- Karaliaus Mindaugo mokymo centro atstovai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, jog Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (KMPMC) direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Valiulienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, draudžiančias naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, o taip pat – vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai, 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 7 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimą VTEK atliko savo iniciatyva pagal žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją. Pažymėtina, jog KMPMC yra valstybinė viešoji įstaiga, gaunanti valstybės biudžeto finansavimą. Tiriant nustatyta, kad 2014-2017 m. J.Valiulienė, laikinai eidama KMPMC vadovės pareigas, pasirašė ne mažiau kaip 10 sutarčių su savo įmone – UAB „Valedija“, – pagal kurias pastaroji gavo tiesioginės finansinės naudos. 50 proc. šios bendrovės akcijų J.Valiulienė valdo nuo 2009 m. VTEK duomenimis, vien 2015 m. KMPMC pasirašyta daugiau kaip 60 automobilių nuomos sutarčių su UAB „Valedija“, o šios pajamos sudarė virš 90 proc. visų šios bendrovės metinių pajamų – apie 32 tūkst. Eur. Pernai sutarčių skaičius viršijo penkiasdešimt, o įplaukos pagal jas siekė apie 25 tūkst. Eur, sudarydamos apie 80 proc. minėtosios bendrovės metinių pajamų. Tiriant taip pat nustatyta, kad su UAB „Valedija“ ją saistantį ryšį J.Valiulienė savo privačių interesų deklaracijoje nurodė tik šių metų rugsėjį, VTEK jau atliekant tyrimą.

VTEK vertinimu, tyrimo duomenys rodo akivaizdų J.Valiulienės interesų konfliktą, kuriam suvaldyti nebuvo imtasi jokių veiksmų. Negana to, teikdama paaiškinimą VTEK, J.Valiulienė nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją ir neigė pasirašiusi dokumentus, susijusius su UAB „Valedija“. Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytų veikų KMPMC galimą korupcinį pobūdį, VTEK perduos šiuos duomenis Specialiųjų tyrimų tarnybai.

VTEK taip pat įvertino dviejų KMPMC esamų bei vieno buvusio darbuotojo elgesį. VTEK vienbalsiai nusprendė, jog centro praktinio mokymo vadovė Ieva Anužienė ir padalinio „Modus“ vadovas Nerijus Anužis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 6 punkto ir 7 straipsnio 1 dalis). Šio teisės akto pažeidimas konstatuotas ir buvusiam KMPMC Kurorto verslo skyriaus vedėjui Aivarui Anužiui (6 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

Šiuos tyrimus VTEK atliko savo iniciatyva po to, kai patikrino šių asmenų privačių interesų deklaracijas. Nustatyta, kad I.Anužienė ir N.Anužis laiku nedeklaravo nekilnojamojo turto įsigijimo sandorio, kurio vertė viršijo 3 tūkst. eurų. Butą Kaune jie įsigijo šių metų liepą, tačiau šią aplinkybę savo privačių interesų deklaracijose nurodė tik spalio pradžioje – pavėlavę beveik du mėnesius.

Tiriant taip pat nustatyta, kad A.Anužis nebuvo deklaravęs ryšio su KMPMC dalininke – UAB „Ortopedijos klinika“, – kurios akcijų jis turi nuo 2003 m. Privačių interesų deklaraciją A.Anužis buvo pateikęs 2012 m., tačiau nei tuomet, nei vėliau duomenų apie ryšį su minėtąja bendrove jis nenurodė.

VTEK pratęsė terminą ir išplėtė atliekamo tyrimo ribas dėl KMPMC vadovo pavaduotojo infrastruktūrai Vinco Aidukevičiaus elgesio. Papildomai bus aiškinamasi, ar V.Aidukevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, įpareigojančių vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Bus vertinamos aplinkybės, kai V.Aidukevičius 2014-2017 m. pasirašinėjo automobilių priėmimo-perdavimo aktus su UAB „Valedija“, kurioje vyr. buhaltere dirba jam artimas asmuo – marti. Taip pat, VTEK duomenimis, V.Aidukevičius yra KMPMC viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas ir galbūt priiminėja sprendimus, susijusius su UAB „Valedija“.- Trys Raseinių rajono savivaldybės politikai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad trys Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai – Ričardas Bartkus, Česlovas Kenstavičius bei Aurelija Rimkienė – pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimą VTEK atliko kito tyrimo metu paaiškėjusių duomenų pagrindu. Tiriant nustayta, kad R.Bartkus, Č.Kenstavičius bei A.Rimkienė šių metų birželio mėnesį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą įgalioti Raseinių miesto seniūniją sudaryti kapinių ir kapų komplekso priežiūros sutartį iki 2020 m. sausio su Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“. Sutartis numatys, kokias Raseinių evangelikų liuteronų senųjų kapinių bei Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų priežiūros funkcijas atliks minėtoji asociacija. Minėtieji politikai yra sąjūdžio „Rasai“ valdybos nariai. VTEK vertinimu, dalyvaudami priimant tiesiogiai su asociacija, kurios veikloje dalyvauja, susijusius sprendimus R.Bartkus, Č.Kenstavičius bei A.Rimkienė pateko į interesų konflikto situaciją. Be to, ryšį su minėtąja asociacija jie savo privačių interesų deklaracijose nurodė nesilaikydami įstatyme numatytų deklaravimo terminų.

VTEK nekvestionuoja Raseinių krašto ateities sąjūdžio „Rasai“ vykdomos kapinių priežiūros visuomeninės svarbos ir jos reikšmės išsaugant tautos ir bendruomenės atmintį. Tačiau VTEK atkreipia dėmesį, kad interesų konfliktas savivaldybės tarybos nariams gali kilti net ir sprendžiant visuomeniniu požiūriu itin svarbius klausimus. Pažymėtina, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas yra specialusis teisės aktas, skirtas valstybinėje tarnyboje priimamų sprendimų nešališkumui užtikrinti. Todėl, priimant sprendimus, privalu vengti net šališkumo regimybės.

 

- Dviejų Vilniaus lopšelių-darželių darbuotojos pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Vilniaus lopšelio-darželio „Nykštukas” direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Jucienė bei direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jelena Taraškevič pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka bei terminais deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 dalis). Pažeidimas dėl deklaravimą reglamentuojančių šio teisės akto nuostatų taip pat konstatuotas buvusiai Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas” direktorės pavaduotojai ugdymui Aldonai Vaitkevičiūtei (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

VTEK tyrimą atliko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kreipimosi pagrindu. Tiriant nustatyta, kad V. Jucienė ir J. Taraškevič privačių interesų deklaracijas pateikė tik šių metų rugsėjį, nors tą padaryti turėjo iki 2012 m. rugsėjo pabaigos. Tyrimo duomenys taip pat rodo, kad A.Vaitkevičiūtė, eidama pareigas, nebuvo pateikusi privačių interesų deklaracijos, nors šią pareigą turėjo būti įvykdžiusi iki 2012 m. rugsėjo pabaigos.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.


- VTEK tirs dviejų Švenčionių rajono savivaldybės politikų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl Švenčionių rajono savivaldybės mero Rimanto Klipčiaus ir jo tėvo – šios savivaldybės tarybos nario Rimo Klipčiaus – elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Taip pat VTEK aiškinsis, ar meras nepažeidė šio teisės akto reikalavimo, kai privačių interesų deklaracijoje nenurodė ryšio su švietimo įstaigoje dirbančia savo motina.

Tyrimas pradėtas grupės Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių pranešimo pagrindu. Teigta, kad Rimantas Klipčius ir jo tėvas, Rimas Klipčius, 2015-2017 m. nenusišalino savivaldybės taryboje svarstant keturis sprendimus, susijusius su Švenčionių rajono Švenčionėlių progimnazija, kurioje mokytoja dirba jiems abiems artimas asmuo – motina ir, atitinkamai, žmona.

Vieną tyrimą dėl Rimanto Klipčiaus elgesio VTEK šiuo metu jau atlieka. Jis buvo pradėtas lapkričio pabaigoje. Aiškinamasi, ar meras nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas grupės Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių pranešimo pagrindu. Jame keliamas klausimas, ar meras turėjo nusišalinti savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą suteikti garantiją už ilgalaikę 250 tūkst. Eurų paskolą UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, kurią bendrovė ketino imti iš AB „Šiaulių bankas“. Pranešime teigiama, jog R.Klipčius savo privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs duomenis apie asmeniškai gautą paskolą iš minėtojo banko ir šis sandoris, esą, tebegalioja.

 

- VTEK tirs buvusios Trakų rajono savivaldybės politikės N.Lisevičienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios Trakų rajono savivaldybės tarybos narės Nijolės Lisevičienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo pasibaigus valstybinei tarnybai vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje buvo paskutinius metus dirbta.

Tyrimas pradėtas Specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad buvusi savivaldybės tarybos narė, atstovaudama VšĮ „Trakų švietimo centras“, 2017 m. rugpjūtį-rugsėjį pasirašė sutartį ir du susitarimus su Trakų rajono savivaldybės administracija.

 


- VTEK išplėtė atliekamą tyrimą dėl buvusio Registrų centro departamento vadovo S.Kvedaravičiaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išplėtė atliekamą tyrimą dėl buvusio VĮ „Registrų centras“ Infrastruktūros valdymo departamento viršininko Sauliaus Kvedaravičiaus elgesio. Papildomai bus aiškinamasi, ar jis nenusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, kai privačių interesų deklaracijoje galbūt pavėluotai nurodė duomenis apie savo sutuoktinę ir jos darbovietę, einamas pirmininko pareigas daugiabučių namų savininkų bendrijoje „Vytenio loftai“ bei su privačiais asmenimis sudarytus du – pardavimo ir nuomos – sandorius.

Tyrimą dėl S.Kvedaravičiaus elgesio VTEK pradėjo spalio pabaigoje. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų deklaruoti privačius interesus nustatyta tvarka ir terminais. Tyrimas pradėtas pranešimo pagrindu. Pirminiais VTEK duomenimis, S.Kvedaravičius savo deklaracijoje nėra nurodęs duomenų, jog iki 2016 m. lapkričio buvo tikrosios ūkinės bendrijos „Progesa“ nariu.

 


- VTEK išplėtė atliekamą tyrimą dėl buvusios Klaipėdos autobusų parko direktorės J.Daugininkienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išplėtė atliekamą tyrimą dėl buvusios UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ direktorės Jelizavetos Daugininkienės elgesio. Papildomai bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, kai 2014-2017 m., eidama pareigas, priiminėjo įsakymus dėl savo pačios atostogų ir komandiruočių.

Tyrimą dėl J.Daugininkienės elgesio VTEK pradėjo spalio pabaigoje. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pranešimo pagrindu. VTEK vertina, ar J.Daugininkienė nepriiminėjo sprendimų, susijusių su šioje bendrovėje dirbančia savo dukra. Taip pat VTEK aiškinasi aplinkybes, kai J.Daugininkienė galbūt sprendė klausimus dėl savo pačios darbo eigos. VTEK duomenimis, 2016 m. birželį J.Daugininkienė pirmininkavo bendrovės valdybos posėdžiui ir balsavo dėl savo pačios, kaip bendrovės vadovės, darbo apmokėjimo. O tų pačių metų liepą ji pakeitė savo darbo sutartį, nusistatydama tarnybinį koeficientą, ir ją pati pasirašė.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti