- Nutraukti tyrimus dėl Didvyžių socialinės globos namų viešųjų pirkimų komisijos narių I.Šernienės ir D. Batulevičiaus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimus dėl Didvyžių socialinės globos namų (DSGN) direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams ir viešųjų pirkimų komisijos pirmininkės Irenos Šernienės bei Aptarnavimo padalinio vedėjo ir viešųjų pirkimų komisijos nario Deimanto Batulevičiaus elgesio. Aiškintasi, ar jie nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusios Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) redakcijos reikalavimų pateikti privačių interesų deklaraciją iki dalyvavimo viešajame pirkime pradžios.

Tyrimai buvo pradėti pernai, nepritarus DSGN atlikto tyrimo išvadoms bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu.

Priimdama sprendimą nutraukti tyrimus, VTEK atsižvelgė į tai, kad šiemet įsigaliojo naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Privačių interesų deklaravimo kontekste deklaruojančio asmens padėtis jame sušvelninama: jeigu iki pranešimo VTEK gavimo dienos arba VTEK raginime nustatyto termino skundžiamas asmuo pateikė privačių interesų deklaraciją arba ją patikslino pranešime apie galimą pažeidimą nurodytais duomenimis ir iš pranešime pateiktos ar VTEK papildomai surinktos informacijos VTEK nenustatė pagrindo pradėti tyrimą dėl galimo interesų konflikto, deklaruojančiajam asmeniui netaikomos teisinio poveikio priemonės.

Teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir praeičiai jie negalioja, nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pripažįsta tokio principo taikymo administracinėse bylose būtinybę: teisės galiojimo laike klausimas sprendžiamas atsižvelgiant, kad palankesnis įstatymas į praeitį galioja. Šis principas pripažįstamas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje. I. Šernienė ir D. Batulevičius iki VTEK tyrimo pradėjimo buvo deklaravę dalyvavimą DSGN viešojo pirkimo komisijoje, taigi tyrimai nutrauktini.

- Prienų rajono savivaldybės administracijos skyriaus vedėja A. Tamošiūnienė šiurkščiai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė savo darbovietėje atstovaudama Pakuonio krašto bendruomenei, šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas (12 straipsnio 2 dalis). Asmuo laikomas šiurkščiai pažeidusiu šio įstatymo nuostatas, jeigu jos pažeistos pakartotinai per vienus metus nuo tos dienos, kurią asmuo buvo pripažintas pažeidęs šį įstatymą.

VPIDVTĮ draudžia valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą.

Nustatyta, kad A. Tamošiūnienė, kaip Pakuonio krašto bendruomenės atstovė, 2018 m. gruodį pasirašė savivaldybės administracijai teiktą paraišką dėl paramos ir 2019 m. liepą savivaldybės administracijai pateikė paraišką dėl lėšų skyrimo įgyvendinamam projektui. Taigi, neturėdama leidimo atstovauti, ji atstovavo privataus juridinio asmens – Pakuonio krašto bendruomenės – interesams savivaldybės administracijoje, kurioje eina valstybės tarnautojos pareigas. Nagrinėjamuoju atveju Pakuonio krašto bendruomenės interesas yra sietinas su jos įstatuose nurodytų veiklos tikslų įgyvendinimu. Pabrėžtina, kad sutartys su savivaldybės administracija dėl lėšų Pakuonio krašto bendruomenės įgyvendinamiems projektams skyrimo pasirašytos kaip tik A.Tamošiūnienės teiktų prašymų ir paraiškų pagrindu.

VTEK siūlo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui spręsti klausimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo A. Tamošiūnienei.


- VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro laikinasis direktorius S. Ulys pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro (ŠDRMC) direktoriaus pareigas laikinai eidamas Transporto skyriaus vadovas Saulius Ulys pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Nustatyta, kad S. Ulys 2018 m. gegužę – 2019 m. liepą pasirašė įsakymus, kuriais sau ir savo artimam asmeniui skyrė vienkartines premijas ar išmokas. VTEK vertinimu, S. Ulio ir jo artimo asmens darbo santykiai ŠDRMC bei galimybė gauti atlygį pinigine išraiška yra laikytini jų privačiu interesu, dėl kurio S. Ulys, atlikdamas tarnybines pareigas, negali likti objektyvus ir nešališkas. Pažeidimui konstatuoti šiuo atveju nebūtina nustatyti, kad S. Ulys savo privačius interesus įgyvendino viešųjų interesų sąskaita (sudarė sau ar jam artimam asmeniui palankesnes darbo sąlygas nei kitiems toje pačioje įstaigoje dirbantiems asmenims), užtenka to, kad S. Ulys nesiėmė įstatyme nustatytų priemonių viešųjų ir privačių interesų konfliktui savo veikloje išvengti.

Tyrimas pradėtas pernai, gavus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją apie audito metu nustatytas aplinkybes.

- Tirti Visagino savivaldybės tarybos narės N. Tomšos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Visagino savivaldybės tarybos narės Nataljos Tomšos elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas suabejojus, ar savivaldybės tarybos Etikos komisija atliktame tyrime tinkamai taikė VPIDĮ nuostatas. VTEK aiškinsis aplinkybes, ar N. Tomša nenusižengė šio įstatymo reikalavimams, kai pernai rugsėjį savo sutuoktinį paskyrė savo, kaip savivaldybės tarybos narės, visuomeniniu patarėju.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti