- Įsidarbindamas „CPO LT“ direktoriumi D.Vedrickas įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad, įsidarbindamas VšĮ „Centrinė perkančioji organizacija“ („CPO LT“) direktoriumi Darius Vedrickas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vienerius metus „atvėsti“ nuo buvusios darbovietės. Prieš tai jis buvo Ūkio ministerijos (ŪM) Ūkio plėtros departamento Viešųjų pirkimų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Tyrimą VTEK atliko gauto pranešimo pagrindu. Esą, nepraėjus vienerių metų laikotarpiui po to, kai nustojo eiti pareigas ŪM, D.Vedrickas įsidarbino „CPO LT“. Teigta, kad pastaruosius metus dirbdamas ŪM jis galėjo dalyvauti sprendžiant su šia įstaiga susijusius klausimus.

Minėtasis įstatymas draudžia pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiems asmenims vienerius metus dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, pavaduotoju, tarybos ar valdybos nariu ar eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus asmens tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuomone, vertinant asmens elgesio atitiktį šiai nuostatai, svarbu atsižvelgti, ar asmeniui buvo suteikti įgaliojimai vykdyti tiesioginę konkrečios įmonės kontrolę bei priežiūrą. Tačiau atlikdama tyrimą VTEK nustatė, kad kontroliuoti ar prižiūrėti „CPO LT“ veiklą buvo pavesta ūkio viceministrams, o D.Vedrickas tokios veiklos nevykdė. Tyrimo duomenys taip pat rodo, jog D.Vedrickas per pastaruosius savo darbo ŪM metus nebuvo „CPO LT“ valdymo organo narys, o „CPO LT“ direktoriaus pareigybę D.Vedrickas užėmė laimėjęs Ūkio ministerijos organizuotą konkursą, kuriame buvo daugiausiai balų surinkęs kandidatas. Pabrėžtina ir tai, jog „CPO LT“ neatitinka įmonės statuso, kuris numatytas minėtojo įstatymo nuostatoje.

Duomenų visuma leidžia VTEK teigti, jog D.Vedrickui Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimas „atvėsti“ nuo buvusios darbovietės šiuo atveju netaikytinas. Šio vienerius metus galiojančio apribojimo paskirtis – neleisti pasinaudoti tarnybos metu susiformavusiais ryšiais, pažintimis, einant pareigas įgyta informacija, praktinėmis žiniomis. Per šį laikotarpį asmuo turėtų apsiprasti su pakitusiu savo statusu ir naujais privataus pobūdžio interesais.


- Kelmės rajono savivaldybės meras V.Andrulis pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, jog Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, kad politikas 2017 m. lapkritį savivaldybės tarybos posėdyje nenusišalino priimant sprendimą, kuriuo skirtas papildomas finansavimas jo brolio darbovietei – Vijurkų vaikų globos namams (dabar – Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras). VTEK neturi duomenų, kad politikas būtų teikęs nusišalinimą savivaldybės tarybai.

Interesų konfliktą įstatymas apibrėžia kaip situaciją, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, eidamas pareigas, privalo priimti ar dalyvauti priimant sprendimus, kurie susiję su jo privačiais interesais. Prieš pradedant svarstyti interesų konfliktą keliantį klausimą, asmuo privalo pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant minėtąjį sprendimą.

 

- Sutuoktiniai Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius V.Domarkas ir Kretingos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė V.Domarkienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). Taip pat vienbalsiai nuspręsta, kad Kretingos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė pažeidė šio teisės akto reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Tiriant nustatyta, jog Z.Domarkienė privalėjo pateikti privačių interesų deklaraciją iki 2017 m. kovo pabaigos, tačiau ji šią pareigą įvykdė tik po pusmečio. Pagal įstatymą, valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys deklaruoti privačius interesus turi per 30 kalendorinių dienų nuo jų priėmimo į pareigas dienos.
Tyrimo duomenys taip pat rodo, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2017 m. vasarį-gruodį derino ir pritarė keliems savivaldybės tarybos sprendimų projektams, kurie buvo susiję su jo sutuoktinės Z.Domarkienės darboviete – lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas“.

Pabrėžtina, kad šiais atvejais Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius privalėjo savivaldybės tarybos merui pareikšti nusišalinimą nuo interesų konfliktą keliančių klausimų sprendimo ir šiose procedūrose toliau jokia forma nebedalyvauti. VTEK duomenimis, V.Domarkas šios pareigos, kaip ją apibrėžia Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas, neįvykdė.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami. Asmenys, pripažinti pažeidę kitas šios teisės akto nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

VTEK atkreipia dėmesį, kad, iškilus interesų konflikto situacijai, visų pirma yra svarbus asmens elgesys. Tokiais atvejais būtina imtis aktyvių veiksmų: apie susidariusią situaciją informuoti savo vadovą ir pareikšti jam savo nusišalinimą. Pabrėžtina, kad asmuo privalo nusišalinti ne tik nuo sprendimų priėmimo, bet ir kitų procedūrų – interesų konfliktą keliančio klausimo rengimo, derinimo bei svarstymo. Šias procedūras numato Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Atkreiptinas dėmesys, kad rekomendacijų dėl tinkamo interesų derinimo VTEK yra pateikusi priimtose rezoliucijose. Jos yra paskelbtos VTEK interneto svetainėje (http://vtek.lt/index.php/teisine-informacija/teises-aktai).


- Tirti VRK narės A.Žilinskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės Aistės Žilinskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis pranešė, kad A.Žilinskienė VRK narės pareigas pradėjo eiti 2017 m. birželio pabaigoje, tačiau laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojos V.Baltraitienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjos Virginijos Baltraitienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vienerius metus „atvėsti“ nuo buvusios darbovietės.

Seimo narys Naglis Puteikis atsiųstame pranešime kelia klausimą, ar buvusiai žemės ūkio ministrei yra taikytini minėtieji apribojimai. Įstatyme nustatyta, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus neturi teisės dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Išplėsti tyrimą dėl Žalgirio klinikos vadovės A.Pūrienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė išplėsti atliekamą tyrimą dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktorės Alinos Pūrienės elgesio. Papildomai bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

VTEK duomenimis, A.Pūrienė galbūt pavėluotai deklaravo duomenis apie pareigas IĮ „Periodont“ bei galėjo nedeklaruoti, kad dirba Vilniaus universitete, o 2016 m. dirbo VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“.

Tyrimą VTEK pradėjo pernai lapkritį. Aiškinamasi, ar Žalgirio klinikos direktorė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimų valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui naudotis pareigomis, galiomis ir vardu, siekiant paveikti interesų konfliktą keliantį kitų asmenų sprendimą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, 2017 m. rugsėjį į Žalgirio kliniką pagal siuntimą atvykusį pacientą po apžiūros A.Pūrienė informavo, kad jo atvejis esantis sunkus, o gydymo paslaugų šioje įstaigoje ji neteikianti. Tuomet klinikos vadovė, esą, įteikė pacientui raštelį, kuriame nurodė gydymui registruotis IĮ „Periodont“. Šioje įmonėje dirba pati A.Pūrienė, o įmonei vadovauja jos sutuoktinis.

Pradėtas tyrimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Restauravimo tarybos nario ir Kultūros paveldo centro darbuotojo G.Povilionio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Restauravimo tarybos nario ir Kultūros paveldo centro (KPC) vyresniojo paminklotvarkininko Girėno Povilionio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, G.Povilionis rengė restauravimo programas Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos ir Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros vargonams. Teigiama, kad šias programas tvirtina Restauravimo taryba, o G.Povilionis yra jos narys. Taip pat teigiama, kad VĮ „Lietuvos paminklai“ organizavo minėtųjų vargonų restauravimo viešuosius pirkimus, kuriuos laimėjo G.Povilionio įsteigta ir vadovaujama VšĮ „Vargonų paveldo centras“. Pranešime teigiama, kad, iškilus neaiškumams dėl vargonų restauravimo darbų, Restauravimo taryba vyko juos tikrinti, o drauge važiavo ir G.Povilionis. Taip pat, esą, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisija svarstė klausimą dėl eksperto kategorijos G.Povilioniui suteikimo, o jis yra šios komisijos narys. Taip pat, pirminiais duomenimis, G.Povilionis nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Ignalinos atominės elektrinės darbuotojos V.Galaguzienės ir buvusio darbuotojo E.Galaguzo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VĮ „Ignalinos atominės elektrinės“ (IAE) Pirkimų ir sutarčių skyriaus vadovės pareigas laikinai einančios Viktorijos Galaguzienės ir buvusio Statybos ir infrastruktūros skyriaus vadovo Erlando Galaguzo elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK vertins aplinkybes, kai V.Galaguzienė ir E.Galaguzas, galbūt turėdami privatų interesą, IAE sprendė klausimus, susijusius su UAB „Tecos“. Esą, kartu su šios bendrovės vadovu, jie yra bendro žemės sklypo detaliojo plano organizatoriai, siekiantys jį padalinti.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Lobistu įregistruoti buvusį Muitinės departamento vadovo pavaduotoją Juozą Rimkevičių

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti buvusį Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoją Juozą Rimkevičių į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Sprendimas priimtas išnagrinėjus jo prašymą ir vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruotas 61 lobistas. Pernai įsigaliojo nauja Lobistinės veiklos įstatymo redakcija. Pagal ją, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, o šia veikla neturi teisės užsiimti į lobistų sąrašą neįrašyti asmenys.

Lobistine veikla laikomi fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Savo vykdomą veiklą lobistai privalo deklaruoti ne vėliau kaip per septynias dienas elektroninėmis priemonėmis adresu www.lobistai.lt. Jų teikiamos deklaracijos yra viešos.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti