(2018-03-22 papildyta pirmais dviem sprendimais)

 

- Vilniaus lopšelio-darželio „Bildukas“ vadovo pavaduotoja T.Mišina pažeidė įstatymą

Vilniaus lopšelio-darželio „Bildukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Mišina pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, 5 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimas buvo atliktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pranešimo pagrindu. Tyrimo metu nustatyta, jog 2017 m. vasarį-gruodį T.Mišina, laikinai eidama direktorės pareigas, lopšelyje-darželyje „Bildukas“ sprendė šioje įstaigoje dirbančios savo dukters darbo eigos klausimus (keitė darbo sutartį, suteikė kasmetinių atostogų, skyrė priemoką už papildomą darbo krūvį). 2017 m. kovą T.Mišina savo privačių interesų deklaracijoje nurodė duomenis apie lopšelyje-darželyje „Bildukas“ dirbančią savo dukterį ir kad dėl to jai gali kilti interesų konfliktas. Tačiau T.Mišina nevykdė pareigos nusišalinti.

Taip pat tirdama VTEK nustatė, kad T.Mišina pavėlavo pateikti privačių interesų deklaraciją. Direktorės pareigas lopšelyje-darželyje „Bildukas“ ji laikinai pradėjo eiti 2016 m. gruodį, o deklaraciją pateikė tik 2017 m. kovą. Pagal VPIDVTĮ, pradėjus eiti pareigas, privačių interesų deklaraciją būtina pateikti per 30 kalendorinių dienų. VTEK pabrėžia, kad pats valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo yra atsakingas už tinkamą deklaracijos užpildymą ir teisingų duomenų pateikimą.

 

- Nesilaikydama reikalavimo „atvėsti“ buvusi Aplinkos ministerijos tarnautoja E.Meškauskienė pažeidė įstatymą

Buvusi Aplinkos ministerijos Statybos normavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Edita Meškauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo pasibaigus valstybinei tarnybai vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje buvo dirbta paskutinius metus. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimas atliktas pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, kad pareigas Aplinkos ministerijoje E.Meškauskienė ėjo iki 2017 m. gegužės. Tų pačių metų lapkritį, jau kaip Mineralinės vatos gamintojų asociacijos (MVGA) prezidentė, ji pasirašė du Aplinkos ministerijai adresuotus raštus. Pirmajame išreikšta MVGA pozicija, kad reikėtų siekti sisteminių pasikeitimų statinių saugumo vertinimo srityje. Antrajame siekta pristatyti mineralinės vatos gamintojų požiūrį į Europos Tarybos Pastatų energinio naudingumo direktyvą ir su tuo susijusias diskusijas.

Taigi konstatuotina, kad E.Meškauskienė nepaisė VPIDVTĮ įtvirtintų reikalavimų vienerius metus „atvėsti“ nuo buvusios darbovietės ir joje atstovavo juridinio asmens interesams. Šiuo atveju neturi reikšmės E.Meškauskienės argumentas, kad jos pareigos Aplinkos ministerijoje nebuvo susijusios su statybos produktų ir jų tiekimo į rinką reglamentavimu. VPIDVTĮ nenumato išimčių dėl atstovavimo buvusioje darbovietėje, todėl apribojimas taikomas neatsižvelgiant į eitų pareigų pobūdį.

E.Meškauskienė nuo 2017 m. lapkričio yra registruota lobistė.

 

- Laiku nedeklaruodama interesų Žalgirio klinikos vadovė A.Pūrienė pažeidė įstatymą

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktorė Alina Pūrienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

A.Pūrienei VPIDVTĮ nuostatos taikomos visos apimties ir tiesiogiai, kadangi ji yra viešosios įstaigos (Žalgirio klinikos) vadovė. Šis įstatymas taip pat nustato asmeninę pareigą visiems viešojo sektoriaus sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems gydytojams, odontologams ir farmacininkams deklaruoti privačius interesus.

Tiriant nustatyta, kad A.Pūrienė pavėlavo elektroniniu būdu deklaruoti einamas pareigas IĮ „Periodont“, Vilniaus universitete (VU) ir VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (LVPA). Pirmąjį kartą elektroninę privačių interesų deklaraciją A.Pūrienė teikė 2012 m. Įmonėje „Periodont“ ji dirba nuo 1994 m. balandžio, tačiau šį ryšį elektroninėje deklaracijoje nurodė tik 2017 m. gruodį. Pareigas VU ji elektroniniu būdu deklaravo tik šių metų vasarį, nors šioje įstaigoje dirba nuo 1986 m. A.Pūrienė dirbo LVPA 2016 m., tačiau šį faktą elektroniniu būdu deklaravo tik šių metų kovo pradžioje.

Nuo 2012 m. valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys privačių interesų deklaracijas teikia elektroniniu būdu, todėl iki tol popierinėse privačių interesų deklaracijose nurodytus aktualius duomenis 2012 m. jie privalėjo perkelti į elektronines deklaracijas. Taip pat pabrėžtina, kad pagal šiuo metu galiojantį VPIDVTĮ, privačių interesų deklaravimas yra nuolatinis procesas: po to, kai deklaracija pateikiama pirmąjį kartą, per 30 kalendorinių dienų ją būtina patikslinti kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji. Atkreiptinas dėmesys, kad privačių interesų deklaravimas nėra turto ar pajamų deklaravimas – tai yra atskiras procesas, kurį reglamentuoja specialus įstatymas.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias VPIDVTĮ nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Nenustatyta, jog būtų dariusi poveikį

Taip pat VTEK nusprendė, kad Žalgirio klinikos vadovė nepažeidė VPIDVTĮ draudimų valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui naudotis pareigomis, galiomis ir vardu, siekiant paveikti interesų konfliktą keliantį kitų asmenų sprendimą. Šių nuostatų pažeidimui konstatuoti būtina nustatyti, kad pasinaudojęs savo tarnybiniu statusu asmuo siekė paveikti kitų asmenų sprendimą, o taip pat – kad šis sprendimas šiam asmeniui sukėlė interesų konfliktą.

VTEK nagrinėjo situaciją pagal gautame pranešime nurodytas aplinkybes. Teigta, jog pernai rugsėjį į Žalgirio kliniką pagal siuntimą atvykusiam pacientui po apžiūros A.Pūrienė įteikė raštelį, kuriame buvo nurodyti IĮ „Periodont“ kontaktiniai duomenys. Šioje įmonėje, kaip minėta, dirba pati A.Pūrienė, o įmonei vadovauja jos sutuoktinis.

Tyrimo duomenys rodo, kad A.Pūrienė Žalgirio klinikoje profesinės pagalbos tikslais neatlygintinai teikia gydytojos periodontologės mokymus bei konsultacijas pagal 2013 m. su šia įstaiga sudarytą sutartį. Taigi A.Pūrienė Žalgirio klinikoje pacientų negydo – tik konsultuoja. Už jos suteiktas konsultacines paslaugas Žalgirio klinika turi teisę gauti apmokėjimą iš teritorinių ligonių kasų.

Tiriant gauta duomenų, jog pacientas pats prašęs suteikti jam informacijos apie tai, kur A.Pūrienė teikia gydymo paslaugas. Ši informacija buvo suteikta, tačiau tai paciento sprendimo nepaveikė: jis gydymo paslaugų IĮ „Periodont“ nepasirinko ir vizitui pas A.Pūrienę šioje įstaigoje nesiregistravo.

Įvertinusi visus surinktus duomenis, VTEK nenustatė, kad A.Pūrienė nebūtų nesuteikusi pacientui konsultacijos ar neatlikusi kitų tarnybinių pareigų, siekdama paveikti paciento apsisprendimą rinktis privačias jos gydymo paslaugas. Taigi VTEK daro išvadą, jog VPIDVTĮ nuostatos šiuo atveju pažeistos nebuvo.

 

- Nesuvaldžiusi interesų konflikto Lietuvos nacionalinio dramos teatro vadovo pavaduotoja A.J.Pliaugienė pažeidė įstatymą

Lietuvos nacionalinio dramos teatro (LNDT) generalinio direktoriaus pavaduotoja Aušra Jolanta Pliaugienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tiriant nustatyta, kad A.J.Pliaugienės sesuo LNDT dirba juriste nuo 2015 m. vasario pradžios. Tų pačių metų kovo viduryje A.J.Pliaugienė tarnybiniu raštu informavo LNDT generalinį direktorių apie jai galintį kilti interesų konfliktą, jei tektų priimti ar dalyvauti priimant sprendimus dėl sesers. Tačiau 2015 m. gruodį, nepaisydama prieš tai pačios išdėstytų aplinkybių, A.J.Pliaugienė pasirašė įsakymą, kuriuo savo seserį įtraukė į komisiją nelaimingam atsitikimui darbe ištirti. O 2016 m. rugpjūtį ji tolesniam vykdymui vizavo savo sesers prašymą pagal Darbo kodeksą suteikti papildomą poilsio dieną. Po to A.J.Pliaugienė pati pasirašė įsakymą, kuriuo seseriai suteikė minėtąją poilsio dieną.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę VPIDVTĮ nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

Taip pat VTEK nusprendė nutraukti tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su privačių interesų deklaravimu. VTEK aiškinosi, ar LNDT vadovo pavaduotoja savo privačių interesų deklaracijoje turėjo nurodyti, jog yra UAB „Just.TV“ steigėja. Tačiau tyrimo metu paaiškėjo, kad UAB „Just.TV“ akcininke ji buvo iki 2005 m. Šių aplinkybių VTEK vertinti negali, kadangi yra suėjusi trejų metų senatis, be to pabrėžtina, kad tuo metu A.J.Pliaugienė nebuvo valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo. Todėl pareiga deklaruoti šį ryšį jai nekilo.

 


- Laiku nepateikdamas privačių interesų deklaracijos Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas pažeidė įstatymą

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas ir Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimo duomenys rodo, kad minėtąsias pareigas savivaldybėje M.Pakalnis pradėjo eiti 2016 m. balandžio pradžioje. Taigi jis turėjo pareigą pateikti privačių interesų deklaraciją per 30 kalendorinių dienų, kaip numato VPIDVTĮ. Tačiau jis tą padarė tik 2017 m. sausį.

Tyrimą VTEK atliko po to, kai nepritarė Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje atlikto tyrimo išvadai.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias VPIDVTĮ nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

 


- Išplėsti tyrimą dėl LRT tarybos pirmininko Ž.Pečiulio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė išplėsti atliekamą tyrimą dėl VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (LRT) tarybos pirmininko Žyginto Pečiulio elgesio. Papildomai bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų nustatytais terminais deklaruoti privačius interesus. Atlikusi pirminę patikrą, VTEK pastebėjo, kad Ž.Pečiulis galbūt nedeklaravo Mykolo Romerio universitete bei Vilniaus Gedimino technikos universitete einamų pareigų.

Taip pat VTEK atskirai tirs, ar LRT tarybos pirmininkas nepažeidė VPIDVTĮ reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas bus atliekamas pranešimo pagrindu. VTEK aiškinsis, ar Ž.Pečiulis nepriiminėjo interesų konfliktą galėjusių sukelti sprendimų dėl savo žento darbovietės (jis šiuo metu dirba LRT), o taip pat – dėl savo paties darbovietės, kai 2012-2016 m. dirbo LRT.

VTEK šiuo metu jau tiria penkių VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (LRT) tarybos narių – Lolitos Jablonskienės, Liudviko Gadeikio, Dalios Kutraitės Giedraitienės, Vilijos Targamadzės, Andriaus Pukso – bei pirmininko elgesį. VTEK aiškinasi, ar, pradėję eiti pareigas LRT taryboje, minėtieji asmenys nepavėlavo šias pareigas deklaruoti.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Kauno miesto savivaldybės Etikos komisijai pavesti ištirti politiko D.Matijošaičio elgesį

Kauno miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija turės įvertinti, ar šios savivaldybės tarybos narys Dainius Matijošaitis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų. Šį pavedimą gauto pranešimo pagrindu davė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Pranešta, jog D.Matijošaitis UAB „Circle K Lietuva“ degalinių tinkle reklamuoja degalus, nors savo privačių interesų deklaracijoje nėra nurodęs jokio ryšio ar sandorio su šia bendrove. Pranešime taip pat teigta, jog savivaldybė turi didelės vertės kontraktą su UAB „Circle K Lietuva“.

Apie tyrimo rezultatus VTEK turės būti informuota per mėnesį.

VPIDVTĮ suteikia VTEK teisę pavesti atitinkamoms institucijoms atlikti tyrimus dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų elgesio. Gavusi tyrimų išvadas, VTEK vertina, ar atlikti asmenų veikos vertinimai atitinka VPIDVTĮ. Nusprendusi, kad neatitinka, VTEK turi teisę pavesti tyrimą pakartoti arba pradėti tyrimą pati.


- Žuvininkystės tarnybos vadovo pavaduotojo A.Adomaičio elgesį pavesti ištirti ŽŪM

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė pavesti Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) įvertinti, ar jai pavaldžios Žuvininkystės tarnybos direktoriaus pavaduotojas Aidas Adomaitis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatų. VTEK duomenimis, šiuo metu ŽŪM jau yra pradėjusi vieną tyrimą dėl A.Adomaičio.

Naujienų portalas „15min“ pranešė, jog A.Adomaitis galbūt naudojosi tarnybiniu transportu ne tarnybos reikmėms. Taip pat jis, esą, galėjo nenurodyti 2017 m. įsigyto automobilio pirkimo sandorio savo privačių interesų deklaracijoje.

Apie tyrimo rezultatus VTEK turės būti informuota per mėnesį.

VPIDVTĮ suteikia VTEK teisę pavesti atitinkamoms institucijoms atlikti tyrimus dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų elgesio. Gavusi tyrimų išvadas, VTEK vertina, ar atlikti asmenų veikos vertinimai atitinka VPIDVTĮ. Nusprendusi, kad neatitinka, VTEK turi teisę pavesti tyrimą pakartoti arba pradėti tyrimą pati.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti