- VTEK įvertino šešių asmenų elgesio suderinamumą su Lobistinės veiklos įstatymu

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) įvertino šešių asmenų elgesio suderinamumą su Lobistinės veiklos įstatymo (LVĮ) nuostatomis. Dviem asmenims – UAB „BAA Training“ direktorei Eglei Vaitkevičiūtei ir UAB „FL Technics“ generaliniam direktoriui Žilvinui Lapinskui – konstatuoti pažeidimai dėl neteisėtai vykdytos lobistinės veiklos (LVĮ 10 straipsnio 1 dalis). Kiti du asmenys – Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danukas Arlauskas ir Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorė Agnė Dalia Gaižauskienė – įstatymo nuostatų nepažeidė. Dėl dar dviejų – Lygiagretaus vaistų importo asociacijos direktoriaus Miko Rimanto bei Nacionalinės vaistų prekybos asociacijos direktorės Jūratės Kulberkienės – VTEK tyrimus nutraukė.

Tiriant nustatyta, kad E. Vaitkevičiūtė ir Ž. Lapinskas 2018 m. kovą raštu kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją ir prašė pakeisti Vizos išdavimo tvarkos aprašą. UAB „BAA Training“ išduoda tarptautinį civilinės aviacijos mokymų baigimo pažymėjimą, o UAB „FL Technics“ užsiima orlaivių ir jų komponentų technine priežiūra, rengia techninius mokymus. Šių bendrovių atstovų teigimu, pagal galiojantį Vizos išdavimo tvarkos aprašą juridinis asmuo per kalendorinius metus gali pateikti ne daugiau kaip 50 prašymų patvirtinti kvietimą Šengeno vizai išduoti. Esą, didelė dalis neformaliąsias studijas besirenkančių asmenų yra iš Šengeno erdvei nepriklausančių valstybių, todėl susiduriama su problema.

VTEK pabrėžia, kad lobistinę veiklą gali vykdyti tik registruoti lobistai, kurie šią veiklą privalo deklaruoti visuomenei. Iš surinktų duomenų matyti, kad E.Vaitkevičiūtės ir Ž. Lapinsko atstovavimas savo vadovaujamos bendrovės interesams, siekiant daryti įtaką dėl teisės akto pakeitimo, atitinka lobistinės veiklos sampratą. Kadangi minėtieji asmenys nėra registruoti lobistai, šie veiksmai yra neteisėta lobistinė veikla, pažeidžianti LVĮ nuostatas.

VTEK vertinimu, D. Arlauskas ir A. D. Gaižauskienė nenusižengė minėtojo įstatymo reikalavimams, kadangi pasiūlymus keisti teisės aktus jie teikė ne savo, o atitinkamų ministerijų kvietimu ir iniciatyva. Vadovaujantis LVĮ, asmenų veikla, kai jie valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų iniciatyva ir kvietimu atlygintinai ar neatlygintinai kaip ekspertai ar specialistai dalyvauja susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose teisės aktų projektams rengti, nelaikoma lobistine veikla.

Žemės ūkio ministerijos iniciatyva D. Arlauskas Lietuvos darbdavių konfederacijos vardu siūlė keisti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytą reikalavimą per 30 darbo dienų sudaryti sutartį su kredito įstaiga, kad būtų užtikrintas lėšų šaltinis projekto vykdymui bei reikalavimą notarui tvirtinti kreditavimo iš fizinių ar juridinių asmenų sutartį, jei paskolą teikia ne kredito įstaiga.

Sveikatos apsaugos ministerijos kvietimu A. D. Gaižauskienė, atstovaudama Inovatyvios farmacijos pramonės asociaciją, pateikė siūlymą pakeisti sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų grupių pagal bendrinį pavadinimą jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo. Kompensuojamųjų vaistų grupavimas yra vienas iš konkretaus vaisto bazinę kainą apsprendžiančių faktorių. Minėtasis įsakymas susijęs su Vyriausybės nutarimu, kuriuo vieno gamintojo gaminami vaistai sugrupuoti pagal stiprumą.

Tyrimus dėl M. Rimanto ir J. Kulberkienės VTEK nutraukė nesant pakankamai duomenų teisiniam jų elgesio vertinimui. Tyrimo metu nenustatyta pakankamai duomenų konstatuoti, kad asociacijos nariams atstovaujantis M. Rimantas savo iniciatyva sveikatos apsaugos ministrui ir Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos pavaduotojai būtų teikęs pasiūlymus keisti ministro įsakymą, susijusį su šios komisijos darbo reglamentu. Taip pat nėra pakankamai duomenų, kad asociaciją atstovaujanti J. Kulberkienė savo iniciatyva būtų teikusi Sveikatos apsaugos ministerijai konkretų pasiūlymą keisti ministro įsakymą, susijusį su reikalavimai vaistinių patalpoms ir įrengimams.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Registruoti lobistai savo vykdomą lobistinę veiklą privalo deklaruoti visuomenei. Deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinę veiklą Lietuvoje prižiūri VTEK.

- SAM kanclerės funkcijas laikinai vykdanti Asmens sveikatos departamento direktorė O.Vitkūnienė įstatymo nepažeidė

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) kanclerės funkcijas laikinai vykdanti Asmens sveikatos departamento direktorė Odeta Vitkūnienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimas atliktas gautų pranešimų pagrindu. Juose teigta, kad O. Vitkūnienė buvo komisijos narė konkurse į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas. Konkurso metu ji, esą, sprendė klausimus dėl jai artimo asmens darbdavio, kuris pretendavo ir šį konkursą laimėjo. Teigta, kad O.Vitkūnienė nenusišalino ir apie galimą interesų konfliktą neinformavo Sveikatos apsaugos ministro. Taip pat VTEK vertino aplinkybę, kai ji privačių interesų deklaracijoje galbūt laiku nenurodė, jog pradėjo laikinai vykdyti ministerijos kanclerės funkcijas.

Tyrimo metu nenustatyta duomenų, kurie įrodytų tiesioginį, akivaizdų ir aiškiai išreikštą O. Vitkūnienės asmeninį suinteresuotumą, egzistavusį jai dalyvaujant ligoninės vadovo atrankos komisijos veikloje ir sprendžiant klausimus, susijusius su konkurso dalyviu, pretendavusiu į minėtąsias pareigas.

Konstatuojant, kad O. Vitkūnienė tirtoje situacijoje pateko į interesų konfliktą, turi būti nustatyta, kaip jos priimtas sprendimas ar dalyvavimas jį priimant buvo susijęs su jai artimo asmens privačiais interesais. Surinkti duomenys rodo, kad atrankos komisija sprendė klausimus dėl Klaipėdos ligoninės, o ne dėl O. Vitkūnienei artimo asmens darbovietės. VTEK neturi duomenų, kad pastarojoje dirbtų O. Vitkūnienei artimi asmenys. Be to, vadovo atrankos komisijos posėdžio metu buvo vertinamos kandidato kompetencijos ir tinkamumas eiti Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas, bet ne O. Vitkūnienei artimo asmens ar jo darbovietės veikla.

Pažymėtina ir tai, kad SAM nesuteikta teisė priimti sprendimų dėl jai nepavaldžių įstaigų valdymo, o SAM kanclerės funkcijas laikinai vykdančiai O. Vitkūnienei artimas asmuo dirba savivaldybei pavaldžioje įstaigoje. Taip pat VTEK negavo duomenų, jog O. Vitkūnienę ir kandidatą į Klaipėdos ligoninės vadovus sietų, pavyzdžiui, finansiniai, turtiniai ryšiai, dalyvavimas juridinio asmens veikloje, giminystė ar pan.

VTEK nuomone, O. Vitkūnienės elgesio vertinimas negali būti grindžiamas abejonėmis ar spėliojimais, jog ji tirtoje situacijoje buvo šališka ar jautė spaudimą dėl kandidato vertinimo – turėtų būti pagrįstų, tai patvirtinančių duomenų, jog buvo atliktos teisei priešingos baigtinės veikos.

VTEK taip pat nenustatė, kad O. Vitkūnienei būtų kilusi pareiga patikslinti privačių interesų deklaraciją duomenimis apie laikinai vykdomas SAM kanclerės funkcijas. Eiti dvejas valstybės tarnautojo pareigas draudžia Valstybės tarnybos įstatymas. Taigi O. Vitkūnienė nė negalėtų būti ir SAM departamento direktorė, ir SAM kanclerė vienu metu. Laikinas funkcijų vykdymas yra laikomas papildomomis užduotimis, kurios nenumatytos asmens pareigybės aprašyme. O. Vitkūnienė į SAM kanclerės pareigas nepaskirta, jai šios funkcijos pavestos vykdyti tik laikinai, kol bus paskirtas šias pareigas eisiantis valstybės tarnautojas.

- Buvęs žemės ūkio ministro patarėjas V. E. Kirsnickas atstovavo asociacijai „neatvėsęs“ nuo buvusių pareigų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs žemės ūkio ministro patarėjas Virginijus Eugenijus Kirsnickas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimus, taikomus pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiems eiti asmenims (20 straipsnio 1 dalis). Šis teisės aktas draudžia vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje valstybinėje tarnyboje dirbęs asmuo paskutinius metus dirbo.

Tiriant nustatyta, kad V. E. Kirsnickas 2017 m. vasarį nustojo eiti žemės ūkio ministro patarėjo pareigas, kuriose buvo atsakingas už Lietuvos žuvininkystės sektorių. Nepraėjus vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpiui, jis, kaip asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ prezidentas raštu kreipėsi į žemės ūkio ministrą. VTEK nuomone, tai yra laikytina atstovavimu V. E. Kirsnicko vadovaujamai asociacijai toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo.

Vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpis (angl. cooling-off) grindžiamas tuo, jog pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo ir jo buvę kolegos apsiprastų su pasikeitusiomis aplinkybėmis ir naujais buvusio kolegos privataus pobūdžio interesais. Ribojimas atstovauti motyvuojamas poreikiu nustatyti vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpį, per kurį valstybinėje tarnyboje dirbęs asmuo negalėtų naudotis informacija, praktinėmis žiniomis, įgytomis atliekant tarnybines pareigas, tarnybos metu susiformavusiais ryšiais, pažintimis, santykiais su bendradarbiais, kolegomis, vadovais ir pan.

- Būdamas Telšių rajono savivaldybės tarybos nariu A. Lukavičius neišvengė interesų konflikto

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad buvęs Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Almantas Lukavičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tyrimo duomenys rodo, kad šių metų birželį Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje A. Lukavičius balsavo už savo paties skyrimą į šios savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas. VTEK duomenimis, jis šiuo atveju nenusišalino.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nė nekiltų abejonių, jog toks konfliktas egzistuoja. Įstatyme nustatyta nusišalinimo tvarka ir draudimas dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.


- Tirti Klaipėdos miesto savivaldybės mero V. Grubliausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mero Vytauto Grubliausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, meras savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė, jog yra asociacijos „Klaipėdos džiazo festivalis“ steigėjas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti trijų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl trijų Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narių elgesio. Bus aiškinamasi, ar Vladas Linkevičius, Antanas Kairys bei Rimas Želvys nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. VTEK tirs aplinkybes, kai minėtieji valstybės politikai galbūt nustatytais terminais nepateikė privačių interesų deklaracijų, kai pradėjo eiti minėtąsias pareigas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Tirti UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus E. Zaburo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus Eimanto Zaburo elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, minėtąsias pareigas E. Zaburas eina nuo 2019 m. rugpjūčio, o privačių interesų deklaracijos galbūt nėra pateikęs iki šiol.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti buvusios Lazdijų rajono savivaldybės merės padėjėjos E. Stasiškienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios Lazdijų rajono savivaldybės merės padėjėjos Eglės Stasiškienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačių interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, E. Stasiškienė nebuvo pateikusi privačių interesų deklaracijos.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti buvusio Alytaus savivaldybės tarybos nario S. Bitino elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Alytaus savivaldybės tarybos nario Sauliaus Bitino elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laiku ir tinkamai deklaruoti privačių interesus.

Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. VTEK tirs aplinkybes, kai S. Bitinas galbūt pavėluotai pateikė privačių interesų deklaraciją, kai pradėjo eiti minėtąsias pareigas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Tirti buvusio Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktoriaus A. Pamernecko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) direktoriaus Algimanto Pamernecko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas RVUL prašymo pagrindu. Esą, eidamas ligoninės direktoriaus pareigas, A.Pamerneckas pasirašė dokumentus, susijusius su jį asmeninėse bylose atstovaujančia advokate.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Atidėti Trakų rajono savivaldybės merės E. Rudelienės elgesio vertinimą

Siekdama išsiaiškinti papildomą informaciją, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atidėjo Trakų rajono savivaldybės merės Editos Rudelienės elgesio vertinimą kitam posėdžiui. Tirta, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. VTEK aiškinosi aplinkybes, kai 2018 m. vasarį E.Rudelienė galbūt nenusišalino Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą, susijusį su švietimo įstaigų, įskaitant ir Lentvario M. Šimelionio gimnazijos, direktorių pareiginėmis algomis. Esą, politikė ir minėtosios gimnazijos vadovas tuo metu buvo nekilnojamojo turto bendrasavininkiai – taigi sprendimų dėl jo priėmimas merei galbūt galėjo sukelti interesų konfliktą. VTEK taip pat aiškinosi aplinkybes, ar E. Rudelienė nepateko į interesų konfliktą, kai sprendė klausimus dėl tuomečio gimnazijos direktoriaus kasmetinių atostogų.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti