Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) yra Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija, kurios paskirtis – užtikrinti, kad valdžios įstaigos ir jose dirbantys asmenys etiškai tarnautų žmonėms.

 • VTEK sudaroma iš 5 narių. Jie skiriami iš nepriekaištingos reputacijos, aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba vienpakopį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo viešajame sektoriuje patirtį turinčių Lietuvos Respublikos piliečių;
 • VTEK narys yra Seimo skiriamas valstybės pareigūnas;
 • VTEK nario kadencijos laikas - 5 metai. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės;
 • Atlikdama savo funkcijas ir priimdama sprendimus, VTEK yra nepriklausoma ir veikia pagal įstatymuose nustatytus įgaliojimus. Valstybės politikams, pareigūnams, politinėms partijoms, valstybės tarnautojams, asociacijoms, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims draudžiama kištis į VTEK veiklą;
 • VTEK pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai negali būti politinių partijų nariais, dalyvauti jų veikloje ar kitaip pažeisti politinio neutralumo principą;
 • VTEK jos įgaliojimų srities klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai posėdžiuose;
 • VTEK posėdžiai yra vieši;
 • VTEK sprendimą priima VTEK narių balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu.

 

VTEK veiklos pagrindus bei darbo organizavimo tvarką nustato:

 

KOMISIJOS FORMAVIMO TVARKA

Po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia:

 • Respublikos Prezidentas
 • Seimo Pirmininkas
 • Ministras Pirmininkas
 • Lietuvos teisininkų draugija
 • Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba

VTEK sudėtį tvirtina Seimas. Pirmininką iš VTEK narių Seimo Pirmininko teikimu skiria Seimas. Asmuo, paskirtas VTEK nariu, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei. Priesaiką priima Seimo Pirmininkas Seimo posėdyje.ISTORINIAI FAKTAI

1997-07-02 - Seimas priėmė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą (pirmoji redakcija);

1998-11-24 - Įvyko pirmasis VTEK posėdis dalyvaujant trims Seimo paskirtiems nariams - Zenonui Juknevičiui (teiktam Seimo Pirmininko), Kęstučiui Čilinskui (teiktam Ministro Pirmininko), Raimundui Mieželiui (teiktam Lietuvos Respublikos Prezidento);

1999-06-10 - Seimas priėmė VTEK nuostatus;

1999-09-23 - Seimo nutarimu VTEK tampa nuolat veikiančia institucija, sudaryta iš 5 komisijos narių. Seimo patvirtinta sudėtis: pirmininkas Vytautas Andriulis (teiktas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko), nariai Toma Birmontienė (teikta Lietuvos Respublikos Prezidento), Antanas Dapšys (teiktas Seimo Pirmininko), Justinas Marcinkevičius (teiktas Ministro Pirmininko) ir Algimantas Dziegoraitis (teiktas Lietuvos teisininkų draugijos);

1999-09-28 - VTEK laikinai įsikūrė Teisės institute, veikusiame Vilniuje adresu Gynėjų g. 6;

2000-03 - VTEK pradėjo darbą pagal visas jai numatytas funkcijas;

VPI 20 stamp

2000-04 - VTEK persikėlė į administracines patalpas Vilniaus g. 27, Vilniuje;

2000-06-27 - Seimas priėmė Lobistinės veiklos įstatymą (pirmoji redakcija). Jo nustatyta tvarka lobistinę veiklą kontroliuoja VTEK;

2008-07-01 - Seimas priėmė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymą (pirmoji redakcija);

2012-08-01 - Privačių interesų deklaracijas valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys pradėjo teikti elektroniniu būdu;

2017-07-02 - Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui sukako 20 metų (pirmoji redakcija);

 

 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti