(2018-12-06 papildyta pirmais 7 sprendimais)

- Nedeklaruodama privačių interesų VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ direktorė R.Sutkuvienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ direktorė Reda Sutkuvienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ 2017-2018 metais keturis kartus gavo lėšų iš valstybės ir savivaldybės biudžeto bei fondų. R. Sutkuvienei taikytinos minėtojo įstatymo nuostatos, kadangi ji yra viešosios įstaigos vadovė ir jos funkcijos susijusios su administravimo įgaliojimais, o jos vadovaujamos viešosios įstaigos veikla iš dalies finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Pažymėtina, kad įstatymo nuostatos nedetalizuoja, kokio dydžio ir trukmės turi būti viešosios įstaigos finansavimas iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ar fondo, kad joje dirbantis ir administravimo įgaliojimus turintis asmuo įgytų valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens statusą.

Pagal VPIDVTĮ, valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis taip pat laikytini administravimo įgaliojimus turintys asmenys, dirbantys iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų lėšų gaunančiose viešosiose įstaigose. Valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, be kita ko, galioja pareiga teikti privačių interesų deklaracijas.

Privačių interesų deklaravimas nėra turto ar pajamų deklaravimas – tai yra atskiras procesas, kurį reglamentuoja specialus įstatymas.


- Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius E. Visockas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 5 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 bei 2 dalys).

Tiriant nustatyta, kad, 2015 m. balandį pradėjęs eiti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, E. Visockas nesilaikė 30 kalendorinių dienų termino privačių interesų deklaracijai pateikti. Šio termino jis nesilaikė ir tuomet, kai 2016 m. rugpjūtį, jam davus Lietuvos šaulių sąjungos nario priesaiką, atsirado jo ryšys su šia asociacija ir jis turėjo deklaruoti narystę bei pareigas šiame juridiniame asmenyje.

Tyrimo duomenys taip pat rodo, kad 2017 m. vasarį, eidamas savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, E. Visockas pasirašė sutartį, kuria Lietuvos šaulių sąjungos projektui buvo skirtas finansavimas. VTEK neturi duomenų, kad E. Visockas būtų nusišalinęs nuo šios sutarties pasirašymo.
Interesų konfliktas valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui kyla nuo to momento, kai jis turi rengti, svarstyti priimti ar dalyvauti priimant su privačiu interesu susijusį sprendimą. Atlikdamas šiuos veiksmus, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikia interesų konflikto situacijoje ir tokiu elgesiu pažeidžia imperatyvias įstatymo nuostatas. Pažymėtina, kad nesvarbu, koks galutinis sprendimo rezultatas ir kokių padarinių – palankių, nepalankių ar neutralių – jis sukelia ar galėtų sukelti atitinkamiems asmenims.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.


- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tarnautojas G. Kasperavičius įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Gytis Kasperavičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimų valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims atstovauti privačioms grupėms ar asmenims.

Iš tyrimo metu surinktos informacijos ir dokumentų nenustatyta pagrįstų duomenų, kad G.Kasperavičius 2017 m. rugsėjį Lietuvos automobilių kelių direkcijoje (LAKD) vykusiame posėdyje būtų atstovavęs privačioms grupėms ar gynęs jų interesus svarstant projektinius pasiūlymus. Pažymėtina, kad posėdžio metu nebuvo svarstomi projektiniai pasiūlymai individualios įmonės, su kuria 2016 m. rugpjūtį G. Kasperavičius pasirašė architektūros techninių konsultacijų suteikimo sutartį. Būtent pagal šią sutartį G. Kasperavičius teikė minėtajai įmonei architektūros technines konsultacijas rengiant urbanistinio sutvarkymo projektinius siūlymus.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos išvadai. VTEK aiškinosi aplinkybes, ar pernai rugsėjį Lietuvos automobilių kelių direkcijoje vykusiame posėdyje G. Kasperavičius neatstovavo privačių grupių ar asmenų interesams.


- Nedeklaruodama privačių interesų Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriaus pavaduotoja E. Pavinskienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Ela Pavinskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 7 straipsnio 2 dalis).

Tiriant nustatyta, kad gimnazijos direktoriaus pavaduotoja E. Pavinskienė, 2014 m. rugsėjį pradėjusi eiti šias pareigas, per 30 kalendorinių dienų turėjo pateikti privačių interesų deklaraciją, tačiau tai padarė tik 2017 m. gruodį. Taip pat E. Pavinskienė turėjo pareigą per 7 kalendorines dienas deklaruoti aplinkybę, kad nuo 2014 m. spalio gimnazijoje dirba jos duktė, tačiau šią pareigą ji įvykdė tik kai ją įsakymu įpareigojo gimnazijos direktorius.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Nesant pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad E. Pavinskienė sprendė su gimnazijoje dirbančios dukters darbo eiga susijusius klausimus, VTEK nutraukė tyrimą dėl šių aplinkybių.


- Tirti Lietuvos statybos inžinierių sąjungos prezidento V.V.Stragio ir asociacijos „Kauno susivienijimas „Sodai“ pirmininko R. Šeštakausko elgesį dėl galbūt neteisėtos lobistinės veiklos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos prezidento Vincento Vyto Stragio ir asociacijos „Kauno susivienijimas „Sodai“ pirmininko Romualdo Šeštakausko elgesio galbūt vykdžius neteisėtą lobistinę veiklą. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų.

Tyrimas pradėtas išanalizavus Aplinkos ministerijos pateiktą informaciją. Nurodoma, kad V.V.Stragys 2018 m. sausį siuntė ministerijai pasiūlymus dėl aplinkos ministro įsakymu patvirtinto statybos techninio reglamento pakeitimų, dėl kurių 2018 m. kovą ministerijoje vyko pasitarimas. Taip pat nurodoma, kad R.Šeštakauskas, kaip „Kauno susivienijimas „Sodai“ pirmininkas, 2017 m. spalį raštu kreipėsi į aplinkos ministrą bei kitus asmenis dėl galimybės dalyvauti darbo grupės posėdžiuose ir pateikė konkretų pasiūlymą dėl Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

Lobistinė veikla – fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Tokia veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 77 lobistai. Siekdami užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, pagal galiojantį Lobistinės veiklos įstatymą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinę veiklą įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.


- Tirti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narės L. Rimkienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos ir Antikorupcijos komisijos narės Linos Rimkienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, o taip pat – reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai L. Rimkienė galbūt naudojo jai, kaip savivaldybės tarybos narei, skirtas lėšas, pirkdama paslaugas iš savo valdomos UAB „Autobastionas“. Taip pat bus vertinami duomenys, kai politikė 2018 m. balandį ir birželį nenusišalino savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdžiuose svarstant jos elgesį dėl aukščiau paminėtų aplinkybių.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Ugdymo plėtotės centro direktoriaus ir dviejų buvusių darbuotojų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Ugdymo plėtotės centro (UPC) direktoriaus pavaduotojo Ričardo Totoraičio, buvusio direktoriaus pavaduotojo Gražvydo Kazakevičiaus ir buvusios Ugdymo turinio skyriaus vedėjos Loretos Statauskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas Seimo Antikorupcijos komisijos atsiųstos informacijos pagrindu. VTEK vertins aplinkybes, kai minėtieji asmenys galbūt nesilaikė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančių įstatymo nuostatų. 

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

Tyrimus dėl kitų penkių UPC struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų elgesio bei 25 viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių darbuotojų elgesio VTEK nusprendė pavesti atlikti UPC vadovybei.


- Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys A. Sekmokas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Arvydas Sekmokas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad A. Sekmokas yra UAB „Labbis“ steigėjas ir akcininkas. Taigi, tapęs savivaldybės tarybos nariu, politikas savo privačių interesų deklaracijoje nustatytais terminais ir tvarka turėjo nurodyti šį ryšį su juridiniu asmeniu. Šiuos duomenis jis nurodė vėluodamas – šių metų rugsėjį. Vėluodamas A. Sekmokas deklaravo ir kitą aplinkybę – kad šių metų liepą tapo Seimo nario visuomeniniu konsultantu.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, kad, atsiradus naujų deklaruotinų duomenų arba pasikeitus jau deklaruotiems duomenims, deklaruojantysis privalo per 30 kalendorinių dienų šiais duomenimis patikslinti savo privačių interesų deklaraciją.

- Buvęs Alytaus miesto savivaldybės vicemeras T. Tamulevičius įstatymo nepažeidė, dėl dalies aplinkybių tyrimas nutrauktas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimo duomenys rodo, kad buvęs vicemeras nėra asociacijos Pietų Lietuvos bėgimo klubo „Dzūkija“ narys, todėl jam nekilo pareiga šią aplinkybę nurodyti savo privačių interesų deklaracijoje. Nesant pakankamai duomenų, patvirtinančių pasinaudojimą pareigomis asmeninei naudai gauti, tyrimą dėl šių aplinkybių VTEK nutraukė. 

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadoms. VTEK aiškinosi, ar T. Tamulevičius nepasinaudojo pareigomis, siekdamas gauti Alytaus sporto ir rekreacijos centro salės bei trenerio paslaugas. Taip pat VTEK aiškinosi, ar buvęs vicemeras turėjo deklaruoti ryšį su Pietų Lietuvos bėgimo klubu „Dzūkija“.


- Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktoriaus A. Bagušinskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad penkių savivaldybių valdomos UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (MAATC) direktorius Algirdas Bagušinskas pažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas (6 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas).

Tyrimo duomenys rodo, kad A. Bagušinskas, pradėjęs eiti minėtąsias pareigas, turėjo įstatymo nustatyta tvarka pateikti privačių interesų deklaraciją ir joje nurodyti duomenis apie narystę asociacijoje Vilkaviškio „Rotary“ klubas, ryšius su Vilkaviškio medžiotojų ir žvejų draugija, o taip pat medžiotojų klubu „Gižai“. Tačiau A. Bagušinskas to nepadarė.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

- Švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktas, 7 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, kad J. Petrauskienė turėjo pareigą savo privačių interesų deklaracijoje tinkamai ir laiku nurodyti galiojantį deklaruotino dydžio (viršijantį 3 tūkst. Eur) paskolos sandorį su AB „SEB“ banku, savo sutuoktinio 2016-2018 m. vykdytą individualią veiklą bei aplinkybes, kad sutuoktinis yra UAB „Ecotour“ akcininkas ir UAB „Betonus“ akcininkas bei direktorius. Tačiau ministrė to nepadarė.

Taip pat nustatyta, kad ministrė nenusišalino ir sprendė Valstybinio studijų fondo bei Gamtos tyrimų centro vadovų finansinius tarnybos eigos klausimus. Su šiais juridiniais asmenimis J. Petrauskienės sutuoktinis buvo sudaręs paslaugų teikimo sutartis. VTEK vertinimu, ministrė priimdama šiuos individualius sprendimus – pasirašydama įsakymus – negalėjo būti objektyvi, ir nešališka, taigi veikė tiesioginio bei akivaizdaus interesų konflikto situacijoje.

Tyrimas atliktas gautų pranešimų ir viešojoje informacijoje pateiktų duomenų pagrindu.


VTEK informacija

- Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys A. Sekmokas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Arvydas Sekmokas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad A. Sekmokas nuo 2015 m. balandžio yra UAB „Labbis“ steigėjas ir akcininkas. Taigi, tapęs savivaldybės tarybos nariu, politikas savo privačių interesų deklaracijoje nustatytais terminais ir tvarka turėjo nurodyti šį ryšį su juridiniu asmeniu. Šiuos duomenis jis nurodė vėluodamas – šių metų rugsėjį. Vėluodamas A. Sekmokas deklaravo ir kitą aplinkybę – kad šių metų liepą tapo Seimo nario visuomeniniu konsultantu.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, kad, atsiradus naujų deklaruotinų duomenų arba pasikeitus jau deklaruotiems duomenims, deklaruojantysis privalo per 30 kalendorinių dienų šiais duomenimis patikslinti savo privačių interesų deklaraciją.

- Buvęs Alytaus miesto savivaldybės vicemeras T. Tamulevičius įstatymo nepažeidė, dėl dalies aplinkybių tyrimas nutrauktas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimo duomenys rodo, kad buvęs vicemeras nėra asociacijos Pietų Lietuvos bėgimo klubo „Dzūkija“ narys, todėl jam nekilo pareiga šią aplinkybę nurodyti savo privačių interesų deklaracijoje. Nesant pakankamai duomenų, patvirtinančių pasinaudojimą pareigomis asmeninei naudai gauti, tyrimą dėl šių aplinkybių VTEK nutraukė.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadoms. VTEK aiškinosi, ar T. Tamulevičius nepasinaudojo pareigomis, siekdamas gauti Alytaus sporto ir rekreacijos centro salės bei trenerio paslaugas. Taip pat VTEK aiškinosi, ar vicemeras turėjo deklaruoti ryšį su Pietų Lietuvos bėgimo klubu „Dzūkija“.

- Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktoriaus A. Bagušinskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad penkių savivaldybių valdomos UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (MAATC) direktorius Algirdas Bagušinskas pažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas (6 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas).

Tyrimo duomenys rodo, kad A. Bagušinskas, pradėjęs eiti minėtąsias pareigas, turėjo įstatymo nustatyta tvarka pateikti privačių interesų deklaraciją ir joje nurodyti duomenis apie narystę asociacijoje Vilkaviškio „Rotary“ klubas, ryšius su Vilkaviškio medžiotojų ir žvejų draugija, o taip pat medžiotojų klubu „Gižai“. Tačiau A. Bagušinskas to nepadarė.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti