(2019-06-19 papildyta pirmais 4 sprendimais)

- Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės pareigas laikinai einanti V.Lesauskienė pažeidė įstatymą nedeklaruodama privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės pareigas laikinai einanti Vida Lesauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, kai nepateikė privačių interesų deklaracijos (4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad laikinai vykdyti gimnazijos direktoriaus funkcijas V. Lesauskienė pradėjo nuo šių metų kovo pabaigos. Atsižvelgdama į tai, ji privalėjo pateikti privačių interesų deklaraciją per 30 kalendorinių dienų nuo šio paskyrimo. Tačiau ji tą padarė tik birželio pradžioje – VTEK pradėjus tyrimą dėl jos elgesio.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.


- Tirti Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės pavaduotojos L. Vasiliauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorės pavaduotojos Linos Vasiliauskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, L. Vasiliauskienė laiku nedeklaravo einamų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos pareigų.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Panevėžio rajono švietimo centro direktorė J. Vaitiekūnienė pažeidė įstatymą nedeklaruodama privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Panevėžio rajono švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimą atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose (12 straipsnio 2 dalis).

Nustatyta, kad 2016 m. lapkritį J. Vaitiekūnienė, būdama viena iš asociacijos „Papasakok plačiau“ steigėjų, atstovavo šiam juridiniam asmeniui sudarant Valstybės lėšų naudojimo sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui „Mąstyk kiTAIP“ įgyvendinti. Be to, ji minėtosios asociacijos vardu Panevėžio rajono savivaldybės administracijai teikė penkias paraiškas projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ partnerių atrankai. Šias faktines aplinkybes patvirtina oficialūs dokumentai, neginčija ir pati J. Vaitiekūnienė.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas nustato imperatyvų draudimą valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose. Šios nuostatos pažeidimui konstatuoti pakanka nustatyti tik paties atstovavimo faktą – nėra reikšminga, ar priimtas galutinis sprendimas atitiko atstovaujamojo lūkesčius. Taip pat šie atstovavimo apribojimai tiesiogiai nesieja nustatytų ribojimų su konkrečiais padariniais – interesų konfliktu, sprendimų priėmimu ar turtiniu suinteresuotumu.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.
Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

 

- Tirti VšĮ „Grunto valymo technologijos“ direktoriaus R. Liužino elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Aplinkos ministerijos įsteigtos VšĮ „Grunto valymo technologijos“ direktoriaus Rapolo Liužino elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pateikti privačių interesų deklaraciją.

Tyrimas pradėtas VTEK analizės pagrindu. Bus tiriamos aplinkybės, kai, tapęs VšĮ „Grunto valymo technologijos“ vadovu, R. Liužinas nedeklaravo privačių interesų įstatyme nustatytais terminais ir tvarka.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Lietuvoje registruotų lobistų skaičius pasiekė devyniasdešimt

Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorė Agnė Dalia Gaižauskienė ir advokatų kontoros „Glimsted Bernotas ir partneriai“ advokato padėjėjas bei vyresnysis teisininkas Justinas Poderis įrašyti į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi šių asmenų prašymus ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruota 90 lobistų. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

 

- Buvęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius A.Vaitkus pažeidė įstatymą nesilaikydamas reikalavimų dėl privačių interesų deklaravimo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad buvęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Arvydas Vaitkus pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus, kai laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos, o taip pat joje nenurodė interesų konfliktą galinčių kelti asmenų (5 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalies 7 punktas ir 7 straipsnio 2 dalis).

Nustatyta, kad KVJUD direkcijai A. Vaitkus vadovavo nuo 2013 m. vasario. Tų pačių metų sausį, prieš įsidarbindamas, jis pateikė privačių interesų deklaraciją kaip pretendentas į šias pareigas. VPIDVTĮ numato, kad asmenys privalo deklaruoti privačius interesus ne tik kaip pretendentai, bet ir pradėję eiti pareigas valstybinėje tarnyboje – deklaruojama per vieną mėnesį nuo paskyrimo į pareigas dienos. Tuo metu A. Vaitkus deklaraciją kaip KVJUD generalinis direktorius pateikė tik 2016 m. liepą.

Taip pat tyrimo duomenys rodo, kad jis privalėjo savo privačių interesų deklaracijoje nurodyti jam interesų konfliktą, vykdant uosto direkcijos vadovo pareigas, keliančias aplinkybes – asmenis, kuriuos A. Vaitkus nurodė nusišalindamas susisiekimo ministrui.

KVJUD vadovas pernai gruodį paskelbė dalyvausiantis Klaipėdos miesto savivaldybės mero rinkimuose, o šių metų sausio 16 d. žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad uoste veikiančių kompanijų vadovai paaukojo rinkiminiam sąrašui, su kuriuo A.Vaitkus kandidatavo.

Kitą dieną – sausio 17-ąją – KVJUD vadovas pateikė susisiekimo ministrui pranešimą, kuriame nusišalino nuo visų sprendimų, susijusių su spaudoje paminėtų uoste veikiančių įmonių atstovais, rengimo, svarstymo, nagrinėjimo ar priėmimo procedūrų, „kadangi dalyvavimas rengiant, svarstant, nagrinėjant ar priimant šiuos sprendimus gali sukelti interesų konfliktą“. Taigi A. Vaitkus pats įvertino šią situaciją kaip galinčią kelti interesų konfliktą jam einant pareigas KVJUD ir pateikė nusišalinimą.

Šiuos duomenis KVJUD vadovas privalėjo nurodyti savo privačių interesų deklaracijoje per 7 kalendorines dienas nuo atitinkamų duomenų paaiškėjimo dienos, t.y., sausio 16-osios. A. Vaitkaus teigimu, jis šias aplinkybes deklaravo sausio 22 d. teiktoje deklaracijoje. Tačiau šios deklaracijos VTEK negavo ir ji nebuvo paviešinta, kaip to reikalauja VPIDVTĮ. Nustatyta, kad šią deklaraciją A.Vaitkus pateikė ne VTEK, kaip KVJUD generalinis direktorius, o VRK, kaip kandidatas į savivaldybės tarybos narius. Taigi, VTEK vertinimu, šiuo atveju jis nesilaikė VPIDVTĮ reikalavimų.

VTEK tyrimą atliko išnagrinėjusi gautą pranešimą.

 

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti