“, užtikrinami Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtinti tarnybinio nešališkumo ir objektyvumo principai.

2018-09-13 pradėtas tyrimas dėl Viešojo saugumo tarnybos Vilniaus dalinio Tarnybos organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto Sandriaus Survilos elgesio. Esą, S. Survila Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nedeklaravo duomenų apie artimus asmenis, dėl kurių S. Survilai gali (galėjo) kilti interesų konfliktas. Teigiama, jog S. Survila taip pat savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie ryšius su juridiniais asmenimis. Nurodoma, kad minėtuosius duomenis S. Survila deklaravo 2014 m., tačiau 2016 m. patikslino deklaraciją, kurioje atitinkamos informacijos neliko, nors, pasak pareiškėjų, šie ryšiai iki šiol egzistuoja.

2018-09-13 pradėtas tyrimas dėl Trakų rajono savivaldybės mero patarėjos Dominykos Semionovės elgesio. Pranešta, kad D. Semionovė, būdama Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos vadove, galbūt nenusišalina, kai Trakų rajono savivaldybėje yra rengiami ir svarstomi su šia asociacija susiję klausimai.

2018-09-05 pradėtas tyrimas dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Gedimino Valinevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis tinkamai vykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtintą pareigą deklaruoti privačius interesus. Komisijai pateikta informacija, kad G. Valinevičius privačių interesų deklaracijoje galbūt nėra pateikęs duomenų apie dalyvavimą UAB „Palangos vandenys“ stebėtojų taryboje bei narystę Palangos ROTARY klubo veikloje.

2018-09-05 pradėtas tyrimas dėl Kauno technologijos universiteto prorektorės doc. Jurgitos Šiugždinienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji tinkamai vykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtintą pareigą deklaruoti privačius interesus. Komisijai pateikta informacija, kad J. Šiugždinienė privačių interesų deklaracijoje galbūt nėra pateikusi duomenų apie sudarytus sandorius, gautas dovanas ar kitas aplinkybes, kurios leistų pagrįsti jos Turto ir pajamų deklaracijoje nurodytus duomenis.

2018-09-05 pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims taikomo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo nesinaudoti ir neleisti naudotis jokiu valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai (Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktai). Komisijai pateikta informacija, kad V. Rekešienė 2018 m. rugpjūčio 21 d. galbūt asmeniniais tikslais naudojosi šios avivaldybės administracijos tarnybiniu lengvuoju automobiliu. Teigiama, kad į tądien vykusį LSDP Jurbarko skyriaus tarybos posėdį ji vyko tarnybiniu automobiliu „Škoda“.

2018-09-05 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatytos pareigos vengti interesų konflikto, o šiam iškilus - nusišalinti, kiek tai gali būti susiję su J. Petrauskienės sutuoktinio vadovaujamos bendrovės verslo interesais Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose. Tyrimo metu taip pat bus nagrinėjama, ar ji nepažeidė Įstatymo II skirsnio reikalavimų, reglamentuojančių privačių interesų deklaravimą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir viešojoje informacijoje nurodytų aplinkybių pagrindu. Nurodoma, kad J. Petrauskienės šeima valdo uždarąją akcinę bendrovę, kuriai vadovauja Švietimo ir mokslo ministrės sutuoktinis. Teigiama, kad šioje bendrovėje dirba tik du darbuotojai, tačiau bendrovė nuolat dalyvauja ir laimi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių ir kitaip su ja susijusių įstaigų, kitų organizacijų skelbiamus viešuosius pirkimus. Be to, Švietimo ir mokslo ministrės privačių interesų deklaracijoje nėra informacijos apie sutuoktinio sudarytus sandorius ir aplinkybes, kad jo vadovaujama bendrovė laimi viešųjų pirkimų konkursus, kuriuos organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios ar kitaip su ja susijusios įstaigos.

2018-08-22 pradėti tyrimai dėl advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ partnerės Dovilės Burgienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų galbūt neteisėtai vykdydama lobistinę veiklą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad šių metų birželį D. Burgienė dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje ir galbūt veikė kaip lobistė. Lobistinė veikla – fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai.

2018-08-22 pradėti tyrimai dėl VĮ „Registrų centras“ direktoriaus buvusio pirmojo pavaduotojo Rimanto Ramanausko, Nemonopolinių paslaugų priežiūros skyriaus vedėjo Alvydo Janulevičiaus ir Kadastro bylų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojos Jolantos Česnauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų. Tyrimai pradėti VĮ „Registrų centras“ atsiųstos informacijos pagrindu. Nurodoma, kad visi trys paminėtieji asmenys yra „Lietuvos matininkų asociacijos“ (LMA) nariai. Esą, R. Ramanauskui, kuris taip pat eina ir šios asociacijos prezidento pareigas, galėjo kilti interesų konfliktas, kai jis VĮ „Registrų centre“ dalyvavo organizuojant ir vykdant su LMA susijusius viešuosius pirkimus. Be to, teigiama, kad ryšio su LMA jis nebuvo nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje. Su LMA susijusius klausimus eidamas pareigas VĮ „Registrų centre“, esą, sprendė ir A. Janulevičius, o J.Česnauskienė, teigiama, atstovavo LMA, kai ši asociacija dalyvavo VĮ „Registrų centras“ vykdytuose viešuosiuose pirkimuose. Taip pat nurodyta, kad R. Ramanauskas, eidamas tarnybines pareigas, sprendė su viešojo pirkimo organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus, o konkurse dalyvavo ir laimėjo UAB „Hnit-Baltic“. Esą, R. Ramanauską ir UAB „Hnit-Baltic“ vadovą sieja narystė ir bendros pareigos LMA.

2018-08-16 pradėtas tyrimas dėl Seimo nario Gabrieliaus Landsbergio elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas Seimo narės Agnės Širinskienės pranešimo pagrindu. Pranešime teigiama, kad G.Landsbergis metinėse asmens (šeimos) turto deklaracijose už 2016 m. ir 2017 m. nurodė turintis akcijų, tačiau jo privačių interesų deklaracijoje nėra nurodyta, kokios bendrovės akcijas jis valdo.

2018-08-16 pradėtas tyrimas dėl UAB „Tavo pastogė“, kurios didžiąją dalį akcijų valdo Mažeikių rajono savivaldybė, direktoriaus Antano Naujoko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus, vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A.Naujokas savo vadovaujamai bendrovei nuomoja asmeninį automobilį ir naudojasi juo tiek tarnybinėms, tiek asmenėms reikmėms. Taip pat teigiama, jog UAB „Tavo pastogė“ vadovas nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos.

2018-08-16 pradėtas tyrimas dėl buvusio VšĮ „Utenos kolegija“ direktoriaus Gintauto Bužinsko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad vadovavimo kolegijai laikotarpiu G.Bužinskas šioje įstaigoje įdarbino savo sūnus. Taip pat, esą, buvęs kolegijos vadovas šios mokymo įstaigos vardu sudarė sutartį ir jos lėšomis apmokėjo publikaciją leidinyje „Lietuvos 100-mečio vadovai“, kuriame buvo išspausdinta su kolegija nesusijusi asmeninio pobūdžio informacija. Pranešime taip pat nurodoma, kad G.Bužinskas nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijos.

2018-08-08 pradėtas tyrimas dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo Sigito Stonio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims taikomo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose. Tyrimas pradėtas nepritarus Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai S.Stonys galbūt atstovavo Vilkyškių bendruomenės interesams, kai pasirašė sutartį su Pagėgių savivaldybės administracija.

2018-08-08 pradėtas tyrimas dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės Danguolės Juozapavičienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad D.Juozapavičienė galbūt nedeklaravo savo sutuoktinio darbovietės, nors tokią pareigą numato VPIDVTĮ.

2018-08-06 pradėtas tyrimas dėl UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (MAATC) direktoriaus Algirdo Bagušinsko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančių Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų. Tyrimas pradėtas žiniasklaidos atstovo kreipimosi pagrindu. VTEK tiria, ar A.Bagušinskas savo privačių interesų deklaracijose tinkamai nurodė ryšį su Vilkaviškio rajono medžiotojų ir žvejų draugija bei ryšį su Vilkaviškio „Rotary“ klubu. Taip pat aiškinamasi, ar A.Bagušinskas nenusižengė VPIDVTĮ nuostatoms, kai nedeklaravo ryšio su medžiotojų klubu „Gižai“.

2018-08-01 pradėtas tyrimas dėl Seimo nario Algimanto Kirkučio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, jis nedeklaravo pareigų ir narystės asociacijoje „Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmai“.

2018-07-25 pradėtas tyrimas dėl Seimo nario Kazio Starkevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas žurnalisto paklausimo pagrindu. Pateikta informacija, kad K.Starkevičius yra asociacijos „Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija“ tarybos narys. VTEK tiria aplinkybę, kai Seimo narys šių duomenų galbūt nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje.

2018-07-25 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų birželį meras priėmė potvarkį, kuriuo delegavo savo sutuoktinę dalyvauti Erasmus+ programos projekto „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių pasiekimus“ darbo grupėje.

2018-07-25 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės Aušros Čiūdarienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų balandį konkurse Radviliškio ligoninės direktoriaus pareigoms eiti A.Čiūdarienė, kaip pretendentų vertinimo komisijos narė, vertino savo sutuoktinio darbdavę. Taip pat VTEK tiria aplinkybes, kai Šeduvos PSPC vadovė galbūt nedeklaravo savo sutuoktinio papildomos darbovietės.

2018-07-25 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės ir buvusios Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos Danguolės Kondratenkienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (VPIDVTĮ) numatyto reikalavimo „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos ir iš to išplaukiančių apribojimų įsidarbinti. VPIDVTĮ 18 straipsnis draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame atkreipiamas dėmesys, jog D.Kondratenkienė, dirbdama savivaldybės administracijoje, buvo atsakinga už Rokiškio PSPC veiklos kontrolę, o vėliau dalyvavo konkurse šio centro direktoriaus pareigoms užimti. 

2018-07-25 pradėtas tyrimas dėl buvusio Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaclovo Petkaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, eidamas pareigas Žuvininkystės tarnyboje, V.Petkus nedeklaravo savo ir sutuoktinės sudarytų sandorių dėl būsto nuomos, o taip pat – dėl 2016 m. įsigyto automobilio.

2018-07-18 pradėtas tyrimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero Artūro Visocko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad A.Visockas nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje šių metų liepą svarstant su UAB „Šiaulių vandenys“ susijusius klausimus, nors šioje bendrovėje, esą, dirba jo sesuo.

2018-07-18 pradėtas tyrimas dėl Tauragės rajono savivaldybės mero Sigito Mičiulio ir šios savivaldybės tarybos nario Tomo Avrasevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad S.Mičiulis galbūt nedeklaravo narystės ir pareigų asociacijoje „Tauragės krepšinio veteranų sporto klubas“. Taip pat teigiama, kad T.Avrasevičius galėjo nedeklaruoti narystės ir pareigų asociacijoje „Tauragės „Volano“ sporto klubas“.

2018-07-18 pradėtas tyrimas dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės Irenos Sirusienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad 2017 m. rugsėjį savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Kelmės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos priežiūros komisijos posėdyje I.Sirusienė pristatė Kelmės rajono verslininkų asociacijos prašymą dėl lėšų skyrimo mokymams ir „Verslo dienos 2017“ projektui. Taip pat teigiama, kad ji posėdyje balsavo priimant sprendimus bei su minėtąja asociacija pasirašė lėšų naudojimo sutartis. Esą, jos sūnus yra šios asociacijos pirmininko pavaduotojas.

2018-07-18 pradėti tyrimai dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ direktoriaus Stasio Lembučio ir UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus pavaduotojos Laimos Bernotienes elgesio. Aiškinamasi, ar S.Lembutis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK aiškinasi, ar L.Bernotienė nenusižengė šio teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti. Tyrimai pradėti Specialiųjų tyrimų tarnybos atsiųstos korupcijos rizikos analizės dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių duomenų pagrindu. VTEK vertins aplinkybes, kai L.Bernotienė galbūt nenusišalino nuo 2016 m. vykusių viešųjų pirkimų procedūrų, susijusių su UAB „Pakruojo arka“, kurioje dirba jos brolis. VTEK taip pat tiria aplinkybes, kai S.Lembutis galbūt pavėlavo deklaruoti UAB „Pakruojo komunalininkas“ einamas pareigas.

2018-07-18 pradėti tyrimai dėl Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės patarėjos finansų ir ekonomikos klausimais Ginos Gajauskienės ir Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro profesinės karo tarnybos karininko Arūno Gajausko elgesio. Aiškinamasi, ar sutuoktiniai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad sutuoktiniai nuomoja Vilniuje esantį butą (kambarį), tačiau duomenų apie šį sandorį nėra nurodę savo privačių interesų deklaracijose.

2018-06-27 pradėti tyrimai dėl devynių Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių elgesio. Aiškinamasi, ar VPIDVTĮ reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus nepažeidė Audrius Lukoševičius, Mindaugas Plūkas ir Arūnas Samochinas (UAB „Kauno autobusai“), Antanas Etneris ir Gediminas Ganatauskas (UAB „Kauno vandenys“), Petras Ganiprauskas, Jolita Kruopienė ir Vytas Snarskis (UAB „Kauno švara“), o taip pat Mindaugas Šimkus (UAB „Kauno švara“ ir UAB „Kauno vandenys“). Tyrimus VTEK pradėjo nepritarusi Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos tyrimo komisijos išvadai.

(Tyrimas pratęstas) 2018-06-20 pradėtas tyrimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkės Lauros Matjošaitytės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka deklaruoti gautas dovanas bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame nurodoma, kad L.Matjošaitytei VRK sprendimu gegužės 29 d.-birželio 1 d. buvo suteiktos kasmetinės atostogos, o gegužės 28-31 d. ji, esą, dalyvavo simpoziume Portugalijoje, kur skaitė pranešimą privačios bendrovės organizuotame renginyje kaip VRK pirmininkė. Pranešime keliamas klausimas, ar renginio organizatorius L.Matjošaitytei neatsilygino, neapmokėjo kelionės, maitinimo išlaidų ir pan. Pranešime taip pat teigiama, kad VRK pirmininkė VRK posėdžių metu nenusišalina sprendžiant klausimus dėl savo pačios komandiruočių į užsienį.

(Tyrimas pratęstas) 2018-06-20 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Elos Pavinskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateiktos informacijos pagrindu. Nurodoma, kad E.Pavinskienė gimnazijoje galbūt sprendė su savo dukters darbo eiga susijusius klausimus, o taip pat privačių interesų deklaracijoje galbūt laiku nenurodė duomenų apie dukters darbą šioje gimnazijoje.

(Tyrimas pratęstas) 2018-06-13 pradėtas tyrimas dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Tautvydo Tamulevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadoms. VTEK aiškinasi, ar T.Tamulevičius nepasinaudojo pareigomis, siekdamas gauti Alytaus sporto ir rekreacijos centro salės bei trenerio paslaugas. Taip pat VTEK aiškinsis, ar vicemeras turėjo deklaruoti ryšį su Pietų Lietuvos bėgimo klubu „Dzūkija“.

(Tyrimas pratęstas) 2018-06-06 pradėtas tyrimas dėl švietimo ir mokslo viceministro Giedriaus Viliūno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad Lietuvos mokslų taryboje (LMT) dirba G.Viliūno sūnus, o pats G.Viliūnas eina pareigas LMT valdyboje. Prašoma išsiaiškinti, ar esant tokiai situacijai nebuvo priiminėjami interesų konfliktą galintys kelti sprendimai.

(Tyrimas pratęstas) 2018-05-23 pradėtas tyrimas dėl buvusios žemės ūkio viceministrės Linos Kujalytės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei – ar nenusižengė reikalavimams dėl vadinamojo vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpio. Valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiems eiti asmenims vienerius metus draudžiama dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, jo pavaduotoju, būti įmonės tarybos ar valdybos nariu, eiti kitas tiesiogiai su sprendimų priėmimu (įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse) susijusias pareigas, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra, kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo, kuriame remiamasi žiniasklaidos informacija, pagrindu. Esą, L.Kujalytė įsidarbino Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžioje VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ (ŽŪIKVC). Teigiama, kad šios įmonės vykdomai Duomenų rinkimo programai buvo skirtos lėšos iš Žuvininkystės fondo, už kurį galbūt buvo atsakinga viceministrė L.Kujalytė. Esą, tuo pasinaudodama, buvusi viceministrė galbūt darė poveikį ŽŪIKVC generaliniam direktoriui dėl įsidarbinimo.

(Tyrimas pratęstas) 2018-05-23 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rektoriaus Remigijaus Žaliūno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Teigiama, kad jis, eidamas LSMU rektoriaus pareigas, taip pat vadovauja LSMU ligoninės – Kauno klinikų – Kardiologijos klinikai. Tiriamos aplinkybės, ar R.Žaliūnas, eidamas tarnybines pareigas, nepriiminėjo sprendimų dėl kitos savo darbovietės – LSMU Kauno klinikų.

(Tyrimas pratęstas) 2018-05-16 pradėtas tyrimas dėl UAB „Radviliškio autobusų parkas“ direktoriaus Vlado Milkono elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose bei reikalavimų deklaruoti privačius interesus ir vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gautų pranešimų pagrindu. Esą, V.Milkonas taip pat vadovauja UAB „Emtra“, kuri pagal koncesijos sutartį valdydama ir nuomos pagrindais naudodama UAB „Radviliškio autobusų parkas“ perduotą turtą, teikia viešąsias keleivių vežimo paslaugas. Teigiama, jog V.Milkonas galėjo būti šališkas, kai Radviliškio rajono savivaldybės tarybos komitetuose galbūt atstovavo UAB „Emtra“ interesams.

(Tyrimas pratęstas) 2018-05-16 pradėti tyrimai dėl buvusio VšĮ „Pilietinė medija“ vadovo Arno Marcinkaus ir esamos šios įstaigos vadovės Reditos Vadeikės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti pagal Seimo nario Mindaugo Puidoko kreipimąsi. Teigiama, jog VšĮ „Pilietinė medija“ buvo finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų, tačiau privačių interesų deklaracijų atitinkamai nepateikė nei A.Marcinkus, nei R.Vadeikienė. Pagal VPIDVTĮ, lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gaunančiose viešosiose įstaigose dirbantys ir administravimo įgaliojimus turintys asmenys priskiriami valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kuriems be kita ko taikoma ir pareiga deklaruoti privačius interesus.

(Tyrimas pratęstas) 2018-05-16 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Kauno technologijos universiteto (KTU) studijų prorektorės pareigas laikinai einančios Kristinos Ukvalbergienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tiriama, ar K.Ukvalbergienė, tapusi laikinąja KTU prorektore, nepavėlavo pateikti privačių interesų deklaracijos. 2018-08-08 tyrimas išplėstas: papildomai tiriamos aplinkybės, ar K.Ukvalbergienė nepavėlavo deklaruoti duomenų apie narystę ir pareigas Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijoje „Lietuvos mediena“.

(Tyrimas pratęstas) 2018-04-04 pradėtas tyrimas dėl buvusios Lietuvių kalbos instituto (LKI) direktorės Jolantos Zabarskaitės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo bei žiniasklaidoje paskelbtos informacijos pagrindu. Esą, E.J.Zabarskaitė papildomai įsidarbino LKI vykdomame projekte „eTranslation TermBank“, o ją, galbūt jos pačios pavedimu, įdarbino jos pavaduotoja. Taip pat, esą, šių pareigų ji nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96