- VTEK pritarė VRM tyrimo išvadai dėl ugniagesių-gelbėtojų vadovų elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) įvertino Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus atliktą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (SPGV) viršininko pavaduotojo Valdo Visocko tarnybinio patikrinimo išvadą. VTEK nusprendė, jog pareigūno veikos įvertinimas atitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

VRM atstovai konstatavo, kad V.Visockas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, draudžiančias naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Nustatyta, kad SPGV viršininko pavaduotojas 2012-2017 m. SPVG garaže laikė savo asmeninio automobilio padangas, kasmet pavaldiems pareigūnams perduodavo gautus neteisėtus PAGD direktoriaus nurodymus dėl šio asmeninių automobilių padangų keitimo, o taip pat buvo paliepęs tarnybiniu transportu išvežti tarnybiniame garaže laikytas kitų darbuotojų asmeninių automobilių padangas.

VRM taip pat atliko tyrimus dėl iš tarnybos jau pasitraukusių pareigūnų elgesio – PAGD direktoriaus pavaduotojo Vygando Kurkulio bei SPGV viršininko Aloyzo Baradinsko. Nuspręsta, kad jie taip pat pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Tačiau VRM atstovai konstatavo, jog nėra teisinio pagrindo perduoti šią medžiagą VTEK vertinimui. Esą, VTEK gali vertinti tik valstybinėje tarnyboje tebedirbančių asmenų elgesį.

Tačiau galiojantis teisinis reglamentavimas numato, kad valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens teisinio statuso praradimas nekliudo VTEK įvertinti jo veiksmus per trejus metus nuo galimai teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo. Todėl VTEK įvertino ir VRM atstovų atlikto tarnybinio patikrinimo išvadoje pateiktus vertinimus dėl V.Kurkulio bei A.Baradinsko veikos ir jiems pritarė.- VTEK nutraukė tyrimą dėl buvusios Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos direktorės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl buvusios Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos direktorės Vaidutės Šumkauskienės elgesio. Toks sprendimas priimtas sukakus trejų metų senaties terminui ir nesant duomenų, reikalingų buvusios vadovės teisinės veikos vertinimui.

Tyrimo metu VTEK aiškinosi, ar V.Šumkauskienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti, kai galimai sprendė savo vadovautoje mokykloje dirbančių savo sutuoktinio ir tėvo tarnybos eigos klausimus. Taip pat VTEK tyrė, ar buvusi gimnazijos direktorė tinkamai vykdė minėtojo įstatymo reikalavimą vykdyti sau pavaldžių asmenų kontrolę dėl šio teisės akto laikymosi, kai įsakymais galimai pavedė tuometinei savo pavaduotojai ugdymui spręsti jai galimai interesų konfliktą kėlusius klausimus. Tyrimą VTEK atliko savo iniciatyva. 

Sutuoktinis ir tėvas yra artimi asmenys, kurie V.Šumkauskienei kėlė interesų konfliktą. Tai suvokdama, su šiais asmenimis susijusius klausimus 2014 m. sausį ji įpareigojo spręsti sau tiesiogiai pavaldžią ir dėl to palankiais sprendimais suinteresuotą direktoriaus pavaduotoją J.Gutauskaitę-Janulevičienę. VTEK kritiškai vertina tokį elgesį, kadangi tai nėra tinkama priemonė išvengti interesų konflikto. Šioje situacijoje V.Šumkauskienė turėjo raštu kreiptis į gimnazijos steigėją – Vilniaus miesto savivaldybę – informuoti apie egzistuojantį interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo sprendžiant artimų asmenų darbo eigos klausimus. Gavęs direktorės nusišalinimą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius arba administracijos Švietimo departamento vadovas, kuriam buvo pavaldi V.Šumkauskienė, turėjo pateikti jai rašytines rekomendacijas, kaip spręsti šią situaciją.

VTEK neturi duomenų, kad buvusi gimnazijos direktorė būtų pranešusi savo tiesioginiams vadovams apie jai kilusią interesų konflikto situaciją ir prašiusi rekomendacijos. Tačiau minėtąjį įpareigojimą savo pavaduotojai V.Šumkauskienė pasirašė daugiau nei prieš trejus metus, todėl šie jos veiksmai nebegali būti vertinami pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Tyrimo metu nenustatyta, kad buvusi direktorė po to dar būtų gimnazijoje sprendusi su artimais asmenimis susijusius klausimus. Taip pat nenustatyta, kad savo vyrą ir tėvą būtų įdarbinusi ji pati.

Vertinant kontrolės funkcijų vykdymą, matyti, kad V.Šumkauskienė ėmėsi aktyvių veiksmų: nušalino savo pavaduotoją ugdymui nuo jos sprendimų, susijusių su gimnazijoje dirbančio sutuoktinio darbo eiga, perėmė šias funkcijas vykdyti asmeniškai, teikė J.Gutauskaitei–Janulevičienei individualią rašytinę rekomendaciją ir įpareigojo jokia forma nedalyvauti sprendžiant jai interesų konfliktą keliančius klausimus dėl sutuoktinio bei patikslino direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymą, nustatydama griežtesnę direktoriaus pavaduotojos atskaitomybę direktorei.

Nepaisant to, V.Šumkauskienė, VTEK nuomone, neišliko nuosekli, kai į gimnazijos veiklos organizavimą (švenčių rengimas, informacijos apie teisės aktų pakeitimus pateikimas mokytojams, tėvų susirinkimų organizavimas, valstybinių brandos egzaminų organizavimas ir pan.) įsakymais įtraukdavo ir J.Gutauskaitę-Janulevičienę, ir jos sutuoktinį. Tokiu būdu ji sudarė sąlygas realiam interesų konfliktui pavaduotojos veikloje kilti. Tačiau buvusios direktorės įsakymų turinys rodo, kad buvusi direktorė neįpareigojo J.Gutauskaitę-Janulevičienės priimti jokių konkrečių su pastarosios sutuoktinio privačiais interesais susijusių sprendimų.

 

- Du Šiaulių miesto savivaldybės politikai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariai Alfredas Lankauskas ir Justinas Sartauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigta, esą politikai šių metų kovo pradžioje vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje nenusišalino ir balsavo dėl asmeniškai su jais susijusio klausimo įtraukimo į posėdžio darbotvarkę. Siūlyta sudaryti specialią komisiją tyrimui dėl galimo tarybos narių priesaikos sulaužymo atlikti. Esą, ją sudarius, būtų pradėta A.Lankauskui ir J.Sartauskui nepalanki savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūra, todėl siūlymo įtraukti minėtą klausimą į posėdžio darbotvarkę jie nepalaikė.

Tyrimo metu ši informacija pasitvirtino. VTEK vertinimu, šioje situacijoje politikai buvo asmeniškai suinteresuoti išvengti jiems neigiamas pasekmes galinčios sukelti procedūros. Dėl to A.Lankauskas ir J.Sartauskas minėtojo klausimo svarstyme dalyvauti negalėjo. Siekdami išvengti interesų konflikto, politikai privalėjo imtis atitinkamų priemonių: informuoti posėdyje dalyvavusius asmenis apie susidariusią situaciją, nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir jokia forma nebedalyvauti tolesnėse procedūrose. J.Sartausko balsuojant pasirinktas mygtukas „susilaikau“ tinkamu nusišalinimu nelaikytinas. A.Lankausko argumentas, kad jo balsas nebuvo lemiamas, šiuo atveju jokios reikšmės neturi.- Pradėti tyrimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės politiko Deniso Michalenko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Deniso Michalenko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, remdamasi duomenimis, surinktais atlikto tyrimo dėl Šiaulių miesto savivaldybės politikų Justino Sartausko ir Alfredo Lankausko elgesio analogiškoje situacijoje. D.Michalenko šių metų kovo pradžioje vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje galimai nenusišalino ir balsavo dėl asmeniškai su juo susijusio klausimo įtraukimo į posėdžio darbotvarkę. Siūlyta sudaryti specialią komisiją tyrimui dėl galimo kelių tarybos narių priesaikos sulaužymo atlikti. Esą, ją sudarius, būtų pradėta politikams – o taip pat ir D.Michalenko – nepalanki savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūra, todėl siūlymo įtraukti minėtą klausimą į posėdžio darbotvarkę jis nepalaikė.

 

- Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Aivaras Rudnickas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įpareigojimą kontroliuoti, kaip pavaldūs asmenys vykdo minėtojo įstatymo reikalavimus bei nušalinti asmenis nuo interesų konfliktą keliančių klausimų sprendimo (11 straipsnio 6 dalis, 22 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 22 straipsnio 2 dalis).

Tyrimą VTEK atliko savo iniciatyva, remdamasi Joniškio rajono savivaldybės tarybos nario Kęstučio Mačiulio pranešimuose pateikta informacija. Tyrimo duomenys rodo, kad A.Rudnickas, ignoruodamas VTEK rekomendacijas, įsakymu pavedė Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Dainai Armonavičienei laikinai vykdyti šio skyriaus vedėjos funkcijas, kai jos sutuoktinis dirba Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje ir Joniškio sporto centre.

Tyrimo metu nustatyta, kad faktas apie D.Armonavičienei interesų konfliktą keliančias aplinkybes A.Rudnickui buvo žinomas dar iki skiriant ją laikinai eiti minėtąsias pareigas. 2015 m. kovo mėnesį VTEK raštu atkreipė Joniškio rajono savivaldybės dėmesį, jog D.Armonavičienės darbo pobūdis dėl jos vyro darboviečių jai kelia nuolatinį interesų konfliktą. O šiam konfliktui išspręsti nepakanka nušalinti tarnautoją nuo užduočių, susijusių su jos sutuoktinio darbu – turėjo būti pakeistas darbuotojos pareigybės aprašymas arba išspręstas klausimas dėl D. Armonavičienės perkėlimo į kitas pareigas.

Taip pat matyti, kad 2016 m. rugsėjį D.Armonavičienė raštu kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorių, prašydama pakeisti jos pareigybės, į kurią ketina pretenduoti, aprašymą. Šis prašymas nepatenkintas. O 2016 m. lapkritį A.Rudnickas įsakymu pavedė D.Armonavičienei atlikti savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos funkcijas ir rekomendavo jai nusišalinti nuo visų veiksmų, jeigu jie kelia interesų konfliktą. Atsiradus poreikiui spręsti su Joniškio ,,Saulės“ pagrindine mokykla susijusius klausimus, ji, esą, turėtų pavesti juos vykdyti kitam specialistui.

Visa tai leidžia daryti išvadą, kad A.Rudnickas savo veiksmuose išliko nenuoseklus ir neužtikrino tinkamos kontrolės.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas. Asmenys, atleisti už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų, trejus metus nuo atleidimo iš pareigų dienos negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje. Jeigu asmuo per vienerius metus nuo dienos, kai buvo pripažintas pažeidęs šio įstatymo reikalavimus, nebuvo dar kartą pripažintas padaręs šio įstatymo pažeidimą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.

 

- Joniškio rajono savivaldybės tarnautoja pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daina Armonavičienė, laikinai vykdžiusi šio skyriaus vedėjos funkcijas, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti (6 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimas atliktas gavus Joniškio rajono savivaldybės tarybos nario Kęstučio Mačiulio pranešimą. Tyrimo metu nustatyta, kad Joniškio sporto centro atstovai 2016 m. lapkritį raštu kreipėsi į savivaldybės merą, prašydami nustatyti didžiausią pedagoginių valandų skaičių (300 pedagoginių valandų per savaitę) ir padidinti mokinių skaičių iki 380. Šį raštą D.Armonavičienė savo parašu nukreipė nagrinėti savivaldybės specialistui. O 2016 m. lapkritį D.Armonavičienė vizavo savivaldybės tarybos sprendimo projektą, susijusį su pedagoginių valandų ir mokinių skaičiaus Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje ir Joniškio sporto centre nustatymu. Šiame centre treneriu dirba D.Armonavičienės sutuoktinis.

Šiose situacijose tarnautoja turėjo pareigą vengti interesų konflikto: ji privalėjo informuoti savivaldybės administracijos direktorių apie jos veikloje susidariusią pareigų priešpriešą ir pareikšti apie nusišalinimą nuo visų su Joniškio sporto centru susijusių veiksmų.

Taip pat VTEK nustatė, kad D.Armonavičienė duomenis apie sutuoktinio darbą Joniškio sporto centre nurodė nesilaikydama įstatyme nurodytų terminų.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas. Asmenys, atleisti už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų, trejus metus nuo atleidimo iš pareigų dienos negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje. Jeigu asmuo per vienerius metus nuo dienos, kai buvo pripažintas pažeidęs šio įstatymo reikalavimus, nebuvo dar kartą pripažintas padaręs šio įstatymo pažeidimą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.

 

- Šilutės rajono savivaldybės politikė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė Sandra Tamašauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 2 dalis).

Tyrimas atliktas Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Sauliaus Vytuvio pranešimo pagrindu. Tyrimo metu nustatyta, kad politikė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant Šilutės Vydūno gimnazijos direktorės 2016 m. veiklos ataskaitą ir dėl jos balsavo. S.Tamašauskienė eina ir lietuvių kalbos-metodininkės pareigas Šilutės Vydūno gimnazijoje.

VTEK nuomone, politikė negali išlikti objektyvi savivaldybėje spręsdama klausimus, susijusius su savo kita darboviete. Situacija, kai vienas asmuo kitam asmeniui tuo pat metu yra ir darbdavys, ir darbuotojas, reikalauja ypatingo skaidrumo. Eidama mokytojos pareigas, S.Tamašauskienė yra pavaldi gimnazijos direktoriui, o, eidama savivaldybės tarybos nario pareigas, yra gimnazijos direktoriaus darbdavio atstovė.

Siekdama išvengti galimo interesų konflikto, S.Tamašauskienė privalėjo aktyviais bei aiškiai išreikštais veiksmais imtis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytų priemonių tam, kad tokį konfliktą iš savo tarnybinės veiklos pašalintų ir nesudarytų prielaidų suabejoti Šilutės rajono savivaldybės tarybos priimamų sprendimų nešališkumu. Tačiau tokių veiksmų S.Tamašauskienė neatliko.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti