2017-03-22

 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimas dėl buvusio Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) tarnautojo buvo paliktas galioti. Vilniaus apygardos administracinis teismas šių metų kovo 20 d. sprendimu atmetė šio asmens skundą.

Praėjusių metų rugpjūtį VTEK konstatavo, jog SADM tarnautojas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Įstatymas) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti duomenis, dėl kurių vykdant tarnybines pareigas gali kilti interesų konfliktas (3 str. 1 ir 2 d., 6 str. 1 d. 7 p., 7 str. 1 d., 11 str. 1 ir 2 d.).

Šį sprendimą VTEK priėmė atlikusi tyrimą pagal SADM atsiųstą pranešimą. VTEK buvo informuota, jog SADM skyrius, vadovaujamas minėtojo valstybės tarnautojo, atlieka auditus ministerijai pavaldžiose įstaigose − VšĮ Europos socialinio fondo agentūroje bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje, kuriose atitinkamai dirba du šio valstybės tarnautojo artimi asmenys. Šių artimų asmenų valstybės tarnautojas nebuvo nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje, o, vykdydamas valstybės tarnautojo pareigas, dalyvavo priimant sprendimus, – atliko auditą ir tvirtino audito ataskaitas, dėl artimų asmenų darboviečių.

Atmesdamas minėtojo valstybės tarnautojo skundą teismas konstatavo, kad SADM skyriaus funkcijos apima ministerijai pavaldžių įstaigų vidaus kontrolę, o šio skyriaus vedėjas neabejotinai turi galimybę daryti ir daro įtaką galutiniams ministerijai pavaldžių įstaigų vidaus audito rezultatams. Tai, kad šis skyriaus vedėjas, kontroliuodamas skyriaus auditorių darbą, tvirtindamas vidaus audito įgyvendinimo priemonių planą, tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie ministerijai pavaldžių įstaigų vidaus audito, patvirtina ir VšĮ Europos socialinio fondo agentūroje bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje atliktų vidaus auditų ataskaitos, iš kurių turinio matyti, kad jos įvairiais būdais suderintos su minėtuoju valstybės tarnautoju arba apie jas šiam valstybės tarnautojui buvo žinoma.

Teismo nuomone, esant tokioms aplinkybėms, tarnautojas privačių interesų deklaracijoje privalėjo nurodyti duomenis apie savo artimų asmenų darbovietes. Tačiau to nepadarius, ir vykdant tarnybines pareigas, t.y., organizuojant, kontroliuojant ir vadovaujant SADM pavaldžiose įstaigose, kuriose dirbo tarnautojo artimi asmenys, atliekamam vidaus auditui, galėjo kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

Atsižvelgdamas į tai, teismas pritarė VTEK išvadai, kad SADM skyriaus atliekamų vidaus auditų metu skyriaus vedėjo artimas asmuo galėjo būti asmeniškai suinteresuotas VšĮ Europos socialinio fondo agentūros veiklos vertinimu, todėl ir pats skyriaus vedėjas negalėjo išlikti objektyvus bei nešališkas derindamas su šios agentūros veikla susijusias vidaus audito ataskaitas arba pats dalyvaudamas vykdant auditą. Todėl,  vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata, prieš pradedant VšĮ Europos socialinio fondo agentūros vidaus auditą valstybės tarnautojas socialinės apsaugos ir darbo ministrą privalėjo informuoti apie tai, kad šioje agentūroje dirba jo artimas asmuo, pareikšti nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti audituojant šią ministerijai pavaldžią įstaigą.

SADM skyriaus atliktoje VšĮ Europos socialinio fondo agentūros vidaus audito ataskaitoje, kaip didelio reikšmingumo aplinkybė nurodytas pastebėjimas, jog „agentūroje terminuotoms pareigoms užimti (32 pareigybės) sudarytos terminuotos darbo sutartys atitinka nuolatinio darbo pobūdį, kadangi patvirtintas pareigybių sąrašas apima ir terminuotas pareigybes ir atliekamos funkcijos analogiškos nuolatinio darbo funkcijoms (tie patys pareigybių aprašymai)“. Šio vidaus audito atlikimo metu minėtojo valstybės tarmautojo artimas asmuo VšĮ Europos socialinio fondo agentūroje dirbo pagal terminuotą darbo sutartį.

Todėl teismas konstatavo, jog šiuo atveju valstybės tarnautojas elgėsi šališkai, pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai gauti, tai darydamas jis naudojosi viešai neskelbiama tarnybine informacija bei SADM skyriaus resursais ne tarnybinei veiklai.

VTEK informacija

 

2017-03-22

Teismas paliko galioti tarnautojui nepalankų VTEK sprendimą

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimas dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Vidaus audito skyriaus vedėjo pareigas ėjusio Vytauto Gailiušo elgesio buvo paliktas galioti. Vilniaus apygardos administracinis teismas šių metų kovo 20 d. sprendimu atmetė V. Gailiušo skundą.

Praėjusių metų rugpjūtį VTEK konstatavo, jog SADM Vidaus audito skyriaus vedėjas V.Gailiušas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Įstatymas) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti duomenis, dėl kurių vykdant tarnybines pareigas gali kilti interesų konfliktas (3 str. 1 ir 2 d., 6 str. 1 d. 7 p., 7 str. 1 d., 11 str. 1 ir 2 d.).

Šį sprendimą VTEK priėmė atlikusi tyrimą pagal SADM atsiųstą pranešimą. VTEK buvo informuota, jog SADM Vidaus audito skyrius, vadovaujamas vedėjo V.Gailiušo, atlieka auditus ministerijai pavaldžiose įstaigose − VšĮ Europos socialinio fondo agentūroje bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje, kuriose atitinkamai dirba šio valstybės tarnautojo duktė ir sesuo. Šių jam artimų asmenų V.Gailiušas nebuvo nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje, o vykdydamas valstybės tarnautojo pareigas dalyvavo priimant sprendimus, – atliko auditą ir tvirtino audito ataskaitas, dėl sesers ir dukros darboviečių.

Atmesdamas V.Gailiušo skundą teismas konstatavo, kad SADM Vidaus audito skyriaus funkcijos apima ministerijai pavaldžių įstaigų vidaus kontrolę, o šio skyriaus vedėjas V. Gailiušas neabejotinai turi galimybę daryti ir daro įtaką galutiniams ministerijai pavaldžių įstaigų vidaus audito rezultatams. Tai, kad šio skyriaus vedėjas, kontroliuodamas skyriaus auditorių darbą, tvirtindamas vidaus audito įgyvendinimo priemonių planą, tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie ministerijai pavaldžių įstaigų vidaus audito, patvirtina ir VšĮ Europos socialinio fondo agentūroje bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje atliktų vidaus auditų ataskaitos, iš kurių turinio matyti, kad jos įvairiais būdais suderintos su V. Gailiušu arba apie jas šiam valstybės tarnautojui buvo žinoma.

Teismo nuomone, esant tokioms aplinkybėms, V. Gailiušas privačių interesų deklaracijoje privalėjo nurodyti duomenis apie savo sesers ir dukters darbovietes. Tačiau to nepadarius, ir vykdant tarnybines pareigas, t.y., organizuojant, kontroliuojant ir vadovaujant SADM pavaldžiose įstaigose, kuriose dirbo V. Gailiušo sesuo ir dukra, atliekamam vidaus auditui, galėjo kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

Atsižvelgdamas į tai, teismas pritarė VTEK išvadai, kad SADM Vidaus audito skyriaus atliekamų vidaus auditų metu V. Gailiušo dukra galėjo būti asmeniškai suinteresuota VšĮ Europos socialinio fondo agentūros veiklos vertinimu, todėl ir pats V. Gailiušas negalėjo išlikti objektyvus bei nešališkas derindamas su šios agentūros veikla susijusias vidaus audito ataskaitas arba pats dalyvaudamas vykdant auditą. Todėl,  vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata, prieš pradedant VšĮ Europos socialinio fondo agentūros vidaus auditą V. Gailiušas Socialinės apsaugos ir darbo ministrą privalėjo informuoti apie tai, kad šioje agentūroje dirba jo dukra, pareikšti nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti audituojant šią ministerijai pavaldžią įstaigą.

SADM Vidaus audito skyriaus atliktoje VšĮ Europos socialinio fondo agentūros vidaus audito ataskaitoje, kaip didelio reikšmingumo aplinkybė nurodytas pastebėjimas, jog „agentūroje terminuotoms pareigoms užimti (32 pareigybės) sudarytos terminuotos darbo sutartys atitinka nuolatinio darbo pobūdį, kadangi patvirtintas pareigybių sąrašas apima ir terminuotas pareigybes ir atliekamos funkcijos analogiškos nuolatinio darbo funkcijoms (tie patys pareigybių aprašymai)“. Šio vidaus audito atlikimo metu V. Gailiušo dukra VšĮ Europos socialinio fondo agentūroje dirbo pagal terminuotą darbo sutartį.

Todėl teismas konstatavo, jog šiuo atveju V. Gailiušas elgėsi šališkai, pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai gauti, tai darydamas jis naudojosi viešai neskelbiama tarnybine informacija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyriaus resursais ne tarnybinei veiklai.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti