- Viešojo saugumo tarnybos pareigūnas S. Survila tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Viešojo saugumo tarnybos (VST) Vilniaus dalinio Tarnybos organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas Sandrius Survila pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, kai aktualioje privačių interesų deklaracijoje nenurodė, jog yra medžiotojų klubo „Mielagėnai-1“ narys.

Nustatyta, kad šiuos duomenis jis buvo deklaravęs 2015 m. birželį teiktoje deklaracijoje. Šių duomenų jis nenurodė, kai deklaraciją tikslino 2016 ir 2017 m.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

VTEK taip pat nusprendė, kad S. Survilai nekilo pareiga deklaruoti ryšio su Lietuvos sambo federacija bei duomenų apie brolį ir jo sutuoktinę. Pirmuoju atveju nustatyta, kad jis nėra ir nebuvo federacijos ar jos valdymo organo narys. S. Survila federacijoje paskirtas vienos komisijos pirmininku, tačiau ši komisija nesudaryta ir veiklos dar nepradėjo – nėra paskirti komisijos nariai, bei jos veiklą reglamentuosiantys dokumentai. Antruoju atveju nustatyta, kad S. Survilos brolis ir jo sutuoktinė nuo 2014 m. spalio nebėra VST Vilniaus dalinio, kuriam S.Survila vadovavo iki 2018 m. balandžio pabaigos, darbuotojai ir jų nesieja pavaldumo santykiai. Be to, tyrimo duomenimis, 2015-2018 m. eidamas tarnybines pareigas S.Survila nesprendė jokių klausimų dėl šių jam artimų asmenų. Jei toks klausimas iškiltų, S.Survila šio pavienio interesų konflikto privalėtų išvengti nusišalindamas.  

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

- Buvęs Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėjas A. Švedavičius tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėjas Algirdas Švedavičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 7 punktas ir 7 straipsnio 2 dalis).

Nustatyta, kad A. Švedavičius laiku nenurodė duomenų apie interesų konfliktą jam atliekant tarnybines pareigas kėlusį artimą asmenį – Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje dirbančią dukterį. Civilinėse bylose A. Švedavičius priėmė jas inicijuojančius procesinius dokumentus, kuriuos savivaldybės vardu pateikė jo dukra. Teisėjas rezoliucijomis ir nutartimis sprendė klausimus dėl pareiškimų priėmimo ir teismo įsakymų išdavimo. VTEK vertinimu, tai yra asmeninio suinteresuotumo sąvokos elementai ir privataus intereso šaltinis, dėl kurio A.Švedavičiui galėjo kilti interesų konfliktas einant pareigas.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) savo rekomendacijose pažymi, kad privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

- Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narė I. Sakalauskaitė tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) narė Irena Sakalauskaitė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).
Tiriant nustatyta, kad NKPVT narė į šias pareigas buvo paskirta 2017 m. gegužę. Taigi ji turėjo pareigą per 30 kalendorinių dienų deklaruoti privačius interesus. To I. Sakalauskaitė nepadarė.

Pareigą deklaruoti privačius interesus NKPVT nariams nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Jame įtvirtinta speciali valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens sąvoka, kuri nurodo, kad į šią kategoriją patenka ir viešojo administravimo įgaliojimus turintys asmenys.  

Savivaldybių sudarytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nustato nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą, kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes ir apibrėžia jų teritorijų bei kultūros paveldo objektų apsaugos zonų ribas. Savivaldybės ar kelių savivaldybių sudarytos vertinimo tarybos sprendžia dėl savivaldybės teritorijoje esančio vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo vertingųjų savybių ir vietinio reikšmingumo lygmens nustatymo, vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos ribų apibrėžimo ir apsaugos reikalingumo, apsaugos vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamosioms kultūros vertybėms netaikymo ar tokių vertybių apskaitos duomenų tikslinimo.

Atsižvelgiant į NKPVT funkcijas ir tai, kad šios tarybos sprendimai sukelia teisinių pasekmių, VTEK nuomone, taryba yra laikytina viešojo administravimo subjektu, kuriam Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai – prižiūrėti atitinkamų įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimą.

- D. Burgienė pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Dovilė Burgienė pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas, kai neteisėtai vykdė lobistinę veiklą.

Lobistinę veiklą turi teisę vykdyti tik registruoti lobistai. D. Burgienė tokio statuso neturi, tačiau nustatyta, kad 2018 m. birželį, atstovaudama asociaciją „Investor‘s forum“, ji dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje svarstant Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimus ir dėl jų pasisakė. Posėdžio garso įrašas ir protokolas rodo D. Burgienę išsakius nuomonę, kad privačias gydymo įstaigas diskriminuotų siekis įtvirtinti reguliavimą, eliminuojantį privačias sveikatos priežiūros įstaigas iš stacionare teikiamų gydymo paslaugų, kurios yra kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Tyrimo duomenimis, suinteresuoti asmenys į minėtąjį komiteto posėdį nebuvo kviečiami, taigi nebuvo kviesta ir D. Burgienė. Leidimas dalyvauti šiame posėdyje jai buvo išduotas „Investor‘s forum“ prašymu. Šios asociacijos narės yra pelno siekiančios bendrovės. Taigi, VTEK vertinimu, minėtąja lobistine veikla buvo siekiama tenkinti ne viešąjį interesą, o tam tikros interesų grupės privačius – ekonominius – interesus.

VTEK primena, kad registruoti lobistai turi pareigą savo vykdomą lobistinę veiklą deklaruoti. Interesų grupių įtaka teisės aktų leidybai yra neišvengiama, tačiau visuomenė turi teisę žinoti, kas, kam ir kodėl daro įtaką teisėkūros procesuose. Registruotų lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 76 lobistai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK. Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą bei užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Tokia veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

- Tirti UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ buvusio vadovo R. Butkaus ir jo pavaduotojos A. Margevičienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ direktoriaus Rolando Butkaus ir direktoriaus pavaduotojos Aušros Margevičienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos bei papildomai gautų duomenų pagrindu. Pirminiais duomenimis, buvęs bendrovės direktorius galbūt nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijos, o A. Margevičienė deklaraciją galbūt pateikė nesilaikydama nustatytų terminų.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti