(2018-09-20 papildyta pirmais 8 sprendimais)

- Prienų rajono savivaldybės tarybos narys M. Butkevičius pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Martynas Butkevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

Tyrimo duomenys rodo, kad M. Butkevičius, duomenis apie savo ir sutuoktinės narystę bei pareigas kredito unijoje „Prienų taupa“, Lietuvos pieno gamintojų asociacijoje, Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacijoje ir Prienų rajono neįgaliųjų draugijoje savo privačių interesų deklaracijoje nurodė nesilaikydamas įstatyme nustatytų terminų.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO). Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai.

 

- Prienų rajono savivaldybės tarybos narys A. Vaidogas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Arūnas Vaidogas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo metu nustatyta, jog, dalyvaudamas pernai lapkritį vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje svarstant savivaldybės 2017 m. biudžeto pakeitimo klausimą ir nuo jo nenusišalindamas, A.Vaidogas pateko į interesų konflikto situaciją. Minėtuoju sprendimu patvirtintos Prienų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto išlaidos pagal asignavimų valdytojus, tarp kurių – ir Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras. Pastarajame dirba politiko marti. VTEK nustatė, kad A.Vaidogas dalyvavo šį sprendimą svarstant bei priimant ir balsavo už jo projektą.
Interesų konfliktas politikui šiuo atveju kilo dėl marčios suinteresuotumo jo priimamų sprendimų palankumu jos darbdaviui. Šis suinteresuotumas galėjo turėti įtakos A.Vaidogo sprendimams atliekant tarnybines pareigas, nes marčios turtiniai ar neturtiniai interesai kartu yra ir valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens privatūs interesai.

Būdamas interesų konflikto situacijoje asmuo privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą, arba kolegialią valstybės ar savivaldybės instituciją, kurios nariu jis yra, bei asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti tolesnėse procedūrose. Nusišalinimas yra asmeninė kiekvieno valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareiga. Iškilus realaus ar menamo interesų konflikto situacijai asmuo privalo nusišalinti aktyviais ir aiškiais veiksmais.
Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadai.

 

- VĮ „Oro navigacija“ darbuotojas V. Vaižmužis pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VĮ „Oro navigacija“ Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro vadovas Vytautas Vaižmužis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tiriant nustatyta, kad V.Vaižmužis įstatyme nustatytais terminais ir tvarka nepatikslino savo privačių interesų deklaracijos duomenimis apie VĮ „Oro navigacija“ valdyboje einamas pareigas.

Šiemet įsigaliojo VPIDVTĮ pakeitimai, kuriais Seimas nustatė pareigą teikti privačių interesų deklaracijas stebėtojų tarybų ir valdybų nariams, valstybės ar savivaldybių įmonių valdybų nariams akcinėse bendrovėse bei uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Taigi į minėtąsias pareigas paskirti asmenys privalo privačių interesų deklaraciją pateikti (patikslinti) per 30 kalendorinių dienų nuo paskyrimo į pareigas dienos.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi VĮ „Oro navigacija“ atlikto tyrimo išvadoms.


- Tirti Pagėgių savivaldybės mero V. Komskio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, V.Komskis 2017 m. balandį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo, nors kartu su savo sutuoktine valdo Pagėgių savivaldybėje registruotą UAB „Lavriga“. Be to, teigiama, kad V.Komskiui artimi asmenys šios savivaldybės teritorijoje turi žemės.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus V. Prusko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus Virgilijaus Prusko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Elektrėnų savivaldybės mero sudarytos komisijos išvadai. VTEK aiškinsis, aplinkybes, kai V.Pruskas pateikė savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo patvirtintas jo pareigybės aprašymas, lygis, kategorija bei pareiginės algos priedas. Kartu su minėtuoju projektu V.Pruskas pateikė ir jo paties pasirašytą sprendimo projekto aiškinamąjį raštą.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Prienų rajono savivaldybės administracijos tarnautojo D. Šimukonio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto Donato Šimukonio elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės tarnautojas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.


Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos išvadai. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai D.Šimukonis šių metų vasarį dalyvavo Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkime svarstant projektus dėl priemonių finansavimo ir kvietimo teikti projektus, o vėliau teikė paraišką dalyvauti projekte „Paslaugų žemės ūkiui tiekimo įkūrimas“.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Klaipėdos raj. savivaldybės administracijos tarnautojo G. Kasperavičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo Gyčio Kasperavičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės tarnautojas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims nustatytų teisės atstovauti privačioms grupėms ar asmenims apribojimų.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos išvadai. VTEK aiškinsis aplinkybes, ar 2017 m. rugsėjį Lietuvos automobilių kelių direkcijoje vykusiame posėdyje G. Kasperavičius neatstovavo privačių grupių ar asmenų interesams.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti vienuolikos Vilniaus nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl vienuolikos Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) narių elgesio. Bus aiškinamasi, ar Giedrė Filipavičienė, Linas Girlevičius, Rimas Grigas, Augis Gučas, Viltė Janušauskaitė, Gražina Kirdeikienė, Irena Kliobavičiūtė, Jakovas Mendelevičius, Aušrelė Racevičienė, Irena Sakalauskaitė ir Robertas Zilinskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK aiškinsis, ar I.Kliobavičiūtė nepažeidė šio teisės akto reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti tiek, kiek tai gali būti susiję su jos darbovietės UAB „Senojo miesto architektai“ suinteresuotumu 2017 m. birželį Vilniaus miesto NKPVT posėdyje priimtais sprendimais dėl Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingųjų savybių tikslinimo.

Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Tirti šešių ministrų elgesį

Gauto pranešimo ir viešosios erdvės informacijos pagrindu Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl šešių ministrų elgesio. Bus aiškinamasi, ar ūkio ministras Virginijus Sinkevičius, žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. VTEK taip pat aiškinsis, ar A. Veryga nenusižengė minėtojo teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Esą, A. Veryga 2017 m. spalį pasirašė įsakymą, kuriuo skirtas finansavimas jo buvusios darbovietės – VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) – projektui „Alkoholio vartojimo sąlygojamos žalos Lietuvoje skaičiavimo metodikos parengimas ir žalos įvertinimas 2015 m. ir 2016 m.“. VTEK duomenimis, A. Veryga pareigas LSMU ėjo iki 2016 m. lapkričio. Taip pat VTEK pastebėjo, kad sveikatos apsaugos ministras galbūt nedeklaravo dviejų deklaruotino dydžio sandorių – būsto paskolos ir automobilio lizingo. Taip pat A. Veryga savo privačių interesų deklaracijoje galbūt nenurodė duomenų apie šiuo metu einamas sveikatos apsaugos ministro pareigas.

V. Sinkevičius galbūt nedeklaravo savo darbovietės ir pareigų Ūkio ministerijoje, G. Surplys, E. Jankevičius ir L. Kukuraitis privačių interesų deklaracijose galbūt nenurodė sudarytų paskolų sandorių, o L. Ruokytė-Jonsson galbūt nedeklaravo turinti juridinio asmens akcijų.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti