(papildyta pirmais šešiais sprendimais)

 

- Joniškio rajono savivaldybės meras pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Joniškio rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimą VTEK atliko grupės Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių pranešimo pagrindu. Tyrimo metu nustatyta, kad G.Čepulis dalyvavo savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant savivaldybės 2017 m. biudžetą ir 2017-2019 m. strateginį veiklos planą, kuriuose buvo įtraukti punktai dėl lėšų skyrimo jo dukters darbovietėms – Joniškio „Aušros“ gimnazijai ir Joniškio rajono švietimo centrui. VTEK neturi duomenų, kad meras šiuo atveju būtų nusišalinęs. Priešingai – G.Čepulis neinformavo svarstyme kartu dalyvavusių asmenų apie jam kylantį interesų konfliktą, nenusišalino, neišėjo iš patalpos, kurioje vyko posėdis, ir balsavo.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas privačius interesus apibrėžia kaip valstybinėje tarnyboje dirbančio (ar jam artimo) asmens asmeninį turtinį ar neturtinį suinteresuotumą, galintį turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas. Valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų vaikus įstatymas įvardija kaip jiems artimus asmenis. VTEK vertinimu, priimdamas su savo artimo asmens privačiais interesais susijusį sprendimą, meras negalėjo išlikti objektyvus ir nešališkas.

Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad G.Čepulis nesilaikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatytų privačių interesų deklaravimo terminų. Politiko duktė pareigas Joniškio rajono švietimo centre pradėjo eiti dar iki G.Čepuliui tampant meru, todėl šias interesų konfliktą keliančias aplinkybes jis privalėjo nurodyti savo pirminėje privačių interesų deklaracijoje, o vėliau ją papildyti naujomis aplinkybėmis, kai duktė įsidarbino Joniškio „Aušros“ gimnazijoje. Tapęs Joniškio rajono meru, politikas deklaraciją pildė tris kartus, tačiau duomenis apie dukters darbą gimnazijoje ir švietimo centre G.Čepulis nurodė tik šių metų kovo mėnesį – VTEK jau atliekant tyrimą dėl jo elgesio.

 

- Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys Romas Sperskis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktai).

Tyrimą VTEK atliko grupės Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių pranešimo pagrindu. Tyrimo metu nustatyta, kad R.Sperskis 2016-2017 m. dalyvavo savivaldybės Ekonomikos ir finansų komiteto bei savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant klausimus (skiriant lėšų, nustatant švietimo įstaigų mokamų paslaugų įkainius, atleidžiant nuo mokesčio už sporto salių nuomą ir kt.), kurie buvo glaudžiai susiję ir su jo privačiais interesais – Joniškio rajono Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla bei Joniškio rajono tinklinio sporto klubu „Ąžuolas“. Šioje mokymo įstaigoje R.Sperskis dirba tinklinio būrelio mokytoju, o klubo veikloje dalyvauja vadovo pavaduotojo teisėmis. Pažymėtina, kad nuo minėtųjų klausimų savivaldybės taryboje svarstymo ir sprendimų priėmimo procedūrų politikas nenusišalino.

Situacija, kai tas pats valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo yra ir darbdavys, ir darbuotojas, yra pati savaime paini bei reikalaujanti ypatingo skaidrumo. R.Sperskis, eidamas mokytojo pareigas, yra pavaldus mokyklos direktoriui, o eidamas savivaldybės tarybos nario pareigas yra šios mokyklos direktoriaus darbdavio atstovas. Dėl to, VTEK vertinimu, dalyvavimas svarstant su Joniškio rajono Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla bei Joniškio rajono tinklinio sporto klubu „Ąžuolas“ susijusius klausimus politikui kelia interesų konfliktą.

Siekdamas išvengti interesų konflikto, R.Sperskis privalėjo aktyviais ir aiškiai išreikštais veiksmais imtis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytų priemonių: informuoti merą bei klausimų svarstymo procedūrose dalyvaujančius asmenis apie interesų konfliktą ir nusišalinti.

Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad R.Sperskis nesilaikė minėtajame įstatyme nustatytų privačių interesų deklaravimo terminų. Joniškio rajono tinklinio sporto klubo narys jis yra jau beveik 20 metų, o Joniškio rajono Gataučių Marcės Katiliūtės mokykloje dirba beveik septynerius metus, tačiau šias privatų interesą rodančias aplinkybes savo privačių interesų deklaracijoje jis nurodė tik šių metų balandį – VTEK jau atliekant tyrimą dėl jo elgesio.

 

- Klaipėdos politikė Ligita Girskienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė Ligita Girskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (7 straipsnio 1 ir 2 dalys). Taip pat VTEK nusprendė, kad L.Girskienė pažeidė šio įstatymo draudimą naudotis pareigomis, galiomis ir vardu siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, keliantį interesų konfliktą (13 straipsnio 1 dalis). Už pastarąjį sprendimą balsavo VTEK nariai Virginijus Kanapinskas ir Gražina Imbrasienė, prieš – Dalia Paulauskaitė ir Saulius Katuoka. Balsams pasidalijus po lygiai, sprendimą lėmė posėdžio pirmininko – V.Kanapinsko – balsas, kaip tai numatyta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatyme.

Tyrimą VTEK atliko gautų privačių asmenų pranešimų pagrindu. Tyrimo duomenys rodo, kad L.Girskienė per įstatyme numatytas septynias kalendorines dienas nedeklaravo ryšio su savo įsteigta UAB „Daugiabučių administravimo centras“ ir joje einamų pareigų. Per tokį terminą valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys turi papildyti privačių interesų deklaracijas interesų konfliktą galinčiomis kelti naujai atsiradusiomis aplinkybėmis. L.Girskienė nesilaikė ir įstatyme numatyto 30 kalendorinių dienų termino deklaruoti savo ryšį su asociacija „Klaipėdos Marių bendruomenė“.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad, pasinaudodama pareigomis savivaldybės taryboje, L.Girskienė siūlė gyventojams prisijungti prie savo vadovaujamos daugiabučių namų savininkų bendrijos „Bandužiai“ arba pasinaudoti jos valdomos UAB „Daugiabučių administravimo centras“ teikiamomis namų administravimo paslaugomis. Politikė informavo gyventojus apie savo pareigas savivaldybėje, dalino tarybos narės vizitines korteles. Šias aplinkybes VTEK įvertino kaip siekį paveikti daugiabučio namo gyventojų sprendimą, kuris yra tiesiogiai susijęs su pačios L.Girskienės privačiu interesu.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme yra numatytas draudimas naudotis pareigomis, galiomis ir vardu, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, kuris kelia interesų konfliktą. Šios nuostatos pažeidimui konstatuoti pakanka nustatyti valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens privataus intereso buvimą bei šio intereso patenkinimui nukreiptus asmens veiksmus. Vidiniai tokių veiksmų motyvai teisinės reikšmės neturi.

 

- Pradėti tyrimą dėl Valstybinės darbo inspekcijos tarnautojo elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Klaipėdos skyriaus vyriausiojo darbo inspektoriaus Ilkino Dadašovo elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis, galiomis ir vardu, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, keliantį interesų konfliktą.

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius pranešė, kad I.Dadašovas ragino vienos logistikos bendrovės vadovą apskųsti ją pakartotinai tikrinančių VDI inspektorių veiksmus kaip neteisėtus ir nepagrįstus. Esą, prieš tai šią bendrovę tikrino pats I.Dadašovas ir pažeidimų nenustatė.

 

- Pradėti tyrimus dėl Ignalinos rajono savivaldybės mero ir tarybos nario elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl Ignalinos rajono savivaldybės mero Henriko Šiaudinio ir tarybos nario Juozo Roko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Savarankišką tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Ignalinos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. Pranešimą dėl minėtųjų politikų pateikė tarybos nariai Vygantas Dilys ir Vilius Cibulskas. Jų teigimu, šių metų vasarį H.Šiaudinis ir J.Rokas dalyvavo tarybos posėdyje svarstant savivaldybės biudžetą, kuriame buvo numatytas finansavimas ir su šių politikų privačiais interesais susijusioms institucijoms: mero sutuoktinės vadovaujamai biudžetinei įstaigai „Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras“ bei J.Roko sutuoktinės darbovietei – Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklai.

 


- Praplėsti tyrimą dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos darbuotojos elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė praplėsti atliekamą tyrimą dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (VGTPT) laikinai Bendrųjų reikalų ir koordinavimo skyriaus vedėjos pareigas einančios Vilmos Bielskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

VTEK gavo papildomos informacijos iš Teisingumo ministerijos, kad tarnautoja, būdama VGTPT valstybės tarnautojų vertinimo komisijos nare, 2016 m. rugsėjį dalyvavo vertinant kolegės Dianos Jarmalės veiklą.

Praėjusią savaitę VTEK pradėjo tyrimus dėl V.Bielksienės ir VGTPT laikinai direktorės pavaduotojos pareigas einančios D. Jarmalės elgesio. Aiškinamasi, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK tiria ar D.Jarmalė nenusižengė minėtojo įstatymo nuostatoms vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Remdamasi VGTPT atlikto veiklos ir valdymo audito metu nustatytais duomenimis, Teisingumo ministerija tąkart pranešė, kad D.Jarmalė yra VšĮ „Teisinės pagalbos ir socialinių paslaugų centras“ (TPSPC) steigėja, o V.Bielskienė – direktorė. Tačiau ryšį su šia įstaiga D.Jarmalė deklaravo pavėluotai. Ji taip pat, esą, nenurodė interesų konfliktą keliančių aplinkybių, jog TPSPC įsteigtas kartu su VGTPT direktore, o šio centro vadove paskirta V.Bielskienė, su kuria D.Jarmalę sieja tiesioginiai darbiniai ir kontrolės santykiai. VTEK savo ruožtu atkreipė dėmesį, kad D.Jarmalė ir V.Bielskienė laiku nepatikslino privačių interesų deklaracijų pasikeitusiais duomenimis apie savo pagrindinę darbovietę.

 

- Nepradėti tyrimo dėl Artūro Skardžiaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nepradėjo tyrimo dėl Seimo nario Artūro Skardžiaus elgesio. Gauto pranešimo kopiją, kuriame skundžiama politiko veikla, VTEK nusiųs Seimo Etikos ir procedūrų komisijai (SEPK) bei Seimo Antikorupcijos komisijai.

Atsiųstame pranešime Seimo nariai Arvydas Anušauskas ir Agnė Bilotaitė prašė įvertinti, ar A.Skardžius nepateko į interesų konflikto situaciją. Esą, turėdamas privatų interesą, A.Skardžius Seime aktyviai dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant su elektros energija bei atsinaujinančiais ištekliais susijusius teisės aktus. Pranešėjai rėmėsi žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija, jog A.Skardžius Šilutės rajone nuomoja verslininkams sklypą, kuriame įrengtas vėjo jėgainių parkas, ir už tai kasmet gauna dešimtis tūkstančių eurų.

Atkreiptinas dėmesys, jog teisės aktai nesuteikia VTEK teisės vertinti Seimo narių elgesį, susijusį su galimais interesų konfliktais. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato išimtį, jog pareigą nusišalinti įtvirtinančios šio teisės akto nuostatos (11 straipsnis) Seimo nariams taikomos tiek, kiek viešųjų interesų viršenybės neužtikrina Seimo narių veiklą reglamentuojantys įstatymai.

Seimo nario prievolę vengti interesų konflikto ir pareigą nusišalinti reglamentuoja Seimo statutas (18 straipsnis). Jis numato, jog, eidamas pareigas, kiekvienas Seimo narys privalo vengti interesų konflikto ir nesielgti taip, kad visuomenei kiltų abejonių apie tokio konflikto egzistavimą. O su sprendžiamu klausimu susijusį privatų interesą turintis Seimo narys prieš prasidedant klausimo svarstymui arba svarstymo metu privalo informuoti posėdžio pirmininką apie interesų konflikto grėsmę ir nusišalinti nuo tolesnio svarstymo ir balsavimo.

Statutas taip pat numato, jog SEPK prižiūri, kaip laikomasi Statuto bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Seimo narių veiklą. Gavusi pareiškimą, kad kuris nors Seimo narys savo veikloje nevykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Seimo Statuto reikalavimų, SEPK turi teisę atlikti šio Seimo nario veiklos tyrimą.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti