- Virginijus Eugenijus Kirsnickas pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog buvęs žemės ūkio ministro patarėjas Virginijus Eugenijus Kirsnickas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 7 punktą).

Tyrimą VTEK atliko savo iniciatyva, gavusi duomenų, jog, būdamas ministro patarėju, V.E.Kirsnickas taip pat dirbo Vandens telkinių savininkų ir naudotojų asociacijos (VTSNA) žurnalo „Vandens telkiniai“ žurnalistu. VTEK duomenimis, šio ryšio su juridiniu asmeniu V.E.Kirsnickas nebuvo nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

Tyrimo metu nustatyta, jog, pradėjęs eiti ministro patarėjo pareigas, savo privačių interesų deklaracijoje V.E.Kirsnickas nenurodė duomenų apie sudarytą savanoriško darbo sutartį su VTSNA. Šios sutarties pagrindu, eidamas VTSNA vidaus struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojo pareigas, jis įsipareigojo organizuoti šios asociacijos leidinio „Vandens telkiniai“ redakcijos darbą. VTSNA V.E.Kirsnickui taip pat išdavė žurnalisto pažymėjimą. Šie elementai, VTEK nuomone, įrodo jo egzistuojantį ryšį su minėtąja asociacija.

VTEK taip pat atkreipia dėmesį, jog V.E.Kirsnicko ryšys su VTSNA egzistuoja sudarytos sutarties pagrindu, pagal kurią jam nustatytos tam tikros pareigos. Taigi šiuo atveju aplinkybė, jog už šią savanorišką veiklą V.E.Kirsnickas negauna atlygio, nėra reikšminga. Taip pat pažymėtina, jog V.E.Kirsnicko veiklos sritis, vykdant žemės ūkio ministro patarėjo funkcijas, buvo žuvininkystė. Tuo metu VTSNA veikla yra taip pat susijusi su vandens telkinių savininkų ir naudotojų interesais, įskaitant ir vandens telkinių priežiūrą bei įžuvinimą.

Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia daryti išvadą, jog V.E.Kirsnickui egzistavo reali galimybė patekti į interesų konflikto situaciją atliekant tarnybines funkcijas ministerijoje. Dėl to privačių interesų deklaracijoje jis privalėjo nurodyti duomenis apie sutarties pagrindu egzistuojantį savo ryšį su VTSNA.- Andrius Jučas pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Andrius Jučas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (5 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigta, jog šių metų vasario pradžioje vykusiame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje politikas nenusišalino priimant sprendimą, kuriuo, esą, padidintas atliekų surinkimo ir tvarkymo mokestis miesto gyventojams. Teigta, jog A.Jučą saisto darbo santykiai su UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (ARATC). Taip pat, VTEK duomenimis, A.Jučas nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijos kaip savivaldybės tarybos narys.

Tyrimo metu nustatyta, jog minėtuoju savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 9 d. sprendimu buvo patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai pagal nekilnojamojo turto objektų kategorijas, o taip pat nekilnojamojo turto objektų rūšys. Metodiką rinkliavos apskaičiavimui parengė bei rinkliavą apskaičiavo ARATC. Vienas iš pranešėjų pristatant pakeistos rinkliavos apskaičiavimą ir nuostatų projektą minėtajame savivaldybės tarybos posėdyje buvo ARATC direktorius, kuris sprendžia visus šioje bendrovėje dirbančių darbuotojų tarnybos eigos klausimus. Dėl to ARATC darbuotojai yra asmeniškai suinteresuoti būti lojalūs bendrovės vadovybei, pritarti jos pozicijai.

Priimant šį savivaldybės tarybos sprendimą A.Jučas, kuris taip pat yra ir ARATC Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo padalinio vadovas, nenusišalino ir posėdyje balsavo. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų prasme, valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens darbovietė yra laikytina interesų konfliktą keliančia aplinkybe. Todėl politiko balsavimas dėl minėtojo savivaldybės tarybos sprendimo ir juo patvirtintų nuostatų kelia pagrįstų abejonių dėl jo veiksmų nešališkumo. Siekdamas išsklaidyti bet kokias abejones, A.Jučas šioje situacijoje privalėjo pareikšti nusišalinimą nuo minėtojo sprendimo priėmimo, kadangi tai yra susiję su jo darboviete.

Pažymėtina, jog Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų kontekste asmeninis suinteresuotumas gali būti sietinas ir su asmens moraline skola, moraliniu įsipareigojimu, neturtine nauda arba kitais panašaus pobūdžio interesais. Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą konstatavęs, jog valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo savo pareigas turi atlikti taip, kad nė nekiltų abejonių dėl jo veikloje susidariusio interesų konflikto.

Taip pat tyrimo duomenys rodo, jog A.Jučas nesilaikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyto 30 kalendorinių dienų termino privačių interesų deklaracijai pateikti: Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario priesaiką politikas davė pernai metų rugpjūčio 25 d., tačiau deklaraciją pateikė tik šių metų vasario 17 d.- Pradėti tyrimą dėl Vidos Kamenskienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokymų ir vertintojų atestavimo skyriaus vedėjos Vidos Kamenskienės elgesio.

Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūra pranešė, jog, būdama Mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atestacijos komisijos ir jos posėdžio pirmininke, V.Kamenskienė posėdyje balsavo už savęs pačios atestavimą kuruojančios vertintojos kvalifikacinei kategorijai.- Pradėti tyrimą dėl Remigijaus Norvaišio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojo Remigijaus Norvaišio elgesio.

Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Teisingumo ministerija pranešė, jog R. Norvaišis nedeklaravo netiesioginio giminystės ryšio su Kalėjimų departamento Mokymo centre įsidarbinusiu dukters šešuru. Esą, jam galėjo iškilti interesų konflikto grėsmė, kuomet 2016 m. liepą jis laikinai pavadavo minėtojo Mokymo centro direktorę jos atostogų metu ir galimai nenusišalino nuo sprendimų savo dukters šešuro atžvilgiu.- Pradėti tyrimą dėl Gedimino Rutkausko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos (VKPK) pirmininko pavaduotojo Gedimino Rutkausko elgesio.

Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Gautame pranešime teigiama, jog, eidamas pareigas VKPK, G.Rutkauskas nenusišalino nuo sprendimų, susijusių su juridiniais asmenimis, kurių veikloje jis dalyvauja. Pranešama, jog G.Rutkauskas yra VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros direktorius, asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ narys, Lietuvos architektų sąjungos narys, finansų ministro įsakymu sudaryto 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto narys ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos idėjų konkurso „Misionierių sodų, Tymo kvartalo ir savivaldybės sklypų prie Kūdrų gatvės teritorijos plėtra“ darbo grupės narys.

Primename, jog praėjusią savaitę VTEK pradėjo tyrimus dėl trijų buvusių VKPK narių – Zenono Butkaus, Albino Kuncevičiaus bei Nadeždos Spiridonovienės – elgesio. Šie tyrimai buvo pradėti gauto pranešimo pagrindu. Tai pat savo iniciatyva VTEK pradėjo tyrimus dėl šešių esamų VKPK narių elgesio: Adomo Butrimo, Nijolės Laužikienės, Jūratės Jurevičienės, Juozo Algirdo Pilipavičiaus, Gedimino Rutkausko ir Augio Gučo. Aiškinamasi, ar minėtieji asmenys nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

 

- Į lobistų sąrašą įtraukti Giedrių Krušnauską

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti MB „perkamonline.com“ direktorių Giedrių Krušnauską į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį spendimą VTEK priėmė išnagrinėjusi jo paties prašymą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų metų. Įstatymas ją apibrėžia kaip fizinio ar juridinio asmens atlygintinus ar neatlygintinus veiksmus, kuriais siekiama daryti įtaką, jog lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų keičiami, papildomi ar pripažįstami netekusiais galios teisės aktai, priimami ar nepriimami nauji teisės aktai.

Pagal įstatymą, lobistais negali tapti fiziniai asmenys, jaunesni nei 18 metų, valstybės politikai, pareigūnai, tarnautojai, teisėjai ar šias pareigas nustojusieji eiti mažiau nei prieš metus, o taip pat – teistieji už tyčinį nusikaltimą, jei teistumas neišnykęs ar nepanaikintas. Teisės užsiimti lobistine veikla taip pat neturi valstybės ar savivaldybių institucijos.

Šiuo metu šalyje įregistruota 40 lobistų.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti