- Seimo nario padėjėjas-sekretorius A.Petkus pažeidė įstatymą

Laiku nepateikęs privačių interesų deklaracijos ir joje nenurodęs aktualių duomenų, Seimo nario padėjėjas-sekretorius Almantas Petkus pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktai). Tokį sprendimą trečiadienį vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimas atliktas žurnalisto pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, kad politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas šias pareigas pradėjo eiti 2017 m. gruodį, tačiau privačių interesų deklaraciją pateikė nesilaikydamas 30 kalendorinių dienų termino. Be to A.Petkus pavėluotai pateiktoje deklaracijoje nenurodė duomenų apie vykdomą individualią veiklą bei sudarytus 3 tūkst. eurų sumą viršijančius ir galiojančius sandorius: iš AB „Swedbank“ gautas paskolas, UAB „Želvaičių valdai“ suteiktas paskolas, bei gautą paskolą iš UAB „Transefektas“.

Pagal VPIDVTĮ, privačių interesų deklaravimas yra nuolatinis procesas: pirmą kartą deklaracija teikiama per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į pareigas valstybinėje tarnyboje dienos, po to ją būtina per 30 kalendorinių dienų patikslinti kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji. Privačių interesų deklaravimas nėra turto ar pajamų deklaravimas – tai yra atskiras procesas, kurį reglamentuoja specialus įstatymas.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias VPIDVTĮ nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

 

- Dviem savaitėms atidėti sveikatos apsaugos viceministrės A.Bilotienės-Motiejūnienės elgesio vertinimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) dėl procedūrinių priežasčių nusprendė dviem savaitėms atidėti buvusios sveikatos apsaugos viceministrės A.Bilotienės-Motiejūnienės elgesio vertinimą.

VTEK tyrė, ar buvusi viceministrė nenusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti. Tyrimas atliktas Seimo nario Kazio Starkevičiaus pranešimo pagrindu. Esą, viceministrė galbūt priiminėjo sprendimus, susijusius su savo darboviete – VšĮ Vilniaus universiteto Santaros klinikomis.

 

- Nutraukti tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos tarnautojo A.Mureikos elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjo Almanto Mureikos elgesio. VTEK tyrė, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas buvo pradėtas UAB „Studija 33“ pranešimo pagrindu. Esą, A.Mureikos sutuoktinė vadovauja įmonei UAB „Archbalt“, o jis pats, atlikdamas tarnybines pareigas, galbūt vertino (derino, vizavo bei kt.) savo paties ir žmonos arba UAB „Archbalt“ rengtus projektus, teritorijų planavimo dokumentus. Taip pat teigta, jog A.Mureika galėjo daryti įtaką sau pavaldiems asmenims dėl šių projektų bei vertinimo eigos ir taip sudaryti palankesnes sąlygas savo sutuoktinės bendrovės veiklai. Papildomai tirta anoniminiame pranešime nurodyta informacija, jog A.Mureika yra vienas iš prekybos paskirties pastato-autocentro Klaipėdoje rekonstravimo projekto rengėjų, o, eidamas pareigas savivaldybėje, jis galėjo atlikti šio projekto derinimo ar tvirtinimo procedūras.
Tačiau tyrimo metu nenustatyta objektyvių duomenų, įrodančių, kad A.Mureika būtų dalyvavęs rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su jo sutuoktinės arba jos vadovaujamos UAB „Archbalt“ parengtais projektais. Taip pat nenustatyta, jog A.Mureika būtų derinęs savo paties rengtus projektus ar svarstęs savo paties prašymus. Tyrimo medžiaga rodo, jog A.Mureika kelis kartus teikė nusišalinimus savivaldybės administracijos direktoriui dėl klausimų, turinčių sąsajų su jo sutuoktinės vadovaujama įmone.

VTEK pabrėžia, kad interesų konfliktas turi būti tiesioginis ir akivaizdus. Konstatuojant viešųjų ir privačių interesų konfliktą, kiekvienu atveju reikia aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina asmens turėtą turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ar mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

 

- Šiaulių miesto savivaldybės politikas A.Kulikauskas pažeidė įstatymą

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Artūras Kulikauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). Tokį sprendimą trečiadienį vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, savo privačių interesų deklaracijoje A.Kulikauskas nenurodė duomenų apie sugyventinę, savo vadovaujamoje Šiaulių rajono Kairių pagrindinėje mokykloje galbūt sprendė sūnaus darbo eigos klausimus, o savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitete bei savivaldybės taryboje galėjo spręsti su savo sesers darboviete susijusius klausimus.

Iš šių aplinkybių pasitvirtino tai, jog A.Kulikauskas nenusišalino savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto bei tarybos posėdžiuose spręsdamas klausimus dėl savo sesers darbovietės – Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“. Matyti, jog A.Kulikauskas kelis kartus buvo pareiškęs nusišalinimą, tačiau jis neišliko nuoseklus ir to nepadarė visais atvejais. Pabrėžtina, kad asmuo privalo nusišalinti kiekvieną kartą, kai yra svarstomas klausimas, susijęs su jo ar jo artimų asmenų privačiais interesais. VTEK taip pat atkreipia dėmesį į ydingą savivaldybės tarybos nusišalinimų nepriėmimų praktiką svarstant Šiaulių miesto savivaldybės tarybos biudžeto patvirtinimą. Šiuo atveju savivaldybės biudžeto klausimas turėjo būti išskaidytas į dalis (pavyzdžiui, pagal programas), nuo kurių konkretūs suinteresuoti tarybos nariai nusišalintų, o kiti, neturintys privataus intereso, klausimo dalį svarstytų ir priimtų tarpinį sprendimą. Galutinį, bendrą sprendimą dėl biudžeto patvirtinimo svarstytų visi kolegialiai, todėl nebūtų nusižengta Biudžeto sandaros įstatymo nuostatoms.

Tyrimo metu nenustatyta objektyvių duomenų, kad A.Kulikauskas ir skunde kaip jo sugyventinė minima moteris turėtų finansinių įsipareigojimų ar bendrų verslo interesų, vestų bendrą ūkį ar kartu gyventų. Atsižvelgiant į tai, tyrimas dėl šių aplinkybių nutrauktas.

Taip pat tyrimo metu nustatyta, kad A.Kulikauskas nepriiminėjo sprendimų, susijusių  su jo sūnaus darbo santykiais Šiaulių rajono Kairių pagrindinėje mokykloje. Paminėtina, kad A.Kulikauskas, prieš sūnui įsidarbinant šioje įstaigoje, pasirašė įsakymą, kuriuo nusišalino nuo visų su sūnaus darbo įforminimu ar darbo eiga susijusių klausimų ir įpareigojo šiuos klausimus spręsti savo pavaduotojus. Tačiau VTEK atkreipia dėmesį, kad šis nusišalinimas buvo įvykdytas netinkamai. Kiekvieną kartą atsiradus interesų konflikto grėsmei, asmuo privalo raštu kreiptis į savo vadovą (šiuo atveju – į Šiaulių rajono savivaldybės merą ar tarybą), informuoti apie esamą interesų konfliktą, nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėse procedūrose sprendžiant artimų asmenų darbo eigos klausimus ir jokia forma nebedalyvauti tolesnėse procedūrose. Gavusi A.Kulikausko nusišalinimą, Šiaulių rajono savivaldybės taryba turėjo pateikti jam rašytines rekomendacijas, kaip spręsti šią konkrečią interesų konflikto situaciją.

 

- Jonavos rajono savivaldybės politikas D.Paulauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Dainius Paulauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tiriant nustatyta, kad 2017 m. rugsėjį D.Paulauskas dalyvavo savivaldybės tarybos Kaimo reikalų komiteto posėdyje svarstant klausimus dėl keturių seniūnijų seniūnų pateiktų planuojamų remontuoti kelių bei gatvių apžiūros. Tarp jų buvo ir su Užusalių seniūnijos kelių priežiūra susijusių klausimų, kuriems pritarus suteiktas prioritetas įrengti asfaltbetonio dangą gatvei, kurioje gyvena D.Paulauskas. Politikas nuo šių klausimų svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų nenusišalino.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, eidami tarnybines pareigas, privalo teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nė nekiltų abejonių dėl jų veiklos skaidrumo. VPIDVTĮ nustato nusišalinimo tvarką ir draudimą asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Jonavos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai.

 

- Išplėsti tyrimą dėl Alvydo Vaicekausko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė išplėsti atliekamą tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko elgesio. Papildomai VTEK aiškinsis aplinkybes, kai politikas galbūt nenusišalino ir savivaldybės tarybos posėdyje balsavo dėl savivaldybės sudarytos turto panaudos sutarties su Prienų ūkininkų sąjunga nutraukimo. Jis yra šios sąjungos narys.

A.Vaicekausko elgesį VTEK pradėjo tirti šių metų sausio pabaigoje. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigta, kad A.Vaicekauskas savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie sūnaus vadovaujamą UAB „Martins ir Co“ bei žento vadovaujamą UAB „Ego motor“. Esą, 2016 ir 2017 m. savivaldybės taryba sprendė klausimus dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo. Taip pat teigta, kad A.Vaicekauskas, būdamas pajininku bei paskolos gavėju, nėra deklaravęs ryšio su kredito unija „Prienų taupa“ kooperatine bendrove. O savivaldybės tarybai 2015-2017 m. sprendžiant klausimus dėl savivaldybės ir minėtosios unijos ilgalaikio turto nuomos sutarties keitimo bei nutraukimo, meras šiuose posėdžiuose nenusišalino. Pranešime taip pat minima, kad meras yra sudaręs paskolos sandorį su AB „Swedbank“, tačiau 2016 m. nenusišalino savivaldybės tarybai balsuojant dėl savivaldybės paskolų šiam bankui grąžinimo termino pratęsimo. Be kita ko pranešta, kad A.Vaicekauskas nedeklaravo narystės Prienų ūkininkų sąjungoje, dėl kurios taip pat galėjo spręsti klausimus 2015 m. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje, o taip pat nedeklaravo vykdomos ūkininko veiklos sandorių. Pranešime teigiama, kad meras neužtikrino ir tinkamos kontrolės, jog Prienų rajono Jiezno gimnazijos direktorė Neringa Zujienė, Stakliškių gimnazijos direktorius Vygantas Kornejevas ir VšĮ Jiezo pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Povilas Rimkus nustatyta tvarka ir terminais deklaruotų privačius interesus.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Tirti Lietuvių kalbos instituto direktorės J.Zabarskaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvių kalbos instituto (LKI) direktorės Jolantos Zabarskaitės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo bei žiniasklaidoje paskelbtos informacijos pagrindu. Esą, E.J.Zabarskaitė papildomai įsidarbino LKI vykdomame projekte „eTranslation TermBank“, o ją, galbūt jos pačios pavedimu, įdarbino jos pavaduotoja. Taip pat, esą, šių pareigų ji nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Tirti buvusios Lietuvių kalbos instituto darbuotojos R.Austrotienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios Lietuvių kalbos instituto (LKI) Bendrųjų reikalų ir infrastruktūros skyriaus vadovės Rasos Austrotienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gavus pranešimą ir patikrinus R.Austrotienės privačių interesų deklaraciją. VTEK pastebėjo, kad buvusi LKI darbuotoja galėjo nedeklaruoti individualios veiklos, pareigų LKI ir ryšio su UAB „Sumaišyk LT“.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Tirti žemės ūkio ministro visuomeninio patarėjo A.Kontauto elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl žemės ūkio ministro visuomeninio patarėjo Antano Kontauto elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad A.Kontautas nėra tinkamai deklaravęs privačių interesų.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti