- Nutraukti tyrimus dėl keturių įmonių vadovų elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimus dėl keturių įmonių vadovų elgesio: AB „Energijos skirstymo operatorius“ („ESO“) vadovės Dalios Andrulionienės, UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ („TIC“) generalinės direktorės Irmos Kaukienės, AB „Litgrid“ vadovo Daivio Virbicko ir AB „Amber Grid“ generalinio direktoriaus Sauliaus Bilio. Tyrimo metu nustatyta, kad šie asmenys nėra laikytini valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis, todėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimai jiems netaikytini. VTEK vertino, ar šių keturių įmonių vadovai nepažeidė minėtojo teisės akto reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas remiantis visuomenės informavimo priemonėse rugsėjį pateikta informacija apie daugiausiai uždirbančius valstybinių įmonių vadovus ir atlikus patikrinimą, kaip šie asmenys vykdo pareigą deklaruoti privačius interesus. Pirminė patikra parodė, kad privačių interesų deklaracijų nėra pateikę keturi iš dešimties žiniasklaidoje nurodytų bendrovių vadovų.

Tačiau tiriant nustatyta, kad didžioji dalis „ESO“ bei „TIC“ akcijų nuosavybės teise priklauso ne valstybei, o UAB „Lietuvos energija“ įmonių grupei, kuri yra patronuojanti šios bendrovės akcininkė. Pastarosios 100 proc. akcijų nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o jas patikėjimo teise valdo Finansų ministerija. AB „Litgrid“ ir AB „Amber Grid“ akcininke laikytina UAB „EPSO-G“, kuriai priklauso daugiau kaip pusė balsų šių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, o valstybė šiuo atveju valdo „EPSO-G“ akcijas. Taigi visų keturių bendrovių kontroliniai akcijų paketai valstybei tiesiogiai nepriklauso, o D.Andrulionienė, I.Kaukienė, D.Virbickas ir S.Bilys dėl šios priežasties nelaikytini valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis bei VTEK kontrolės subjektais.

Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis inter alia yra laikytini vadovai ir jų pavaduotojai tokiose akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei.

Visapusiškai įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei remdamasi šiuo atveju patronuojančių bendrovių akcijas valdančių Finansų bei Energetikos ministerijų pateiktomis išvadomis, VTEK įžvelgia įstatyminę spragą, kliudančią užtikrinti valstybės ar savivaldybių valdomų bendrovių dukterinių bendrovių vadovų privačių interesų viešą atskleidimą. Todėl VTEK mano, kad būtų tikslinga svarstyti galimybę įtraukti valstybės ar savivaldybių bendrovių dukterinių bendrovių vadovus, jų pavaduotojus ir kolegialių valdymo bei priežiūros organų narius į įstatymu apibrėžtą sąrašą asmenų, kuriems taikytini minėtojo įstatymo reikalavimai dėl privačių interesų deklaravimo.


- Seimo narys A.Palionis įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Seimo narys Andrius Palionis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Už tokį sprendimą balsavo VTEK nariai Virginijus Kanapinskas, Saulius Katuoka ir Edmundas Sakalauskas. Narė Dalia Paulauskaitė pasisakė už tyrimo nutraukimą.

Tyrimas atliktas privataus asmens pranešimo pagrindu. Teigta, jog politikas savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė narystės asociacijoje – Birštono medžiotojų klube „Lokupis“.

Tiriant nustatyta, kad A.Palionis šio klubo nariu nelaikytinas. Balandį vykusiame „Lokupio“ visuotiniame susirinkime buvo nuspręsta priimti A.Palionį į klubo narius su sąlyga, kad jis sumokės nustatyto dydžio stojimo mokestį. Tačiau šios sąlygos politikas neįvykdė, todėl nariu netapo. Taigi ir pareiga patikslinti privačių interesų deklaraciją naujais duomenimis A.Palioniui šiuo atveju nekilo.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys savo privačių interesų deklaracijose privalo, be kitų įstatyme įtvirtintų duomenų, nurodyti narystę ir pareigas juridiniuose asmenyse. Atsiradus naujų duomenų, deklaraciją privalu papildyti per 30 kalendorinių dienų.

- Prienų savivaldybės administracijos direktorius E.Visockas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Arūno Vaidogo pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, kad pernai ir šiemet kovo mėnesį E.Visockas pasirašė du įsakymus, kuriais skyrė lėšų įvairioms bendruomenės veikloms remti, tarp kurių – ir asociacijoms „Prienų stalo teniso klubas“ bei „Vėjas“. Pažymėtina, kad pastarosios veikloje E.Visockas nario teisėmis dalyvauja nuo 2008 m., o „Prienų stalo teniso klubo“ nariu yra nuo 2014 m. VTEK tyrimo metu nenustatė, kad savivaldybės administracijos direktorius būtų nusišalinęs nuo šių interesų konfliktą jam sukėlusių sprendimų.

Patekęs į interesų konflikto situaciją, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo turi laikytis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatytos nusišalinimo procedūros. Pirmiausia jis privalo informuoti savo tiesioginį vadovą bei kartu klausimo nagrinėjimo procedūroje dalyvaujančius asmenis, pareikšti nusišalinimą ir jokia forma nebedalyvauti toliau rengiant, svarstant ir priimant sprendimą. Nusišalinimas yra kiekvieno valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens asmeninė pareiga, o priimant sprendimus privalu vengti net šališkumo regimybės.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

 

- Nutraukti tyrimą dėl Jurbarko savivaldybės administracijos direktorės V.Rekešienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės elgesio nesant pakankamai duomenų jos teisinės veikos vertinimui. VTEK tyrė, ar tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas asociacijos „Lietuvos skautija“ pranešimo pagrindu. Tirdama VTEK nenustatė pakankamai duomenų, leidžiančių vienareikšmiškai pavirtinti, kad, pasirašydama su civiline byla susijusį dokumentą, kai Jurbarko savivaldybės administracija yra viena iš proceso šalių, V.Rekešienė būtų sprendusi tiesiogiai su jos privačiais interesais susijusius klausimus.

 


- Pradėti tyrimą dėl sveikatos apsaugos viceministrės A.Bilotienės-Motiejūnienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl sveikatos apsaugos viceministrės A.Bilotienės-Motiejūnienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas Seimo nario Kazio Starkevičiaus pranešimo pagrindu. Teigiama, jog viceministrė galbūt priiminėja sprendimus, susijusius su savo buvusia darboviete – VšĮ Vilniaus universiteto Santaros klinikomis – kai nėra praėję vieneri metai nuo darbo joje pabaigos. Esą, Sveikatos apsaugos ministerijoje A.Bilotienei-Motiejūnienei pavesta kuruoti klausimus, susijusius su kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos kompensavimu bei teismo sprendimo įgyvendinimu, kuriuo antikonstituciniu paskelbtas 2004 m. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Santaros klinikose monopolizavęs minėtąsias transplantacijos paslaugas.

VTEK atlikta pirminė patikra parodė, jog darbo santykių su Santaros klinikomis viceministrė nėra nutraukusi: administracijos leidimu jai leista neatvykti į darbą iki viceministrės pareigų vykdymo pabaigos, o už šį laikotarpį atlyginimas nemokamas.

Šiuos duomenis VTEK taip pat perduos Valstybinės darbo inspekcijos vertinimui.

 


- Pradėti tyrimą dėl Žalgirio klinikos direktorės A.Pūrienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktorės Alinos Pūrienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimų valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui naudotis pareigomis, galiomis ir vardu, siekiant paveikti interesų konfliktą keliantį kitų asmenų sprendimą.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, rugsėjį į Žalgirio kliniką pagal siuntimą atvykusį pacientą po apžiūros A.Pūrienė informavo, kad jo atvejis esantis sunkus, o gydymo paslaugų šioje įstaigoje ji neteikianti. Tuomet klinikos vadovė, esą, įteikė pacientui raštelį, kuriame nurodė gydymui registruotis IĮ „Periodont“. Šioje įmonėje dirba pati A.Pūrienė, o įmonei vadovauja jos sutuoktinis.

 


- Nepradėti tyrimo dėl žemės ūkio ministro B.Markausko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nepradėti tyrimo dėl žemės ūkio ministro Broniaus Markausko elgesio, nesant pakankamai duomenų, įrodančių asmeninį politiko suinteresuotumą.

Grupė Seimo narių VTEK pateiktame pranešime teigė, kad šių metų rugsėjį B.Markauskas pasirašė įsakymą, kuriuo 12 proc. didinamas 2017 m. susietosios paramos už pienines karves dydis. Esą, šis ministro sprendimas turi tiesioginės įtakos, siekiant palaikyti pieno gamintojų pajamas, kuriems už pienines karves numatoma paskirstyti 27,7 mln. eurų Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybinio biudžeto lėšų. Taip pat teigta, jog minėtasis įsakymas gali daryti tiesioginę įtaką ir teikti finansinę naudą B.Markausko motinos Klaipėdos rajone valdomam ūkiui, kuris šiame regione, esą, yra vienas didžiausių. Esą, šis ūkis taip pat yra susijęs su žemės ūkio kooperatyvu „Pienas LT“, kurio valdybos narys iki šių metų vasario buvo B.Markauskas.

Įvertinusi pranešime nurodytus duomenis, VTEK atkreipia dėmesį, kad ministro pasirašytasis įsakymas dėl susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo yra norminio pobūdžio teisės aktas. Šis įsakymas visiems paramos gavėjams taikomas vienodai, taigi nėra tiesiogiai susijęs su B.Markausko motinos ūkiu bei ŽŪK „Pienas LT“ ir nenustato jiems jokių išskirtinių sąlygų, teisių ar pareigų. Minėtąjį įsakymą ministras pasirašė vykdydamas 2014-2016 m. anksčiau pareigas ėjusios žemės ūkio ministrės prisiimtus įsipareigojimus, pagal kuriuos 2017-2020 m. nėra galimybės keisti valstybės pasirinktų sektorių ir jiems teikiamos paramos dydžio. Pagal Europos Sąjungos (ES) valstybių notifikuotą informaciją kiekvienais metais Europos Komisija tvirtina šalims skiriamas ES savanoriškos susietosios paramos metines bendras sumas. Taigi susietosios paramos už pienines karves dydis tvirtinamas pagal iš anksto nustatytą formulę ir priklauso nuo konkrečiais metais šalyje laikytų gyvulių skaičiaus bei susietajai paramai ES skiriamų lėšų sumos. Pažymėtina, kad paraiškos paramai gauti yra teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kuri priima sprendimą dėl paramos skyrimo. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, VTEK nusprendė tyrimo dėl B.Markausko elgesio nepradėti.

 


- Pradėti tyrimą dėl buvusios Aplinkos ministerijos tarnautojos E.Meškauskienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios Aplinkos ministerijos Statybos normavimo skyriaus vedėjo pavaduotojos Editos Meškauskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo pasibaigus valstybinei tarnybai vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje buvo dirbta paskutinius metus.

Tyrimas pradėtas aplinkos viceministrės Rėdos Brandišauskienės kreipimosi pagrindu. Nustojusi eiti minėtąsias pareigas Aplinkos ministerijoje, E.Meškauskienė tapo Mineralinės vatos gamintojų asociacijos (MVGA) prezidente. Lapkričio viduryje ji buvo įtraukta į Lietuvoje registruotų lobistų sąrašą. Pranešime teigiama, kad, nepraėjus metams po valstybinės tarnybos pabaigos, E.Meškauskienė, kaip MVGA atstovė, kreipėsi į Aplinkos viceministrę dėl susitikimo bei parašė raštą tarnybiniais klausimais.

 

- Pradėti tyrimą dėl Nacionalinio dramos teatro vadovo pavaduotojos A.J.Pliaugienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos nacionalinio dramos teatro (LNDT) generalinio direktoriaus pavaduotojos Aušros Jolantos Pliaugienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.  

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, jog A.J.Pliaugienė kuruoja LNDT skyrių, kuriame teisininke dirba jos sesuo. Šios aplinkybės generalinio direktoriaus pavaduotoja nėra nurodžiusi savo privačių interesų deklaracijoje.

 

- Pradėti tyrimą dėl Registrų centro darbuotojos J.Vitkūnienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VĮ „Registrų centras“ Telšių filialo Akmenės skyriaus vyresniosios registratorės Jolantos Vitkūnienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaraciją bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimas pradėtas Palangos miesto savivaldybės administracijos pranešimo pagrindu. Teigiama, kad J.Vitkūnienė pagal įgaliojimą atstovauja privatiems asmenims šios savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriuje pradėtoje administracinio nusižengimo teisenoje dėl Palangos mieste teisiškai neįregistruotų garažų-sandėlių.

 


- Pritarti tyrimo išvadoms dėl Generalinio miškų urėdo pavaduotojo V.Vaičiūno elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pritarė tyrimo išvadai dėl Generalinio miškų urėdo pavaduotojo Valdo Vaičiūno elgesio ir nusprendė savarankiško tyrimo nepradėti. Generalinėje miškų urėdijoje (GMU) sudaryta tyrimo komisija nurodė, kad tarnautojas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimo metu nustatyta, kad V.Vaičiūnas į Generalinio miškų urėdo pavaduotojo pareigas priimtas 2016 m. gegužės pabaigoje, tačiau naująją darbovietę ir pareigas savo privačių interesų deklaracijoje nurodė tik 2016 m. spalio pabaigoje – taigi nesilaikė įstatyme numatyto 30 kalendorinių dienų termino.

VTEK vertinimu, GMU tyrimo komisijos pateikta išvada yra išsami ir motyvuota: nurodytas tyrimo dalykas, tinkamai įvardytos įstatymo normos, priešinga įstatymo reikalavimams veika ir loginis V.Vaičiūno elgesio atitikties Įstatymo nuostatoms vertinimas.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato, kad VTEK gali pavesti valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovui atlikti tyrimą dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimų galbūt nesilaikančio valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens elgesio. Nesutikusi su atlikto tyrimo išvada, VTEK turi teisę pavesti tyrimą atlikti pakartotinai arba pati pradėti tyrimą dėl asmens elgesio.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti