- Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys R.Klipčius pažeidė įstatymą

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys Rimas Klipčius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 7 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tiriant nustatyta, kad 2017 m. sausį R.Klipčius ir UAB „Patika“ sudarė nuomos sutartį dėl bendrovei priklausančio žemės sklypo ir jame esančių statinių. Nuomos trukmė – iki 2022 m., o mėnesio įmoka – 1400 Eur. Šį deklaruotino dydžio sandorį (viršijantį 3 tūkst. Eur.) politikas savo privačių interesų deklaracijoje nurodė nesilaikydamas nustatyto 30 kalendorinių dienų termino – deklaravo jį tik šių metų kovą. R.Klipčius teigė sandorio neturintis deklaruoti, nes mėnesio įmoka neviršija deklaruotinos sumos. Komisija kritiškai vertina tokius teiginius, kadangi deklaruojant nuomos sandorius yra svarbu įvertinti bendrą nuomos įmokų sumą, susidarančią per visą sutarties galiojimo laikotarpį – šiuo atveju iki 2022 m.

VPIDVTĮ nenumato išimčių, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo gali nenurodyti deklaruotino sandorio arba praleisti terminą, skirtą deklaracijos patikslinimui duomenimis apie sandorį.

Tyrimą VTEK atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimo pagrindu.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO). Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.

 


- Nutraukti tyrimą dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktorės D.Jankuvienės elgesio

Nesant pakankamai tiesioginių ir akivaizdžių duomenų, reikalingų teisiniam asmens veikos įvertinimui, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktorės Danguolės Jankuvienės elgesio. VTEK aiškinosi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko gavusi duomenų, kad D.Jankuvienė 2015-2016 m. galėjo pasirašyti sutarčių bei sąskaitų-faktūrų už lopšelyje-darželyje atliktus remonto darbus su savo dukters galbūt buvusiu sugyventiniu.

Tyrimo duomenys neleidžia vienareikšmiškai teigti, kad minėtasis fizinis asmuo (buvo) laikytinas D.Jankuvienei artimu asmeniu. Civilinio kodekso nuostatos numato, kad sugyventiniais laikytini vyras ir moteris, kurie įstatymų nustatyta tvarka yra įregistravę partnerystę, bendrai gyvena ne mažiau kaip vienerius metus neįregistravę santuokos, turėdami tikslą sukurti šeiminius santykius. VTEK neturi duomenų, tiesiogiai ir akivaizdžiai pagrindžiančių, jog tarp minėtojo fizinio asmens ir D.Jankuvienės dukters buvo susiklostę šio teisės akto nuostatose reglamentuojami ryšiai.

Privatus interesas turi būti aiškus ir tiesioginis, o VPIDVTĮ negali būti aiškinamas pernelyg plačiai, nes daugeliu atvejų jo vykdymas taptų neįmanomas. Apie tai yra ne kartą pasisakęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas: privatus interesas negali būti abstraktus ir hipotetinis, o VPIDVTĮ nuostatų pažeidimas bei asmens suinteresuotumas negali būti įrodinėjamas vadovaujantis prielaidomis ir spėlionėmis. Kiekvieną kartą pripažindama, kad asmuo buvo asmeniškai suinteresuotas svarstomu klausimu, VTEK turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės tai patvirtina.

 


- Atidėti Kultūros paveldo centro vyresniojo paminklotvarkininko G.Povilionio elgesio vertinimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) dėl procedūrinių priežasčių atidėjo Kultūros paveldo centro vyresniojo paminklotvarkininko, Restauravimo tarybos nario, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos nario, Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nario bei VšĮ „Vargonų paveldo centras“ direktoriaus Girėno Povilionio elgesio vertinimą kitam posėdžiui. VTEK tyrė, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, G.Povilionis rengė restauravimo programas Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos ir Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros vargonams. Teigta, kad šias programas tvirtina Restauravimo taryba, o G.Povilionis yra jos narys. Taip pat teigta, kad VĮ „Lietuvos paminklai“ organizavo minėtųjų vargonų restauravimo viešuosius pirkimus, kuriuos laimėjo G.Povilionio įsteigta ir vadovaujama VšĮ „Vargonų paveldo centras“. Pranešime teigta, kad, iškilus neaiškumams dėl vargonų restauravimo darbų, Restauravimo taryba vyko šiuos darbus tikrinti, o drauge važiavo ir G.Povilionis. Taip pat, esą, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisija svarstė klausimą dėl eksperto kategorijos G.Povilioniui suteikimo, o jis yra šios komisijos narys. Be kita ko, aiškintasi, ar G.Povilionis tinkamai deklaravo privačius interesus, jeigu pagal einamas pareigas ši prievolė jam taikoma.

 

- Lobistais įregistruoti A.Gruodį ir A.Neverauską

UAB „Taktikos“ ir UAB „Frontana“ direktorius Aidas Gruodys, o taip pat teisininko individualią veiklą vykdantis Arnas Neverauskas įrašyti į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi minėtųjų asmenų prašymus ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 72 lobistai. Pernai įsigaliojus naujai Lobistinės veiklos įstatymo redakcijai, registruotų lobistų skaičius per metus išaugo dvigubai.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK. Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Tokia veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nuomone, informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Interesų grupių įtaka teisės aktų leidybai yra neišvengiama, tačiau visuomenė turi teisę žinoti, kas, kam ir kodėl daro įtaką, kad būtų priimti ar nepriimti teisės aktai.

Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, pagal galiojančią tvarką lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Pagal naująjį teisinį reglamentavimą, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, tačiau teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.


- Tirti Seimo nario K.Starkevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Seimo nario Kazio Starkevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas žurnalisto paklausimo pagrindu. Pateikta informacija, kad K.Starkevičius yra asociacijos „Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija“ tarybos narys. VTEK tirs aplinkybę, kai Seimo narys šių duomenų galbūt nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Tirti Prienų rajono savivaldybės mero A.Vaicekausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų birželį meras priėmė potvarkį, kuriuo delegavo savo sutuoktinę dalyvauti Erasmus+ programos projekto „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių pasiekimus“ darbo grupėje.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Tirti Šeduvos PSPC direktorės A.Čiūdarienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės Aušros Čiūdarienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų balandį konkurse Radviliškio ligoninės direktoriaus pareigoms eiti A.Čiūdarienė, kaip pretendentų vertinimo komisijos narė, vertino savo sutuoktinio darbdavę. Taip pat VTEK tirs aplinkybes, kai Šeduvos PSPC vadovė galbūt nedeklaravo savo sutuoktinio papildomos darbovietės.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Tirti Rokiškio PSPC direktorės D.Kondratenkienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės ir buvusios Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos Danguolės Kondratenkienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyto reikalavimo „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos ir iš to išplaukiančių apribojimų įsidarbinti.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 18 straipsnis draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame atkreipiamas dėmesys, jog D.Kondratenkienė, dirbdama savivaldybės administracijoje, buvo atsakinga už Rokiškio PSPC veiklos kontrolę, o vėliau dalyvavo konkurse šio centro direktoriaus pareigoms užimti.  

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Tirti buvusio Žuvininkystės tarnybos direktoriaus pavaduotojo V.Petkaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaclovo Petkaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, eidamas pareigas Žuvininkystės tarnyboje, V.Petkus nedeklaravo savo ir sutuoktinės sudarytų sandorių dėl būsto nuomos, o taip pat – dėl 2016 m. įsigyto automobilio.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti