– Keturi Kauno klinikų darbuotojai laiku ir tinkamai nedeklaravo dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad keturi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų darbuotojai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose (Įstatymo 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 4 dalis).

VTEK vertino Medicininės technikos tarnybos vyresniųjų inžinierių Astos Narbutaitės ir Natalijos Žiburienės, projektų vadovo Povilo Ruginio bei Slaugos koordinavimo tarnybos vadovo pavaduotojos Daivos Zagurskienės.

Tyrimo duomenys rodo, kad minėtieji asmenys nesilaikė reikalavimo iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios nurodyti duomenis, jog dalyvauja viešojo pirkimo komisijos veikloje.

– Įrašyti į lobistų sąrašą septynis asmenis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į šalyje registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti septynis asmenis: Vytenį Butkevičių, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovus Mantą Paulauską, Evaldą Čepulį, Ramunę Gurklienę, Valdą Lukoševičių, Vytautą Stasiūną bei asociacijos „INFOBALT“ atstovą Mindaugą Ubartą. Tokie sprendimai priimti išnagrinėjus prašymus ir vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 102 lobistai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

– Atidėti sprendimų priėmimą dėl Kauno klinikų darbuotojų Daivos Žvirblytės, Eglės Valančiūnaitės, Aušros Ruginytės ir Aurelijos Urniažaitės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė atidėti sprendimų priėmimą dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų (Kauno klinikos) Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų vyriausiosios specialistės, viešųjų pirkimų komisijos narės Daivos Žvirblytės bei buvusių Kauno klinikų darbuotojų Eglės Valančiūnaitės, Aušros Ruginytės ir Aurelijos Urniažaitės elgesio.

VTEK aiškinasi, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Kauno klinikų atlikto tyrimo išvadoms.

– Atidėti sprendimo priėmimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus P. Poderskio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė atidėti sprendimo priėmimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio elgesio iki š. m. lapkričio 13 d. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į P. Poderskio pateiktą motyvuotą prašymą.

VTEK aiškinasi, ar P. Poderskis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus, kai šį pavasarį buvo paskirtas į pareigas.

Tyrimą VTEK pradėjo atlikusi privačių interesų deklaracijų patikrinimą po to, kai savivaldybė informavo VTEK apie tai, kaip politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai vykdo pareigą deklaruoti.

– Tirti sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Įstatymas) nuostatoms, reglamentuojančioms pareigą vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK aiškinsis, ar ministras neveikė interesų konflikto situacijoje pasirašydamas sprendimus, kuriais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikoms (Kauno klinikos) buvo sudarytos sąlygos iš Europos Sąjungos fondų finansuoti projektą medicinos įrangai įsigyti. Pagal 2017 – 2018 m. įgyvendintą projektą įsigytas linijinis greitintuvas 2019 m. pradėtas naudoti Kauno klinikose. Šioje įstaigoje dirba A. Verygos sutuoktinė.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

– Tirti buvusio Ministro Pirmininko patarėjo A. Muzikevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins šiuo metu Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pareigas einančio Aleksandro Muzikevičiaus elgesį. VTEK aiškinsis, ar A. Muzikevičius, eidamas Ministro Pirmininko patarėjo pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas VTEK iniciatyva, palyginus A. Muzikevičiaus ir jo sutuoktinės teiktas privačių interesų deklaracijas. Nustatyta, kad šių asmenų privačių interesų deklaracijose yra neatitikimų, t. y. A. Muzikevičius nėra nurodęs sutuoktinės vykdomos individualios veiklos, sutuoktinės pasikeitusios darbovietės, abiejų vardu sudarytų sandorių.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

– Praplėsti tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės E. Mantulovos elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) įvertinusi tyrimo metu gautus duomenis nusprendė praplėsti tyrimą ir įvertinti aplinkybes kai: 1) E. Mantulova, eidama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas, galimai atstovavo juridiniams asmenims ne tik 2016 m., bet ir 2017-2018 metų laikotarpiu; 2) E. Mantulova galbūt nesilaikė Įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus, kai keitėsi jos pareigos ir darbovietės.

Tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą 2016 m. E. Mantulova, būdama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, darbo metu pagal įgaliojimą atstovavo privatiems juridiniams asmenims ir šių įmonių vardu VĮ Registrų centrui teikė jų dokumentus.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti