(2018-03-14 papildyta pirmais šešiais sprendimais)

 

- Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius R.Ačas ir Seimo narė V.Ačienė pažeidė įstatymą

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Remigijus Ačas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 7 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Raseinių rajono savivaldybės tarybai VTEK siūlo svarstyti klausimą dėl R.Ačo tarnybinės atsakomybės ir imtis priemonių, kad būtų tinkamai išspręsta interesų konflikto situacija dėl šioje įstaigoje tebedirbančio jo svainio.

Veikė interesų konflikto situacijoje
Tiriant nustatyta, kad, nepaisydamas interesų konflikto, R.Ačas sprendė savo svainio tarnybos eigos klausimus: 2016 m. lapkritį priėmė jį į darbą Raseinių rajono savivaldybės administracijoje.

VTEK vertinimu, interesų konfliktą R.Ačas turėjo išspręsti ne savo nuožiūra, o tinkamai vykdydamas įstatymo nuostatas: jis turėjo raštu kreiptis į jo vadovo funkcijas įgyvendinančią savivaldybės tarybą, informuoti apie jam kylantį interesų konfliktą, nusišalinti ir jokia forma nebedalyvauti sprendžiant interesų konfliktą keliančius klausimus.

Nedeklaravo sandorio
Tyrimo duomenys taip pat rodo, kad R.Ačas nedeklaravo 2017 m. jo sutuoktinės, Serimo narės Vidos Ačienės, sudaryto ir 3 tūkst. eurų sumą viršijančio sandorio su UAB „Travel planet“. Jis šios aplinkybės neneigia, tačiau minėtųjų duomenų nėra deklaravęs iki šiol. R.Ačo teigimu, sutuoktinės pirkta kelionė buvo staigmena, todėl apie sandorį jis nežinojęs. VTEK vertinimu, būdamas rūpestingas ir sąžiningas asmuo, jis privalėjo šiuos duomenis deklaruoti iškart, kai jie tapo jam žinomi.

Tirdama VTEK nenustatė pakankamai pagrįstų ir objektyvių duomenų, kad R.Ačas būtų dalyvavęs savivaldybės administracijoje vertinant savo svainio vadovaujamos UAB „Agrorema“ pateiktus pasiūlymus ar būtų pasirašęs su ja paslaugų teikimo sutartis. Todėl tyrimą šioje dalyje VTEK nutraukė.

Tyrimas dėl visų aukščiau paminėtųjų aplinkybių buvo atliktas Raseinių savaitraščio „Alio, Raseiniai“ publikacijoje pateiktos informacijos bei VTEK pirminės analizės pagrindu („Mažame rajone didelio masto korupcija“, 2017-11-30).

Įstatymą pažeidė ir V.Ačienė
VTEK taip pat vienbalsiai nusprendė, kad Seimo narė V.Ačienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktai, 7 straipsnio 1 dalis).

Tiriant nustatyta, kad V.Ačienės privačių interesų deklaracijoje nurodyti duomenys nesutampa su jos vyro R.Ačo deklaruojamais duomenimis. Pradėjusi eiti Seimo narės pareigas, politikė nenurodė sutuoktinio narystės juridiniame asmenyje – Raseinių krašto ateities sąjūdyje „Rasai“ – bei trijų jo sudarytų sandorių, kurių vertė viršijo 3 tūkst eurų sumą. 2016 m. birželį R.Ačas teikė piniginę dovaną privačiam asmeniui, tų pačių metų liepą su UAB „Agrorema“ sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, rugpjūtį privačiam asmeniui pardavė žemės sklypą. Taip pat V.Ačienė nedeklaravo fakto, jog 2017 m. birželį jos sutuoktinis privačiam asmeniui pardavė automobilį. Šis sandoris taip pat viršijo 3 tūkst eurų ribą, todėl jį buvo privalu nurodyti privačių interesų deklaracijoje.

Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys privačių interesų deklaracijose turi nurodyti ne tik savo, bet ir sutuoktinio duomenis: 3 tūkst. eurų sumą viršijančius sandorius, saistančius ryšius su juridiniais ir fiziniais asmenimis bei kitą nurodytą informaciją. Deklaruoti privalu pradėjus eiti pareigas, o po to – kaskart atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus jau deklaruotiesiems.

 

- Nutraukti tyrimą dėl „ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto“ pirmininkės M.Nemunienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ pirmininkės Marijos Nemunienės elgesio. VTEK aiškinosi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Teigta, jog M.Nemunienė nėra pateikusi privačių interesų deklaracijos, nors jos vadovaujama asociacija yra finansuojama iš valstybės biudžeto. Esą, Kultūros ministerija kasmet skiria lėšų asociacijos tarptautinės narystės mokesčiui bei dalinai padengia su reprezentavimu susijusias išlaidas.

Tačiau tiriant nustatyta, kad „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komiteto“ pirmininkui suteikti įgaliojimai nelaikytini administravimo įgaliojimais. Įstatuose nurodoma, kad pirmininkas atstovauja šiai asociacijai, tvarko narių ar dalyvių sąrašus, veda jos narių Visuotinio susirinkimo ir Biuro posėdžius, atsako už asociacijos valdymo organų ryšius. Įstatai nenurodo, kad pirmininkas vienašališkai ir savarankiškai galėtų priimti su „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ vidaus administravimu susijusius sprendimus. Pagrindinės su asociacijos vidaus administravimu susijusios funkcijos pavestos vykdyti „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ Biurui ir narių Visuotiniam susirinkimui. Taip pat tiriant nustatyta, jog Kultūros ministerija moka „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komiteto“ nario mokestį, tačiau finansai pervedami tiesiogiai ICOMOS tarptautiniam sekretoriatui Paryžiuje. Todėl, vadovaujantis tyrimo metu surinkta medžiaga, tyrimas dėl M.Nemunienės elgesio nutrauktinas.

 

- Tirti VRK narės – O.Kilkinovos – elgesį, išplėsti tyrimą dėl J.Valčiukienės

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės Olgos Kilkinovos elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Teigiama, jog tapusi VRK nare, O.Kilkinova pavėlavo deklaruoti duomenis apie pradėtas eiti pareigas.

Išplėstas tyrimas
Taip pat VTEK naujomis aplinkybėmis išplėtė atliekamą tyrimą dėl VRK narės Jonės Valčiukienės elgesio. Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė pranešė, jog šių metų vasario pabaigoje VRK buvo svarstomas klausimas dėl UAB „Agrokoncernas“ paramos teikimo ir šią informaciją tyrusios VRK darbo grupės išvadų. Esą, šiame posėdyje dalyvavo ir J.Valčiukienė, nors jos sutuoktiniui yra perleistos šios bendrovės akcininko neturtinės teisės. Todėl VTEK aiškinsis, ar VRK narė nepažeidė  Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tirti J.Valčiukienės elgesį VTEK nusprendė vasario pabaigoje. Tyrimas pradėtas naujienų portalo „15min“ žurnalistės pranešimo pagrindu. Teigta, kad J.Valčiukienės sutuoktiniui buvo perleistos neturtinės UAB „Agrokoncernas“ akcininko teisės, galbūt suteikiančios teisę dalyvauti įmonės valdyme. Esą, sutuoktinio ryšio su minėtąja bendrove J.Valčiukienė nėra nurodžiusi savo privačių interesų deklaracijoje. Šiuo atveju VTEK aiškinasi, ar VRK narė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tirti V.Semeškos elgesį nėra pagrindo
Šiandien VTEK taip pat nusprendė, jog nėra pagrindo pradėti tyrimą dėl VRK nario Viliaus Semeškos elgesio pagal Seimo nario Arvydo Nekrošiaus pranešime nurodytas aplinkybes. Politikas teigė, jog V.Semeška yra ne kartą reiškęs išankstinę nuomonę VRK nepabaigtais nagrinėti su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) bei jos pirmininko Ramūno Karbauskio veikla susijusiais klausimais. Pranešime nurodomi 2017 m. lapkritį socialiniame tinkle „Facebook“ publikuoti V.Semeškos pareiškimai, kuriais jis komentavo žurnalisto E.Jakilaičio pasisakymus. Esą, išankstinis situacijos vertinimas ir nuomonės reiškimas yra nešališkumo principo pažeidimas.

Teisės doktrinoje nešališkumo principo turinys yra suprantamas kaip įpareigojimas asmeniui nereikšti išankstinės nuomonės nagrinėjamo klausimo atžvilgiu, vengti viešų pasisakymų, leidžiančių nuspėti nagrinėjamo klausimo baigtį, nedemonstruoti simpatijų ar antipatijų subjektui, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas. Pabrėžtina, kad VTEK neturi įgaliojimų vertinti VRK narių elgesio atitiktį nešališkumo principui, kiek tai nesusiję su interesų konflikto situacijomis. VTEK pagal kompetenciją vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę ir asmenų veiksmus gali vertinti tik pagal šį teisės aktą.

Minėtasis įstatymas interesų konfliktą apibrėžia kaip situaciją, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti ar dalyvauti priimant sprendimą, susijusį su jo privačiais interesais. Sprendžiant, ar asmeniui kilo interesų konfliktas, būtina identifikuoti privatų interesą bei konkrečius asmens atliktus ir su privačiu interesu susijusius veiksmus.

VTEK nuomone, V.Semeškos pasisakymai tinkle „Facebook“ nelaikytini susijusiais su jo privačiais interesais. Todėl šiuo atveju, įvertinus visas Seimo nario pranešime įvardytas aplinkybes, VTEK neturi pakankamo pagrindo pradėti tyrimą. Gavusi papildomų duomenų apie V.Semeškos veiksmus, galbūt pažeidžiančius minėtojo įstatymo nuostatas, klausimą dėl tyrimo pradėjimo V.Semeškos atžvilgiu VTEK galėtų spręsti pakartotinai.

Tiriamas ir kitų VRK narių elgesys
Šiuo metu VTEK atlieka tyrimus dėl dar dviejų VRK narių elgesio – Aistės Žilinskienės ir Vincento Vobolevičiaus. Pradėta aiškintis, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. V.Vobolevičius deklaracijoje nebuvo nurodęs duomenų apie Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje einamas pareigas, o A.Žilinskienė galbūt pavėlavo deklaruoti privačius interesus, kai 2017 m. birželį pradėjo eiti VRK narės pareigas.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Alytaus miesto mero V.Grigaravičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Alytaus miesto savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Esą, V.Grigaravičius kiekvieną darbo dieną tarnybiniu lengvuoju automobiliu, vairuojamu savivaldybės darbuotojo, vyksta į darbą ir grįžta namo.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Tirti Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus T.Stupurio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Alytaus sporto ir rekreacijos centro (ASRC) direktoriaus Tomo Stupurio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Esą, jis buvo pastebėtas naudojantis tarnybinį transportą ne tarnybinei veiklai. VTEK savo ruožtu pastebėjo, kad, tapęs ASRC vadovu, T.Stupuris pavėlavo pateikti privačių interesų deklaracijos.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Tirti Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktorės D.Jankuvienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktorės Danguolės Jankuvienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK pradėjo gavusi duomenų, kad lopšelio-darželio direktorė galėjo pasirašyti su tuomečiu savo dukters sugyventiniu sutarčių bei sąskaitų-faktūrų už atliktus darbus.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Seimo narys Petras Gražulis pažeidė įstatymą

Seimo narys Petras Gražulis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 7 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimas atliktas pranešimo ir žiniasklaidoje skelbtos informacijos pagrindu. Tyrimo duomenys rodo, kad 2017 m. gegužę P.Gražulis iš UAB „Nordic via“ įsigijo lengvąjį automobilį „Lexus“. Sandorio vertė siekė 21 tūkst. eurų. Politikas savo privačių interesų deklaracijoje šį pirkimo sandorį privalėjo nurodyti per 30 kalendorinių dienų nuo jo sudarymo, tačiau P.Gražulis jį deklaravo pavėlavęs daugiau nei pusmetį – šių metų sausio pradžioje. VTEK vertinimu, politikas nesilaikė įstatymu nustatytų interesų deklaravimo terminų.

Teikti privačių interesų deklaracijas valstybinėje tarnyboje dirbančius bei kitus asmenis įpareigoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Privačių interesų deklaravimas nėra metinis – tai yra tęstinis procesas. Deklaruoti privalu pradėjus eiti pareigas, o po to – kaskart atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus jau deklaruotiesiems. Įstatymas numato, kad deklaruoti reikia per pastaruosius metus sudarytus 3 tūkst. eurų sumą viršijančius sandorius, saistančius ryšius su juridiniais asmenimis bei kitą nurodytą informaciją. Privačių interesų deklaravimas skiriasi nuo turto ar pajamų deklaravimo.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti