- Šiaulių plaukimo mokyklos direktorius pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ direktorius Valerijus Belovas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti (3 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 3 straipsnio 2 dalis, 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

VTEK rekomenduoja Šiaulių miesto tarybai spręsti klausimą dėl drausminės atsakomybės taikymo V.Belovui.

Tyrimas atliktas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pranešimo pagrindu. Jame teigta, kad V.Belovas, vadovaudamas plaukimo mokyklai, sprendė su Šiaulių asociacija „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo centras“ (VJSUC) susijusius klausimus, su kuria jį sieja privatūs interesai. Tyrimo duomenys rodo, kad VJSUC nuo 2008 m. dirba V.Belovo sūnus, o jis pats šiame centre dirbo epizodiškai 2012-2015 m. VTEK vertinimu, šie darbo santykiai VJSUC yra laikytini V.Belovo privačiu interesu, dėl kurio jis, atlikdamas tarnybines pareigas plaukimo mokykloje, negalėjo išlikti objektyvus ir nešališkas. Šių duomenų V.Belovas nebuvo nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.  

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad V.Belovas 2014-2016 m. plaukimo mokyklos vardu pasirašė septynias sutartis su VJSUC. Vieną iš šių dokumentų jis pasirašė pats būdamas šio centro darbuotojas. VTEK nenustatė duomenų, kad V.Belovas būtų vengęs interesų konflikto ir teikęs nusišalinimą jo tiesioginio vadovo funkcijas įgyvendinusiam subjektui.

Tai antras kartas, kai V.Belovas yra pripažįstamas pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus. Pernai balandį VTEK nustatė, kad nuo 2013 m. V.Belovas, kaip Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ direktorius, buvo priėmęs ne vieną sprendimą savo sūnaus darbo eigos šioje švietimo įstaigoje klausimais.- Žemės ūkio ministerijos valdomos bendrovės vadovė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Žemės ūkio ministerijos valdomos UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF) direktorė Danguolė Čukauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimą naudotis valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai ir naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti (3 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

VTEK rekomenduoja ŽŪPGF valdybai spręsti klausimą dėl D.Čukauskienės drausminės atsakomybės taikymo bei užtikrinti pavaldžių asmenų kontrolę pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus.
Tyrimas atliktas privataus asmens pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, jog nepaisydama kylančio interesų konflikto, 2014-2016 m. ŽŪPGF direktorė nuolat sprendė šioje bendrovėje dirbančio savo žento darbo eigos klausimus (skyrė premijas, darė darbo sutarties pakeitimus ir t.t.). Atkreiptinas dėmesys, kad ji minėtuosius klausimus sprendė net ir po to, kai 2016 m. birželį pasirašė įsakymą, kuriuo nusišalino nuo žento tarnybos eigos klausimų. VTEK vertinimu, tokie veiksmai neatitinka įstatymo nuostatų: D.Čukauskienė privalėjo pateikti nusišalinimą aukštesniam pagal pavaldumą subjektui – ŽŪPGF valdybai, – kuri turėjo išspręsti susidariusių interesų konfliktą ir paskirti su D.Čukauskienės žento tarnybos klausimus spręsiantį asmenį.

Įvertinusi tyrimo medžiagą, VTEK taip pat nusprendė – nesant pakankamai duomenų teisiniam vertinimui – nutraukti tyrimą dėl D.Čukauskienės veiksmų pasirašant teisinių paslaugų suteikimo sutartis bei naudojimosi tarnybiniu automobiliu ir vykimo į komandiruotes. Gautame pranešime buvo teigta, jog ŽŪPGF perka teisines paslaugas iš advokatų kontoros, kurioje dirba D.Čukauskienės duktė. Tiriant nustatyta, kad darbo santykiai su minėtąja advokatų kontora ŽŪPGF direktorės dukters nesieja – ji veikia pagal individualios veiklos pažymą, o sutartis pasirašyta D.Čukauskienės dukrai būnant vaiko priežiūros atostogose. Taip pat pranešime teigta, esą ŽŪPGF direktorė tarnybiniu automobiliu važinėja iš namų į darbą, naudojasi juo savaitgaliais, šventinėmis dienomis bei atostogų metu, o be to ŽŪPGF lėšomis vyksta į su darbu nesusijusias tolimas egzotines keliones. Tyrimo metu VTEK nenustatė, kad D.Čukauskienė būtų vykusi į užsienį asmeniniais tikslais (pvz., atostogoms) už ŽŪPGF lėšas.

Nagrinėjant šios bendrovės direktorės veiksmus, susijusius su tarnybinio automobilio naudojimu, VTEK nustatė, kad ŽŪPGF valdyba suteikė D.Čukauskienei išimtį ir leido jai naudoti tarnybinį automobilį asmeniniams tikslams. Atsižvelgiant į tai, kad D.Čukauskienė šiuo atveju vadovavosi aukštesnio pagal subjektiškumą valdymo organo sprendimu, tyrimas dėl jos veiksmų nutrauktinas. Tačiau VTEK rekomenduoja ŽŪPGF valdybai panaikinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui prieštaraujantį protokolinį sprendimą, kuriuo sudaryta išimtis leidžia ŽŪPGF direktorei naudotis tarnybiniu automobiliu asmeniniais tikslais.

Pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas. Už šio teisės akto pažeidimą iš pareigų atleisti asmenys trejus metus nuo atleidimo iš pareigų dienos negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje. Jei per vienerius metus nuo pažeidimo pripažinimo dienos asmuo nebuvo dar kartą pripažintas padaręs šio įstatymo pažeidimą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.

 


- Pradėti tyrimą dėl Karaliaus Mindaugo mokymo centro direktorės pavaduotojos Jolantos Valiulienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (KMPMC) direktorės pavaduotojos ugdymui Jolantos Valiulienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, o taip pat – vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti.

Savo iniciatyva tyrimą VTEK pradėjo naujienų portalo „15min.lt“ publikacijos pagrindu („Demaskuota: Karaliaus Mindaugo centrą melžė ne tik Laimutė Anužienė, bet ir jos pavaduotoja“ pagrindu, 2017-08-16). Rašinyje teigiama, jog KMPMC mažos vertės viešuosius pirkimus keliskart laimėjo UAB „Valedija“, kurios akcininkė yra šios švietimo įstaigos vadovės pavaduotojos pareigas einanti J.Valiulienė.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 


- Pradėti tyrimą dėl Jurbarko rajono politiko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario Vidmanto Juzėno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti bei draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Grupė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių pranešė, kad V.Juzėnas šių metų birželio pabaigoje nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą „Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu“, kuris buvo galimai susijęs su jo privačiais interesais.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 


- Pradėti tyrimus dėl trijų Pakruojo rajono politikų elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl trijų Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narių elgesio: Rasutės Anušauskienės, Virginijaus Kacilevičiaus ir Gintaro Šurnos. Bus aiškinamasi, ar politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti.

Tyrimus VTEK pradėjo nepritarusi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. Bus vertinamos aplinkybės, kai šių metų vasarį politikai dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje tvirtinant šių metų savivaldybės biudžetą, kuriame buvo numatytas ir 30 tūkst. eurų finansavimas VšĮ Pakruojo ligoninei. Šioje gydymo įstaigoje dirba V.Kacilevičiaus žmona ir G.Šurnos sesuo, o R.Anušauskienė eina gydytojos kardiologės pareigas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti