- Du Šiaulių politikai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariai Aurimas Lankas bei Denisas Michalenko pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tirdama VTEK nustatė, kad šių metų kovo pradžioje D.Michalenko nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant, ar įtraukti į posėdžio darbotvarkę klausimą, kuriuo siūlyta pradėti keturių tarybos narių – tarp jų ir D.Michalenko – įgaliojimų netekimo procedūrą. Klausimo įtraukimui į posėdžio darbotvarkę taryba nepritarė ir jo nesvarstė. Tačiau, VTEK vertinimu, nenusišalindamas nuo neigiamus padarinius jam galėjusios sukelti – todėl asmeninį suinteresuotumą sąlygojusios – procedūros, politikas veikė interesų konflikto situacijoje. Teisiniam D.Michalenko veiksmų vertinimui neturi reikšmės faktas, kad politikas dėl klausimo nebalsavo. Vien suinteresuoto asmens dalyvavimas svarstyme gali turėti įtakos teisingų sprendimų priėmimui.

A.Lanko elgesio tyrimo metu VTEK nustatė, kad šių metų liepos mėnesį politikas nenusišalino ir pasisakė savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje svarstant siūlymą pradėti savivaldybės mero bei keturių tarybos narių įgaliojimų netekimo procedūrą. Tarp jų buvo įtrauktas ir pats A.Lankas. Politikas balsavo prieš komisijos sudarymą, kuri turėjo minėtąją procedūrą pradėti. Siekdamas išvengti interesų konflikto, A.Lankas privalėjo nusišalinti nuo sprendimo projekto svarstymo ir jokia forma nedalyvauti tolesnėse procedūrose.- Du Ignalinos rajono politikai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Ignalinos rajono savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis ir tarybos narys Juozas Rokas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Ignalinos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. Tyrimo metu VTEK nustatė, kad šių metų vasario mėnesį abu politikai nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant sprendimo projektą ir priimant sprendimą, kuriuo skirtas finansavimas jų sutuoktinių darbovietėms: H.Šiaudinio žmonos vadovaujamai biudžetinei įstaigai „Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras“ bei Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklai, kurioje J.Roko žmona dirba vyriausiąja finansininke. Tyrimo duomenys rodo, kad J.Rokas nuo šio klausimo svarstymo nenusišalino ir kiek anksčiau vasarį vykusiame savivaldybės Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje. Pažymėtina, kad minėtasis sprendimo projektas nebuvo abstraktus ar bendrojo pobūdžio – jame buvo aiškiai ir nedviprasmiškai įvardytos abi minėtosios įstaigos bei joms skiriami asignavimai.

Šiuo atveju meras ir tarybos narys privalėjo informuoti klausimo svarstyme kartu dalyvavusius asmenis apie esamą interesų konfliktą, nusišalinti, išeiti iš posėdžio patalpos ir nebalsuoti dėl sprendimo.


- Radviliškio rajono vicemeras įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Radviliškio rajono savivaldybės vicemeras Kazimieras Augulis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigta, esą šių metų birželio mėnesį K.Augulis nenusišalino Radviliškio rajono savivaldybės Investicijų ir kaimo plėtros komiteto posėdyje svarstant savivaldybės biudžeto patikslinimo projektą, nors jame buvo numatytas lėšų skyrimas savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui, kuriame dirba politiko brolis.

Tačiau tyrimo metu VTEK nustatė, kad minėtieji asignavimai buvo skirti prekėms, paslaugoms įsigyti bei transporto išlaidoms padengti, užtikrinant tinkamą ir efektyvų šio skyriaus funkcijų atlikimą vykdant vaiko teisių apsaugą.- Nutraukti tyrimą dėl Aplinkos ministerijos tarnautojos elgesio

Nesant pakankamai duomenų, įrodančių tiesioginį ir akivaizdų Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Rūtos Revoldienės viešųjų ir privačių interesų konfliktą, kilusį jai rengiant Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl šios valstybės tarnautojos elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms.

Tyrimą VTEK atliko Seimo nario Lino Balsio pranešimo pagrindu. Tyrimo metu nustatyta, kad Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo projekto rengimą iš esmės sąlygojo poreikis nacionalinės teisės nuostatas suderinti su Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyvos 2014/52/ES nuostatomis, kurios yra privalomos valstybėms narėms. Aplinkos ministerija nėra tiesioginė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesų – kuriuose vykdydama atskirų ūkio subjektų užsakymus veikia ir R.Revoldienės sutuoktinio valdoma bendrovė – dalyvė. Atsakinga institucija, pagal šį įstatymą, yra Aplinkos apsaugos agentūra – Vyriausybės nutarimu jai yra deleguotos funkcijos nagrinėti dokumentus, teikti išvadas ir priimti atitinkamus sprendimus. Tiriant taip pat nenustatyta pagrįstų duomenų, leidžiančių teigti, kad priėmus R.Revoldienės rengtą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo projektą, būtų tiesiogiai ir išskirtinai nuo kitų ūkio subjektų veikiama jos sutuoktinio valdomos UAB „AV Consulting“ veikla. Įvertinusi šias aplinkybes bei tyrimo metu surinktus dokumentus, VTEK negali daryti vienareikšmės, neginčytinos išvados, kad R.Revoldienei šiuo atveju kilo tiesioginis ir akivaizdus interesų konfliktas.

Tačiau Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis elgtis taip, jog nė nekiltų abejonių dėl jų veikloje galinčio egzistuoti interesų konflikto. Todėl, atsižvelgdama į tai, jog R.Revoldienė ir jos sutuoktinis dirba iš esmės tapačiose srityse, VTEK rekomenduoja aplinkos ministrui užtikrinti, kad vadovaujantis valstybės tarnautojos privačių interesų deklaracijoje nurodytais duomenimis būtų parengtos jai išankstinės rekomendacijos, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo ji privalo nusišalinti.- Lobistais įregistruoti advokatus L.Čereškaitę-Kinčiuvienę ir P.Karloną

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti advokatų kontoros „AVERUS“ partnerius-advokatus Laurą Čereškaitę-Kinčiuvienę ir Povilą Karloną į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Sprendimas priimtas išnagrinėjus minėtųjų asmenų pateiktus prašymus bei vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Nuo rugsėjo įsigaliojo nauja šio teisės akto redakcija. Pagal ją, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, o šia veikla neturi teisės užsiimti į lobistų sąrašą neįrašyti asmenys. Teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys. Lobistine veikla laikomi fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Savo vykdomą veiklą lobistai privalo deklaruoti ne vėliau kaip per septynias dienas elektroninėmis priemonėmis VTEK Lobistų skaidrumo registre adresu www.lobistai.lt. Jų teikiamos deklaracijos yra viešos.

Šiuo metu šalyje įregistruotas 51 lobistas. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK. Norą tapti lobistais šiemet pareiškė kol kas daugiausiai asmenų per visą laikotarpį – 11.- Pradėti tyrimą dėl trijų Raseinių rajono savivaldybės politikų ir administracijos direktoriaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl trijų Raseinių rajono savivaldybės tarybos narių – Ričardo Bartkaus, Česlovo Kenstavičiaus bei Aurelijos Rimkienės – elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti.

VTEK taip pat tirs šios savivaldybės administracijos direktoriaus Remigijaus Ačo elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė minėtojo teisės akto draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose bei reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti.

Kito šiuo metu atliekamo tyrimo metu VTEK nustatė, kad R.Bartkus, Č.Kenstavičius bei A.Rimkienė šių metų birželio mėnesį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą įgalioti Raseinių miesto seniūniją sudaryti sutartį su Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“. Sutartis numatys, kokias Raseinių evangelikų liuteronų senųjų kapinių bei Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų priežiūros funkcijas atliks minėtoji asociacija. Minėtieji politikai šiuo atveju galėjo būti šališki, kadangi nuo šių metų kovo mėnesio yra sąjūdžio „Rasai“ valdybos nariai, be to jie šios aplinkybės nėra nurodę savo privačių interesų deklaracijose. Šį sprendimo projektą minėtajame posėdyje pristatė ir asociacijos „Rasai“ vardu kalbėjo R.Ačas.


- Pradėti tyrimą dėl keturių valstybės valdomų įmonių vadovų elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl keturių valstybės valdomų įmonių vadovų: UAB „Technologijų ir inovacijų centras" generalinės direktorės Irmos Kaukienės, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vadovės Dalios Andrulionienės, AB „Litgrid“ vadovo Daivio Virbicko ir AB „Amber Grid“ generalinio direktoriaus Sauliaus Bilio.

Remdamasi naujienų portalo "lrytas.lt" publikacijoje „Paaiškėjo 10 daugiausiai uždirbančių valstybinių įmonių vadovų" (2017-09-08) pateikta informacija, VTEK patikrino, kaip straipsnyje nurodyti asmenys vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pareigą deklaruoti privačius interesus. VTEK nustatė, kad privačių interesų deklaracijų nėra pateikę keturi iš dešimties minimų bendrovių vadovų.

Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos suteikiančios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, vadovai ir vadovų pavaduotojai pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą yra laikomi valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis.
 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti