- Pavėlavęs tinkamai papildyti privačių interesų deklaraciją, ūkio ministras V. Sinkevičius pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad ūkio ministras Virginijus Sinkevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

VTEK nustatė, kad, 2017 m. lapkritį tapęs ūkio ministru, V. Sinkevičius per Interesų derinimo įstatyme nustatytą 30 kalendorinių dienų terminą nepatikslino savo privačių interesų deklaracijos duomenimis apie kitą darbovietę – Ūkio ministeriją – ir joje einamas pareigas. Šiuos duomenis valstybės politikas pirmą kartą deklaravo šių metų rugsėjį.

Vadovaujantis Interesų derinimo įstatymu, privačių interesų deklaravimas yra nuolatinis procesas: valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo pirmąjį kartą privačių interesų deklaraciją turi pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į pareigas valstybinėje tarnyboje dienos, po to deklaraciją būtina per 30 kalendorinių dienų patikslinti kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji.

Tyrimą VTEK atliko viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos pagrindu.


- Seimo narys K. Starkevičius pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Seimo narys Kazys Starkevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

Tyrimo duomenys rodo, kad, tapęs Seimo nariu, K. Starkevičius privačių interesų deklaraciją pateikė laiku, tačiau nenurodė ryšio su asociacija „Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija“ (LMŽD) ir joje einamų tarybos nario pareigų. VTEK vertinimu, valstybės politiko deklaruota informacija, kad jis „yra medžiotojas“ nėra pakankama ir neatskleidžia galimo K. Starkevičiaus interesų konflikto šaltinio – juridinio asmens, kuriame jis eina valdymo organo nario pareigas.

Atsižvelgusi į tai, kad šių metų rugpjūtį tikslintoje privačių interesų deklaracijoje K. Starkevičius ryšį su LMŽD nurodė nesivadovaudamas Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių nuostatomis, VTEK rekomenduoja K. Starkevičiui patikslinti privačių interesų deklaraciją tinkamai deklaruojant pareigas LMŽD.

 

- Švietimo ir mokslo viceministras G. Viliūnas įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimo duomenys rodo, kad G.Viliūnas nesprendė su sūnaus darbo eiga Lietuvos mokslo taryboje (LMT) susijusių klausimų.

Gautame pranešime, kurio pagrindu buvo atliktas tyrimas, teigta, jog LMT dirba G.Viliūno sūnus, o pats G.Viliūnas eina pareigas LMT valdyboje. Prašyta išsiaiškinti, ar tokioje situacijoje nebuvo priiminėjami interesų konfliktą galintys kelti sprendimai.

Tyrimo metu VTEK nustatė, kad G. Viliūno sūnaus darbo LMT eigos klausimus sprendė LMT pirmininkas arba, pagal kompetenciją, Mokslų fondo direktorius. Duomenų, kad G. Viliūnas būtų sprendęs klausimus, susijusius su konkrečių LMT darbuotojų, įskaitant sūnų, darbo eiga, nenustatyta.

Be kita ko tyrimo duomenys rodo, kad G. Viliūnas, tapęs švietimo ir mokslo viceministru, 2017 m. sausį raštu teikė nusišalinimą švietimo ir mokslo ministrei. Galimo interesų konflikto priežastimi jis įvardijo sūnaus pareigas Lietuvos mokslų taryboje (LMT). Švietimo ir mokslo ministrė G.Viliūno nusišalinimo nepriėmė. Taigi, VTEK vertinimu, G.Viliūnas savarankiškais ir valiniais veiksmais siekė vengti interesų konflikto ir nusišalinimą pareiškė.
Pažymėtina, kad G. Viliūno sūnus į pareigas LMT buvo priimtas 2012 m. pabaigoje, kai G. Viliūnas jokių pareigų nei švietimo ir mokslo ministerijoje, nei LMT nėjo – jis viceministru tapo po ketverių metų.

 

- Buvęs Žuvininkystės tarnybos direktoriaus pavaduotojas V. Petkus pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad buvęs Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas Vaclovas Petkus pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad 2016 m. kovą V. Petkus sudarė 3 000 eurų sumą viršijantį lengvojo automobilio pirkimo sandorį ir privalėjo šią aplinkybę deklaruoti per 30 kalendorinių dienų, tačiau tai padarė tik 2018 m. rugsėjį. Duomenų apie tai, kad V. Petkus arba jo sutuoktinė tiriamuoju laikotarpiu buvo sudarę gyvenamojo būsto nuomos sandorį, kurio vertė viršytų deklaruotino dydžio sumą, nenustatyta.

 

- Prienų rajono savivaldybės administracijos tarnautojas D. Šimukonis įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Donatas Šimukonis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

VTEK aiškinosi aplinkybes, kai D. Šimukonis šių metų vasarį dalyvavo Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkime sprendžiant finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo teikti vietos projektus skelbimo klausimus, o vėliau pats pateikė paraišką „Paslaugų žemės ūkiui tiekimo įkūrimas“.

Tyrimo metu negauta duomenų, kurie leistų pagrįstai tvirtinti apie egzistuojantį tiesioginį, akivaizdų ir aiškiai išreikštą – ne hipotetinio pobūdžio – D. Šimukonio asmeninį suinteresuotumą dalyvaujant 2018 m. vasarį vykusiame Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkime bei sprendžiant klausimus dėl veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo teikti vietos projektus skelbimo tinkamumo, ir kurių nagrinėjimo eiga ir galutiniu rezultatu D. Šimukonis būtų suinteresuotas asmeniškai ir tiesiogiai. VTEK taip pat neturi duomenų, jog D. Šimukonis būtų bandęs paveikti Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkime priimtus sprendimus.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos išvadai.


- Lobiste įregistruoti Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentę E. Šiškauskienę

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė E. Šiškauskienė įrašyta į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi E. Šiškauskienės prašymą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 77 lobistai. Pernai įsigaliojus naujai Lobistinės veiklos įstatymo redakcijai, registruotų lobistų skaičius per metus išaugo dvigubai.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK. Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Tokia veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nuomone, informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Interesų grupių įtaka teisės aktų leidybai yra neišvengiama, tačiau visuomenė turi teisę žinoti, kas, kam ir kodėl daro įtaką, kad būtų priimti ar nepriimti teisės aktai.

Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, pagal galiojančią tvarką lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Pagal naująjį teisinį reglamentavimą, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, tačiau teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.

 

- Atidėti buvusios žemės ūkio viceministrės L. Kujalytės elgesio nagrinėjimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) dėl procedūrinių priežasčių atidėjo buvusios žemės ūkio viceministrės Linos Kujalytės elgesio vertinimą. VTEK tyrė, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, o taip pat – ar šio teisės akto nenusižengė reikalavimams dėl vadinamojo vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpio.

Valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiems eiti asmenims vienerius metus draudžiama dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, jo pavaduotoju, būti įmonės tarybos ar valdybos nariu, eiti kitas tiesiogiai su sprendimų priėmimu (įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse) susijusias pareigas, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra, kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo, kuriame remtasi žiniasklaidos informacija, pagrindu. Esą, L.Kujalytė įsidarbino Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžioje VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ (ŽŪIKVC). Teigta, kad šios įmonės vykdomai Duomenų rinkimo programai buvo skirtos lėšos iš Žuvininkystės fondo, už kurį galbūt buvo atsakinga viceministrė L.Kujalytė. Esą, tuo pasinaudodama, buvusi viceministrė galbūt darė poveikį ŽŪIKVC generaliniam direktoriui dėl įsidarbinimo.


- Tirti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjo V.Alškos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjo Valdo Alškos elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu, kuriame prašoma ištirti aplinkybes, kai V.Alška savo privačių interesų deklaracijoje galbūt nenurodė duomenų apie sutuoktinę, sugyventinę, ar partnerę, kaip to reikalauja Interesų derinimo įstatymas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Vilniaus miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nario L.Girlevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo papildomą tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) nario Lino Girlevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, jog 2017 m. balandį ir 2017 m. birželį L.Girlevičius dalyvavo Vilniaus miesto NKPVT posėdžiuose svarstant ir priimant sprendimus dėl Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingųjų savybių patikslinimo, kai, esą, UAB „Orkela“ užsakymu L.Girlevičiaus valdoma bendrovė UAB „Teisinga orbita“ atliko Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso teritorijos detaliuosius archeologinius tyrimus.

Rugsėjį VTEK pradėjo tyrimus dėl vienuolikos Vilniaus miesto NKPVT narių elgesio. Aiškinamasi, ar Giedrė Filipavičienė, Linas Girlevičius, Rimas Grigas, Augis Gučas, Viltė Janušauskaitė, Gražina Kirdeikienė, Irena Kliobavičiūtė, Jakovas Mendelevičius, Aušrelė Racevičienė, Irena Sakalauskaitė ir Robertas Zilinskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK aiškinasi, ar I.Kliobavičiūtė ir R.Zilinskas nepažeidė šio teisės akto reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, kai 2017 m. balandį ir 2017 m. birželį dalyvavo Vilniaus miesto NKPVT posėdžiuose priimant su Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninės pastatų kompleksu susijusius sprendimus. Esą, I.Kliobavičiūtei galimas interesų konfliktas kyla dėl jos einamų architektės pareigų UAB „Senojo miesto architektai“, kuri parengė Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimą, o R.Zilinskas, esą, priimamais sprendimais galėjo būti suinteresuotas, kadangi minėtoje bendrovėje dirba (arba dirbo) jo brolis ir sūnus.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Jurbarko rajono savivaldybės kontrolieriaus S.Jakščio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolieriaus Sauliaus Jakščio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, kontrolieriaus pareigas S.Jakštys eina nuo 2016 m. lapkričio, tačiau šių duomenų nėra deklaravęs.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Išplėsti tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išplėtė atliekamą tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko elgesio. Papildomai bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Gautame pranešime, kurio pagrindu tyrimas išplėstas, teigiama, kad E.Visokas, būdamas Lietuvos šaulių sąjungos narys bei kuopos vadas, skyrė šiai asociacijai finansavimą iš savivaldybės biudžeto, pasirašydamas finansavimo sutartį.

Tyrimą dėl E. Visocko elgesio VTEK pradėjo spalio pradžioje. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Interesų derinimo įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. VTEK tiria aplinkybes, kai E. Visockas galbūt pavėlavo deklaruoti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, o taip pat narystę ir pareigas asociacijoje „Lietuvos šaulių sąjunga“. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Laikinosios komisijos tyrimo išvadoms.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti