- Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius V. Pruskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pruskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, kad šių metų vasarį Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje buvo pateiktas svarstyti sprendimo projektas, kuriuo siekta patvirtinti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymą, patikslinti, papildyti vykdomas funkcijas bei nustatyti veiklos apimtis, pobūdį ir sudėtingumą atitinkančią pareigybės kategoriją. Nustatyta, kad šio tarybos sprendimo projekto aiškinamajame rašte pasirašė ir kartu su sprendimo projektu jį merui pateikė V. Pruskas. Tai jam sukėlė interesų konfliktą, kadangi, atlikdamas savo tarnybines pareigas, jis dalyvavo su jo privačiais interesais susijusioje tarnybinėje procedūroje. Šios situacijos nekeičia aplinkybė, jog svarstant minėtąjį klausimą savivaldybės tarybos posėdyje V. Pruskas išėjo iš salės ir nedalyvavo.

Interesų konfliktą Interesų derinimo įstatymas apibrėžia kaip situaciją, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti su jo privačiais interesais susijusį sprendimą ar dalyvauti jį priimant. Interesų konfliktas galimas bet kurioje iš keleto etapų susidedančio klausimo rengimo, svarstymo ar priėmimo stadijoje.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Interesų derinimo įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

 

- Buvęs VšĮ „Utenos kolegija“ direktorius G. Bužinskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs VšĮ „Utenos kolegija“ direktorius Gintautas Bužinskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimus naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti ir valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktai, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, kad G. Bužinsko vadovavimo metu kolegijoje pagal terminuotas darbo sutartis jo sūnūs ėjo lektoriaus ir pagalbinio ūkio darbuotojo pareigas. Sutartis dėl jų įdarbinimo sudarė ne G. Bužinskas, tačiau jis išleido įsakymus dėl sūnų atleidimo iš minėtųjų pareigų ir atliko atitinkamus pakeitimus jų darbo sutartyse. VTEK vertinimu, G. Bužinskui atsiradusi būtinybė spręsti klausimus dėl sūnų darbo sutarčių nutraukimo tapo interesų konflikto priežastimi ir šiuo atveju neturi reikšmės tai, kad minėtieji sprendimai savo turiniu galbūt sukėlė sūnums neigiamų pasekmių.

Taip pat VTEK nustatė, kad G. Bužinskas sudarė sutartis dėl publikacijų apie save parengimo ir publikavimo kolegijos lėšomis. Pirmoji sutartis – dėl straipsnio žurnale „Lietuvos 100-mečio vadovai“ (paslaugos kaina – 2 589 Eur) su VšĮ „Visuomeninių iniciatyvų fondas“. Antroji – dėl straipsnio enciklopedijoje „Sėkmingiausios Lietuvos asmenybės“ su bendrove „BPH-British Publishing House Ltd“ (už du egzempliorius, kurių vienas tekstilinio įrišimo kartoniniu viršeliu, o kitas – odiniu su auksavimu, buvo sumokėta 598.00 Eur). Tyrimo duomenimis, leidiniai kolegijoje nebuvo gauti.

VTEK vertinimu, abiejuose leidiniuose pateikta asmeninio pobūdžio informacija apie G. Bužinską, o kolegija paminėta epizodiškai arba tik paminint šią švietimo įstaigą kaip tuometinę jo darbovietę. Parengimą ir išspausdinimą apmokėjusi kolegija viename leidinyje aprašoma lygiai tiek pat, kiek kitos G. Bužinsko darbovietės, o antrame – nepalyginamai mažiau, nesuteikiant pakankamai dėmesio įstaigos veiklai, siekiamų tikslų aprašymui ir pan. VTEK nuomone, vien aplinkybė, kad kolegija straipsniuose paminėta kaip tuometinė G. Bužinsko darbovietė, nesudaro prielaidų teigti, jog publikacijose aprašoma kolegijos veikla. Taip pat publikacijos šiuose leidiniuose negali būti vertintinos kaip informacijos apie kolegijos veiklą viešinimo priemonės. Todėl apmokėti už tokio turinio leidinius G. Bužinskas turėjo asmeniškai, o ne iš savo vadovautos įstaigos lėšų.

Taip pat VTEK nusprendė, kad G. Bužinskas nepažeidė Interesų derinimo įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Gautame pranešime, kurio pagrindu atliktas tyrimas, teigta, kad G. Bužinskas nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijos. Tyrimo metu nustatyta, kad deklaraciją jis pateikė nepažeisdamas nustatytų terminų, tačiau pasirinko netinkamą pareigų kodą, todėl deklaracijos duomenys netapo vieši.

 

- Trakų rajono savivaldybės mero patarėja D. Semionovė įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Trakų rajono savivaldybės mero patarėja Dominyka Semionovė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, būdama Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos vadove, D. Semionovė Trakų rajono savivaldybėje galbūt nenusišalina rengiant ir svarstant su šia asociacija susijusius klausimus.

Tyrimo medžiaga rodo, kad narystę ir pareigas šiame juridiniame asmenyje mero patarėja yra nurodžiusi savo privačių interesų deklaracijoje. Tiriant nenustatyta duomenų, kad D. Semionovė būtų dalyvavusi rengiant, svarstant, ar priimant su jos vadovaujama asociacija susijusius savivaldybės sprendimus ar kitaip šiuos sprendimus paveikusi, todėl nenustatyta ir duomenų, kad jos tarnyboje būtų atsiradusi pareiga nuo šių aplinkybių nusišalinti.

 

- Laiku nedeklaruodami privačių interesų Mažeikių autobusų parko ir Mažeikių komunalinio ūkio vadovai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Mažeikių rajono savivaldybės iš dalies valdomų bendrovių vadovų – UAB „Mažeikių autobusų parkas“ direktorius Arvydas Šemeta ir UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ direktorius Andrius Noreika pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad bendrovių vadovai privačių interesų deklaracijas pateikė praleidę nustatytus terminus. Dėl einamų pareigų A. Šemeta ir A. Noreika privačių interesų deklaracijas elektroninėmis priemonėmis turėjo pateikti dar 2012 m., tačiau tai padarė tik šių metų spalį.

Interesų derinimo įstatymas numato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys privačių interesų deklaraciją privalo pateikti elektroninėmis priemonėmis per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Tai yra asmeninė pareiga – deklaraciją asmeniškai pildo ir pateikia pats valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo.

Pažymėtina, kad Mažeikių rajono savivaldybės meras 2012 m. vasarį potvarkiu patikslino pareigybių sąrašą, kurias eidami asmenys privalo deklaruoti privačius interesus. Į sąrašą buvo įtrauktos ir bendrovių „Mažeikių autobusų parkas“ bei „Mažeikių komunalinis ūkis“ vadovų pareigybės.
Tyrimai atlikti gautų pranešimų pagrindu.

 

- Tinkamai nedeklaruodamas privačių interesų Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjas V. Alška pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjas Valdas Alška pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Tyrimo duomenys rodo, kad 2015-2018 m. tikslindamas privačių interesų deklaracijas V. Alška nesilaikė pareigos nurodyti duomenis apie savo sutuoktinę, sugyventinę, ar partnerę. Šiuo metu viešinamoje teisėjo deklaracijoje šie duomenys pateikti.  

Vadovaujantis Interesų derinimo įstatymu, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privačių interesų deklaracijoje privalo nurodyti savo ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio vardą, pavardę, asmens kodą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numerį, darbovietę (darbovietes) ir pareigas.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

 

- Šeduvos PSPC direktorės A. Čiūdarienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorė Aušra Čiūdarienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tiriant nustatyta, kad šių metų balandį vykusiame konkurse Radviliškio ligoninės direktoriaus pareigoms eiti A.Čiūdarienė dalyvavo kaip konkurso komisijos narė, nors jos sutuoktinis tuo metu šioje ligoninėje dirbo. Be to, A. Čiūdarienė minėtoje komisijoje vertino į Radviliškio ligoninės direktorės pareigas pretendavusią savo sutuoktinio darbdavę, kuriai pastarasis tuo metu buvo tiesiogiai pavaldus. VTEK neturi duomenų, kad A.Čiūdarienė šiuo atveju būtų nusišalinusi.

Tyrimo duomenys taip pat rodo, kad Šeduvos PSPC vadovė įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nedeklaravo duomenų apie visas sutuoktinio darbovietes.

Atlikusi tyrimą VTEK taip pat konstatavo, kad A. Čiūdarienė nepažeidė įstatymo nuostatų, kai dalyvavo Šeduvos PSPC reorganizavimo prie jos prijungiant Sidabravo ambulatoriją procedūrose. Tyrimo metu nepasitvirtino gautame pranešime nurodytos aplinkybės, esą A. Čiūdarienė reorganizacijoje dalyvavo kaip savivaldybės vyriausioji gydytoja. Nustatyta, kad savivaldybės tarybos sprendimu A. Čiūdarienė buvo įpareigota dalyvauti reorganizavimo sąlygų aprašo bei naujų įstatų rengime kaip Šeduvos PSPC direktorė, šio centro reorganizacijos ji neinicijavo, taip pat pažymėtina, kad jos atlyginimas po reorganizacijos nepasikeitė.  

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

 

- Tirti Vilniaus miesto savivaldybės vicemero L. Kvedaravičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Lino Kvedaravičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui priimti dovanas ar paslaugas, jeigu tai gali kelti interesų konfliktą.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų pavasarį savo atostogų metu L.Kvedaravičius keliavo į Belgradą stebėti Vilniaus „Lietuvos ryto“ jaunimo krepšinio komandos rungtynių, o šios kelionės išlaidas apmokėjo sporto klubas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Tirti Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus V. V. Revucko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus Valentino Vinco Revucko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame nurodyta, kad Birštono savivaldybės administracija vykdo Birštono seniūnijos Ivoniškio kaime esančių kapinių plėtros detaliojo plano derinimą. Esą, V. V. Revuckas, kaip savivaldybės administracijos direktorius, yra šio planavimo organizatorius. Pagal parengtą detalųjį planą šalia kapinių esančiame sklype numatyta įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, o šio sklypo savininkas, esą, yra V. V. Revuckas. Teigiama, kad, savivaldybei nusprendus įrengti minėtąją aikštelę, sklypas būtų išpirktas, o V. V. Revuckas gautų finansinės naudos. Be to, kapinių teritorijos plėtra apimtų ir sklypą, neva priklausantį V. V. Revucko giminaičiui. Taip pat skunde nurodoma, kad pagal savivaldybės administracijos direktoriaus organizuojamą detalųjį planavimą numatyta tiesti naują kelią. Esą, V. V. Revuckas galbūt yra suinteresuotas tokiu sprendimu, nes gyvena toje teritorijoje esančioje sodyboje.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Tirti buvusio Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojo A. Povilaičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto ir esamo UAB „Alytaus šilumos tinklai“ technikos direktoriaus Arvydo Povilaičio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyto reikalavimo „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos ir iš to išplaukiančių apribojimų įsidarbinti.

Interesų derinimo įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame nurodyta, kad A. Povilaitis dirbo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje, taip pat buvo Investicijų į Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkį priežiūros komisijos narys ir dalyvavo sprendžiant su UAB „Alytaus šilumos tinklai“ susijusius klausimus, o šiuo metu eina šios bendrovės technikos direktoriaus pareigas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Tirti buvusio UAB „Mažeikių vandenys” direktoriaus pavaduotojo A. Kozlovo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio UAB „Mažeikių vandenys” direktoriaus pavaduotojo Algio Kozlovo elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A. Kozlovas, eidamas UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus pavaduotojo pareigas, vėlavo pateikti privačių interesų deklaraciją.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti