(papildyta pirmais trimis sprendimais)

- Vida Kamenskienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) Mokymų ir vertintojų atestavimo skyriaus vedėja Vida Kamenskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas NMVA direktoriaus pranešimo pagrindu. Tyrimo metu nustatyta, kad, eidama pareigas NMVA, V.Kamenskienė turėjo administravimo įgaliojimus (planavo, organizavo ir kontroliavo skyriaus veiklą, turėjo teisę teikti siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei drausminių nuobaudų skyrimo ir kt.), todėl ji privalėjo pateikti privačių interesų deklaraciją. Tą V.Kamenskienė turėjo padaryti elektroninėmis priemonėmis iki 2012 m. rugsėjo pabaigos, tačiau šią pareigą ji įvykdė tik po ketverių metų – 2016 m. rugpjūtį.

Taip pat tyrimo duomenys rodo, kad 2016 m. liepos pradžioje V.Kamenskienė pirmininkavo Mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atestacijos komisijos posėdžiui, kuriame spręstas klausimas ir dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo jai pačiai. Posėdyje buvo aptarti atestuoti asmenys ir pasiūlyta balsuoti. Komisijos nariai vienbalsiai nutarė suteikti atestuojamiems asmenims atitinkamas kvalifikacines kategorijas, įskaitant ir posėdžio pirmininkei V.Kamenskienei – kuruojančiojo vertintojo kvalifikacinę kategoriją. VTEK neturi teisiškai reikšmingų įrodymų, kad V.Kamenskienė būtų nusišalinusi nuo šio jai interesų konfliktą keliančio sprendimo priėmimo. Be to, patvirtindama dokumento teisingumą, ji pati pasirašė minėtojo posėdžio protokolą.

 

- Sustabdyti Lino Sesicko lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) šešių mėnesių laikotarpiui sustabdė registruoto lobisto Lino Sesicko lobistinę veiklą. Toks sprendimas priimtas remiantis jo paties prašymu ir Lobistinės veiklos įstatymu.

Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, atnaujinti sustabdytą lobistinę veiklą VTEK gali gavusi rašytinį lobisto prašymą ją atnaujinti, kai prieš tai šio lobisto prašymu ji buvo sustabdyta. Registruotu lobistu L.Sesickas tapo 2012 m. spalį.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų. Šiuo metu galiojantis įstatymas ją apibrėžia kaip fizinio ar juridinio asmens atlygintinus ar neatlygintinus veiksmus, kuriais siekiama daryti įtaką, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų keičiami, papildomi, pripažįstami netekusiais galios, priimami ar nepriimami nauji teisės aktai.

Pagal įstatymą, lobistais negali tapti valstybės politikai, pareigūnai, tarnautojai, teisėjai ar šias pareigas nustojusieji eiti mažiau nei prieš metus, už tyčinį nusikaltimą teisti asmenys, jei teistumas neišnykęs ar nepanaikintas, o taip pat – jaunesni nei 18 metų fiziniai asmenys. Teisės būti lobistais taip pat neturi juridiniai asmenys, jei tai yra valstybės ar savivaldybių institucijos.

Lobistinės veiklos užsakovais negali būti valstybės politikai, pareigūnai, tarnautojai, teisėjai, valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos, įmonės. Draudžiama lobistinę veiklą finansuoti iš valstybės ar savivaldybių biudžetų.

Lietuvoje šiuo metu įregistruota 40 lobistų. Lobistinę veiklą įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.- Dėl Laimutės Anužienės atliekamą tyrimą išplėsti naujomis aplinkybėmis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė išplėsti atliekamą tyrimą dėl VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) direktorės Laimutės Anužienės elgesio. VTEK papildomai aiškinsis, ar KMPMC vadovė nenusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui, kai pasirašė autorines sutartis su savimi, savo sūnumis bei marčia ir šių sutarčių pagrindu išmokėjo autorinius atlyginimus. Taip pat bus tiriama, ar L.Anužienė nepažeidė minėtojo teisės akto reikalavimo nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti bei nesinaudoti valstybės ar savivaldybės valdomu turtu asmeniniais tikslais, galbūt gyvendama KMPMC veiklai skirtose ir Europos Sąjungos fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis suremontuotose patalpose.

Šias aplinkybes prijungti prie atliekamo tyrimo VTEK nusprendė gavusi papildomos informacijos iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei įvertinusi naujus žiniasklaidoje pasirodžiusius duomenis.

Tyrimą dėl L.Anužienės elgesio VTEK savo iniciatyva pradėjo balandžio pradžioje. Aiškinamasi, ar KMPMC direktorė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas remiantis žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija ir atlikus pirminę publikacijose pateiktų duomenų patikrą. VTEK nustatė, jog L. Anužienės vadovaujamame ir iš dalies valstybės valdomame KMPMC dirba jai artimi asmenys – du sūnūs bei marti. Dėl to kilo abejonių, ar L.Anužienė nepriiminėjo sprendimų, susijusių su šių artimų asmenų darbo eigos klausimais (darbo sutarčių sudarymas, keitimas, įsakymai dėl darbo užmokesčio nustatymo, priedų, priemokų skyrimo, komandiruočių ir kt.). Pagal žiniasklaidoje pateikiamus duomenis, KMPMC vadovė taip pat galėjo pasirašyti pirkimo-pardavimo ar paslaugų sutartis su UAB „Ortopedijos klinika“, kurios valdymo organo nariai yra jos sūnus ir brolis.- Rimantas Sinkevičius ir Mindaugas Sinkevičius pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka bei terminais deklaruoti privačius interesus pažeidė buvęs susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas) bei ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius (7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimą VTEK atliko pranešimo pagrindu, kuriame remtasi žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija. Tyrimo metu nustatyta, kad R.Sinkevičius yra Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Jonavos skyriaus Santakos medžiotojų būrelio narys nuo 1990 m., M.Sinkevičius – nuo 2002 m. Jonavos rajono medžiotojų būrelio „Lokys“ veikloje nario teisėmis R.Sinkevičius dalyvauja nuo 2009 m., o M.Sinkevičius – nuo 2014 m. Ryšio su šiomis asociacijomis R.Sinkevičius savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė iki šiol, o M.Sinkevičius šiuos duomenis deklaravo tik VTEK atliekant tyrimą.

Tyrimo duomenys rodo, kad R.Sinkevičius per pastaruosius trejus metus dalyvavo 20-yje, o M.Sinkevičius 9-iose Panevėžio miškų urėdijoje vykusiose komercinėse medžioklėse. Duomenų visuma neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, kad už kurią nors iš šių medžioklių R.Sinkevičius ir M.Sinkevičius nebūtų atsiskaitę su atitinkamais fiziniais ar juridiniais asmenimis – gavę dovanas, kurias nustatyta tvarka būtų privalėję deklaruoti ar dėl kurių jiems galėjo kilti interesų konfliktas. Absoliuti dauguma atvejų yra patvirtinti atitinkamais finansiniais dokumentais, dalį jų liudija buvus šias medžiokles organizavę asmenys. Taip pat medžioklės tvarką reglamentuojantys teisės aktai nenumato, kad po kiekvienos komercinės medžioklės visi medžiotojai su miškų urėdija, ar medžioklės užsakovu privalėtų atsiskaityti nedelsiant, pateikdami rašytinius to įrodymus. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, tyrimas šioje dalyje nutrauktas.

Įvertinusi tyrimo metu surinktus duomenis, VTEK rekomenduoja aplinkos ministrui pakeisti teisinį profesionalių medžioklių reglamentavimą taip, kad šis užtikrintų skaidrų kiekvieno medžioklės dalyvio atsiskaitymą už suteiktas paslaugas. Tokios priemonės leistų išvengti visuomenėje kylančių abejonių dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių elgesio atitikties tarnybinės etikos reikalavimams.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti