- Prienų rajono savivaldybės tarybos narys J. Vilionis pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Vilionis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 6 punktai, 7 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, kad J. Vilionis privačių interesų deklaracijoje įstatyme nustatytais terminais nepateikė duomenų apie narystę Pakuonio medžiotojų būrelyje, Prienų rajono Ašmintos kadastrinės vietovės kaimo bendruomenėje „Ošvenčia“ ir asociacijoje „Joros“ bei vykdomą individualią žemės ūkio veiklą. Be to, jis nepatikslino deklaracijos duomenimis apie paskolos gavimo sandorį, sudarytą su KU „Prienų taupa“ ir kitus, 3 tūkst. eurų vertę viršijančius žemės sklypų pirkimo-pardavimo ir iš individualios žemės ūkio veiklos kilusius sandorius.

Taip pat nustatyta, kad 2017 m. gegužę J. Vilionis savivaldybės tarybos posėdyje priėmė sprendimą dėl prioriteto nustatymo asfaltuoti žvyrkelį, esantį šalia jo ir jam artimo asmens nuosavybės teise valdomų žemės sklypų. VTEK neturi duomenų, kad J. Vilionis šiuo atveju būtų nusišalinęs.

- Zarasų ligoninės direktorius V. Guobys  pažeidė įstatymą

VšĮ Zarasų ligoninės direktorius Valdas Guobys pasirašė įsakymus, tiesiogiai susijusius su jo artimo asmens darboviete ir šiais veiksmais pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tiriant nustatyta, kad 2018 m. ligoninė buvo sudariusi sutartis su šios gydymo įstaigos direktoriaus artimo asmens darboviete – UAB „Medicina practica laboratorija“. Sutartis ligoninės vardu pasirašė ligoninės viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė pagal V. Guobio įsakymu suteiktą įgaliojimą. VTEK daro išvadą, kad, neturėdama ligoninės direktoriaus suteiktų įgaliojimų, viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė negalėtų pasirašyti minėtųjų sutarčių, todėl atitinkamų įsakymų pasirašymas yra sudedamoji sprendimų dėl sutartinių santykių sudarymo dalis. Taigi V. Guobys šiuo atveju pateko į interesų konflikto situaciją, kurios privalėjo vengti. Jis turėjo tinkamai įgyvendinti nusišalinimo pareigą ir nedalyvauti jokiose su šiuo klausimu susijusiose procedūrose.

Tyrimas atliktas nepritarus Zarasų savivaldybės atlikto tyrimo išvadai.

- Buvęs Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojas A. Povilaitis įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Povilaitis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyto reikalavimo „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos ir iš to išplaukiančių apribojimų įsidarbinti.

Interesų derinimo įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimo duomenys rodo, kad A. Povilaičio pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos, einant savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, nebuvo susijusios su UAB „Alytaus šilumos tinklai“ veiklos priežiūra ir kontrole. Taip pat VTEK neturi duomenų, kad A. Povilaitis, atlikdamas vyriausiojo specialisto funkcijas, būtų tiesiogiai dalyvavęs rengiant, svarstant ar priimant minėtajai bendrovei palankius sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Be to, eidamas pareigas savivaldybėje, A. Povilaitis neturėjo teisės savarankiškai priimti sprendimus – leisti įsakymus, pasirašyti raštus.

Taip pat VTEK įvertino Investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkio priežiūros komisijos funkcijas. A. Povilaitis buvo šios komisijos nariu. VTEK vertinimu, minėtoji komisija nebuvo tiesiogiai susijusi su UAB „Alytaus šilumos tinklai“ veiklos priežiūra ar kontrole. Be to, A.Povilaičiui, kaip UAB „Alytaus šilumos tinklai“ valdybos nariui, Interesų derinimo įstatymo nuostatos taikomos ne visos apimties, o tik dėl privačių interesų deklaravimo bei interesų konflikto. Apribojimai sudaryti darbo sutartį A. Povilaičiui netaikomi.

- Buvęs Telšių rajono PSPC vyr. gydytojas A. Gudauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (Telšių PSPC) vyr. gydytojas Antanas Gudauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, įpareigojančias vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tiriant nustatyta, kad 2015-2018 m. A. Gudauskas priėmė sprendimų, kuriais skyrė sau priedus. Taip pat jis nenusišalino ir tvirtino Telšių PSPC darbuotojų tarifikacijos sąrašus, kuriuose pats buvo įrašytas.

VTEK nuomone, nagrinėjamu atveju A. Gudauskas nepažeidė įstatymo išleidęs save, kaip centro gydytoją, kasmetinių atostogų ir į komandiruotes, nes šiuos įsakymus jis priimdavo tuomet, kai meras prieš tai būdavo išleidęs atitinkamus potvarkius. A. Gudausko įsakymuose komandiruočių datos ir renginiai sutampa su mero potvarkiuose nustatytomis dienomis ir renginiais, o įsakymuose nustatytas kalendorinių dienų skaičius ir datos sutampa su mero potvarkiuose nustatytomis dienomis. Pabrėžtina, kad šiuo atveju aplinkybės, ar įsakymais buvo teisingai apskaičiuotos A. Gudauskui priklausančios kasmetinių atostogų dienos, jų apmokėjimas, bei komandiruočių tikslingumas nebuvo vertinimo dalykas VTEK tyrime.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

- Tirti Trakų rajono savivaldybės merės E. Rudelienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Trakų rajono savivaldybės merės Editos Rudelienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai 2018 m. vasarį E.Rudelienė galbūt nenusišalino Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą, susijusį su švietimo įstaigų, įskaitant ir Lentvario M. Šimelionio gimnazijos, direktorių pareiginėmis algomis. Esą, politikė ir minėtosios gimnazijos vadovas tuo metu buvo nekilnojamojo turto bendrasavininkiai.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Tirti buvusio žemės ūkio ministro patarėjo V .E. Kirsnicko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio žemės ūkio ministro patarėjo Virginijaus Eugenijaus Kirsnicko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimų, taikomų pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiems eiti asmenims.

Tokiais atvejais įstatymas draudžia vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje valstybinėje tarnyboje dirbęs asmuo paskutinius metus dirbo. Taip pat asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims kitose valstybės ar savivaldybių institucijose tais klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms funkcijoms.

Tyrimas pradėtas žemės ūkio ministerijos pranešimo pagrindu. Esą, 2017 m. vasarį, nustojęs eiti pareigas Žemės ūkio ministerijoje, nepraėjus vienerių metų laikotarpiui, V. E. Kirsnickas atstovavo ministerijoje juridiniams asmenims žuvininkystės klausimais, kurie galbūt buvo priskirti jo kompetencijai.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Tirti buvusio Trakų istorijos muziejaus direktoriaus V. Poviliūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Trakų istorijos muziejaus direktoriaus Virgilijaus Poviliūno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, V. Poviliūnas savo privačių interesų deklaracijoje nebuvo nurodęs narystės asociacijoje „Trakų Rotary klubas“.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti