- Nutraukti tyrimą dėl Jonavos rajono savivaldybės mero M. Sinkevičiaus elgesio

Nepakankant duomenų tiesioginiam ir akivaizdžiam interesų konfliktui konstatuoti, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimą dėl Jonavos rajono savivaldybės mero Mindaugo Sinkevičiaus elgesio. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Tirta, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Buvo pranešta, kad jis sprendė klausimus, susijusius su gatvėmis, esančiomis Jonavos rajono sodininkų bendrijos „Užuovėja“ teritorijoje, kur M. Sinkevičius ir jam artimas asmuo turi nekilnojamojo turto.

Tiriant nustatyta, kad šių metų balandį meras sudarė Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę: planuota skirti 24 300 Eur Upninkų seniūnijos Jurkonių kaimo Užuovėjos gatvės atkarpos kapitaliniam remontui bei savivaldybei iš sodininkų bendrijos nuosavybės išpirkti Pušyno ir Žaliakalnio gatvių atkarpas. M. Sinkevičius dalyvavo ir balsavo priimant atitinkamus sprendimus savivaldybės taryboje.

VTEK tyrimo duomenys rodo, kad M. Sinkevičius bei jam artimi asmenys nėra ir nebuvo sodininkų bendrijos „Užuovėja“ nariai ar steigėjai, nėra prašę jais tapti, taip pat jie šioje sodininkų bendrijoje neužima jokių pareigų. Nenustatyta, kad M. Sinkevičius ar jam artimi asmenys šios sodų bendrijos teritorijoje būtų deklaravę gyvenamąją vietą. Minėtąjį tikslinį finansavimą bendrija gavo ne Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, bet vadovaujantis šių metų kovą Vyriausybės priimtu nutarimu „Dėl 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“.

Taip pat nustatyta, kad Pušyno ir Žaliakalnio gatvių atkarpų išpirkimą iš sodininkų bendrijos „Užuovėja“ inicijavo pati bendrija bei Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija. Esą, sodininkų bendrijų teritorijose esančių kelių būklė ir jų priežiūra yra įsisenėjusi problema, taigi „Užuovėja“ kreipėsi dėl 11 gatvių ar jų atkarpų išpirkimo. Tačiau nuspręsta dėl dviejų – Pušyno ir Žaliakalnio, kurios atitiko savivaldybės tokiais atvejais keliamus reikalavimus: pločio, susisiekimo su savivaldybės keliu buvimo, pravažiuojamumo į kitas gyvenvietes, buvimo pagrindine gatve kitų gatvių atžvilgiu. Dalis Pušyno gatvės liko sodininkų bendrijos nuosavybe, kadangi neatitiko nustatytų išpirkimo reikalavimų. Taip pat nustatyta, kad M. Sinkevičiui ir jo artimajam priklausantis nekilnojamasis turtas yra priešinga judėjimo kryptimi, nei savivaldybės išpirktosios Pušyno ir Žaliakalnio gatvių atkarpos. Taigi, atsižvelgiant į surinktus duomenis, VTEK vertinimu, M. Sinkevičius ir jam artimi asmenys nesinaudoja arba retai naudojasi kapitališkai remontuojama Užuovėjos gatvės atkarpa bei savivaldybės išpirktų gatvių atkarpomis.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad konstatuojant kilusį interesų konfliktą, būtina aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina asmens turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ir mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie valstybės politiko ar tarnautojo galbūt turėtą ar ateityje turėsimą suinteresuotumą.

Tirtoje situacijoje VTEK nenustatė akivaizdaus, aiškaus ir tiesioginio M. Sinkevičiaus suinteresuotumo Jonavos rajono savivaldybės taryboje priimant minėtuosius sprendimus. Pažymėtina, kad tyrimo nutraukimas neužkerta kelio VTEK jį atnaujinti, jei būtų gauta naujų duomenų.

- Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė E. Janušienė interesų konflikto neišvengė

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininkė Edita Janušienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tiriant nustatyta, kad VMI viršininkė šioje institucijoje dirbančiam savo artimam asmeniui įsakymu nustatė didesnį pareiginės algos koeficientą. Tai ji padarė vadovaudamasi neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo rezultatais ir atitinkamu jos artimo asmens tiesioginio vadovo siūlymu. VTEK vertinimu, VMI vadovė laiku nesiėmė įstatymu nustatytos pareigos nusišalinti.

Atsižvelgdama į tyrimo duomenis, VTEK siūlo finansų ministrui įgalioti kitą asmenį priimti sprendimus, susijusius su  E. Janušienei artimo asmens tarnybos eiga VMI.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.


- Skirdamas lėšų sutuoktinės darbovietei, buvęs Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius I. Motiejūnas veikė interesų konflikte

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Imantas Motiejūnas, eidamas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, pateko į interesų konflikto situaciją, kai savo sutuoktinės prašymu skyrė lėšų jos vadovaujamai įstaigai. Tokiais veiksmais jis pažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, įpareigojančias vengti interesų konflikto ir nusišalinti, jei toks kiltų (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tirdama VTEK nustatė, kad įsakymą, kuriuo skyrė 3000 Eur savo sutuoktinės vadovaujamai Telšių „Ateities“ progimnazijai, I. Motiejūnas pasirašė pernai spalį. Įsakymas rengtas reaguojant į du minėtosios švietimo įstaigos vadovės pateiktus prašymus: kreipdamasi į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tuo metu ėjusį savo sutuoktinį, ji prašė skirti 1000 Eur progimnazijos baseino remontui ir 2000 Eur langų uždangoms švietimo įstaigoje įrengti. Taip pat minėtuoju įsakymu savivaldybės administracijos direktorius įpareigojo savo sutuoktinę pateikti sąmatą savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui.

VTEK nekvestionuoja savivaldybės biudžeto lėšų skirstymo, tačiau pabrėžia, kad sutuoktinės užimamos pareigos yra laikytinos I. Motiejūno privačiu interesu. VTEK vertinimu, I. Motiejūnas šiuo atveju veikė ne tik dėl viešojo intereso, bet ir dėl jam artimo asmens privačių interesų. VTEK pabrėžia, kad privatus interesas apima ne tik materialųjį, bet ir nematerialųjį suinteresuotumą, kuriuo siekiama konkrečiam asmeniui sukurti naudą ar prielaidas tai naudai ateityje. VTEK nuomone, tirtoje situacijoje privatūs interesai sietini su siekiu, jog būtų tinkamai vadovaujama ir atstovaujama progimnazijai. Pažymėtina, kad sėkminga įstaigos veikla paprastai sietina su jai tinkamai vadovaujančiu asmeniu.

Įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. VTEK primena, kad net ir artimam asmeniui nenaudingas sprendimas gali sukelti interesų konfliktą, taigi būtina kaskart įvertinti susidariusią situaciją ir nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų išvengta galimo interesų konflikto.

Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs savo sutuoktinės prašymus, turėjo suvokti interesų konflikto grėsmę ir nusišalinti nuo visų su šiais prašymais susijusių savo pareigų vykdymo. Tyrimo metu VTEK negavo duomenų, kad I. Motiejūnas pareigą nusišalinti būtų įvykdęs.


- Tirti Palangos miesto savivaldybės tarybos narės S. Grigorian elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos narės Svetlanos Grigorian elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, rugsėjį S. Grigorian nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje bandant patvirtinti apleistų ir neprižiūrimų bei naudojamų ne pagal paskirtį pastatų sąrašą. Į jį buvo įtrauktas ir pastatas, kurį tam tikrą laiką nuomojosi bendrovė, kuriai vadovauja valstybės politikei artimas asmuo.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Tirti buvusio Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus R. Juonio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rolando Juonio elgesio. Bus aiškinamasi, ar, eidamas šias politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Esą, R. Juonys nedeklaravo galbūt jam interesų konfliktą keliančios pavaldinės. Taip pat teigiama, kad jis priiminėjo su jos tarnybos eiga susijusius sprendimus – skyrė priemokas ir kt.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

- Lobiste įregistruoti Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentę Ž. Gavelienę

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentę ir kelionių agentūros UAB „Estravel Vilnius“ generalinę direktorę Žydrę Gavelienę į registruotų lobistų sąrašą. Spręsdama VTEK vadovavosi jos pateiktu prašymu bei Lobistinės veiklos įstatymu. Ž. Gavelienė tapo 114-ąja šalyje įregistruota lobiste.

Lobistinės veiklos negali vykdyti lobistu neįsiregistravęs asmuo. Lobistams taip pat keliamas reikalavimas deklaruoti savo veiklą viešai. Lobistinės veiklos deklaracijas galima peržiūrėti svetainėje www.lobistai.lt. Jose lobistai privalo nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji vykdyta ir kokiam asmeniui šiais veiksmais siekta daryti įtaką. Deklaruoti būtina ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka prižiūri VTEK.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti