Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) - Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija, vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją

 • VTEK sudaroma iš 5 narių. Jie skiriami iš nepriekaištingos reputacijos, aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą turinčių Lietuvos Respublikos piliečių;
 • VTEK narys yra valstybės pareigūnas;
 • VTEK nario kadencijos laikas - 5 metai. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės;
 • VTEK pirmininkas ir nariai yra nepriklausomi, negali būti saistomi jokiais interesais ir vadovaujasi tik teisės aktais bei etikos normomis;
 • VTEK pirmininkui ir nariams draudžiama dalyvauti politinių partijų veikloje ar kitaip pažeisti politinio neutralumo principą;
 • VTEK savo veikloje yra nepriklausoma. Juridiniams ar fiziniams asmenims draudžiama daryti VTEK įtaką dėl sprendimų priėmimo procedūros ir turinio;
 • VTEK klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai savo posėdžiuose. VTEK posėdžiai yra vieši. Sprendimai priimami VTEK narių balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. VTEK sprendimai ir balsavimo rezultatai yra vieši;

 

VTEK veiklos pagrindus bei darbo organizavimo tvarką nustato:

 

KOMISIJOS FORMAVIMO TVARKA

Po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia:

 • Respublikos Prezidentas
 • Seimo Pirmininkas
 • Ministras Pirmininkas
 • Teisėjų taryba (iki 2017-06-01)
 • Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas (iki 2017-06-01)

Po du kandidatus į VTEK narius Seimui teikia:

 • Lietuvos teisininkų draugija (nuo 2017-06-01)

VTEK sudėtį tvirtina Seimas. Pirmininką iš VTEK narių Seimo Pirmininko teikimu skiria Seimas. Asmuo, paskirtas VTEK nariu, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei. Priesaiką priima Seimo Pirmininkas Seimo posėdyje.

ISTORINIAI FAKTAI

1997-07-02 - Seimas priėmė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą (pirmoji redakcija);

1998-11-24 - Įvyko pirmasis VTEK posėdis dalyvaujant trims Seimo paskirtiems nariams - Zenonui Juknevičiui (teiktam Seimo Pirmininko), Kęstučiui Čilinskui (teiktam Ministro Pirmininko), Raimundui Mieželiui (teiktam Lietuvos Respublikos Prezidento);

1999-06-10 - Seimas priėmė VTEK nuostatus;

1999-09-23 - Seimo nutarimu VTEK tampa nuolat veikiančia institucija, sudaryta iš 5 komisijos narių. Seimo patvirtinta sudėtis: pirmininkas Vytautas Andriulis (teiktas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko), nariai Toma Birmontienė (teikta Lietuvos Respublikos Prezidento), Antanas Dapšys (teiktas Seimo Pirmininko), Justinas Marcinkevičius (teiktas Ministro Pirmininko) ir Algimantas Dziegoraitis (teiktas Lietuvos teisininkų draugijos);

1999-09-28 - VTEK laikinai įsikūrė Teisės institute, veikusiame Vilniuje adresu Gynėjų g. 6;

2000-03 - VTEK pradėjo darbą pagal visas jai numatytas funkcijas;

VPI 20 stamp

2000-04 - VTEK persikėlė į administracines patalpas Vilniaus g. 27, Vilniuje;

2000-06-27 - Seimas priėmė Lobistinės veiklos įstatymą (pirmoji redakcija). Jo nustatyta tvarka lobistinę veiklą kontroliuoja VTEK;

2008-07-01 - Seimas priėmė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymą (pirmoji redakcija);

2012-08-01 - Privačių interesų deklaracijas valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys pradėjo teikti elektroniniu būdu;

2017-07-02 - Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui sukako 20 metų (pirmoji redakcija);

 

 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti