- Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato vadovas R. Račinskas įstatymo nuostatų nepažeidė


Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (TKNSORNLĮ) sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gavus Vyriausybės kanceliarijos pateiktos vidaus audito ataskaitos duomenis. VTEK aiškinosi aplinkybes, kai R. Račinskas galbūt priiminėjo įsakymus, kuriais pats sau skirdavo priedus ir priemokas, išleisdavo save atostogų bei komandiruodavosi Lietuvoje ir į užsienio valstybes.

Tyrimo duomenys rodo, kad į komandiruotes R. Račinskas vyko tarnybiniais tikslais, jos buvo susijusios su TKNSORNLĮ sekretoriato atliekamomis funkcijomis. VTEK nuomone, vykstant į komandiruotes nebuvo tenkintas privatus interesas. Taip pat nustatyta, kad klausimus dėl kasmetinių atostogų suteikimo bei priedų skyrimo R. Račinskui sprendė TKNSORNLĮ ir šios komisijos pirmininkas, o pats R. Račinskas ėmėsi veiksmų interesų konflikto situacijai išvengti ir šių klausimų nesprendė vienasmeniškai.


- UAB „Kauno vandenys” valdybos narys A. Etneris šiurkščiai pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad UAB „Kauno vandenys” valdybos narys Antanas Etneris šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus dėl savalaikio privačių interesų deklaravimo.

Tiriant nustatyta, kad A. Etneris nustatyta tvarka ir terminais nedeklaravo duomenų, jog yra UAB „Plėtros fondas“ steigėjas ir akcininkas. VPIDVTĮ įpareigoja privačių interesų deklaravimo pareigą turinčius asmenis, nurodyti duomenis apie dalyvavimą juridiniuose asmenyse.

Laikoma, kad asmuo šiurkščiai pažeidė minėtojo įstatymo nuostatas, jeigu per vienerius metus jis jas pažeidė pakartotinai. Pernai rugsėjį VTEK konstatavo A. Etneriui pažeidimą, kadangi jis VPIDVTĮ nustatyta tvarka nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijos.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti šiurkščiai pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

VTEK tyrimą atliko gauto pranešimo pagrindu.


- MB „Švenčių fabrikas“ atstovas A. Butrimas pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą, dėl Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus D. Arlausko elgesio sprendimas atidėtas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad MB „Švenčių fabrikas“ atstovas Andrius Butrimas vykdė lobistinę veiklą nebūdamas registruotu lobistu. Tokiais veiksmais jis pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo (LVĮ) nuostatas (10 straipsnio 1 dalis).

VTEK nustatė, kad 2018 m. gegužę A. Butrimas raštu kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją su pasiūlymu keisti ministro įsakymu patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisykles. VTEK vertinimu, šiuo atveju buvo vykdoma konkreti lobistinė veikla: A.Butrimas atstovavo MB „Švenčių fabrikas“ interesams, siekiant daryti įtaką dėl bendrijos veiklai ir ekonominiams interesams svarbaus teisės akto.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

Registruoti lobistai savo vykdomą lobistinę veiklą privalo deklaruoti visuomenei. Deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.
Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama.

Siekdama gauti papildomų duomenų, VTEK atidėjo Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus Danuko Arlausko elgesio vertinimą kitam posėdžiui. Šiuo atveju tirtos aplinkybės, kai jis galėjo teikti pasiūlymus Žemės ūkio ministerijai keisti teisės aktus, nors nebuvo įsiregistravęs lobistu.


- Lobistu įregistruoti Lietuvos loterijų asociacijos prezidentą A. Karaliūną

Lietuvos loterijų asociacijos prezidentas Andrius Karaliūnas įrašytas į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi jo prašymą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruota 91 lobistas. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.- Tirti Kauno klinikų darbuotojų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl 21 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos darbuotojo elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose.

VTEK tirs Kauno Klinikų: Medicininės technikos tarnybos vadovo Algirdo Česnavičiaus, Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos pirkimų vadybininko Andrejaus Iljušečkino, Medicininės technikos tarnybos užsakymų ir apskaitos sektoriaus vedėjo Almanto Motuzo, Medicininės technikos tarnybos vyresniosios inžinierės Astos Narbutaitės, Laboratorinės medicinos klinikos vadovės Astros Vitkauskienės, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Deimantės Valavičiūtės, Slaugos koordinavimo tarnybos vadovo pavaduotojos Daivos Zagurskienės, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Daivos Žvirblytės, Informacinių technologijų tarnybos ESM tinklų skyriaus vedėjo Evaldo Bačiulio, Informacinių technologijų tarnybos vadovo Giedriaus Leimono, Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos vyresniosios pirkimų vadybininkės Ignetos Kavaliauskaitės, Laboratorinės medicinos klinikos administratorės Laimos Buragienės, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Linos Laurinaitienės, Statybos, remonto ir eksploatavimo tarnybos vadovo Nerijaus Beigos, Medicininės technikos tarnybos Vyresniosios inžinierės Natalijos Žiburienės, Vaistinės aprūpinimo poskyrio vadovės Odetos Jankauskienės, projektų vadovui Povilo Ruginio, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Reginos Gasiūnienės, Medicininės statistikos tarnybos klinikinės koduotojos Rūtos Grunkienės, Vaistinės aprūpinimo poskyrio vaistininkės technologės Virgilijos Martišienės, Nervų sistemos ligų ambulatorinio skyriaus vyresniosios slaugytojos-slaugos administratorės Žydrūnės Olbutaitės.

Tyrimai pradėti nepritarus Kauno klinikų atlikto tyrimo išvadoms.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.


- Nedeklaruodamas privačių interesų Seimo narys D. Kepenis pažeidė įstatymą

Seimo narys Dainius Kepenis laiku ir tinkamai nedeklaravo narystės bei eitų tarybos nario pareigų asociacijoje „Lietuvos olimpinė akademija“, o taip pat duomenų, jog yra IĮ „Dainiaus Kepenio Palangos sveikatos mokykla“ savininkas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus dėl savalaikio privačių interesų deklaravimo (6 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai).

2016 m. tapęs Seimo nariu D. Kepenis įgijo pareigą deklaruoti privačius interesus. Tiriant nustatyta, kad nuo 1995 m. jis yra individualios įmonės „Dainiaus Kepenio Palangos sveikatos mokykla“ savininkas ir vadovas. Tapęs Seimo nariu, D. Kepenis ketverių metų laikotarpiui (2016-2020 m.) sustabdė mokyklos veiklą, tačiau išliko įmonės savininkas. Šio fakto jis nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje.

Pagal VPIDVTĮ, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privačių interesų deklaracijoje privalo nurodyti juridinį asmenį, kurio dalyvis jis yra. VTEK vertinimu, laikinas įmonės veiklos sustabdymas nepanaikina fakto, kad asmuo yra juridinio asmens dalyvis – taigi jam išlieka pareiga šiuos duomenis deklaruoti.
Taip pat VTEK nustatė, kad D. Kepenis nuo 2013 m. yra asociacijos „Lietuvos olimpinė akademija“ narys, o iki 2017 m. ėjo ir šio juridinio asmens tarybos nario pareigas. Šių duomenų jis taip pat nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje.  

Kadangi nuo 2016 m. D. Kepenis nebedalyvauja asociacijos „Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmai“ veikloje, šiuo atveju VTEK nusprendė, kad, nedeklaruodamas šių duomenų, politikas įstatymo nuostatų nepažeidė.  

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO). Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti