- Penki Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų nariai pažeidė įstatymo nuostatas

Penki Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų nariai – Nerijus Mordas ir Eugenijus Ušpuras (AB „Kauno energija“), Petras Ganiprauskas (UAB „Kauno autobusai“ ir UAB „Kauno aikštelė“), Ernestas Skobas ir Gintaras Skobas (UAB „Stoties turgus“) – pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). UAB „Kauno vandenys“ ir UAB „Stoties turgus“ valdybų nario Konstantino Pesenkos elgesio vertinimas atidėtas iki kito VTEK posėdžio.

Šių metų sausį įsigaliojus VPIDVTĮ  pakeitimams, privačių interesų deklaracijas taip pat turi teikti ir valdybų nariai valstybės ar savivaldybių įmonėse, o taip pat stebėtojų tarybų bei valdybų nariai akcinėse bendrovėse (AB) ir uždarosiose akcinėse bendrovėse (UAB), kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Įsigaliojus įstatymui, pateikti privačių interesų deklaracijas šias pareigas jau einantys asmenys turėjo iki vasario 1 d., o naujai į pareigas priimtieji turi tai padaryti per 30 kalendorinių dienų nuo paskyrimo į pareigas dienos. Jų deklaracijų duomenys, vadovaujantis VPIDVTĮ, yra vieši ir VTEK nustatyta tvarka skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Tyrimų metu nustatyta, kad minėtieji bendrovių valdybų nariai privačius interesus deklaravo praleisdami VPIDVTĮ nustatytą terminą.

Taip pat VTEK rekomenduoja AB „Kauno energija“, UAB „Kauno autobusai“ ir UAB „Kauno aikštelė“, UAB „Stoties turgus“ ir UAB „Kauno vandenys“ vadovams užtikrinti, kad naujai skiriami valdybos nariai būtų nedelsiant informuojami apie jiems taikomą pareigą deklaruoti privačius interesus VPIDVTĮ numatyta tvarka ir terminais.

Tirs dar devynių valdybų narių elgesį

Nepritarusi Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos tyrimo komisijos išvadai, VTEK pradėjo tyrimus dėl dar devynių Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių elgesio. Bus aiškinamasi, ar VPIDVTĮ reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus nepažeidė Audrius Lukoševičius, Mindaugas Plūkas ir Arūnas Samochinas (UAB „Kauno autobusai“), Antanas Etneris ir Gediminas Gutauskas (UAB „Kauno vandenys“), Petras Ganiprauskas, Jolita Kruopienė ir Vytas Snarskis (UAB „Kauno švara“), o taip pat Mindaugas Šimkus (UAB „Kauno švara“ ir UAB „Kauno vandenys“).

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Aštuoni Kauno miesto savivaldybės mero visuomeniniai patarėjai pažeidė įstatymo nuostatas

Aštuoni Kauno miesto savivaldybės mero visuomeniniai patarėjai – Jolanta Alekseriūnienė, Antanas Etneris, Sandra Gražulytė, Gintautas Natkevičius, Aida Radauskaitė, Ramūnas Širvys, Gytis Urbonavičius ir Laura Varžinskienė – pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Įgiję savivaldybės mero visuomeninių patarėjų statusą, minėtieji asmenys turėjo pateikti privačių interesų deklaracijas per 30 kalendorinių dienų, tačiau VTEK nustatė, kad šio reikalavimo jie nesilaikė.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO). Pagal VPIDVTĮ, valstybės politikų visuomeninių patarėjų deklaracijos yra viešos ir skelbiamos VTEK interneto svetainėje.

VTEK rekomenduoja Kauno miesto savivaldybės merui užtikrinti, kad naujai skiriami visuomeniniai patarėjai būtų nedelsiant informuojami apie jiems taikomą pareigą deklaruoti privačius interesus. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato, kad asmenys, kuriems VTEK pateikė rekomendaciją, turi informuoti VTEK apie priemones, kurių bus imamasi, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

 


- Vienuolika esamų ir buvusių Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų narių pažeidė įstatymą laiku nedeklaravę privačių interesų

Vienuolika Kultūros paveldo departamento Antrosios ir Ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų (ANKPVT ir KNKPVT) narių pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus numatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus: Dalia Dijokienė, Dangiras Mačiulis, Liutauras Nekrošius, Justina Poškienė, Eligijus Raila, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Irena Staniūnienė, Linas Girlevičius, Andra Simniškytė-Strimaitienė, Rokas Vengalis, Manvydas Vitkūnas (4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimų duomenys rodo, kad šie asmenys laikytini viešojo administravimo įgaliojimus turinčiais asmenimis ir priskirtini valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims. Paminėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog kultūros paveldo objektų būklės stebėjimas ir vertinimas yra nuolatinis procesas, už kurį atsakingos vertinimo tarybos, kurios atlikdamos joms pavestas funkcijas įgyvendina viešojo administravimo įgaliojimus, todėl pagrįstai laikomos viešojo administravimo institucijomis.

Valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims taikoma VPIDVTĮ numatyta pareiga deklaruoti privačius interesus. KPD direktoriaus įsakymu įtraukti į ANKPVT ir KNKPVT sudėtį, minėtieji tarybų nariai privalėjo per 30 kalendorinių dienų pateikti privačių interesų deklaraciją, tačiau šio termino jie nesilaikė.

VTEK pakartotinai rekomenduoja KPD direktorei užtikrinti, kad jos vadovaujamo departamento sudaromų Kultūros paveldo vertinimo tarybų naujai skiriami nariai būtų nedelsiant informuojami apie jų pareigą deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK rekomenduoja KPD nedelsiant imtis aktyvių veiksmų, kad būtų atitinkamai papildyti tokių vertinimo tarybų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato, kad asmenys, kuriems VTEK pateikė rekomendaciją, turi informuoti VTEK apie priemones, kurių bus imamasi, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo rekomendacijos gavimo dienos.

Su KDP direktorei pateiktomis rekomendacijomis VTEK supažindins ir Specialiųjų tyrimų tarnybą bei Seimo Antikorupcijos komisiją.
Šiuo metu VTEK tebevykdo tyrimus dėl kitų 23-jų KPD Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų narių elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų numatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimus VTEK pradėjo patikrinusi, kaip šie asmenys vykdo minėtojo teisės akto reikalavimus teikti privačių interesų deklaracijas.

 

- Joniškio rajono savivaldybės tarybos narė R.Misiūnienė pažeidė įstatymo nuostatas

Joniškio rajono savivaldybės tarybos narė Rimantė Misiūnienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (VPIDVTĮ) vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tirdama VTEK nenustatė, kad R.Misiūnienė būtų nusišalinusi šių metų vasarį vykusiame savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje sprendžiant klausimą dėl seniūnijų veiklos užtikrinimo, kai svarstyta dėl Joniškio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo. Pažymėtina, kad politikės duktė nuo 2017 m. birželio laikinai eina Joniškio seniūnijos socialinio darbo specialistės pareigas.

VTEK vertinimu, atlikdama savo tarnybines pareigas, R.Misiūnienė dalyvavo priimant su jos privačiais interesais susijusius sprendimus, kadangi artimo asmens (šiuo atveju – dukters) turtiniai ar neturtiniai interesai kartu yra ir valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens privatūs interesai.
Tyrimas atliktas Joniškio rajono savivaldybės mero Gedimino Čepulio pranešimo pagrindu.

 

- Trys VST statutiniai pareigūnai – S.Survila, V.Macionis ir Š.Matulionis – įstatymo nuostatų nepažeidė

Trys Viešojo saugumo tarnybos (VST) statutiniai pareigūnai – Vilniaus dalinio viršininkas Sandrius Survila, Tarnybos organizavimo skyriaus viršininkas Valentinas Macionis ir šio skyriaus vyr. specialistas Šarūnas Matulionis – nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, kai tarnybiniu automobiliu buvo vykstama į teismo posėdį. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi VST atlikto tyrimo išvadoms. VTEK surinkti duomenys rodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) nagrinėjo skundą, kuriuo prašyta panaikinti Vidaus reikalų ministerijos (VRM) konstatuotą tarnybinį nusižengimą. Šioje byloje VRM paprašė liudininkais iškviesti VST statutinius pareigūnus S.Survilą ir Š.Matulionį, kurie davė parodymus VRM atliekant tarnybinio nusižengimo tyrimą. Pažymėtina, kad šaukimas į VAAT posėdį buvo išsiųstas šių statutinių pareigūnų darbovietės adresu – į VST Vilniaus dalinį – ir adresuotas S.Survilai, kaip VST Vilniaus dalinio viršininkui, bei Š.Matulioniui, kaip VST Vilniaus dalinio Tarnybos organizavimo skyriaus vyriausiajam specialistui. Šaukimas buvo užregistruotas VST dokumentų valdymo sistemoje, o VST Štabo viršininkas raštu nurodė S.Survilai ir Š.Matulioniui šiame teismo posėdyje dalyvauti. 2017 m. lapkritį S.Survila ir Š.Matulionis buvo nuvežti iki VAAT tarnybiniu automobiliu – tam leidimą davė A.Macionis.

VTEK vertinimu, S.Survila ir Š.Matulionis tarnybinį automobilį naudojo – o V.Macionis leido naudoti – su tarnyba susijusiems veiksmams, kadangi minėtieji asmenys buvo kviečiami į VAAT liudyti tarnybinio nusižengimo byloje kaip VST statutiniai pareigūnai.

 

- Nutraukti tyrimus dėl IAE esamų ir buvusių darbuotojų – E.Galaguzo ir V.Galaguzienės – elgesio

Nesant pakankamai duomenų teisiniam įvertinimui, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimus dėl VĮ „Ignalinos atominės elektrinės“ (IAE) Pirkimų ir sutarčių skyriaus grupės vadovės Viktorijos Galaguzienės ir buvusio Statybos ir infrastruktūros skyriaus vadovo Erlando Galaguzo elgesio. Buvo tiriama, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai V.Galaguzienė ir E.Galaguzas, galbūt turėdami privatų interesą, IAE sprendė klausimus, susijusius su UAB „Tecos“. Esą, kartu su šios bendrovės vadovu, jie yra bendros žemės sklypų teritorijos detaliojo plano organizatoriai, siekiantys jį padalinti.

Tyrimo duomenys rodo, kad 2016-2017 m. laikotarpiu tarp IAE ir UAB „Tecos“ buvo sudarytos trys viešojo pirkimo-pardavimo sutartys, kurių administravime dalyvavo taip pat E.Galaguzas ir V.Galaguzienė. Nuo 2008 m. UAB „Tecos“ direktoriaus pareigas eina buvęs IAE darbuotojas. 2011 m. balandį E.Galaguzas, V.Galaguzienė, minėtosios bendrovės vadovas ir kiti asmenys su UAB „Vildomus“ sudarė sutartį, pagal kurią pastaroji bendrovė įsipareigojo parengti Vilniaus rajono savivaldybėje esančių žemės sklypų detaliojo plano dokumentus. VTEK neturi duomenų, kad E.Galaguzas ir UAB „Tecos“ vadovas būtų sutartyje išvardytų žemės sklypų bendraturčiai.

VTEK vertinimu, sistemiškai taikant VPIDVTĮ nuostatas, interesų konfliktą galinčios kelti aplinkybės aktualiomis laikytinos vienerius metus. 2011 m. E.Galaguzo, V.Galaguzienės ir kitų žemės sklypų savininkų su UAB „Vildomus“ sudarytas sandoris po penkerių metų negali būti vertintinas kaip interesų konfliktą jų tarnybinėje veikloje kėlusi aplinkybė. VTEK neturi duomenų, kad E.Galaguzas ir V.Galaguzienė per pastaruosius trejus metus būtų sudarę kitų sandorių ar atlikę veiksmų, dėl kurių jų tarnybinėje veikloje būtų kilęs interesų konfliktas 2016-2017 m., priimant atitinkamus su UAB „Tecos“ susijusius sprendimus.


- Lobistais įregistruoti keturis asmenis

Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius, UAB „Meta Advisory Lithuania“ analitikė Emilija Musteikytė, UAB „Dux projektai“ vadovas Mantas Kišonas, o taip pat buvęs UAB „Auditoriai ir konsultantai“ prezidentas Antanas Šiupienius įrašyti į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi minėtųjų asmenų prašymus ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 69 lobistai. Nuo pernai rugsėjo, kai įsigaliojo nauja Lobistinės veiklos įstatymo redakcija, registruotų lobistų skaičius išaugo dvigubai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK. Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Tokia veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

Atskaitinga lobistinė veikla demokratijoje gali sustiprinti interesų grupių atstovavimą bei pagerinti teisėkūros kokybę. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija yra pasisakiusi, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Interesų grupių įtaka teisės aktų leidybai neišvengiama, tačiau visuomenė turi teisę žinoti, kas, kam ir kodėl daro įtaką, kad būtų priimti ar nepriimti teisės aktai.

Pagal galiojančią tvarką, – siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, – lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Pagal naująjį teisinį reglamentavimą, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, tačiau teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.

 


- Tirti Šiaulių universiteto rektoriaus D.Jurgaičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Šiaulių universiteto rektoriaus Donato Jurgaičio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas Seimo Antikorupcijos komisijos prašymu. Jame teigiama, kad  D.Jurgaitis yra Šiaulių pramonininkų asociacijos narys, tačiau šių duomenų savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti