- Šeši Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų nariai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad šeši Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų nariai – Ramūnas Paškevičius, Algimantas Stasys Anužis (AB „Kauno energija“), Gediminas Antanas Kunčinas ir Vytautas Juodagalvis (UAB „Laboratorinių bandymų centras“), o taip pat Rosvydas Marcinkevičius ir Virginijus Visockas (UAB „Kauno aikštelė“) pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis).

Šių metų sausį įsigaliojus VPIDVTĮ  pakeitimams, privačių interesų deklaracijas taip pat turi teikti ir valdybų nariai valstybės ar savivaldybių įmonėse, o taip pat stebėtojų tarybų bei valdybų nariai akcinėse bendrovėse (AB) ir uždarosiose akcinėse bendrovėse (UAB), kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Pateikti privačių interesų deklaracijas šie asmenys turi per 30 kalendorinių dienų nuo paskyrimo į pareigas dienos, jų deklaracijų duomenys, vadovaujantis VPIDVTĮ, yra vieši ir VTEK nustatyta tvarka skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Tyrimų metu nustatyta, kad minėtieji bendrovių valdybų nariai privačius interesus deklaravo praleisdami VPIDVTĮ nustatytą terminą.

Taip pat VTEK rekomenduoja AB „Kauno energija“, UAB „Laboratorinių bandymų centras“ bei UAB „Kauno aikštelė“ vadovams užtikrinti, kad naujai skiriami valdybos nariai būtų nedelsiant informuojami apie jiems taikomą pareigą deklaruoti privačius interesus VPIDVTĮ numatyta tvarka ir terminais.


- Laiku nedeklaruodami privačių interesų, penki esami ir buvę Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nariai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad penki esami ir buvę Kultūros paveldo departamento (KPD) Penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (PNKPVT) nariai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus numatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus: Salvijus Kulevičius, Mindaugas Paknys, Virgilijus Pugačiauskas, Skaidrė Urbonienė ir Rita Vėlyvienė (4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis). Siekiant pasitikslinti papildomus duomenis, Audros Vyšniauskienės elgesio vertinimą VTEK atidėjo kitam posėdžiui.

Tyrimų metu surinkti dokumentai rodo, kad minėtieji asmenys laikytini viešojo administravimo įgaliojimus turinčiais asmenimis ir priskirtini valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims. Be kita ko, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog kultūros paveldo objektų būklės stebėjimas ir vertinimas yra nuolatinis procesas, už kurį atsakingos vertinimo tarybos, kurios atlikdamos joms pavestas funkcijas įgyvendina viešojo administravimo įgaliojimus, todėl pagrįstai laikomos viešojo administravimo institucijomis Valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims taikoma VPIDVTĮ numatyta pareiga deklaruoti privačius interesus. KPD direktoriaus įsakymu įtraukti į PNKPVT sudėtį, minėtieji tarybos nariai privalėjo per 30 kalendorinių dienų pateikti privačių interesų deklaraciją, tačiau šio termino jie nesilaikė.

VTEK pakartotinai rekomenduoja KPD direktorei užtikrinti, kad jos vadovaujamo departamento sudaromų Kultūros paveldo vertinimo tarybų naujai skiriami nariai būtų nedelsiant informuojami apie jų pareigą deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK rekomenduoja KPD nedelsiant imtis aktyvių veiksmų, kad būtų atitinkamai papildyti tokių vertinimo tarybų veiklą reglamentuojančių teisės aktai. Apie šias KPD pateiktas rekomendacijas VTEK informuos ir Specialiųjų tyrimų tarnybą bei Seimo Antikorupcijos komisiją.

Šiuo metu VTEK tebevykdo tyrimus dėl kitų 34-jų KPD Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų narių elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų numatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimus VTEK pradėjo savo iniciatyva, patikrinusi, kaip šie asmenys vykdo minėtojo teisės akto reikalavimus teikti privačių interesų deklaracijas.


- Nepateikusi privačių interesų deklaracijos, buvusi Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos vyriausioji buhalterė E.Demšytė-Kazlauskienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos vyriausioji buhalterė Edita Demšytė-Kazlauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 2 dalis ir 4 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad E.Demšytė-Kazlauskienė vyriausiosios buhalterės pareigas mokykloje pradėjo eiti 2015 m. kovo pradžioje. Privačių interesų deklaraciją ji turėjo pateikit per 30 kalendorinių dienų nuo jos priėmimo į šias pareigas dienos, tačiau to nepadarė. VTEK pabrėžia, kad pareiga deklaruoti privačius interesus yra asmeninė. Jei valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui kyla abejonių, ar jis laikytinas valstybinėje tarnyboje dirbančiu asmeniu, būtina imtis visų priemonių išsiaiškinti ir tinkamai įgyvendinti pareigą deklaruoti privačius interesus.

Nesant duomenų, reikalingų asmens veikos teisiniam įvertinimui, VTEK nusprendė nutraukti tyrimą dėl E.Demšytės-Kazlauskienės elgesio atitikties VPIDVTĮ reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimo metu gauti dokumentai rodo, kad per tyrime vertintą laikotarpį E.Demšytė-Kazlauskienė minėtoje mokykloje nepriiminėjo sprendimų ar neatliko kitų veiksmų, susijusių su savo motinos tarnybos eiga. VTEK tyrimo metu nenustatė objektyvių ir neginčijamų duomenų, kad E.Demšytė-Kazlauskienė būtų sprendusi jai interesų konfliktą keliantį klausimą

VTEK rekomenduoja Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos direktorei užtikrinti, kad šioje mokykloje dirbantys ir administravimo įgaliojimus turintys asmenys deklaruotų privačius interesus VPIDVTĮ nustatyta tvarka ir terminais.

Tyrimas buvo atliktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kreipimosi pagrindu.     

- Tirti VRK pirmininkės L.Matjošaitytės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkės Lauros Matjošaitytės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka deklaruoti gautas dovanas bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame nurodoma, kad L.Matjošaitytei VRK sprendimu gegužės 29 d.-birželio 1 d. buvo suteiktos kasmetinės atostogos, o gegužės 28-31 d. ji, esą, dalyvavo simpoziume Portugalijoje, kur skaitė pranešimą privačios bendrovės organizuotame renginyje kaip VRK pirmininkė. Pranešime keliamas klausimas, ar renginio organizatorius L.Matjošaitytei neatsilygino, neapmokėjo kelionės, maitinimo išlaidų ir pan. Pranešime taip pat teigiama, kad VRK pirmininkė VRK posėdžių metu nenusišalina sprendžiant klausimus dėl savo pačios komandiruočių į užsienį.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Prienų rajono savivaldybės tarybos nario A.Vaidogo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Arūno Vaidogo elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas nepritarus Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadai. VTEK aiškinsis, ar A.Vaidogas nusišalino savivaldybės taryboje pernai lapkritį priimant sprendimą, kuriuo patvirtintos Prienų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto išlaidos pagal asignavimų valdytojus, tarp kurių – ir Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras. Jame dirba politiko marti.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Vilniaus Š.Aleichemo gimnazijos direktoriaus pavaduotojos E.Pavinskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Elos Pavinskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateiktos informacijos pagrindu. Nurodoma, kad E.Pavinskienė gimnazijoje galbūt sprendė su savo dukters darbo eiga susijusius klausimus, o taip pat privačių interesų deklaracijoje galbūt laiku nenurodė duomenų apie dukters darbą šioje gimnazijoje.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti