Vyriausioji tarnybinės etikos komisija skelbia konkursą Tyrimų skyriaus vyresniojo tyrėjo pareigoms eiti. Pateikti dokumentus galima iki spalio 29 d., prisijungus prie Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos. Iškilus klausimams, prašome kreiptis tel. 8 698 03171 arba el. p. jolanta@vtek.lt

 

TYRIMŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – Komisija) Tyrimų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas – karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Patarėjo pareigybė reikalinga Tyrimų skyriaus kompetencijai priskirtiems tyrimams dėl galimų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, lobistinės veiklos pažeidimų atlikti, Komisijos interesams Lietuvos Respublikos teismuose atstovauti, įskaitant procesinių dokumentų rengimą, Komisijos praktikai, atliekant tyrimus, apibendrinti bei konsultuoti dėl Komisijos kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymo.

III. VEIKLOS SRITIS 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje – Komisijos kompetencijai priskirtų teisės aktų įgyvendinimo kontrolės/priežiūros – veiklos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, lobistinės veiklos kontrolės (priežiūros) bei korupcijos prevencijos klausimus, valstybės tarnybą, administracinius teisinius santykius, administracinį procesą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, mokėti juos taikyti praktikoje. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių antikorupciniais teisės aktais;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
6.3. turėti ne mažesnę kaip 4 metų praktinio darbo patirtį privačių interesų deklaravimo srityje;
6.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo patirtį Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo priežiūros srityje;
6.5. išmanyti teisės aktų projektų rengimo reikalavimus bei mokėti rengti teisės aktų projektus;
6.5. gerai išmanyti Lietuvos valdžios ir valdymo institucijų bei įstaigų sistemą, jų funkcijas;
6.6. sugebėti savarankiškai organizuoti, planuoti ir kontroliuoti savo veiklą;
6.7. gebėti rengti metodinius ir norminius dokumentus Skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais; 
6.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją ir rengti išvadas, pažymas;
6.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tiria fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus arba prašymus dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių ir kitų asmenų veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, reguliuojančioms privačių interesų deklaravimą;
7.2. tiria fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus arba prašymus dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių ir kitų asmenų veikos atitikties kitoms Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms bei Lobistinės veiklos įstatymo ir Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms;
7.3. tikrina valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų vadovų atliktų tyrimų dėl asmenų veikų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, reguliuojančioms privačių interesų deklaravimą ir kitoms šio įstatymo nuostatoms, išvadas ir teikia atitinkamus siūlymus Komisijai;
7.4. rengia Komisijos sprendimų, procesinių ir kitų dokumentų projektus;
7.5. pagal kompetenciją atstovauja Komisijos interesams visų pakopų administraciniuose teismuose;
7.6. prižiūri Komisijos sprendimų, rekomendacijų, siūlymų vykdymą;
7.7. kaupia ir apibendrina su Skyriaus kompetencija susijusią informaciją ir teikia šią informaciją Skyriaus vedėjui;
7.8. Komisijai įgaliojus, surašo administracinių nusižengimų protokolus asmenims, pažeidusiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimus;
7.9. nagrinėja asmenų prašymus, paklausimus (raštu, žodžiu, elektroniniu paštu ir pan.) dėl privačių interesų deklaravimo ir kitų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų taikymo;
7.10. seka visuomenės informavimo priemonių skelbiamą informaciją apie valstybinėje tarnyboje dirbančių ir kitų asmenų elgesį ir, jei yra pagrįstų duomenų, kad asmenys padarė pažeidimus, siūlo Komisijai perduoti tą informaciją ištirti atitinkamiems asmenų elgesio kontrolės subjektams ar atlikti tyrimą savo iniciatyva;
7.11. pagal kompetenciją teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų tobulinimo, rengia jų projektus;
7.12. dalyvauja Komisijos organizuojamuose ir kituose seminaruose, konferencijose ar kituose renginiuose jo kompetencijai priskirtais klausimais;
7.13. vykdydamas priskirtas funkcijas bendradarbiauja ir palaiko tarnybinius ryšius su valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų padaliniais ir asmenimis, atsakingais už Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo kontrolę;
7.14. pagal kompetenciją atlieka kitus Skyriaus vedėjo ir Komisijos pirmininko pavedimus ir nurodymus, siekiant įgyvendinti strateginius Komisijos tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


administravimo skyriaus Vedėjo PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.                PRIĖMIMO Į PAREIGAS TVARKA

          1. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – Komisija) Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas priimamas į darbą teisės aktų nustatyta tvarka, sudarant darbo sutartį.

II. DARBO VIETA

          2. Vedėjo darbo vieta yra Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos buveinės vieta.

III. PAREIGYBĖS GRUPĖ IR LYGIS

           3. Vedėjo pareigybė priskiriama struktūrinio padalinio vadovų grupei. Lygis – A1.

IV. NORMINIAI DOKUMENTAI

            4. Vedėjas savo darbe vadovaujasi Komisijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Skyriaus nuostatais, vidaus ir darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu.

V. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

         5. Asmuo, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

          5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį taip pat darbo patirtį viešųjų pirkimų, personalo valdymo, dokumentų valdymo srityse.

          5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis;

          5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos reglamentą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, darbo santykius, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, gebėti juos taikyti praktiškai;

          5.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

          5.6. mokėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus.

5.7.Mokėti planuoti ir organizuoti Skyriaus veiklą.

5.8.Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ASMENS FUNKCIJOS

          6. Šias pareigas einantis asmuo vykdo šias funkcijas:

           6.1.  planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą ir už ją atsako, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų Komisijos uždavinių ir funkcijų įvykdymą;

           6.2.  rengia norminius teisės aktus, Komisijos vidaus organizacinius, tvarkomuosius dokumentus, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų įvykdymą;

            6.3.  organizuoja karjeros valstybės tarnautojų priėmimo į pareigas valstybės tarnyboje konkursus, kontroliuoja Komisijos pirmininko įsakymų personalo klausimais vykdymą, rengia ir teikia pirmininkui pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi, bendradarbiauja su mokslo ir studijų bei kvalifikacijos kėlimo įstaigomis, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų įvykdymą;

            6.4. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo bei nustatytąja tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą;

            6.5. dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Skyriuje konkursų komisijų darbe;

            6.6.  rengia, nagrinėja, vizuoja paslaugų teikimo, darbų vykdymo bei prekių tiekimo ir kitas sutartis, kurias turi pasirašyti Komisijos pirmininkas, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų įvykdymą;

           6.7.   organizuoja Komisijos dokumentų ir archyvo tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, organizuoja savalaikį bylų priėmimą iš Komisijos padalinių į Komisijos archyvą, nuolatinio saugojimo bylų perdavimą Lietuvos valstybės naujajam archyvui;

             6.8. vizuoja visus dokumentus, susijusius su valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimu, atleidimu, perkėlimu į kitas pareigas, su valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygomis, su piniginėmis lėšomis, prekinėmis ir materialinėmis vertybėmis, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų įvykdymą;

             6.9.   organizuoja bei koordinuoja Komisijos atliekamus viešuosius pirkimus;

              6.10.  rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir susijusią dokumentaciją, pirkimo sutartis, siekdamas užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo teisėtumą bei organizuoja tinkamą pirkimo sutarčių pasirašymą;

              6.11. siekiant įgyvendinti LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimus bei viešųjų pirkimų ataskaitas;

              6.12. užtikrina Komisijos teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais, rengimą bei tobulinimą;

               6.13. rengia viešiesiems pirkimams vykdyti reikalingų komisijų sudėtį ir komisijų reglamentus bei konsultuoja kitus Komisijos struktūrinių padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentus;

               6.14. organizuoja ir koordinuoja Komisijos viešųjų pirkimų komisijos darbo veiklą;

              6.15. organizuoja materialinių vertybių įsigyjimą, naudojimą, vykdo jo priežiūrą bei dalyvauja atliekant turto inventorizaciją, rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus;organizuoja Komisijos patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus ir užtikrina Komisijos turto, patalpų, inventoriaus racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją;

6.16. dalyvauja užtikrinant elektroninio privačių interesų deklaravimo įgyvendinimą, tvarko privačių interesų deklaravimo informacinius išteklius ir jų duomenis bei teikia siūlymus Komisijos pirmininkui dėl privačių interesų deklaravimo proceso organizavimo ir tobulinimo;

                6.17. nagrinėja asmenų skundus, pasiūlymus ir pareiškimus, priskirtus Skyriaus kompetencijai, teikia siūlymus dėl sprendimų būdų;

                6.18. organizuoja ir prižiūri asmens duomenų apsaugos Komisijoje užtikrinimą bei įgyvendinimą organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (Reglamentas (ES) 2016/679) bei kitus galiojančius teisės aktus;

               6.19.  vykdo kitus Komisijos pirmininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

 

VII. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas turi teisę:

7.1. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos Darbo kodekse, Komisijos Administravimo skyriaus nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

7.2. gauti darbui reikalingą informaciją ir priemones.

7.3. naudotis Komisijos turimu inventoriumi ir medžiagomis darbo tikslais.

7.4. gilinti žinias ir kelti profesinę kvalifikaciją.

                                      

                                       VIII. DARBUOTOJAS ATSAKO UŽ

8.1. tinkamų darbo sąlygų Komisijai ir sekretoriatui sudarymą bei aprūpinimą darbui būtinomis ryšių bei organizacinėmis priemonėmis;

8.2. Skyriaus darbą, jam pavestų uždavinių bei funkcijų tinkamai ir laiku įvykdymą;

8.3. tinkamą kitų šiuose pareigybės nuostatuose nustatytų funkcijų vykdymą, darbo drausmės ir tvarkos laikymąsi, Komisijos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi;

8.4. tinkamą jam patikėtų Komisijos materialinių vertybių saugojimą ir disponavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

                IX. pavaldumas

9. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Komisijos pirmininkui.
 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96