- Šiaulių miesto meras A. Visockas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, kad A. Visockui interesų konfliktas kilo, kai jis dalyvavo ir balsavo savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant su UAB „Šiaulių vandenys“ susijusius klausimus. Šioje bendrovėje dirba politiko sesuo. A. Visockas privalėjo nusišalinti nuo atitinkamų klausimų, tačiau to nepadarė. Interesų derinimo įstatymas valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims draudžia dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus ar kitaip paveikti sprendimus, kurie gali sukelti interesų konfliktą. Atkreiptinas dėmesys, kad savo privačių interesų deklaracijoje A. Visockas nurodė, kad jo sesuo dirba UAB „Šiaulių vandenys“ ir kad jam „gali kilti interesų konfliktas priimant sprendimus“.

 

- Pagėgių savivaldybės vicemeras S. Stonys pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Stonys pažeidė valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims taikomą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose (12 straipsnio 2 dalis).

VTEK nustatė, kad 2017 m. Vilkyškių bendruomenės vardu S. Stonys Pagėgių savivaldybės administracijai pateikė paraišką, susijusią su nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimu, bei su šia paraiška susijusių dokumentų kopijas, o taip pat sudarė šiam projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį. VTEK nenustatė duomenų, kad Pagėgių savivaldybės meras ar jo įgaliotas asmuo būtų S. Stoniui nustatęs apribojimų atstovauti išimtis. VTEK atkreipia dėmesį, kad S. Stonys savo privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs sąsajas su Vilkyškių bendruomene kaip privatų interesą.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

 

- Vyriausybės kanceliarijos patarėja G. Gajauskienė ir karininkas A. Gajauskas įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad sutuoktiniai – Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės patarėja finansų ir ekonomikos klausimais Gina Gajauskienė ir Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro Kovinio rengimo grupės viršininkas Arūnas Gajauskas – nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

VTEK tyrimo metu nustatė, kad G. Gajauskienė nuomoja jai nuosavybės teise priklausančio buto kambarius, su skirtingais asmenims sudarydama atskiras nuomos sutartis, tačiau nė vienas iš šių sandorių per jų galiojimo laikotarpį neviršijo privačių interesų deklaracijoje deklaruotinos sumos – 3 000 Eur. Pažymėtina, kad atskirų sandorių vertės nesumuojamos. Taigi nei G. Gajauskienei, nei jos sutuoktiniui A. Gajauskui savo privačių interesų deklaracijose nurodyti minėtuosius sandorius pareiga nekilo.

Tyrimas atliktas privataus asmens atsiųsto pranešimo pagrindu.

 

- UAB „Pakruojo komunalininkas“ direktorius S. Lembutis pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Pakruojo rajono savivaldybės valdomos UAB „Pakruojo komunalininkas“ direktorius Stasys Lembutis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

VTEK nustatė, kad, 2014 m. spalį pradėjęs eiti UAB „Pakruojo komunalininkas“ direktoriaus pareigas, S. Lembutis nesilaikė įstatyme nustatyto 30 kalendorinių dienų terminų privačių interesų deklaracijai pateikti. Šias pareigas jis deklaravo tik šių metų liepą. VTEK tyrimo metu nustatyta ir tai, kad minėtoje bendrovėje S. Lembutis taip pat eina valdybos nario pareigas, tačiau šios aplinkybės jis apskritai nėra deklaravęs.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

 


- UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus pavaduotoja L. Bernotienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Pakruojo rajono savivaldybės valdomos UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus pavaduotoja Laima Bernotienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, kad L. Bernotienė, būdama UAB „Pakruojo vandentiekis“ viešųjų pirkimų komisijos pirmininke, veikė tiesioginio ir akivaizdaus interesų konflikto situacijoje, kai 2016 m. vykdytose bendrovės administracinio pastato stogo atnaujinimo darbų viešojo pirkimų procedūrose sprendė bei dalyvavo sprendžiant klausimus dėl jos brolio darbovietės pateikto komercinio pasiūlymo. Siekdama išvengti interesų konflikto, L. Bernotienė privalėjo aiškiais ir aktyviais veiksmais vykdyti Interesų derinimo įstatyme numatytas nusišalinimo procedūras. Duomenų, kad L.Bernotienė būtų teikusi nusišalinimą, VTEK nenustatė.

 

- Tirti VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ vadovės R. Sutkuvienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ direktorės Redos Sutkuvienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto kreipimosi pagrindu, kuriame atkreiptas dėmesys, jog R. Sutkuvienė galbūt nėra pateikusi privačių interesų deklaracijos.

Interesų derinimo įstatymas prie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų be kita ko priskiria ir lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei fondų gaunančiose viešosiose įstaigose ir asociacijose dirbančius bei administravimo įgaliojimus turinčius asmenis.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Tirti Pagėgių savivaldybės tarybos nario K. Komskio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario Kęstučio Komskio elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, K. Komskis, būdamas Nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių rėmimo paraiškų atrankos komisijos pirmininku, dalyvavo svarstant klausimą dėl lėšų skyrimo Jaunimo klubui „Žukų skalviai“, nors yra šio klubo steigėjas. K. Komskis taip pat nėra deklaravęs ryšio su minėtuoju klubu.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Tirti Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario S. Naciaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario Stepono Naciaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, S. Nacius nėra patikslinęs savo privačių interesų deklaracijos galbūt pasikeitusiais duomenimis apie savo ir savo sutuoktinės darbovietes.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Tirti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus E. Visocko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Laikinosios komisijos tyrimo išvadoms. VTEK tirs aplinkybes, kai E. Visockas galbūt pavėlavo deklaruoti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, o taip pat narystę ir pareigas asociacijoje „Lietuvos šaulių sąjunga“.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Išplėsti atliekamą tyrimą dėl Rokiškio PASPC vadovės D. Kondratenkienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išplėtė atliekamą tyrimą dėl VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (PASPC) direktorės ir buvusios Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos Danguolės Kondratenkienės elgesio. Papildomai bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

VTEK gavo duomenų, jog, eidama pareigas savivaldybės administracijoje, D. Kondratenkienė sprendė klausimus, susijusius su savo buvusia darboviete – Rokiškio PASPC – nepraėjus vieneriems metams nuo darbo santykių pabaigos. Rokiškio PASPC ji prieš tai ėjo direktoriaus pavaduotojos slaugai pareigas.

Tyrimas dėl D. Kondratenkienės elgesio pradėtas šių metų liepą. VTEK aiškinamasi, ar ji nepažeidė Interesų derinimo įstatyme numatyto reikalavimo „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos ir iš to išplaukiančių apribojimų įsidarbinti. Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnis draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame atkreipiamas dėmesys, jog D. Kondratenkienė, dirbdama savivaldybės administracijoje, buvo atsakinga už Rokiškio PSPC veiklos kontrolę, o vėliau dalyvavo konkurse šio centro direktoriaus pareigoms užimti.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Atidėti sprendimo priėmimą dėl Radviliškio autobusų parko direktoriaus V. Milkono elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) dėl procedūrinių priežasčių atidėjo sprendimo priėmimą dėl UAB „Radviliškio autobusų parkas“ direktoriaus Vlado Milkono elgesio ir pratęsė tyrimo terminą.

VTEK tyrimo metu aiškinasi, ar V. Milkonas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose bei reikalavimų deklaruoti privačius interesus ir vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gautų pranešimų pagrindu. Esą, V.Milkonas taip pat vadovauja UAB „Emtra“, kuri pagal koncesijos sutartį valdydama ir nuomos pagrindais naudodama UAB „Radviliškio autobusų parkas“ perduotą turtą, teikia viešąsias keleivių vežimo paslaugas. Teigiama, jog V.Milkonas galėjo būti šališkas, kai Radviliškio rajono savivaldybės tarybos komitetuose galbūt atstovavo UAB „Emtra“ interesams.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti