- Laiku nedeklaruodamas Andrius Kubilius pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog Seimo narys Andrius Kubilius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (5 str. 1 d. bei 6 str. 1 d. 6 p. ir 7 str. 1 d.).

Tyrimas atliktas grupės Seimo narių atsiųsto pranešimo pagrindu. Jame teigta, jog A.Kubilius su UAB „Alkesta“ sudarytą automobilio nuomos sandorį deklaravo nesilaikydamas nustatytų privačių interesų deklaracijos pateikimo terminų. Pranešime remtasi viešojoje erdvėje pasirodžiusia informacija.

Tyrimo duomenys rodo, jog A.Kubilius automobilio Nissan Qashqai dCi „Acenta“ nuomos sutartį su UAB „Alkesta“ buvo sudaręs 2012-2016 m. Šiai sutarčiai pasibaigus, 2016 m. gruodžio 1 d., politikas su bendrove sudarė naują sutartį dėl to paties automobilio nuomos. Visam sutarties laikotarpiui sulygta mokesčių suma sudaro 3600 Eur (pagal įstatymą, deklaruotina suma – 3000 Eur ir daugiau). Pastarąjį sandorį savo privačių interesų deklaracijoje A.Kubilius nurodė tik šių metų sausio 10 d. Taigi jis nesilaikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo patikslinti deklaraciją per 30 kalendorinių dienų, jei atsiranda naujų duomenų. Taip pat tyrimo metu nustatyta, jog A.Kubilius per įstatymo nustatytą 30 kalendorinių dienų laikotarpį nepateikė privačių interesų deklaracijos kaip perrinktas Seimo narys, kai pradėjo eiti šias pareigas pernai metų lapkričio 14 d. prasidėjus naujai Seimo kadencijai.

Pažymėtina, kad, pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatyme nustatytą senatį, VTEK galėjo vertinti A.Kubiliaus veiką tik per pastarųjų trejų metų laikotarpį. Dėl to tyrimo metu nevertintas 2012 m. sudaryto automobilio nuomos sandorio nedeklaravimo faktas bei šio sandorio teisėtumas, sudarant jį su paramą jo vadovautai politinei partijai skyrusia bendrove.

 

- Laiku nedeklaruodamas Ramūnas Karbauskis pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog Seimo narys Ramūnas Karbauskis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 str. 1 dalies 1 ir 6 p. ir 7 str. 1 dalis).

Tyrimą VTEK atliko savo iniciatyva ir vertino visuomenės informavimo priemonėse šių metų vasario mėnesio pradžioje pateiktą informaciją apie galimai nedeklaruotus R.Karbauskio galiojančius sandorius bei kitas deklaruotinas aplinkybes.

Tyrimo duomenys rodo, jog 2005 m. R.Karbauskis ir jo žmona iš Ispanijoje veikiančio „Banco Popular Espanol“ namo statybai iki 2037 m. pasiskolino 770 tūkst. Eur. Taip pat nustatyta, kad politiko žmona vadovauja Ispanijos įmonei „Corporation Mobiliaria del Baltico“, o pernai metų gruodžio pabaigoje iš šios įmonės ji įsigijo automobilį Porsche Cayenne Diesel II. Visus šiuos duomenis savo privačių interesų deklaracijoje R.Karbauskis nurodė pavėluotai – tik šių metų vasario 21 d.

Pažymėtina, jog informaciją apie žmonos dalyvavimą tarptautinėje ne pelno siekiančioje asociacijoje „Big Cycling: politikas deklaravo laikydamasis įstatymo nustatytų terminų.

 

- Laiku nedeklaruodamas Remigijus Šeris pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ (Telecentro) generalinis direktorius Remigijus Šeris pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (5 str. 1 dalis).

Tyrimas atliktas pagal dienraščio „Lietuvos žinios“ šių metų kovo 24 d. atsiųstą paklausimą. Jame buvo atkreiptas dėmesys, jog R.Šeris nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos. Tyrimo medžiaga rodo, jog vadovauti Telecentrui – kurio 100 proc. akcijų valdo valstybė – R.Šeris buvo paskirtas 2013 m. gruodį. Tačiau savo privačių interesų deklaraciją jis pateikė tik šių metų kovo 27 d., t.y., pavėlavęs daugiau nei trejus metus.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, jog valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys privačius interesus privalo deklaruoti per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami. Asmenys, atleisti už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų, trejus metus nuo atleidimo iš pareigų dienos negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje. Jeigu asmuo per vienerius metus nuo dienos, kai buvo pripažintas pažeidęs šio įstatymo reikalavimus, nebuvo dar kartą pripažintas padaręs šio įstatymo pažeidimą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.

 

- Nutraukti tyrimą dėl Ramutės Kęstenienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė atliekamą tyrimą dėl Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Žolynėlis“ direktorės Ramutės Kęstenienės elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms.

Toks sprendimas priimtas įvertinus, jog tyrimą dėl tų pačių aplinkybių atliko ir minėto įstatymo pažeidimą šių metų vasarį pripažino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamentas. Jo atstovų pateiktoje išvadoje konstatuota, jog 2015- 2016 m. pasirašiusi su savo sūnaus tarnybos eiga susijusius įsakymus, R.Kęstenienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o šiam kilus nusišalinti (3 str. 1 d. 1, 2 p.  ir 11 str. 1, 2 d.).

Įvertinusi duomenis, VTEK pritarė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento atlikto tyrimo išvadai.

 

- Pradėti tyrimą dėl Roberto Klovo elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Aplinkos ministerijos kanclerio Roberto Klovo elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti.

Seimo Antikorupcijos komisijos atsiųstame pranešime teigiama, jog Aplinkos ministerijoje pernai spalio pabaigoje buvo surengtas konkursas Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus pareigoms eiti. Šio konkurso komisijai pirmininkavo R.Klovas, o konkursą laimėjo Donatas Dudutis. Esą, jie abu dalyvavo medžiotojų klubo „Girios“ veikloje, todėl pranešime abejojama, ar nebuvo nusižengta reikalavimui nusišalinti nuo interesų konfliktą galimai keliančios situacijos. Taip pat R.Klovas savo privačių interesų deklaracijoje įstatymo nustatytais terminais nebuvo pateikęs duomenų apie narystę medžiotojų klube „Girios“.


- Pradėti tyrimą dėl Donato Dudučio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus Donato Dudučio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. VTEK rėmėsi informacija, jog D.Dudutis savo privačių interesų deklaracijoje įstatymo nustatytais terminais nebuvo pateikęs duomenų apie narystę medžiotojų klubo „Girios“ veikloje.


- Neatnaujinti tyrimo dėl Šarūno Biručio elgesio

Išnagrinėjusi Seimo nario Vytauto Juozapaičio atsiųstame pranešime nurodytus duomenis, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė neatnaujinti tyrimo dėl buvusio kultūros ministro Šarūno Biručio elgesio. Pranešėjas prašė ištirti pernai birželio pabaigoje-liepos pradžioje vykusios Š.Biručio komandiruotės į JAV teisėtumą bei su tuo susijusį ministerijos pareigūnų veiksmų teisėtumą.

VTEK vadovaujasi bendruoju teisės principu non bis in idem, kuris reiškia, jog asmuo negali būti vertinamas antrą kartą už tą patį teisės pažeidimą. Šis principas įtvirtintas tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, tiek Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje. Pažymėtina, jog 2016 m. lapkričio 30 d. sprendime (Nr. KS-83) VTEK jau yra įvertinusi aplinkybes dėl Š.Biručio veiksmų, susijusių su minėtąja komandiruote į JAV. Gautame pranešime nėra pateikta naujų duomenų, todėl VTEK atlikti tyrimą pakartotinai neturi teisinio pagrindo. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, jog pakartotinai pateiktas pranešimas netiriamas, išskyrus atvejus, kai nurodomos naujos aplinkybės ar pateikiami nauji faktai. Be to, VTEK turi teisę atnaujinti tyrimą tik tada, kai paaiškėja pakankami (nauji) duomenys, reikalingi asmens veikos teisiniam įvertinimui. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms ar gavus naujų faktinių duomenų apie galimus Š.Biručio padarytus įstatymo pažeidimus, VTEK turėtų teisę minėtąjį tyrimą atnaujinti.

Taip pat pažymėtina, jog VTEK kompetencijai nėra priskirtas ministerijos darbuotojų veiksmų teisėtumo vertinimas. VTEK vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę ir valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų veiksmus gali vertinti šio įstatymo ribose.


- Pradėti tyrimą dėl Albino Stankevičiaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kėdainių „Ryto“ progimnazijos direktoriaus Albino Stankevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam kilus nusišalinti.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius pranešė, esą A.Stankevičius sprendė savo vadovaujamoje įstaigoje bibliotekininke dirbančios sutuoktinės darbo eigos klausimus.


- Pradėti tyrimą dėl Redos Kneizevičienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narės Redos Kneizevičienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose. Taip pat bus aiškinamasi, ar R.Kneizevičienė nepažeidė šio įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Grupės Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narių atsiųstame pranešime teigiama, jog R.Kneizevičienė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdžiuose tvirtinant savivaldybės 2014, 2015 ir 2016 m. biudžetą, kai dalis lėšų buvo skirta jos vadovaujamiems juridiniams asmenims. Teigiama, jog ji eina pirmininkės arba kolegialaus valdybos organo narės pareigas Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungoje, Antanavo bendruomenėje, asociacijoje „Sūduvos kraštas“, Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijoje, Kazlų Rūdos senjorų klube ir Sūduvos vietos veiklos grupėje. Esą politikė, atstovaudama šiems juridiniams asmenims, taip pat yra sudariusi sutartis su Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti