- Kauno m. savivaldybės meras V. Matijošaitis ir tarybos narys D. Matijošaitis pažeidė įstatymą, dėl dalies aplinkybių tyrimas nutrauktas

Kauno miesto savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis ir tarybos narys Dainiaus Matijošaitis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimo duomenys rodo, kad V. Matijošaitis ir D. Matijošaitis savivaldybės taryboje nenusišalino priimant sprendimą koreguoti specialųjį Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio planą, t.y., šios teritorijos – kurioje turi privačių interesų – tvarkymo sąlygas. VTEK nustatė, kad šio draustinio buferinėje zonoje (dalį Žemutinių Kaniūkų gyvenvietės apimanti teritorija, esanti tarp Lampėdžio ežero ir Raudondvario plento) nekilnojamuoju turtu besiverčianti UAB „Vici investments“ valdo keliolika sklypų, užimančių apie 2 ha plotą. V. Matijošaitis yra šios bendrovės akcininkas, o jo sūnus bei D. Matijošaičio brolis yra jos direktorius. Politikai dalyvavo pristatant minėtąjį savivaldybės tarybos sprendimo projektą, jį aptariant ir balsavo už jo priėmimą. VTEK neturi duomenų, kad nuo aptariamo klausimo svarstymo bei sprendimo priėmimo procedūrų V.Matijošaitis ir D.Matijošaitis būtų nusišalinę.

VTEK taip pat nusprendė nutraukti tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su Kauno miesto savivaldybės Vičiūnų vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos koregavimu. Tyrimo duomenys rodo, kad savivaldybės taryba nusprendė sumažinti Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės pirmąją sanitarinės apsaugos zoną. VTEK nustatė, kad V. Matijošaitis ir jo sūnūs nuosavybės teise valdo penkiolika žemės sklypų, kurie patenka į Kauno miesto savivaldybės Vičiūnų vandenvietės antrąją ir trečiąją sanitarines apsaugos zonas. VTEK neturi faktinių duomenų, kad Kauno miesto savivaldybės taryba būtų svarsčiusi, ar priėmusi kokius nors konkrečius sprendimus, kurių pagrindu keistųsi ir Vičiūnų vandenvietės antrosios bei trečiosios sanitarinių apsaugos zonų teisinis režimas. Taigi VTEK neturi pakankamo faktinio pagrindo teigti, jog minėtieji savivaldybės tarybos sprendimai gali akivaizdžiai ir tiesiogiai paveikti V. Matijošaičio ir jo sūnaus turtinius interesus.

D. Matijošaičio atveju VTEK taip pat vertino aplinkybes dėl privačių interesų deklaravimo. Nuspręsta, kad jis pažeidė VPIDVTĮ reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktai, 7 straipsnio 1 dalis). Tyrimo duomenys rodo, kad D. Matijošaitis nepateikė duomenų apie dvylika sudarytų galiojančių deklaruotiną vertę (3 000 Eur) viršijančių nekilnojamojo turto įsigijimo sandorių. Taip pat jis savo privačių interesų deklaracijoje nepateikė duomenų apie einamas pareigas šių juridinių asmenų valdymo organuose: UAB „Kauno saulėtekis“, UAB „Groward Group“, UAB „GG Holding“, Lietuvos automobilių sporto federacijoje ir Irenos Matijošaitienės fonde.

- Buvęs Raseinių savivaldybės tarybos narys E. Juška pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Raseinių savivaldybės tarybos narys Edgaras Juška pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto,  o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tiriant nustatyta, kad E. Juška dalyvavo, pasisakė ir balsavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo. Nustatyta, kad vienoje iš šio sprendimo programų akivaizdžiai sprendžiama dėl kitos E. Juškos darbovietės – Raseinių kultūros centro (RKC). Joje nurodoma, kad siekiama užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą, todėl finansuojamas Raseinių rajono kultūros įstaigų išlaikymas bei darbuotojų etatai. Taigi RKC šiuo sprendimu planuojamas konkretus finansavimas, įskaitant darbo užmokestį. Paminėtina ir tai, kad E. Juška RKC dirba kultūrinių renginių koordinatoriumi, o savivaldybės taryboje svarstant klausimą, jis pasisakė prieš finansavimo sumažinimą kultūros programai, esą tai apsunkina kokybiškų renginių organizavimą.

Tyrimą VTEK atliko gautos informacijos pagrindu.

- 5 asmenys Lobistinės veiklos įstatymo nepažeidė

Penkių asmenų elgesį dėl galbūt neteisėtos lobistinės veiklos tyrusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Lobistinės veiklos įstatymo nuostatos nepažeistos. VTEK tyrimo metu vertino šių asmenų elgesį: Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ tarybos pirmininkės Sigos Jakubauskienės, Klaipėdos žvejybos įmonių asociacijos „Jūros žvejys“ pirmininko Artūro Maželio, Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos pirmininko Mindaugo Rimeikio, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos pirmininko Alfonso Bargailos bei Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacijos „Baltijos žvejas“ pirmininko Algirdo Aušros.

Tirtos aplinkybės, kai jie raštu teikė konkrečius pasiūlymus keisti teisės aktus Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) nors nebuvo įsiregistravę lobistais. Tyrimo metu nustatyta, kad minėtieji asmenys į Žuvininkystės įstatymo nuostatų keitimo procesą buvo įtraukti kaip šios srities ekspertai ŽŪM iniciatyva ir kvietimu – taigi ne savo iniciatyva. Vyriausybė buvo pavedusi ministerijai parengti ir pateikti minėtojo įstatymo pakeitimo projektą, siekiant kartu su žvejais rasti optimalų šio sektoriaus problemų sprendimo būdą bei aptarti rekomendacijų dėl priekrantės žvejybos sąlygų gerinimo parengimo eigą.

Lobistinės veiklos įstatymas nustato, kad asmenų veikla, kai jie valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų iniciatyva ir kvietimu kaip ekspertai ar specialistai dalyvauja susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose teisės aktų projektams rengti, nėra laikoma lobistine veikla.

- Atidėti aplinkos viceministrės R. Vaitkevičiūtės elgesio vertinimą

Siekdama gauti papildomos informacijos, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė atidėti aplinkos viceministrės Rasos Vaitkevičiūtės elgesio vertinimą.  

VTEK aiškinosi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus kai ėjo pareigas Aplinkos apsaugos departamento Kauno padalinyje.

VTEK tyrė aplinkybes, kai R.Vaitkevičiūtė galbūt laiku ir tinkamai nedeklaravo ryšio su juridiniu asmeniu – asociacija „Respublikinė medžiotojų ir žvejų draugija „Medeina“, o taip pat nedeklaravo pareigų buvusiame Aleksandro Stulginskio universitete. Tyrimą VTEK atliko gautos informacijos pagrindu.

- Tirti AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovo M. Bartuškos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus Manto Bartuškos elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, tarnybiniu bendrovės automobiliu M. Bartuška ne darbo metu ir savaitgaliais vyksta į savo sodybą bei važinėja kitais privačiais reikalais.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.VTEK informacija

 Kauno m. savivaldybės meras V. Matijošaitis ir tarybos narys D. Matijošaitis pažeidė įstatymą, dėl dalies aplinkybių tyrimas nutrauktas

Kauno miesto savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis ir tarybos narys Dainiaus Matijošaitis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimo duomenys rodo, kad V. Matijošaitis ir D. Matijošaitis savivaldybės taryboje nenusišalino priimant sprendimą koreguoti specialųjį Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio planą, t.y., šios teritorijos – kurioje turi privačių interesų – tvarkymo sąlygas. VTEK nustatė, kad šio draustinio buferinėje zonoje (dalį Žemutinių Kaniūkų gyvenvietės apimanti teritorija, esanti tarp Lampėdžio ežero ir Raudondvario plento) nekilnojamuoju turtu besiverčianti UAB „Vici investments“ valdo keliolika sklypų, užimančių apie 2 ha plotą. V. Matijošaitis yra šios bendrovės akcininkas, o jo sūnus bei D. Matijošaičio brolis yra jos direktorius. Politikai dalyvavo pristatant minėtąjį savivaldybės tarybos sprendimo projektą, jį aptariant ir balsavo už jo priėmimą. VTEK neturi duomenų, kad nuo aptariamo klausimo svarstymo bei sprendimo priėmimo procedūrų V.Matijošaitis ir D.Matijošaitis būtų nusišalinę.

VTEK taip pat nusprendė nutraukti tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su Kauno miesto savivaldybės Vičiūnų vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos koregavimu. Tyrimo duomenys rodo, kad savivaldybės taryba nusprendė sumažinti Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės pirmąją sanitarinės apsaugos zoną. VTEK nustatė, kad V. Matijošaitis ir jo sūnūs nuosavybės teise valdo penkiolika žemės sklypų, kurie patenka į Kauno miesto savivaldybės Vičiūnų vandenvietės antrąją ir trečiąją sanitarines apsaugos zonas. VTEK neturi faktinių duomenų, kad Kauno miesto savivaldybės taryba būtų svarsčiusi, ar priėmusi kokius nors konkrečius sprendimus, kurių pagrindu keistųsi ir Vičiūnų vandenvietės antrosios bei trečiosios sanitarinių apsaugos zonų teisinis režimas. Taigi VTEK neturi pakankamo faktinio teigti, jog minėtieji savivaldybės tarybos sprendimai gali akivaizdžiai ir tiesiogiai paveikti V. Matijošaičio ir jo sūnaus turtinius interesus.

D. Matijošaičio atveju VTEK taip pat vertino aplinkybes dėl privačių interesų deklaravimo. Nuspręsta, kad jis pažeidė VPIDVTĮ reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktai, 7 straipsnio 1 dalis). Tyrimo duomenys rodo, kad D. Matijošaitis nepateikė duomenų apie sudarytus galiojančius deklaruotiną vertę (3 000 Eur) viršijančius nekilnojamojo turto įsigijimo sandorius. Taip pat jis savo privačių interesų deklaracijoje nepateikė duomenų apie einamas pareigas šių juridinių asmenų valdymo organuose: UAB „Kauno saulėtekis“, UAB „Groward Group“, UAB „GG Holding“, Lietuvos automobilių sporto federacijoje ir Irenos Matijošaitienės fonde.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti