BENDRIEJI PRINCIPAI:
- Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu);
- Pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ;
- Paaiškėjus naujoms interesų konfliktą galinčioms kelti aplinkybėms, deklaraciją privalu papildyti NEDELSIANT, bet ne vėliau, nei per 7 KALENDORINES DIENAS;
- Privačių interesų deklaracijos teikiamos per VMI "EDS" sistemą;
- Tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu (spausti mygtuką tokiu pavadinimu VMI "EDS" sistemoje)

Privačių interesų deklaracijos FORMA (peržiūrai kompiuteryje reikia įdiegti nemokamą programinę įrangą ABBYY eFormFiller)


1. Privačių interesų deklaracijos yra pildomos ir teikiamos per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Paveiksliuke pažymėta, kurias nuorodas reikėtų spausti, norint atverti deklaracijos formą.


2. Visuose deklaracijos prieduose būtina nurodyti ne tik deklaruojančio asmens, bet ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenis: darbovietę, sudarytus sandorius, etc.

Deklaruojantis asmuo tituliniame deklaracijos lape turi nurodyti tas pareigas, dėl kurių kyla pareiga teikti privačių interesų deklaraciją (pvz., savivaldybės tarybos nario pareigos).3. Deklaracijos priede „ID001J“ asmuo turi nurodyti visus juridinius asmenis, kurių veikloje dalyvauja (pvz., turi akcijų). Taip pat būtina nurodyti visas narystes ir pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose bei profesinėse sąjungose. Šiame priede, kaip ir visuose kituose deklaracijos prieduose, būtina nurodyti ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenis.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. priede „ID001J“ taip pat reikia nurodyti ir AB bei UAB einamas valdybos ar stebėtojų tarybos nario pareigas, jei šių bendrovių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Šias pareigas būtina deklaruoti net ir tais atvejais, jei į minėtąsias pareigas asmuo paskirtas kaip atitinkamos valstybės institucijos atstovas.4. Deklaracijos priede „ID001S“ asmuo turi nurodyti duomenis apie savo ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė, nei 3000 eurų.

Deklaruoti būtina ir raštu (paprasti bei notariniai), ir žodžiu sudarytus sandorius. Reikia nurodyti pirkimo-pardavimo, nuomos, paskolų, dovanojimo (išskyrus iš artimų asmenų gautas dovanas nepriklausomai nuo pastarųjų vertės) ir kt.5. Kai individualios veiklos pažymėjimas išsiimamas periodiškai, priede „ID001I“ reikia nurodyti individualios veiklos pradžios datą, o pastabose įrašyti, kad veikla vykdoma periodiškai.

 

Karjeros valstybės tarnautojai, buvę skyrių vedėjų pavaduotojai, nuo 2019 m. sausio 1 d. pradėję eiti patarėjų pareigas, per 30 kalendorinių dienų privalo patikslinti ir pateikti privačių interesų deklaraciją J6 laukelyje „Pareigos“ iš klasifikatoriaus kodų sąrašo pasirinkdami pareigų kodą „350 Karjeros valstybės tarnautojas“.

 

2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, kurie išplėtė turinčiųjų deklaruoti privačius interesus asmenų sąrašą. Todėl interesų deklaracijas turi pateikti ir:

 • Viešojo pirkimo komisijos nariai;
 • Asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus;
 • Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai


Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys, vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio nuostatomis, yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nustatyta tvarka skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Privačių interesų deklaracijas būtina pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

Nepateikę privačių interesų deklaracijos aukščiau minėtieji asmenys neturi teisės dalyvauti viešajame pirkime ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.

D.U.K - dažniausiai užduodami klausimai

 

1. Dėl einamų pareigų turėjau teikti privačių interesų deklaraciją ir anksčiau - ar turiu ją papildyti einamomis pareigomis viešuosiuose pirkimuose?

Taip, turite. Deklaracijos ID001J priede, J8 laukelyje, pasirinkite atitinkamą klasifikatoriaus kodą (470-472) ir nurodykite einamas papildomas pareigas.

Priešingu atveju gali būti neužtikrintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtintas deklaracijų viešumas (pvz., asmuo yra valstybės tarnautojas, tačiau jo deklaracija pagal einamas pareigas nėra vieša – jei nebus nurodytos atitinkamos pareigos viešojo pirkimo komisijoje, deklaracija nebus viešinama).

2. Ką nurodyti kaip savo darbovietę, jei esu paskirtas(-a) ekspertu(-e) viešųjų pirkimų procedūrose?

Perkančiąją organizaciją.

3. Kada turiu pateikti papildytą deklaraciją?

Ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

Viešojo pirkimo komisijos narys, asmuo, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas atlikti supaprastintus pirkimus, ar viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantis ekspertas, nepateikę privačių interesų deklaracijos, neturi teisės dalyvauti viešajame pirkime ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.

4. Kiek laiko mano deklaracija bus viešinama?

Tol, kol eisite atitinkamas pareigas viešųjų pirkimų procedūrose. Nustojus eiti atitinkamas pareigas, Jums reikės:

 • Kreiptis į VTEK su prašymu nutraukti viešą deklaracijos skelbimą VTEK interneto svetainėje (Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 10 str. 1 d.) - jei privačius interesus deklaravote tik dėl einamų pareigų viešuosiuose pirkimuose;
 • Patikslinti savo deklaraciją prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), ištrinant anksčiau nurodytas su viešaisiais pirkimais susijusias pareigas, - jei teikti privačių interesų deklaraciją privalote dėl einamų pareigų valstybinėje tarnyboje

 

DEKLARAVIMO KONTROLĖ

 

Įsigaliojus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimams, Įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę vykdo ir perkančiosios organizacijos vadovas arba jo įgalioti asmenys (dėl viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų).

Atsižvelgdama į aukščiau minėtuosius Įstatymo pasikeitimus, VTEK priėmė Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių pakeitimus. Juose numatoma, kad perkančiųjų organizacijų vadovai arba jų įgalioti asmenys, VTEK nustatyta tvarka, nuo 2018 m. sausio 1 d. gali registruotis VTEK elektroninėje Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje (PIDTIS) bei joje administruoti į pareigas paskirtų viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų pateiktas privačių interesų deklaracijas, atlikti šių deklaracijų apskaitą, deklaracijose nurodytų duomenų analizę bei įgyvendinti kitas Įstatymo vykdymo priežiūros ir kontrolės funkcijas.

Registracijos PIDTIS metu reikia užpildyti paraišką, ją atsispausdinti (kartu su prisijungimo duomenimis prie PIDTIS) ir, pasirašytą organizacijos vadovo, pristatyti į VTEK arba atsiųsti paštu (detalesnė informacija).

 

PAPILDOMI DOKUMENTAI

 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams bus taikomos ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio nuostatos, įpareigojančios nusišalinti kilus interesų konfliktui.

Siekiant išvengti interesų konfliktų, parengti šie dokumentai:

 

 

Privačių interesų deklaracijas nuo 2018 m. sausio 1 d., įsigaliojus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) pakeitimams, turi teikti taip pat ir:

 • Valdybų nariai valstybės ar savivaldybių įmonėse;
 • Stebėtojų tarybų bei valdybų nariai akcinėse bendrovėse (AB) ir uždarosiose akcinėse bendrovėse (UAB), kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei.

 

Deklaruoti privačius interesus šie asmenys turi per 30 kalendorinių dienų nuo paskyrimo į pareigas dienos.

Valdybų bei stebėtojų tarybų narių privačių interesų deklaracijų duomenys, vadovaujantis VPIDVTĮ 10 straipsnio nuostatomis, yra vieši ir VTEK nustatyta tvarka skelbiami VTEK interneto svetainėje.

D.U.K - dažniausiai užduodami klausimai

 

1. Kokį pareigų kodą turiu pasirinkti, kai pildau privačių interesų deklaraciją?

Jei tai – Jūsų pagrindinės pareigos, tuomet deklaracijos tituliniame lape (ID001) turite pasirinkti vieną iš šių pareigų kodų:

 • Valstybės ar savivaldybės įmonių valdybos nariams – 455;
 • AB ar UAB stebėtojų tarybos nariams – 652;
 • AB ar UAB valdybos nariams – 653.

Jei šias pareigas einate papildomai, deklaracijos priede „ID001J“ reikėtų pasirinkti:

 • Valstybės ar savivaldybės įmonių valdybos nariams – 451;
 • AB ir UAB stebėtojų tarybos nariams – 652;
 • AB ir UAB valdybos nariams – 653.

 

2. Jei dėl einamų pareigų ir anksčiau turėjau teikti privačių interesų deklaraciją, ar turiu ją papildyti einamomis pareigomis valdyboje ar stebėtojų taryboje?

Taip, šias pareigas turite nurodyti deklaracijos priede „ID001J“.

3. Kada turiu pateikti deklaraciją?

Per 30 kalendorinių dienų nuo paskyrimo į atitinkamas pareigas dienos.

4. Kiek laiko mano deklaracija bus viešinama?

Tol, kol eisite atitinkamas pareigas. Nustoję eiti šias pareigas, prašome pateikti VTEK prašymą, kad Jūsų deklaracijos viešinimas būtų nutrauktas (vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, VTEK deklaracijos viešinimą gali nutraukti tik gavusi deklaruojančiojo asmens statusą praradusio asmens prašymą).

 

DEKLARAVIMO TERMINAI, TVARKA, SUBJEKTAI

TERMINAI: Kada reikia teikti ir tikslinti privačių interesų deklaraciją? Ar ji teikiama tik vieną kartą per metus?

Ne, privačių interesų deklaravimas nėra metinis (nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu). Tai yra nuolatinis (tęstinis) procesas.

Privačių interesų deklaracijos teikiamos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo numatytais terminais: pirmąjį kartą deklaruojama per 30 kalendorinių dienų nuo išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos; deklaracija tikslinama per 30 kalendorinių dienų, jei atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitė deklaruotieji; deklaracija tikslinama nedelsiant, bet ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas, jei paaiškėja naujų interesų konfliktą galinčių kelti aplinkybių.

TVARKA: Kaip teikiama privačių interesų deklaracija?

Elektroninėmis priemonėmis per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).


SUBJEKTAI: Kas privalo teikti privačių interesų deklaraciją?

Privačių interesų deklaracijas privalo teikti:

- Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis);

- Pretendentai dirbti valstybinėje tarnyboje;

- Kandidatai į Lietuvos Respublikos Seimo narius, Respublikos prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius (Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis);

- Politinių partijų pirmininkai ir jų pavaduotojai;

- Valstybės politikų visuomeniniai konsultantai, padėjėjai, patarėjai;

- Lietuvos Respublikos Seimo komitetų patvirtinti ekspertai;

- Ministerijų kolegijų nariai;

- Stebėtojų tarybų ir valdybų nariai akcinėse bendrovėse bei uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei;

- Valstybės ar savivaldybių įmonių valdybų nariai;

- Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariai ir visuomeniniai patarėjai;

- Nacionalinės sveikatos tarybos nariai;

- Gydytojai, odontologai ir farmacijos specialistai, dirbantys biudžetinėse ir viešosiose įstaigose (kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė), valstybės ir savivaldybių įmonėse bei įmonėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, turinčiose asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją;

- Viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams (Įstatymo 4 straipsnio 1 dalis).

ADMINISTRAVIMO ĮGALIOJIMAI: Kas yra administravimo įgaliojimus turintys asmenys?

Terminas „administruoti“ reiškia valdyti, prižiūrėti, kontroliuoti, tvarkyti tam tikras sritis. Administravimas susijęs su privalomų nurodymų davimu tarnyboje pavaldiems ir nepavaldiems asmenims, tokių asmenų kontrole (Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 25 d. nutartis (Baudžiamoji byla Nr. 2K-809/2003)). Praktikoje administravimo įgaliojimus dažniausiai turi vadovaujančias pareigas užimantys asmenys – pavyzdžiui, juridinių asmenų vadovai, skyrių vedėjai, vyr. buhalteriai ir pan.

AB/UAB: Ar privačius interesus turi deklaruoti vadovai ir jų pavaduotojai akcinėse bendrovėse (AB) ir uždarosiose akcinėse bendrovėse (UAB), kuriose valstybė ar savivaldybė turi įstatinio kapitalo ar akcijų?

Taip, privalo, jeigu AB ar UAB akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. (Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 1 dalis ir 4 straipsnio 1 dalis).

MOTINYSTĖS/TĖVYSTĖS ATOSTOGOS: Ar valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, šiuo metu esantis tėvystės/motinystės atostogose, turi deklaruoti savo privačius interesus?

Tėvystės/motinystės atostogų metu privačių interesų deklaruoti nereikia. Deklaruojantis asmuo savo privačių interesų deklaraciją privalo pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo grįžimo į darbą dienos.

OPERATYVINĖ VEIKLA: Kaip privačius interesus deklaruoti operatyvinę veiklą vykdantiems asmenims, kurių duomenys įslaptinti? Kaip privačius interesus deklaruoti valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims, kurių sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai yra operatyvinę veiklą vykdantys asmenys?

Asmenys, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir (arba) kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą, taip pat pretenduojantys eiti tokias pareigas asmenys, privačių interesų deklaraciją teikia Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Šių asmenų privačių interesų deklaracijos neteikiamos VMI EDS priemonėmis ir neviešinamos – jos teikiamos ir saugomos organizacijos vadovo nustatyta tvarka.

Jeigu privačių interesų deklaraciją teikia asmuo, kurio sutuoktinis vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą, tokiu atveju sutuoktinio, vykdančio minėtą veiklą, duomenys privačių interesų deklaracijoje nenurodomi.


KANDIDATAI IR PRETENDENTAI Į VALSTYBINĘ TARNYBĄ

Ar į pareigas valstybinėje tarnyboje pretenduojantis, tačiau į jas dar nepriimtas asmuo turi pildyti privačių interesų deklaraciją? Kokiai institucijai ši deklaracija teikiama?

Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje, privačių interesų deklaracijas pildo ir teikia VMI EDS priemonėmis. Pretendento teikiama deklaracija gali būti atspausdinta iš VMI EDS ir popierine forma perduota organizacijos, kurioje jis pretenduoja dirbti, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, jeigu tos organizacijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenustato kitaip. Asmenų, pretenduojančių dirbti valstybinėje tarnyboje privačių interesų deklaracijų duomenys neviešinami.

Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje, privačių interesų deklaracijos ID001 formos titulinio puslapio 5 ir 7 laukeliuose įrašo juridinio asmens, kuriame pretenduoja dirbti ir kuris mokės atlyginimą ar kompensaciją už darbą jame, kodą ir pavadinimą. Titulinio puslapio 6 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės pasirenkamos pareigos, į kurias pretenduojama. Kitos, esamos deklaruojančiojo darbovietės ir pareigos nurodomos ID001J priede „Ryšiai su juridiniais asmenimis“.

Ar kandidatai į valstybės politikus turi pildyti privačių interesų deklaraciją?

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Antrojo skirsnio 4 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad kandidatai į Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius deklaracijas pateikia atitinkamų rinkimų įstatymų nustatyta tvarka.

Esu dirbantis ir kandidatuoju į Seimo narius – kokią darbovietę nurodyti deklaracijos tituliniame puslapyje?

Jeigu kitoje darbovietėje dirbantis ar Seimo nario pareigas einantis asmuo kandidatuoja į Seimą, jis pildo ir pateikia VMI EDS priemonėmis kandidato į Seimo narius privačių interesų deklaraciją, atitinkamo rinkimų įstatymo nustatyta tvarka. Dirbantys kandidatai į Seimo narius, 6 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės turi pasirinkti „Kandidatas į Seimo narius“, 7 laukelyje nurodyti darbovietę, į kurią kandidatuoja (šiuo atveju Lietuvos Respublikos Seimas) ir atitinkamai 5 laukelyje nurodyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos kodą juridinių asmenų registre (188605295). Kita(-os) kandidato į Seimo narius darbovietė(-ės) nurodoma(-os) privačių interesų deklaracijos formos priede „Ryšiai su juridiniais asmenimis ID001J“ (Taisyklių 23 punktas).

Esu bedarbis ir kandidatuoju į Seimo narius, tačiau sistema neleidžia pateikti privačių interesų deklaracijos, kadangi neįvestas privalomas laukelis „darbovietė”. Kaip elgtis?

Visi kandidatai į Seimo narius, 6 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės turi pasirinkti „Kandidatas į Seimo narius”, 7 laukelyje nurodyti darbovietę, į kurią kandidatuoja (šiuo atveju Lietuvos Respublikos Seimas) ir atitinkamai 5 laukelyje nurodyti būtent Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos kodą juridinių asmenų registre (188605295).


sutuoktinIŲ, sugyventinIŲ, PartnerIŲ DUOMENYS

Kas turi pildyti privačių interesų deklaraciją, jei visuose jos prieduose nurodoma, kad reikia pateikti deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio duomenis?

Deklaraciją pildo deklaruojantis asmuo, pateikdamas Įstatymo 6 straipsnyje nurodytus duomenis apie save ir savo sutuoktinį, sugyventinį ar partnerį.

Esame neišsituokę, tačiau kartu negyvename, nepalaikome ryšio, neturime bendrų vaikų ir bendro ūkio, nežinau sutuoktinio sudaromų sandorių. Kaip pildyti privačių interesų deklaraciją?

Tituliniame lape privalu nurodyti sutuoktinį. Deklaruojami tik deklaruojančiajam asmeniui žinomi sandoriai.

Bendro ūkio nevedame, kartu negyvename, tačiau turime nepilnamečių bendrų vaikų. Ar šį asmenį reikia deklaruoti kaip sutuoktinį, sugyventinį ar partnerį?

Ne, tokie asmenys nurodomi „ID001F (Ryšiai su fiziniais asmenimis)” formoje.

Turiu draugę(-ą), kartu gyvename – ar šio asmens duomenis reikia pateikti privačių interesų deklaracijoje?

Taip, tokie asmenys nurodomi kaip sugyventiniai.

Kaip deklaruoti, kai sutuoktinio darbovietė yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo?

Privačių interesų deklaracijos ID001 formos titulinio puslapio 15 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų sąrašo reikėtų pasirinkti „Pareigos užsienio juridiniame asmenyje (neregistruoto Lietuvoje)“ ir nurodyti reikiamą pareigų kodą (pareigų kodai 801-803). Kai sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietė yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, neprivaloma pildyti deklaracijos ID001 formos titulinio puslapio 14 laukelio.


KITOS PAREIGOS, DARBOVIETĖS, NARYSTĖS

Kaip pildyti privačių interesų deklaraciją, jeigu vienoje įstaigoje einu ne vienas, o keletą pareigų (pvz., vyriausiasis specialistas ir viešųjų pirkimų komisijos narys)?

Daugiau nei vienas pareigas toje pačioje įstaigoje einantys asmenys privalo užpildyti vieną privačių interesų deklaraciją ir joje nurodyti visas toje įstaigoje einamas pareigas (pvz., vyriausiojo specialisto ir viešųjų pirkimų komisijos nario). Papildomos pareigos nurodomos deklaracijos priede ID001J „Ryšiai su juridiniais asmenimis“.

Kaip pildyti privačių interesų deklaraciją, jeigu esu savivaldybės tarybos narys, o antroje darbovietėje taip pat einu pareigas valstybinėje tarnyboje? Ar reikia pateikti dvi privačių interesų deklaracijas, ar tik vieną?

Reikia užpildyti ir pateikti tik vieną privačių interesų deklaraciją, kurioje tituliniame puslapyje pirmiausia reikia nurodyti renkamas pareigas, o deklaracijos priede nurodyti kitas einamas pareigas valstybinėje tarnyboje. Deklaracijos ID001 formos tituliniame puslapyje 6 laukelyje reikia nurodyti einamas valstybes politiko (pvz. savivaldybės tarybos nario, seimo nario) pareigas. Visos kitos darbovietės ir einamos pareigos nurodomos J8 laukeliuose deklaracijos formos ID001 prieduose IDOO1J „Ryšiai su juridiniais asmenimis“ (Taisyklių 15 punktas).

Ar reikia deklaruoti narystę (veiklą) asociacijose, draugijose, politinėse partijose?

Deklaruojantysis turi nurodyti narystę ir pareigas visose įmonėse, įstaigose, asociacijose, fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose (Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

Privačių interesų deklaracijoje taip pat reikia nurodyti ir juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantysis ar jo sutuoktinis, sugyventinis, partneris (Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

INDIVIDUALI VEIKLA

Individualios veiklos pažymėjimas išsiimamas periodiškai (trumpalaikiam paskaitų skaitymui, trumpalaikei vertimo veiklai ir pan.). Kaip deklaruoti?

Priede „ID001I (Individuali veikla)” nurodyti individualios veiklos pradžios datą ir pabaigą. Jei individualios veiklos pažymėjimas išsiimamas labai dažnai ir periodiškai, priedą „ID001I (Individuali veikla)” galima pildyti nenurodant veiklos pabaigos datos, o pastabose įrašoma, kad veikla vykdoma periodiškai.

Sutuoktinis vykdo individualią veiklą, o darbinių santykių su juridiniu asmeniu neturi. Kaip deklaruoti?

Deklaracijos formos ID001 tituliniame lape nurodydamas sutuoktinio pareigas, deklaruojantysis asmuo iš 15 laukelyje pateiktos klasifikatoriaus kodų lentelės pasirenka 906 klasifikatoriaus kodą „Individuali veikla“. Tuomet pildomas deklaracijos ID001I priedas „Individuali veikla“: I6 laukelyje pasirenkama, kad deklaruojami sutuoktinio duomenys, o I7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės pasirenkama individualios veiklos rūšis. Laukelyje I10 nurodomi kiti, su individualia veikla susiję, duomenys.

Sutuoktinio darbdavys yra fizinis asmuo, vykdantis veiklą pagal individualios veiklos pažymą? Kaip deklaruoti sutuoktinio darbovietę?

Nurodydamas sutuoktinio pareigas deklaracijos ID001formos tituliniame lape, deklaruojantysis asmuo 15 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės pasirenka 906 klasifikatoriaus kodą „Individuali veikla“. Tuomet turi užpildyti ID001I priedą „Individuali veikla“:
- I6 laukelyje pasirenkama, kad deklaruojami sutuoktinio duomenys;
- I7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės pasirenkama individualios veiklos rūšis.
- I8 laukelyje nurodoma data, kada buvo sudaryta darbo sutartis su darbdaviu.
Itin svarbu užpildyti I10 laukelį, jame nurodant, kad tai ne deklaruojančiojo sutuoktinio individuali veikla, bet Vardenio Pavardenio, su kuriuo sutuoktinis yra susijęs darbo santykiais.


SANDORIAI

Kas yra sandoris?

Sandoriai – asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas (žr. LR Civilinio Kodekso 1.63 str. 1 dalis). Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punktas deklaruojančiajam nustato prievolę Privačių interesų deklaracijoje nurodyti duomenis apie savo ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė negu 3000 eurų.

Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, sandorius reikia deklaruoti, neatsižvelgiant į jų sudarymo formą (nesvarbu, ar jie sudaryti raštu (paprasti ir notariniai), ar žodine forma). Reikia deklaruoti pirkimo-pardavimo, kelionių, nuomos, paskolų, indėlių, draudimo, paslaugų, dovanojimo ir kitus sandorius, jeigu jų vertė didesnė negu 3000 eurų.

Pildant privačių interesų deklaraciją pirmą kartą (pirminę deklaraciją), privalu pateikti duomenis apie per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus sandorius (terminas skaičiuojamas nuo privačių interesų deklaracijos užpildymo datos), taip pat apie anksčiau sudarytus, bet deklaracijos pildymo metu galiojančius sandorius (nesvarbu kada jie buvo sudaryti). Vėliau sudarytą sandorį, papildant ir patikslinant pirminės deklaracijos duomenis, privalu deklaruoti per 30 kalendorinių dienų nuo jo sudarymo dienos.

Nedeklaruotini tokie sandoriai, kuriais įforminami ir reguliuojami darbo santykiai bei atsiskaitymai už komunalinius patarnavimus, t. y. tokie, kuriuos deklaruojantis asmuo privalo sudaryti su atitinkamuose teisės aktuose įvardytomis konkrečiomis įmonėmis ir organizacijomis, neturint galimybės laisvai pasirinkti sandorio šalies (pvz., mokesčiai už elektros, vandens, dujų tiekimą, šiukšlių išvežimą ir kt.). Nedeklaruotini ir privalomojo draudimo sandoriai (pvz., socialinio, sveikatos, transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sandoriai ir pan.).

Ar deklaracijos priede ID001S turi būti nurodomi tik sudaryti, ar jau ir įvykdyti sandoriai?

Deklaruojami sudaryti sandoriai (žr. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Sandoriai turi būti deklaruoti jei jie sudaryti per paskutinius 12 mėnesių arba anksčiau, jei yra galiojantys (šalių teisės ir pareigos nėra pasibaigusios).

Ar reikia deklaruoti gautas banko paskolas?

Deklaruoti reikia, jeigu sandorio vertė (paskolos suma sandorio sudarymo metu be palūkanų) viršija 3000 eurų ir sudaryta per paskutinius 12 mėnesių arba deklaravimo metu yra galiojanti t. y. negrąžinta.

Kaip deklaruoti gautą paskolą: su palūkanomis ar be?

Be palūkanų. Deklaruojama paskolos sutartyje nurodyta sandorio suma.

Kaip deklaruoti draudimo sutartis?

Privalomojo draudimo sandoriai (pvz., socialinio, sveikatos, transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sandoriai ir pan.) nedeklaruojami. Duomenys apie kitas, deklaracijos pildymo metu galiojančias draudimo sutartis, sudarytas per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių, pateikiami Deklaracijos formos ID001 priede ID001S „Sandoriai“. S7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės sąrašo pasirenkamas 28 kodas „Draudimas“. Deklaruoti būtina, jeigu bendra draudimo įmokų suma per sutarties galiojimo laikotarpį viršija 3000 eurų.

Kaip apskaičiuoti draudimo sandorio vertę, kurią reikia nurodyti deklaracijoje?

Skaičiuojama bendra draudimo įmokų suma per sutarties galiojimo laikotarpį. Pvz. jei deklaruojantis asmuo apsidraudžia neprivalomuoju draudimu 20- čiai metų ir kas mėnesį moka po 100 eurų įmoką, skaičiuojama taip:
100 (įmokos vertė) x 12 (mėnesių) x 20 (metų) = 24000 eurų

Kaip deklaruoti terminuotus indėlius banke?

Deklaracijos formos ID001 priede ID001S reikia nurodyti terminuoto indėlio sandorį, galiojantį arba sudarytą per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių, kurio suma viršija 3000 eurų . S7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų sąrašo pasirenkamas 26 sandorio kodas „Indėlis“. S10 laukelyje įrašoma sandorio sudarymo data. S11 laukelyje įrašoma sandorio pabaigos data, jei sandoris pasibaigęs. Jeigu sandoris vis dar galiojantis, šis laukelis nepildomas. S12 laukelyje įrašoma apytikslė sandorio vertė eurais – indėlio dydis be palūkanų.

Ar reikia deklaruoti gautą palikimą?

Taip, duomenis apie paveldėjimo sandorį deklaruoti reikia, jei jo vertė yra didesnė negu 3000 eurų. Deklaracijos formos ID001 priede ID001S „Sandoriai“ esančiame S7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų sąrašo pasirenkamas 30 kodas „Vienašaliai sandoriai“.

Kaip deklaruoti tikslinius (būsto remonto, statybos ir kt.) sandorius?

Deklaracijos formos ID001 priede ID001S „Sandoriai“ privaloma pateikti duomenis apie deklaracijos pildymo metu galiojantį deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio su banku sudarytą sandorį dėl tikslinės paskolos suteikimo, net jeigu jis sudarytas anksčiau nei prieš 12 kalendorinių mėnesių. Tokio sandorio vertė turi būti didesnė negu 3000 eurų.

S7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų lentelės sąrašo pasirenkamas 22 sandorio kodas „Paskola (gauta)“. S10 laukelyje įrašoma sandorio sudarymo data. Kol sandoris galioja (dar nėra pasibaigęs) S11 laukelis nepildomas. Atskirai deklaruojami kiti su statyba ar remontu susiję sandoriai (pvz., statybinių medžiagų pirkimas namo statybai).

Kaip deklaruoti privačius interesus, jei statausi namą: ar kai jis jau pastatytas, ar tam tikrame etape?

Privačių interesų deklaracijos priede „ID001S (Sandoriai)” per 30 kalendorinių dienų kaip atskirą sandorį reikia nurodyti kiekvieną sandorį (už medžiagas, darbą ir t.t.), viršijantį 3000 Eur.

Atostogų metu vykau į Europos Parlamentą Briuselyje. Kelionės išlaidas (jų vertė viršija 3000 eurų) pagal programą, suteikiančią galimybę Europos Sąjungos piliečiams susipažinti su europinių institucijų veikla, apmokėjo Europos Parlamentas. Ar reikia tai deklaruoti?

Taip, reikia. Tokia informacija pateikiama deklaracijos formos ID001 priede ID001S „Sandoriai“. S7 laukelyje iš klasifikatoriaus kodų sąrašo pasirenkamas 21 kodas „Paslauga“.


DOVANOS

Kokios vertės dovanas reikia deklaruoti?

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Antrojo skirsnio 6 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato prievolę deklaruojančiam asmeniui pateikti duomenis apie jo ir sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių gautas dovanas (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu dovanų vertė didesnė, negu 150 eurų. Duomenis apie teikiamas dovanas, tame tarpe ir artimiems asmenims, kaip ir apie kitus deklaruotinus sandorius, privaloma pateikti, jei jų vertė didesnė negu 3000 eurų.

Ar reikia deklaruoti pagal tarptautinį protokolą gautas dovanas?

Nereikia.

Kiti duomenys

Ką pildyti Deklaracijos formos ID001 priede ID001P ?

Deklaracijos priede ID001P yra nurodomi duomenys apie deklaruojančiam asmeniui einant pareigas atsiradusius ryšius ir (ar) juos apibūdinančios aplinkybės, kurias, vengdamas veiklos šališkumo regimybės bei siekdamas elgtis taip, kad nekiltų abejonių dėl interesų konflikto buvimo, deklaruojantis asmuo siekia paviešinti.

Kaip deklaruoti akcijas arba vertybinių popierių fondus, kuriais prekiaujama akcijų arba vertybinių popierių biržose?

Reikia pildyti privačių interesų deklaracijos priedą „ID001A (Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas)” ir jame nurodyti, kad akcijų biržoje perkate ir parduodate akcijas arba vertybinių popierių biržoje perkate ir parduodate vertybinių popierių fondus.


NEBEDIRBANTIEJI VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

Mano privačių interesų deklaracija buvo viešinama, bet aš nustojau eiti pareigas valstybinėje tarnyboje. Ką daryti, kad deklaracija nebebūtų viešinama?

Pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo gali raštu kreiptis į VTEK su prašymu panaikinti jo/jos deklaracijos duomenis, matomus VTEK interneto svetainėje.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti