(papildyta pirmais penkiais sprendimais)

 

- Penki vadovaujančias pareigas einantys LNOBT darbuotojai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad penki vadovaujančias pareigas einantys Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) darbuotojai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis). Pažeidimai konstatuoti šiems asmenims: Personalo skyriaus vadovei Laurai Keršytei-Vaškelei, vyriausiosios buhalterės pavaduotojai Alei Varnienei, Dekoracijų konstravimo ir montavimo skyriaus vadovui Feliksui Staišiūnui, Grimo-perukų skyriaus vadovei Ūlai Pakalniškytei ir Scenos apšvietimo skyriaus vadovui Deividui Podvolskiui.

Tyrimo duomenys rodo, kad šie darbuotojai nesilaikė 30-ies kalendorinių dienų termino nuo priėmimo į pareigas dienos privačių interesų deklaracijoms pateikti. F.Staišiūnas ir Ū.Pakalniškytė pavėlavo beveik 5 metus, D.Podvolskis – daugiau nei 4 metus, o A.Varnienė ir L.Keršytė-Vaškelė – pusantrų.

Pažymėtina, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas šiems valstybės biudžetinėje įstaigoje dirbantiems asmenims taikomas visa apimtimi, įskaitant ir privačių interesų deklaravimą, kadangi šie jie turi administravimo įgaliojimus – vykdant tarnybines pareigas LNOBT, jiems yra suteikta teisė kontroliuoti tarnybos prasme pavaldžių darbuotojų darbą.

Pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami. Už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų atleisti asmenys, trejus metus nuo atleidimo iš pareigų dienos negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje. Jeigu asmuo per vienerius metus nuo dienos, kai buvo pripažintas pažeidęs šio įstatymo reikalavimus, nebuvo dar kartą pripažintas padaręs šio įstatymo pažeidimą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.- Pradėti tyrimą dėl VTEK tarnautojo elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VTEK Prevencijos skyriaus vedėjo Mindaugo Siaurio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Patikrinusi M.Siaurio privačių interesų deklaraciją, VTEK sudaryta komisija galimam tarnybiniam nusižengimui tirti aptiko galimų pažeidimų tarnautojui nesilaikius reikalavimo patikslinti deklaraciją naujais duomenimis per 30 kalendorinių dienų. Šio rugsėjo pradžioje tarnautojas deklaravo tris sandorius, vienas kurių buvo sudarytas 2005 m., o kiti du – 2016 m.
Tarnautojas šiandien nušalintas nuo pareigų iki kol bus atliekamas tyrimas.

Tai yra antras šiuo metu dėl M.Siaurio elgesio šioje institucijoje vykdomas tyrimas. Taip pat tiriamos aplinkybės, susijusios su galimais Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintų etikos principų, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių bei VTEK veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais M.Siauriui galimai viršijus tarnybinius įgaliojimus, nepaisius VTEK kolegialumo principo bei sumenkinus VTEK reputaciją.

Tyrimą metų pradžioje prašė inicijuoti VTEK nariai. Tačiau tuometinis VTEK pirmininkas tai daryti atsisakė. Tyrimas buvo pradėtas šių metų balandį, buvusiam VTEK vadovui pasitraukus iš pareigų.

Prašant pradėti tyrimą teigta, jog sausio mėnesį M.Siaurys, VTEK nariams nežinant, parengė išaiškinimą dėl privačių interesų deklaravimo dabar jau buvusiai Seimo narei. Taip pat remtasi tuo, jog vasario mėnesį spaudoje tarnautojas vienasmeniškai pasisakė dėl vienos buvusios Klaipėdos politikės elgesio.

VTEK nariai kreipimesi priminė ir situaciją, kai pernai, nesuderinęs su VTEK nariais, M.Siaurys žiniasklaidai teigė „rengiantis planą, kaip pacientai galėtų legaliai atsidėkoti medikams pinigais“, o gavęs narių įspėjimą dėl nesuderintos pozicijos teikimo viešojoje erdvėje, tarnautojas jį ignoravo ir toliau pristatinėjo minėtąją poziciją žiniasklaidoje. Už tokį elgesį M.Siauriui pernai buvo paskirta tarnybinė nuobauda, tačiau buvęs VTEK vadovas ją, praėjus mėnesiui, panaikino.- Pradėti tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Arūnas Vaidogas pranešė, kad E.Visockas sprendė klausimus, susijusius su finansavimo skyrimu asociacijoms Jaunimo ir suaugusiųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Vėjas“ bei Prienų stalo teniso klubas, kurių veikloje pats dalyvauja nario teisėmis.

 


- Pradėti tyrimą dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Asociacija „Lietuvos skautija“ pranešė, kad V.Rekešienė nenusišalino šių metų rugpjūtį spręsdama klausimą dėl su ja susijusių dokumentų atsiėmimo iš Kauno apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos.

 


- Lobistais įregistruoti advokatus R.Derkintytę-Kaupienę ir R.Kivylių, stabdyti L.Ragausko lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti advokatų kontoros „AVERUS“ partnerius-advokatus Reginą Derkintytę-Kaupienę ir Raimondą Kivylių į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Taip pat VTEK nusprendė laikinai sustabdyti lobisto Liudviko Ragausko lobistinę veiklą. Jis į lobistų sąrašą yra įtrauktas nuo 2011 m. liepos. Šie sprendimai priimti išnagrinėjus minėtųjų asmenų pateiktus prašymus ir vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Nuo rugsėjo įsigaliojo nauja šio teisės akto redakcija. Pagal ją, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, o šia veikla neturi teisės užsiimti į lobistų sąrašą neįrašyti asmenys. Teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys. Lobistine veikla laikomi fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Savo vykdomą veiklą lobistai privalo deklaruoti ne vėliau kaip per septynias dienas elektroninėmis priemonėmis VTEK Lobistų skaidrumo registre adresu www.lobistai.lt. Jų teikiamos deklaracijos yra viešos. Lobistinė veikla gali būti stabdoma lobistui paprašius iki kol nebus gautas jo prašymas veiklą atnaujinti.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 49 lobistai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.

 


- Buvusi Karaliaus Mindaugo mokymo centro vadovė L.Anužienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) direktorė Laimutė Anužienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Ji taip pat pažeidė šiame teisės akte numatytą draudimą naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti (3 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Už sistemingus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimus VTEK nusprendė surašyti L.Anužienei administracinio nusižengimo protokolą. Administracinių nusižengimų kodeksas numato, jog šio teisės akto nuostatų pažeidimas gali užtraukti baudą iki 300 Eur.

Tyrimą VTEK atliko savo iniciatyva, remdamasi žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija. Tyrimo duomenys rodo, kad L.Anužienė ne kartą veikė interesų konflikto situacijoje. Ji nuolat sprendė artimų asmenų – sūnų bei marčios – tarnybos eigos klausimus KMPMC (pvz., suteikinėjo atostogas). Taip pat L.Anužienė nuolat spręsdavo savo bei jai artimų asmenų tarnybinių komandiruočių klausimus, o išvykdama į komandiruotę, savo marčiai buvo pavedusi vykdyti KMPMC direktorės funkcijas, nors ši ir nebuvo jos pavaduotoja. Būta atvejų, kai į komandiruotę L.Anužienė vyko kartu su savo marčia.

Faktas, jog duomenis apie sūnus ir marčią L.Anužienė savo privačių interesų deklaracijoje nurodė, leidžia daryti išvadą, kad interesų konflikto kilimo tikimybę ji suvokė. Siekdama veikti skaidriai, L.Anužienė privalėjo pareikšti nusišalinimą nuo minėtųjų klausimų sprendimo ir prašyti ŠMM ar KMPMC dalininkų susirinkimo skirti asmenį klausimams dėl jai artimų asmenų tarnybos eigos spręsti.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad L.Anužienė pati su savimi ir sau artimais asmenimis pasirašydavo autorinių kūrinių užsakymo sutartis, o tuo pagrindu KMPMC jiems mokėjo autorinius honorarus. VTEK vertinimu, šiuo atveju L.Anužienė pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti.

Nesant pakankamai duomenų teisiniam vertinimui, VTEK nutraukė tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su KMPMC veiklai skirtų patalpų naudojimu asmeniniais tikslais, bei dėl KMPMC vardu sudarytų sutarčių su UAB „Ortopedijos klinika“. Nustatyta, kad bendradarbiavimo su šia bendrove sutartį pasirašė ne L.Anužienė. Tyrimo duomenys taip pat rodo, kad pastate, kuriame veikia KMPMC padalinys „Modus“, esantis butas nuosavybės teise priklauso L.Anužienės sūnui, o pastatas buvo renovuotas jam šios nuosavybės dar neįsigijus. Vertinti turto pirkimo-pardavimo sutarties teisėtumo VTEK neturi įgaliojimų, taip pat VTEK nenustatė kitų duomenų, kuriais remiantis būtų galima patvirtinti arba paneigti, jog L.Anužienė asmeniniais tikslais naudojosi kitomis KMPMC patalpomis.

Už teisėtų reikalavimų pateikti informaciją, būtiną tyrimui atlikti, nevykdymą, VTEK nusprendė pradėti administracinio nusižengimo teisenos procedūrą ir dėl trijų KMPMC darbuotojų: Dalios Petrauskienės ir Jolantos Valiulienės.

 


- Pradėti tyrimus dėl trijų Karaliaus Mindaugo mokymo centro esamų bei vieno buvusio darbuotojo elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) vadovaujančias pareigas einančių Vinco Aidukevičiaus, Nerijaus Anužio ir Ievos Anužienės bei šiame centre dirbusio Aivaro Anužio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, pastebėjusi, jog šie asmenys savo privačių interesų deklaracijose galimai nėra pateikę deklaruotinos informacijos. N.Anužis ir I.Anužienė galimai nedeklaravo 2016-2017 m. sudarytų butų pirkimo sandorių, A.Anužis nenurodė ryšio su UAB „Ortopedijos klinika“, kurios akcininkas jis yra. V.Aidukevičiaus galimai nenurodė KMPMC dirbančių jam artimų asmenų.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti