- Vytautas Grigaravičius tarnybiniu transportu pasinaudojo netarnybinei veiklai

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, nusprendė, kad Alytaus miesto savivaldybės meras V. Grigaravičius, 2018 m. kovo 7 d. savivaldybės tarnybiniu lengvuoju automobiliu pavėžėtas į Likiškėlių kaimą, Alytaus rajone, pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti ir tarnybiniu automobiliu ne tarnybinei veiklai bei tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau - Įstatymas) reikalavimus. 

Taip pat, nesant pakankamų duomenų, įrodančių nuolatinį ir sistemingą tarnybinio automobilio naudojimo ne tarnybos reikmėms faktą, šioje aplinkybių vertinimo dalyje VTEK tyrimą dėl V. Grigaravičiaus elgesio atitikties Įstatymo nuostatoms nutraukė. 

VTEK siūlo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui nustatyti privalomą tarnybinių automobilių kelionės lapų pildymo tvarką, numatančią tarnybinių automobilių judėjimo duomenų fiksavimą kelionės lapuose, įskaitant išvykimo ir atvykimo laiką bei detalų kelionės maršrutą, ir užtikrinti, kad visi Alytaus miesto savivaldybės administracijai priklausantys tarnybiniai automobiliai būtų tinkamai pažymėti.

- Tomas Stupuris pažeidė Įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, nusprendė, kad VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorius Tomas Stupuris, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepateikęs privačių interesų deklaracijos bei 2017 m. lapkričio 16 d., 2017 m. lapkričio 17 d. ir 2017 m. lapkričio 19 d. pasinaudojęs tarnybiniu lengvuoju automobiliu ne tarnybinei veiklai, pažeidė Įstatymo nuostatas.

VTEK siūlo Alytaus miesto savivaldybės merui imtis priemonių, kad VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus įsakymu patvirtintos Tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo įstaigoje taisyklės būtų suderintos su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis, panaikinant teisę įstaigos tarnybinius automobilius naudoti ne tarnybos reikmėms.

- Vytautas Steponėnas neišvengė interesų konflikto

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad VĮ Nemenčinės miškų urėdijos (nuo 2018 m. – VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio) vyriausiasis inžinierius Vytautas Steponėnas, Vilniaus rajono savivaldybės Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, naminiams gyvūnams ir miškui bei prevencinių priemonių įgyvendinimo finansinio rėmimo apskaičiavimo komisijos (Komisija) 2015 m. rugpjūčio 12 d., 2015 m. rugsėjo 14 d., 2015 m. spalio 5 d. ir 2015 m. lapkričio 5 d. posėdžiuose nenusišalinęs nuo klausimų, susijusių su jo vadovaujamo medžiotojų klubo „Skala“ interesais, svarstymo procedūrų, pažeidė Įstatymo reikalavimus.

Taip pat VTEK nusprendė, kad V. Steponėnas, kaip medžiotojų klubo „Skala“ vadovas, atstovavęs šio klubo interesams Komisijoje, Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies reikalavimų nepažeidė, nes turėjo urėdijos vadovo suteiktą leidimą dėl atstovavimo. V. Steponėnas privačių interesų deklaracijoje nenurodęs duomenų apie savo narystę ir pareigas Komisijoje, VTEK vertinimu, taip pat nepažeidė Įstatymo II skirsnio nuostatų „Privačių interesų deklaravimas“, nes į šias pareigas, kaip VĮ Nemenčinės miškų urėdijos darbuotojas, jis buvo deleguotas ir iš jų atšauktas urėdijos vadovo sprendimu.

- Povilas Auglys duomenis deklaravo pavėluotai

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius Povilas Auglys Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatytais terminais nedeklaravęs savo pareigų ir narystės medžiotojų būrelyje „Gringaliai“ bei Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijoje, pažeidė Įstatymo nuostatas.

VTEK taip pat nusprendė nutraukti tyrimą dėl Povilo Auglio veiksmų, jam dalyvaujant Vilniaus rajono savivaldybės Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, naminiams gyvūnams ir miškui bei prevencinių priemonių įgyvendinimo finansinio rėmimo apskaičiavimo komisijos (Komisija), svarsčiusios su medžiotojų klubu „Skala“ susijusius klausimus, veikloje, nesant pakankamų duomenų, įrodančių tiesioginį asmeninį šio tarnautojo interesą dėl svarstomo klausimo.

Taip pat, VTEK vertinimu, P. Auglys, privačių interesų deklaracijoje nenurodęs duomenų apie narystę Komisijoje, Įstatymo II skirsnio nuostatų „Privačių interesų deklaravimas“ nepažeidė, nes į šias pareigas, kaip VĮ Nemenčinės miškų urėdijos darbuotojas, jis buvo deleguotas urėdijos vadovo sprendimu.

- Pradėti tyrimą dėl Jurgitos Petrauskienės

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms.

Tyrimo metu bus vertinama, ar ji laikėsi Įstatyme nustatytos pareigos vengti interesų konflikto, o šiam iškilus - nusišalinti, kiek tai gali būti susiję su J. Petrauskienės sutuoktinio vadovaujamos bendrovės verslo interesais Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose. Tyrimo metu taip pat bus nagrinėjama, ar ji nepažeidė Įstatymo II skirsnio reikalavimų, reglamentuojančių privačių interesų deklaravimą. 

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir viešojoje informacijoje nurodytų aplinkybių pagrindu. VTEK gautame pranešime nurodoma, kad J. Petrauskienės šeima valdo uždarąją akcinę bendrovę, kuriai vadovauja Švietimo ir mokslo ministrės sutuoktinis. Teigiama, kad šioje bendrovėje dirba tik du darbuotojai, tačiau bendrovė nuolat dalyvauja ir laimi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių ir kitaip su ja susijusių įstaigų, kitų organizacijų skelbiamus viešuosius pirkimus. Be to, Švietimo ir mokslo ministrės privačių interesų deklaracijoje nėra informacijos apie sutuoktinio sudarytus sandorius ir aplinkybes, kad jo vadovaujama bendrovė laimi viešųjų pirkimų konkursus, kuriuos organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios ar kitaip su ja susijusios įstaigos.

- Pradėti tyrimą dėl Jurgitos Šiugždinienės

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kauno technologijos universiteto prorektorės doc. Jurgitos Šiugždinienės elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms. Aiškinamasi, ar ji tinkamai vykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtintą pareigą deklaruoti privačius interesus.

Komisijai pateikta informacija, kad J. Šiugždinienė privačių interesų deklaracijoje galbūt nėra pateikusi duomenų apie sudarytus sandorius, gautas dovanas ar kitas aplinkybes, kurios leistų pagrįsti jos Turto ir pajamų deklaracijoje nurodytus duomenis.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti