- Palangos miesto savivaldybės tarybos narė E.Kuznecova pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Elena Kuznecova pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

VTEK nustatė, kad E.Kuznecova nenusišalino 2015 m. rugsėjį vykusiame savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje svarstant sprendimo projektą, kuriuo siūlyta patvirtinti naujas šalto geriamojo vandens suvartojimo normas vienam gyventojui per parą litrais.

Šiuo atveju E.Kuznecovos privatus interesas sietinas su aplinkybe, kad ji ir jos sutuoktinis yra UAB „Palangos vandenys“ akcininkai. VTEK vertinimu, UAB „Palangos vandenys“ yra suinteresuota jiems palankaus ir jų lūkesčius atitinkančio sprendimo priėmimu, kadangi minėtasis sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į šios bendrovės pateiktą prašymą, o jį svarstant savivaldybės tarybos komiteto posėdyje dalyvavo ir bendrovės direktorius. Šioje situacijoje E.Kuznecova privalėjo imtis aktyvių veiksmų ir pareikšti nusišalinimą. VTEK pabrėžia, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys turi atlikti jų kompetencijai priskirtas funkcijas taip, kad nekiltų abejonių dėl jo nešališkumo.

VPIDVTĮ nustato nusišalinimo tvarką ir draudimą valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie kelia interesų konfliktą. Prieš pradedant spręsti tokį klausimą arba pačios procedūros metu valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo apie esamą interesų konfliktą informuoti savo institucijos vadovą, jo įgaliotą atstovą arba kolegialią valstybės ar savivaldybės instituciją bei kartu procedūroje dalyvaujančius asmenis, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.


- VšĮ „Investuok Lietuvoje” generalinis direktorius M.Katinas ir buvęs KTU Finansų katedros vedėjas R.Krušinskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ Kauno technologijos universiteto (KTU) tarybos narys Mantas Katinas ir buvęs Finansų katedros vedėjas Rytis Krušinskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimai atlikti gauto pranešimo pagrindu. Nustatyta, kad pareigą deklaruoti privačius interesus M.Katinas turi dėl VšĮ „Investuok Lietuvoje“ einamų generalinio direktoriaus pareigų, kadangi šios įstaigos savininkė yra valstybė, vykdomiems projektams įstaiga gauna finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, o generaliniam direktoriui yra suteikti administravimo įgaliojimai. Pareiga patikslinti privačių interesų deklaraciją naujais duomenimis M.Katinui atsirado nuo 2017 m. spalio, kai jis buvo išrinktas į KTU tarybą ir įgavo atitinkamus įgaliojimus. Tačiau šias pareigas savo privačių interesų deklaracijoje jis nurodė tik šių metų gegužę, praleisdamas VPIDVTĮ numatytą 30 kalendorinių dienų terminą deklaracijai patikslinti.

R.Krušinskui pareiga deklaruoti privačius interesus kilo dėl KTU eitų Finansų katedros vedėjo pareigų. VTEK duomenimis, privačių interesų deklaraciją jis buvo pateikęs, tačiau nustatyta, kad, tapęs KTU senato nariu, o vėliau ir – pirmininku, R.Krušinskas šių pareigų savo privačių interesų deklaracijoje nustatytais terminais nenurodė.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias VPIDVTĮ nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.


- Nutraukti tyrimą dėl Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento R.Dargio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidento Roberto Dargio elgesio. VTEK tyrė, ar pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą (VPIDVTĮ) jis turi pareigą deklaruoti privačius interesus, taigi – ir privačių interesų deklaracijoje nurodyti, jog eina VšĮ „Kauno technologijos universitetas“ tarybos nario pareigas.

Tyrimo metu buvo svarbu nustatyti, ar R.Dargis yra valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, kaip tai apibrėžia VPIDVTĮ. Pagal šį teisės aktą, į minėtąją kategoriją, be kita ko, patenka ir administravimo įgaliojimus turintys bei lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gaunančiose asociacijose dirbantys asmenys.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, R.Dargis nėra draustas kaip LPK darbuotojas ir darbo santykių su LPK neturi. Nustatyta ir tai, kad, pagal LPK įstatus, konfederacijos prezidentas neturi pavaldžių asmenų ir negali duoti privalomų vykdyti nurodymų – taigi administravimo įgaliojimų neturi. Tokie įgaliojimai – pavyzdžiui, vienasmeniškai priimti ir atleisti iš pareigų LPK darbuotojus – yra suteikti vienasmeniam valdymo organui, t.y. LPK vykdančiajam direktoriui.

Taigi VTEK vertinimu, R.Dargis nėra laikytinas valstybinėje tarnyboje dirbančiu asmeniu bei VTEK kontrolės subjektu, todėl ir pareiga deklaruoti privačius interesus jam nekilo.


- Lazdijų rajono savivaldybės meras A.Margelis pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tyrimo duomenys rodo, kad A.Margelis narystę asociacijoje – Nepartinis judėjimas „Pirmyn! Kartu mes galime“ – deklaravo nesilaikydamas VPIDVTĮ numatyto 30 kalendorinių dienų termino deklaracijai patikslinti. Šios asociacijos pirmininku jis buvo išrinktas 2017 m. birželį, tačiau šias aplinkybes savo privačių interesų deklaracijoje nurodė tik VTEK pradėjus tyrimą dėl jo elgesio – šių metų gegužę.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Tai savo rekomendacijose pažymi ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO).

- Lobistu įregistruoti Vaidotą Uselį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti Vaidotą Uselį į šalyje registruotų lobistų sąrašą, atsižvelgusi į šio asmens prašymą bei vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

V.Uselis tapo 73-uoju šalyje įregistruotu lobistu. Lobistai turi teikti viešas veiklos deklaracijas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios. Deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Šiuo metu lobistais gali registruotis tik fiziniai asmenys, tačiau teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.


- Išplėsti tyrimą dėl KTU laikinosios studijų prorektorės K.Ukvalbergienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išplėtė tyrimą dėl VšĮ Kauno technologijos universitete (KTU) studijų prorektorės pareigas laikinai einančios Kristinos Ukvalbergienės elgesio. Papildomai bus tiriamos aplinkybės, ar ji nepavėlavo deklaruoti duomenų apie narystę ir pareigas Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijoje „Lietuvos mediena“.

Tyrimą dėl K.Ukvalbergienės elgesio VTEK pradėjo gegužę. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tiriama, ar K.Ukvalbergienė, tapusi laikinąja KTU prorektore, nepavėlavo pateikti privačių interesų deklaracijos.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Pagėgių savivaldybės vicemero S.Stonio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo Sigito Stonio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims taikomo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimas pradėtas nepritarus Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai S.Stonys galbūt atstovavo Vilkyškių bendruomenės interesams, kai pasirašė sutartį su Pagėgių savivaldybės administracija.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės D. Juozapavičienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės Danguolės Juozapavičienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad D.Juozapavičienė galbūt nedeklaravo savo sutuoktinio darbovietės, nors tokią pareigą numato VPIDVTĮ.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti VĮ „Oro navigacija“ Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro vadovo V.Vaižmužio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VĮ „Oro navigacija“ Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro vadovo Vytauto Vaižmužio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi VĮ „Oro navigacija“ atlikto tyrimo išvadoms. VTEK aiškinsis, ar V.Vaižmužis laiku patikslino savo privačių interesų deklaraciją duomenimis apie VĮ „Oro navigacija“ einamas valdybos nario pareigas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

- Palangos miesto savivaldybės tarybos narė E.Kuznecova pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos narė Elena Kuznecova pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

VTEK nustatė, kad E.Kuznecova nenusišalino 2015 m. rugsėjį vykusiame savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje svarstant sprendimo projektą, kuriuo siūlyta patvirtinti naujas šalto geriamojo vandens suvartojimo normas vienam gyventojui per parą litrais.

Šiuo atveju E.Kuznecovos privatus interesas sietinas su aplinkybe, kad ji ir jos sutuoktinis yra UAB „Palangos vandenys“ akcininkai. VTEK vertinimu, UAB „Palangos vandenys“ yra suinteresuota jiems palankaus ir jų lūkesčius atitinkančio sprendimo priėmimu, kadangi minėtasis sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į šios bendrovės pateiktą prašymą, o jį svarstant savivaldybės tarybos komiteto posėdyje dalyvavo ir bendrovės direktorius. Šioje situacijoje E.Kuznecova privalėjo imtis aktyvių veiksmų ir pareikšti nusišalinimą. VTEK pabrėžia, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys turi atlikti jų kompetencijai priskirtas funkcijas taip, kad nekiltų abejonių dėl jo nešališkumo.

VPIDVTĮ nustato nusišalinimo tvarką ir draudimą valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie kelia interesų konfliktą. Prieš pradedant spręsti tokį klausimą arba pačios procedūros metu valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo apie esamą interesų konfliktą informuoti savo institucijos vadovą, jo įgaliotą atstovą arba kolegialią valstybės ar savivaldybės instituciją bei kartu procedūroje dalyvaujančius asmenis, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.

- VšĮ „Investuok Lietuvoje” generalinis direktorius M.Katinas ir buvęs KTU Finansų katedros vedėjas R.Krušinskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ Kauno technologijos universiteto (KTU) tarybos narys Mantas Katinas ir buvęs Finansų katedros vedėjas Rytis Krušinskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimai atlikti gauto pranešimo pagrindu. Nustatyta, kad pareigą deklaruoti privačius interesus M.Katinas turi dėl VšĮ „Investuok Lietuvoje“ einamų generalinio direktoriaus pareigų, kadangi šios įstaigos savininkė yra valstybė, vykdomiems projektams įstaiga gauna finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, o generaliniam direktoriui yra suteikti administravimo įgaliojimai. Pareiga patikslinti privačių interesų deklaraciją naujais duomenimis M.Katinui atsirado nuo 2017 m. spalio, kai jis buvo išrinktas į KTU tarybą ir įgavo atitinkamus įgaliojimus. Tačiau šias pareigas savo privačių interesų deklaracijoje jis nurodė tik šių metų gegužę, praleisdamas VPIDVTĮ numatytą 30 kalendorinių dienų terminą deklaracijai patikslinti.

R.Krušinskui pareiga deklaruoti privačius interesus kilo dėl KTU eitų Finansų katedros vedėjo pareigų. VTEK duomenimis, privačių interesų deklaraciją jis buvo pateikęs, tačiau nustatyta, kad, tapęs KTU senato nariu, o vėliau ir – pirmininku, R.Krušinskas šių pareigų savo privačių interesų deklaracijoje nustatytais terminais nenurodė.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias VPIDVTĮ nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

- Nutraukti tyrimą dėl Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento R.Dargio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidento Roberto Dargio elgesio. VTEK tyrė, ar pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą (VPIDVTĮ) jis turi pareigą deklaruoti privačius interesus, taigi – ir privačių interesų deklaracijoje nurodyti, jog eina VšĮ „Kauno technologijos universitetas“ tarybos nario pareigas.

Tyrimo metu buvo svarbu nustatyti, ar R.Dargis yra valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, kaip tai apibrėžia VPIDVTĮ. Pagal šį teisės aktą, į minėtąją kategoriją, be kita ko, patenka ir administravimo įgaliojimus turintys bei lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gaunančiose asociacijose dirbantys asmenys.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, R.Dargis nėra draustas kaip LPK darbuotojas ir darbo santykių su LPK neturi. Nustatyta ir tai, kad, pagal LPK įstatus, konfederacijos prezidentas neturi pavaldžių asmenų ir negali duoti privalomų vykdyti nurodymų – taigi administravimo įgaliojimų neturi. Tokie įgaliojimai – pavyzdžiui, vienasmeniškai priimti ir atleisti iš pareigų LPK darbuotojus – yra suteikti vienasmeniam valdymo organui, t.y. LPK vykdančiajam direktoriui.

Taigi VTEK vertinimu, R.Dargis nėra laikytinas valstybinėje tarnyboje dirbančiu asmeniu bei VTEK kontrolės subjektu, todėl ir pareiga deklaruoti privačius interesus jam nekilo.

- Lazdijų rajono savivaldybės meras A.Margelis pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tyrimo duomenys rodo, kad A.Margelis narystę asociacijoje – Nepartinis judėjimas „Pirmyn! Kartu mes galime“ – deklaravo nesilaikydamas VPIDVTĮ numatyto 30 kalendorinių dienų termino deklaracijai patikslinti. Šios asociacijos pirmininku jis buvo išrinktas 2017 m. birželį, tačiau šias aplinkybes savo privačių interesų deklaracijoje nurodė tik VTEK pradėjus tyrimą dėl jo elgesio – šių metų gegužę.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Tai savo rekomendacijose pažymi ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO).

- Lobistu įregistruoti Vaidotą Uselį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti Vaidotą Uselį į šalyje registruotų lobistų sąrašą, atsižvelgusi į šio asmens prašymą bei vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

V.Uselis tapo 73-uoju šalyje įregistruotu lobistu. Lobistai turi teikti viešas veiklos deklaracijas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios. Deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Šiuo metu lobistais gali registruotis tik fiziniai asmenys, tačiau teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.

- Išplėsti tyrimą dėl KTU laikinosios studijų prorektorės K.Ukvalbergienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išplėtė tyrimą dėl VšĮ Kauno technologijos universitete (KTU) studijų prorektorės pareigas laikinai einančios Kristinos Ukvalbergienės elgesio. Papildomai bus tiriamos aplinkybės, ar ji nepavėlavo deklaruoti duomenų apie narystę ir pareigas Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijoje „Lietuvos mediena“.

Tyrimą dėl K.Ukvalbergienės elgesio VTEK pradėjo gegužę. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tiriama, ar K.Ukvalbergienė, tapusi laikinąja KTU prorektore, nepavėlavo pateikti privačių interesų deklaracijos.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Tirti Pagėgių savivaldybės vicemero S.Stonio elgesį 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo Sigito Stonio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims taikomo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimas pradėtas nepritarus Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai S.Stonys galbūt atstovavo Vilkyškių bendruomenės interesams, kai pasirašė sutartį su Pagėgių savivaldybės administracija.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. 

- Tirti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės D. Juozapavičienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės Danguolės Juozapavičienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad D.Juozapavičienė galbūt nedeklaravo savo sutuoktinio darbovietės, nors tokią pareigą numato VPIDVTĮ.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. 

- Tirti VĮ „Oro navigacija“ Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro vadovo V.Vaižmužio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VĮ „Oro navigacija“ Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro vadovo Vytauto Vaižmužio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi VĮ „Oro navigacija“ atlikto tyrimo išvadoms. VTEK aiškinsis, ar V.Vaižmužis laiku patikslino savo privačių interesų deklaraciją duomenimis apie VĮ „Oro navigacija“ einamas valdybos nario pareigas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti