- Pranešimą dėl Seimo nario V.Juozapaičio elgesio perduoti nagrinėti SEPK

Gautą pranešimą dėl Seimo nario Vytauto Juozapaičio elgesio Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė perduoti nagrinėti savireguliacijos principu veikiančiai Seimo Etikos ir procedūrų komisijai (SEPK).

Teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų vertinti Seimo narių veikos atitiktį Politikų elgesio kodeksui, Seimo Statutui ar pareigą nusišalinti įtvirtinančioms Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms. Šis teisės aktas numato išimtį, jog minėtąją pareigą apibrėžiančios jo nuostatos (11 straipsnis) Seimo nariams taikomos tiek, kiek viešųjų interesų viršenybės neužtikrina Seimo narių veiklą reglamentuojantys įstatymai. Seimo narių prievolę vengti interesų konflikto ir pareigą nusišalinti reglamentuoja Seimo statutas (18 straipsnis). Iškilus interesų konfliktui, Seimo nariai privalo elgtis taip, kaip nurodo šis statutas bei SEPK ir VTEK rekomendacijos. Statute taip pat įtvirtinta, kad SEPK prižiūri, kaip laikomasi šio bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Seimo narių veiklą. Gavusi pareiškimą, kad kuris nors Seimo narys savo veikloje nevykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Seimo Statuto reikalavimų, SEPK turi teisę atlikti šio Seimo nario veiklos tyrimą.

Atsiųstame pranešime Kultūros ministerija teigia, kad politikas galbūt pažeidžia Politikų elgesio kodekso bei Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Esą, Seimo narys galbūt nenusišalina įstatymo nustatyta tvarka, daro įtaką dėl lėšų skyrimo organizacijoms, kurioms priklauso, daro įtaką renkant Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovą, tinkamai nedeklaruoja privačių interesų ir kt.

 

- Atidėti premjero patarėjo T.Garasimavičiaus elgesio vertinimą kitam posėdžiui

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atidėjo Ministro Pirmininko patarėjo energetikos ir aplinkos apsaugos klausimais Tomo Garasimavičiaus elgesio vertinimą kitam posėdžiui.

Buvo tiriama, ar tarnautojas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK atliko išnagrinėjusi Seimo nario Naglio Puteikio pranešimą ir atlikusi privačių interesų deklaravimo patikrą.

 

- Dvi vadovaujančias pareigas Kelmės ligoninėje einančios darbuotojos pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ „Kelmės ligoninė“ direktorės pavaduotoja Romalda Ramonienė ir vyriausioji buhalterė Laima Izokaitienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Taip pat VTEK rekomenduoja VšĮ „Kelmės ligoninė“ direktorei spręsti interesų konflikto valdymo įstaigoje klausimą ir parengti išankstines rašytines rekomendacijas, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo R.Ramonienė bei L.Izokaitienė privalo nusišalinti bei paskirti kitus asmenis, galinčius šiuos klausimus spręsti.

Tyrimai atlikti VTEK iniciatyva, atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitą, kurią persiuntė Specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimo duomenys rodo, kad, laikinai eidama ligoninės direktorės pareigas, 2016 m. birželį R.Ramonienė išleido įsakymą, kuriuo buvo padidinta ligoninės darbuotojų – taip pat ir jos sutuoktinio, sesers L.Izokaitienės bei jos pačios – pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis. O 2016-2017 m., laikinai eidama ligoninės direktorės pavaduotojos pareigas, R.Ramonienė tvirtino ligoninėje gydytoju dirbančio savo sutuoktinio darbo laiko grafikus. Tiriant taip pat nustatyta, kad ligoninėje vairuotojo pareigas einančio savo sutuoktinio darbo laiko grafikus 2016 ir 2017 m. tvirtino ir ligoninės vyriausioji buhalterė L.Izokaitienė.

Įstatymas numato konkrečias priemones interesų konfliktui tarnybinėje veikloje išvengti: asmuo privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą asmenį bei kartu klausimo rengimo, svarstymo ar procedūroje dalyvaujančius asmenis apie esamą interesų konfliktą, pareikšti nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant minėtąjį sprendimą. Nusišalinimas yra kiekvieno valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens asmeninė pareiga, kuri turi būti išreikšta aiškiais veiksmais.

Pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

 

- Nutraukti tyrimą dėl Kelmės ligoninės direktorės B.Petrošiutės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl VšĮ „Kelmės ligoninė“ direktorės B.Petrošiutės elgesio. Toks sprendimas priimtas dėl praėjusio senaties termino. VTEK aiškinosi, ar ligoninės vadovė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

VTEK vertinimu, B.Petrošiutės veiksmai galėtų būti vertinami kaip minėtojo teisės akto pažeidimas, jei nebūtų praėjęs trejų metų terminas. Tiriant nustatyta, kad ligoninės direktorė pareigas pradėjo eiti 2013 m., tačiau privačius interesus deklaravo tik praėjus beveik metams.

Pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymą, jei tyrimo metu paaiškėja, kad yra praėjęs šiame teisės akte nustatytas trejų metų terminas nuo galimai teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo, tyrimas nutraukiamas.

Tyrimas buvo pradėtas VTEK iniciatyva, atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitą, kurią persiuntė Specialiųjų tyrimų tarnyba.


- Nutraukti tyrimą dėl Šakių rajono mero E.Pilypaičio elgesio

Nesant duomenų teisiniam veikos vertinimui, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Šakių rajono savivaldybės mero Edgaro Pilypaičio elgesio.

Buvo tiriama, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimas atliktas Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pranešimo pagrindu. Teigta, kad E.Pilypaitis yra Šakių rajono savivaldybės vykdomo Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos konkurso komisijos pirmininkas ir balsuoja priimant sprendimus. Dalį Gelgaudiškio dvaro pastatų panaudos pagrindais naudoja Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“, o E.Pilypaitis yra šio centro steigėjas ir tarybos narys. Taip pat tirtos aplinkybės, kai politikas savivaldybės tarybos posėdžiuose šių metų vasarį-liepą balsavo dėl sprendimų, kurie galėjo būti susiję su Gelgaudiškio bendruomenės centru „Atgaiva“.

Tyrimo metu VTEK nenustatė, kad E.Pilypaitis savivaldybės taryboje ir Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos konkurso komisijoje būtų priiminėjęs tiesiogiai ir akivaizdžiai su centru „Atgaiva“ susijusius sprendimus.

 

- Laiku nedeklaruodami interesų penki LNOBT darbuotojai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad penki vadovaujančias pareigas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT) einantys darbuotojai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis). Tai – Baleto direktorė Rūta Butvilienė, Orkestro vadovas Henrikas Tarvydas, Choro meno vadovas Česlovas Radžiūnas, Choro direktorius Petras Paulavičius ir Mechanikos skyriaus vyr. mechanikas Gintautas Bagušinskas.

Tyrimus VTEK atliko patikrinusi, kaip šie valstybės biudžetinėje įstaigoje dirbantys ir administravimo įgaliojimus turintys asmenys vykdo privačių interesų deklaravimo pareigą. Privačių interesų deklaraciją privalu pateikti elektroninėmis priemonėmis per 30 kalendorinių dienų nuo valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Tiriant nustatyta, kad visi penki minėtieji darbuotojai interesus deklaravo tik šiemet, nors vadovaujančias pareigas LNOBT eina ne vienerius metus. Duomenys rodo, kad teikti privačių interesų deklaracijas pagal VTEK nustatytą tvarką teatro tarnybų ir skyrių vadovai LNOBT generalinio direktoriaus pavaduotojos įsakymu buvo įpareigoti 2012 m.: tuo metu pareigas jau ėję asmenys deklaruoti turėjo iki 2012 m. rugsėjo 30 d.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teigimu, administravimo įgaliojimų turėjimas yra tiesiogiai sietinas su privalomųjų nurodymu davimu pavaldiems asmenims ir tokių asmenų kontrole. Tam, kad asmuo būtų prilygintas valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui ir jam būtų taikoma deklaravimo pareiga, būtini du požymiai: darbas biudžetinėje įstaigoje ir administravimo įgaliojimų turėjimas.

Per pastarąjį pusmetį VTEK atliko tyrimus ir priėmė sprendimus dėl dvidešimt šešių vadovaujančias pareigas LNOBT einančių darbuotojų elgesio. Konstatuota, kad jie visi laiku nepateikė privačių interesų deklaracijų ir taip pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Spalį Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė šešių LNOBT darbuotojų skundus kaip nepagrįstus ir VTEK konstatuotų pažeidimų nepanaikino.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

 

- Konkurencijos tarybos darbuotoja E.Navickaitė-Zalieckienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Konkurencijos tarybos Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vyriausioji specialistė Elena Navickaitė-Zalieckienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimą atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimas atliktas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, kad E.Navickaitė-Zalieckienė atstovavo privataus juridinio asmens – Žirginio sporto klubo „Aliūras“ – interesams Konkurencijos taryboje, kurioje ji dirba. Į pastarąją įstaigą ji kreipėsi raštu kaip minėtojo klubo prezidentė ir inicijavo tyrimą. Dėl leidimo atstovauti išimties taikymo E.Navickaitė-Zalieckienė į savo vadovą Konkurencijos taryboje nesikreipė.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

 

- Lobistu įregistruoti Nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos prezidentą V.Kisielių

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijoje prezidento pareigas einantį Vytautą Kisielių į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Sprendimas priimtas išnagrinėjus jo prašymą ir vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 56 lobistai. Nuo rugsėjo įsigaliojo nauja Lobistinės veiklos įstatymo redakcija. Pagal ją, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, o šia veikla neturi teisės užsiimti į lobistų sąrašą neįrašyti asmenys. Teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.

Lobistine veikla laikomi fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Savo vykdomą veiklą lobistai privalo deklaruoti ne vėliau kaip per septynias dienas elektroninėmis priemonėmis adresu www.lobistai.lt. Jų teikiamos deklaracijos yra viešos.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

 


- Pradėti tyrimą dėl Penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nario N.Černiausko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kultūros paveldo departamento Penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nario Norberto Černiausko elgesio.   

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, jog minėtąsias pareigas taryboje, kuri yra viešojo administravimo subjektas, N.Černiauskas eina daugiau nei metai, tačiau nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos.

 


- Pradėti tyrimą dėl Alytaus miesto vicemerės V.Gibienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos mero pavaduotojos Valės Gibienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Alytaus miesto savivaldybės Etikos komisijos atliktam V.Gibienės veikos įvertinimui. Buvo tiriamos aplinkybės, kai politikė savo privačių interesų deklaracijoje galbūt pavėluotai nurodė sandorį dėl automobilio įsigijimo ir vienašalį (paveldėjimo) sandorį.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti