(2017-12-21 papildyta pirmais penkiais sprendimais)

- Visagino savivaldybės politikė N.Rukosujeva šiurkščiai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Visagino savivaldybės tarybos narė Natalija Rukosujeva šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimą valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, kad politikė Visagino savivaldybės administracijoje atstovavo savo vadovaujamos UAB „Reko energija“ interesams. Šių metų birželį savivaldybės administracija gavo N.Rukosujevos prašymą, kurį ji pasirašė kaip minėtosios bendrovės direktorė. Buvo prašoma Vokietijos investuotojams rezervuoti 2,20 ha žemės sklypą, atsižvelgiant į savivaldybėje šiuo metu įgyvendinamą projektą „Smart Park“ ir tai, jog ateityje su šiuo projektu susiję žemės sklypai bus nuomojami investuotojams. Šio prašymo turinys, VTEK nuomone, negalėtų būti laikomas tik konsultacinio pobūdžio. Jame aiškiai ir nedviprasmiškai prašoma atlikti konkrečius veiksmus, siekiant įgyvendinti privačių grupių interesus. Pažymėtina, kad šiam pažeidimui konstatuoti nėra reikšminga, ar priimtas galutinis sprendimas atitiko atstovaujamojo lūkesčius, pakanka nustatyti tik paties atstovavimo faktą. VTEK duomenimis, N.Rukosujeva nesikreipė į savivaldybės merą ar tarybą dėl išimties taikymo, todėl leidimas atstovauti, kaip tą numato minėtasis įstatymas, jai nebuvo suteiktas.

Tyrimo metu VTEK taip pat nustatė, kad ryšį su UAB „Reko energija“ politikė savo privačių interesų deklaracijoje nurodė pavėluotai – tik šių metų rugsėjį, nors tą turėjo padaryti 2015 m. gegužę. Politikė vėlavo deklaruoti ir tai, jog yra Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Kosmoso g. 40“ darbuotoja. Šią informaciją deklaracijoje ji privalėjo nurodyti šių metų birželį, tačiau pareigą įgyvendino tik spalį.  

Asmuo laikomas šiurkščiai pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, jeigu jos per vienerius metus buvo pažeistos pakartotinai. Šių metų balandį ir liepą Visagino savivaldybės Etikos komisija buvo konstatavusi N.Rukosujevai du šio teisės akto pažeidimus.


- Prienų rajono savivaldybės meras A.Vaicekauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimas atliktas privataus asmens pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, kad šių metų vasario viduryje A.Vaicekauskas dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant projektą ir priimant sprendimą dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto patvirtinimo. Šiuo sprendimu, be kita ko, buvo skirtas finansavimas ir mero sutuoktinės vadovaujamai Pakuonio pagrindinei mokyklai. Prie šio klausimo grįžta ir vėlesniuose savivaldybės tarybos posėdžiuose, svarstant biudžeto pakeitimus, kuriais finansavimas minėtajai mokyklai padidintas. Šiuo atveju sprendimai nebuvo abstraktūs ar bendrojo pobūdžio. Priešingai – projektuose buvo aiškiai ir nedviprasmiškai įvardyti Pakuonio pagrindinei mokyklai skiriami asignavimai. VTEK nenustatė duomenų, kad A.Vaicekauskas nuo šių klausimų svarstymo ir sprendimo priėmimo procedūrų būtų nusišalinęs.

Mero sutuoktinės darbovietė yra laikytina jo privačiu interesu, dėl kurio jis negali išlikti objektyvus ir nešališkas atlikdamas tarnybines pareigas. Todėl VTEK kritiškai vertina mero teiginius, esą savivaldybės biudžeto skaidyti į dalis negalima. VTEK ne kartą rekomendavo su daugumos savivaldybės tarybos narių interesais susijųsį klausimą skaidyti į dalis ir dėl kiekvienos jų balsuoti atskirai. O savivaldybės tarybos nariams būtina nusišalinti nuo svarstymo procedūrų tos dalies, kuria jie suinteresuoti.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Šis teisės aktas taip pat nustato nusišalinimo tvarką. Prieš pradedant spręsti arba sprenžiant interesų konfliktą galintį sukelti klausimą, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo informuoti savo institucijos vadovą, jo įgaliotą atstovą ar kolegialią instituciją, kurios nariu yra, o taip pat kartu procedūrose dalyvaujančius asmenis apie esamą interesų konfliktą, nusišalinti ir jokia forma nedalyvauti tolesnėse procedūrose.


- VTEK tirs Seimo narės V.Ačienės ir jos sutuoktinio – Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus – R.Ačo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Seimo narės Vidos Ačienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Patikrinusi V.Ačienės deklaraciją, VTEK pastebėjo, kad politikė nėra deklaravusi duomenų, kuriuos savo deklaracijoje nurodo jos sutuoktinis. V.Ačienės deklaracijoje nėra informacijos apie keturis Remigijaus Ačo 2016-2017 m. sudarytus sandorius ir jo ryšį su juridiniu asmeniu – Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys turi pareigą deklaruoti ne tik savo, bet ir sutuoktinio duomenis apie sudarytus sandorius bei kitas įstatyme numatytas aplinkybes.

Taip pat VTEK pradėjo tyrimą dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus R.Ačo elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Šis tyrimas pradėtas Raseinių savaitraščio „Alio, Raseiniai“ publikacijos pagrindu („Mažame rajone didelio masto korupcija“, 2017-11-30). Rašinyje teigiama, kad Raseiniuose esančio medinio pastato likvidavimo konkursą laimėjo automobilių dalimis prekiaujanti Tauragės įmonė „Argimetas“ ir subrangą patikėjo UAB „Agrorema“, kuriai vadovauja R.Ačo svainis. Teigiama, kad pastarasis taip pat dirba vairuotoju savivaldybės administracijoje. VTEK aiškinsis, ar R.Ačas nedalyvavo sprendžiant su UAB „Agrorema“ susijusių klausimų bei ar nesprendė klausimų, susijusių su jo svainio darbo eiga savivaldybės administracijoje. Taip pat VTEK pastebėjo, kad R.Ačas nėra deklaravęs 2016 m. kelionės pirkimo sandorio, nors ši aplinkybė yra nurodyta jo sutuoktinės Vidos Ačienės deklaracijoje.

VTEK nusprendė nepradėti tyrimo V.Ačienės atžvilgiu dėl savaitraščio „Alio, Raseiniai“ publikacijoje nurodytų aplinkybių, kuriomis remiamasi ir Seimo pirmininko gautame bei VTEK persiųstame kreipimesi. Teigiama, jog politikė, atlikdama tarnybines pareigas, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją, sudarančią tarnybos ar valstybės paslaptį. Kreipimesi prašoma įvertinti, ar politikė gali dirbti su įslaptinta informacija ir eiti pareigas Seimo Antikorupcijos komisijoje.

Pažymėtina, kad Komisija neturi teisinio pagrindo tirti nurodytas aplinkybes, kadangi VTEK neturi įgaliojimų kontroliuoti, kaip laikomasi Seimo Antikorupcijos komisijos nuostatų bei valstybės institucijų išduotų leidimų susipažinti su informacija naudojimo. Taip pat minėtoje publikacijoje nenurodyta pagrįstų duomenų, leidžiančių daryti prielaidą, jog V.Ačienė galėjo pasinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai.


- VTEK tirs Joniškio rajono savivaldybės politiko M.Balčiūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos nario Mindaugo Balčiūno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Joniškio rajono savivaldybės Etikos komisijos sprendimui. Nustatyta, kad M.Balčiūnas nenusišalino savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komitete svarstant ir balsuojant dėl savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo projekto. Jame, be kita ko, buvo numatytas finansavimas ir lopšeliui-darželiui „Saulutė“, kuriame direktoriaus pavaduotoja dirba M.Balčiūno sutuoktinė.


- VTEK tirs buvusio Jūžintų mokyklos direktoriaus E.Mališausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos direktoriaus Eimučio Mališausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ publikacijos pagrindu (2017-12-12, „Eimutis Mališauskas vietoj savęs kūno kultūros mokytoju įdarbino sūnų“). Rašinyje teigiama, kad paskutinę savo darbo dieną mokykloje E.Mališauskas įdarbino sūnų šeštokų fizinio lavinimo mokytoju. Esą, prieš tai pastarasis puse etato dirbo mokyklos autobusiuko vairuotoju.

 

- Jurbarko rajono savivaldybės politikas V. Juzėnas įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys Vidmantas Juzėnas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimas atliktas grupės Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių pranešimo pagrindu. Teigta, kad V.Juzėnas nenusišalino šių metų birželį vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje, svarstant klausimą, susijusį su ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimu vasaros laikotarpiu. Esą, šis klausimas galėjo būti susijęs su jo privačiais interesais.

Atlikusi tyrimą, VTEK neturi pakankamo pagrindo teigti, kad V.Juzėnui nagrinėjamu atveju būtų iškilęs tiesioginis ir akivaizdus asmeninis interesas. Šių metų birželį savivaldybės tarybos posėdyje svarstyto minėtojo sprendimo projekto dalykas buvo susijęs su ankstesniame savivaldybės tarybos sprendime įtvirtintomis formuluotėmis dėl pirmenybės Jurbarko miesto vaikams būti vasaros laikotarpiu ugdomiems Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, kai rajono vaikams tai būtų taikoma tik išimtiniais atvejais. Sprendimo pakeitimu nustatoma, kad lygiais pagrindais šia teise gali naudotis visi šiame rajone gyvenantys vaikai. Taigi sprendimas buvo keičiamas juridinės technikos prasme ir šiuo atveju įtakos V.Juzėno privatiems interesams neturėjo.

 

- Buvusi Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ vadovė B.Pečiulienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas” direktorė Birutė Pečiulienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kreipimosi pagrindu. Tiriant nustatyta, kad į direktorės pareigas minėtajame lopšelyje-darželyje B.Pečiulienė priimta 2001 m. birželį, o darbo sutartis su ja nutraukta šių metų spalį. Buvusi įstaigos vadovė privalėjo pateikti privačių interesų deklaraciją elektroninėmis priemonėmis iki 2012 m. rugsėjo pabaigos, tačiau ji to nepadarė. Interesų ji nedeklaravo ir vėliau.  

 

- Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius R. Ačas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Remigijus Ačas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo metu VTEK nustatė, kad R. Ačas šių metų birželio mėnesį dalyvavo savivaldybės taryboje rengiant ir teikiant svarstyti sprendimą, tiesiogiai susijusį su asociacija „Raseinių krašto ateities sąjūdis „Rasai“. R.Ačas buvo šios asociacijos valdybos narys ir nagrinėjamu periodu jo ryšys su šiuo juridiniu asmeniu nebuvo nutrūkęs. Minėtuoju sprendimu Raseinių miesto seniūnija būtų įgaliota sudaryti sutartį su Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“. O sutartis numatytų, kokias Raseinių evangelikų liuteronų senųjų kapinių bei Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų priežiūros funkcijas atliks minėtoji asociacija. Tyrimo duomenys rodo, kad R. Ačas derino minėtojo sprendimo projektą bei pristatė šį klausimą savivaldybės tarybos posėdyje.

Komisija kritiškai vertina R. Ačo pasisakymus, jog sprendimo projekto pristatymo savivaldybės tarybos posėdyje metu jis buvo sustabdęs narystę asociacijoje „Rasai“. Pabrėžtina, kad narystės sustabdymas nėra prilygintinas išstojimui iš asociacijos, kai ryšys su juridiniu asmeniu yra formaliai nutraukiamas ir asmuo praranda asociacijos įstatuose ar kituose teisės aktuose jam nustatytas asociacijos nario teises.

VTEK nekvestionuoja Raseinių krašto ateities sąjūdžio „Rasai“ vykdomos kapinių priežiūros visuomeninės svarbos ir jos reikšmės išsaugant tautos ir bendruomenės atmintį. Tačiau VTEK atkreipia dėmesį, kad interesų konfliktas valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims gali kilti net ir sprendžiant visuomeniniu požiūriu itin svarbius klausimus. Pažymėtina, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas yra specialusis teisės aktas, skirtas valstybinėje tarnyboje priimamų sprendimų nešališkumui užtikrinti. Todėl, priimant sprendimus, privalu vengti net šališkumo regimybės.

 


- Lobistu įregistruotas advokatas A.Iškauskas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti Domkutės ir partnerių advokatų profesinės bendrijos AAA Law advokatą Andrių Iškauską į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Sprendimas priimtas išnagrinėjus jo prašymą bei vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Nuo šių metų rugsėjo įsigaliojo nauja Lobistinės veiklos įstatymo redakcija. Pagal ją, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, o šia veikla neturi teisės užsiimti į lobistų sąrašą neįrašyti asmenys. Teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.

Lobistine veikla laikomi fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Savo vykdomą veiklą lobistai privalo deklaruoti ne vėliau kaip per septynias dienas elektroninėmis priemonėmis adresu www.lobistai.lt. Jų teikiamos deklaracijos yra viešos.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK. Šiuo metu šalyje įregistruoti 58 lobistai.

 

- VTEK tirs Kelmės rajono savivaldybės mero V.Andrulio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kelmės rajono savivaldybės mero Vaclovo Andrulio elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas pranešimo pagrindu. Esą, V.Andrulis dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl sutaupytų socialinių lėšų paskirties pakeitimo. Sprendime buvo numatytos lėšos Vijurkų vaikų globos namams, kuriuose dirba V.Andrulio brolis.

 


- VTEK tirs ICOMOS pirmininkės M.Nemunienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ pirmininkės Marijos Nemunienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigta, jog M.Nemunienė nėra pateikusi privačių interesų deklaracijos, nors jos vadovaujama asociacija yra finansuojama iš valstybės biudžeto. Esą, Kultūros ministerija kasmet skiria lėšų asociacijos tarptautinės narystės mokesčiui bei dalinai padengia su reprezentavimu susijusias išlaidas.

 


- VTEK pritarė VRM tyrimo išvadoms dėl PAGD vadovo K.Lukošiaus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pritarė Vidaus reikalų ministerijos atlikto tarnybinio patikrinimo išvadai dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktoriaus Kęstučio Lukošiaus elgesio. Todėl savarankiško tyrimo dėl šių aplinkybių VTEK neatliks.

VRM nustatė, jog K.Lukošius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 2 dalis, 5 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalies 7 punktas). K.Lukošius savo privačių interesų deklaracijoje interesų konfliktą jam galinčias kelti aplinkybes – brolio valdomas gaisrinės saugos srityje veikiančias įmones UAB „Fire experts“ ir UAB „Fire expert“ – nurodė nesilaikydamas įstatyme numatytų terminų.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys turi pateikti privačių interesų deklaracijas elektroninėmis priemonėmis per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į darbą dienos. Jei atsiranda naujų deklaruotinų aplinkybių ar pasikeičia esamos, deklaraciją privalu patikslinti per 30 kalendorinių dienų.

Lapkričio pradžioje VTEK pavedė VRM ištirti ir įvertinti, ar K.Lukošius nepažeidė minėtojo įstatymo nuostatų, kai brolio valdomas gaisrinės saugos srityje veikiančias įmones deklaravo praėjus daugiau nei penkiems mėnesiams nuo darbo PAGD pradžios – šių metų rugpjūčio pradžioje.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

 


- Pranešimą dėl Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio elgesio perduoti SEPK

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė pranešimą dėl Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio galimų pažeidimų perduoti nagrinėti Seimo Etikos ir procedūrų komisijai.

Atsiųstame kreipimesi teigta, esą, Seimo pirmininkas privačių interesų deklaracijoje vėlavo nurodyti duomenis apie savo sutuoktinės žemės nuomos sandorį, sudarytą su UAB „Biomasės centras“. Esą, sandoris galėjo būti sudarytas dar iki 2016 m. rudens, tačiau politikas jį deklaravo 2017 m. lapkričio pabaigoje. Taip pat pranešime teigta, jog Seimo pirmininkui galėjo kilti interesų konfliktas Seime teikiant Dirvožemio įstatymo projektą.

Pranešime pateikta papildoma aplinkybė dėl galimo interesų konflikto, tačiau teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų vertinti Seimo narių veikos atitiktį pareigą nusišalinti įtvirtinančioms Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms. Šis teisės aktas numato išimtį, jog minėtąją pareigą apibrėžiančios jo nuostatos (11 straipsnio 7 dalis) Seimo nariams taikomos tiek, kiek viešųjų interesų viršenybės neužtikrina Seimo narių veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Seimo narių prievolę vengti interesų konflikto ir pareigą nusišalinti reglamentuoja Seimo statutas (18 straipsnio 2 ir 3 dalys, 78 straipsnio 1 dalies 11 punktas). Iškilus interesų konfliktui, Seimo nariai privalo elgtis taip, kaip nurodo šis statutas bei SEPK ir VTEK rekomendacijos. Gavusi pranešimą, kad kuris nors Seimo narys savo veikloje nevykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Seimo Statuto reikalavimų, SEPK turi teisę atlikti šio Seimo nario veiklos tyrimą.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti