Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali priimti motyvuotą sprendimą sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2017-07-12 pradėtas tyrimas dėl VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo inžinieriaus Stasio Būrės elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti bei priimti interesų konfliktą keliančias dovanas ar paslaugas. VĮ „Tauragės regiono keliai“ pranešė, kad 2016 m. gegužę S.Būrė, laikinai eidamas šios įmonės direktoriaus pareigas, pasirašė daugiau nei 12 tūkst. vertės sutartį su UAB „Viacon Baltic“ dėl kelių įrangos pirkimo. O po dviejų savaičių jis sudalyvavo šios bendrovės, esą, organizuotoje ir jos finansuotoje poilsinėje-pramoginėje kelionėje į Suomiją.

2017-07-05 pradėtas tyrimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės vicemero Kazimiero Augulio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, jog K.Augulis dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės Investicijų ir kaimo plėtros komiteto posėdyje svarstant savivaldybės biudžeto patikslinimo projektą. Esą, jis nenusišalino ir dalyvavo balsavime, nors projekte buvo numatytas lėšų skyrimas savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui, kuriame dirba politiko brolis.

2017-06-21 pradėti tyrimai dėl Ignalinos rajono savivaldybės mero Henriko Šiaudinio ir tarybos nario Juozo Roko elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Savarankišką tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Ignalinos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. Pranešimą dėl minėtųjų politikų pateikė tarybos nariai Vygantas Dilys ir Vilius Cibulskas. Jų teigimu, šių metų vasarį H.Šiaudinis ir J.Rokas dalyvavo tarybos posėdyje svarstant savivaldybės biudžetą, kuriame buvo numatytas finansavimas ir su šių politikų privačiais interesais susijusioms institucijoms: mero sutuoktinės vadovaujamai biudžetinei įstaigai „Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras“ bei J.Roko sutuoktinės darbovietei – Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklai.

2017-06-21 pradėtas tyrimas dėl Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Klaipėdos skyriaus vyriausiojo darbo inspektoriaus Ilkino Dadašovo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis, galiomis ir vardu, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, keliantį interesų konfliktą. Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius pranešė, kad I.Dadašovas ragino vienos logistikos bendrovės vadovą apskųsti ją pakartotinai tikrinančių VDI inspektorių veiksmus kaip neteisėtus ir nepagrįstus. Esą, prieš tai šią bendrovę tikrino pats I.Dadašovas ir pažeidimų nenustatė.

2017-06-14 pradėti tyrimai dėl biudžetinės įstaigos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (VGTPT) laikinai direktorės pavaduotojos pareigas einančios Dianos Jarmalės bei laikinai Bendrųjų reikalų ir koordinavimo skyriaus vedėjos pareigas einančios Vilmos Bielskienės elgesio. Aiškinamasi, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK tiria ar D.Jarmalė nenusižengė minėtojo įstatymo nuostatoms vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Remdamasi VGTPT atlikto veiklos ir valdymo audito metu nustatytais duomenimis, Teisingumo ministerija pranešė, kad D.Jarmalė yra VšĮ „Teisinės pagalbos ir socialinių paslaugų centras“ (TPSPC) steigėja, o V.Bielskienė – direktorė. Tačiau ryšį su šia įstaiga D.Jarmalė deklaravo pavėluotai. Ji taip pat, esą, nenurodė interesų konfliktą keliančių aplinkybių, jog TPSPC įsteigtas kartu su VGTPT direktore, o šio centro vadove paskirta V.Bielskienė, su kuria D.Jarmalę sieja tiesioginiai darbiniai ir kontrolės santykiai. VTEK savo ruožtu atkreipė dėmesį, kad D.Jarmalė ir V.Bielskienė laiku nepatikslino privačių interesų deklaracijų pasikeitusiais duomenimis apie savo pagrindinę darbovietę. 2017-06-21 tyrimą dėl V.Bielskienės VTEK praplėtė. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. VTEK gavo papildomos informacijos iš Teisingumo ministerijos, kad tarnautoja, būdama VGTPT valstybės tarnautojų vertinimo komisijos nare, 2016 m. rugsėjį dalyvavo vertinant kolegės D.Jarmalės veiklą.

2017-06-07 pradėtas tyrimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Deniso Michalenko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, remdamasi duomenimis, surinktais atlikto tyrimo dėl Šiaulių miesto savivaldybės politikų Justino Sartausko ir Alfredo Lankausko elgesio analogiškoje situacijoje. D.Michalenko šių metų kovo pradžioje vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje galimai nenusišalino ir balsavo dėl asmeniškai su juo susijusio klausimo įtraukimo į posėdžio darbotvarkę. Siūlyta sudaryti specialią komisiją tyrimui dėl galimo kelių tarybos narių priesaikos sulaužymo atlikti. Esą, ją sudarius, būtų pradėta politikams – o taip pat ir D.Michalenko – nepalanki savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūra, todėl siūlymo įtraukti minėtą klausimą į posėdžio darbotvarkę jis nepalaikė.

2017-05-31 pradėti tyrimai dėl septyniolikos vadovaujančias pareigas einančių Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) darbuotojų elgesio: Personalo skyriaus vadovės Lauros Keršytės-Vaškelės, Dekoracijų konstravimo ir montavimo skyriaus vadovo Felikso Staišiūno, Grimo-perukų skyriaus vadovės Ūlos Pakalniškytės, Kostiumų skyriaus vadovės Elenos Bartkienės, Scenos apšvietimo skyriaus vadovo Deivido Podvolskio, Informacinių technologijų ir elektronikos skyriaus vadovo Jurijaus Mackevičiaus, Vyriausiosios buhalterės pavaduotojos Alės Varnienės, Energetikos skyriaus vyr. energetiko Vasilijaus Prokofjevo, Mechanikos skyriaus vyr. mechaniko Gintauto Bagušinsko, Apsaugos skyriaus vadovo Henriko Trabučio, Siuvimo skyriaus vadovės Onos Blažinskienės, Dekoracijų skyriaus vadovo Zigmo Pipcevičiaus, Avalynės skyriaus vadovės Virginijos Gagiškytės, Baleto direktorės Rūtos Butvilienės, Orkestro vadovo Henriko Tarvydo, Choro meno vadovo Česlovo Radžiūno, Choro direktoriaus Petro Paulavičiaus. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Savo iniciatyva tyrimus VTEK pradėjo atlikusi patikrinimą, kaip šie valstybės biudžetinėje įstaigoje dirbantys ir administravimo įgaliojimus turintys asmenys vykdo privačių interesų deklaravimo pareigą. Taip pat įvertinta aplinkybė, jog VTEK šių metų balandį viešai paskelbus apie pradėtus tyrimus dėl LNOBT generalinio direktoriaus ir vienuolikos vadovaujančias pareigas einančių LNOBT darbuotojų elgesio, G.Kėvišas įsakymu patvirtino tvarką, kaip LNOBT bus vykdoma Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laikymosi kontrolė.

2017-05-24 pradėtas tyrimas dėl žemės ūkio viceministro Artūro Bogdanovo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose. Tyrimą VTEK pradėjo įvertinusi gautame pranešime nurodytas aplinkybes. Tiriama situacija, kai viceministras, galimai atstovaudamas UAB „Geosmart“, kurios akcininku jis yra, teikia Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) derinti savo paties parengtas kadastrinio matavimo bylas. A.Bogdanovas Žemės ūkio ministerijoje tiesiogiai kontroliuoja NŽT veiklą. Tokiu atveju galimai susidaro situacija, kai NŽT turi tikrinti dokumentus, parengtus jos veiklą kontroliuojančio asmens.

2017-05-24 pradėtas tyrimas dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mero Vytauto Kanevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Grupė Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narių pranešė, kad V.Kanevičius yra asociacijos Veiklos grupė „Draugystės tiltai“ steigėjas ir narys, tačiau šių aplinkybių nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

2017-05-24 pradėtas tyrimas dėl buvusios Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Klaipėdos miesto policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus 1-ojo poskyrio vyriausiosios tyrėjos Rasminos Martinaitienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtinto draudimo asmeniui nustojus eiti pareigas valstybinėje tarnyboje vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje buvo dirbta paskutinius metus. Atsiųstame pranešime teigiama, jog R.Martinaitienė pareigas Klaipėdos AVPK nustojo eiti pernai metų rugsėjį, tačiau po to ji, kaip advokato padėjėja, atstovavo keliems fiziniams asmenims savo buvusioje darbovietėje ir teikė jiems teisines konsultacijas.

2017-05-17 pradėtas tyrimas dėl Panevėžio miesto savivaldybės mero Ryčio Mykolo Račkausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Grupė Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narių pranešė, jog meras savivaldybės taryboje nenusišalino svarstant klausimus, susijusius su šių trijų projektų įgyvendinimu ir finansavimu: dėl Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinio sutvarkymo, dėl poeto J.Čerkeso-Besparnio sodybos sutvarkymo, dėl Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymo. Esą, vienas iš projektus rengusių architektų yra mero sūnus.

2017-05-17 pradėti tyrimai dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos nario Manto Puskunigio ir buvusios šios savivaldybės tarybos narės Virginijos Puskunigienės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, jog M.Puskunigis ir V.Puskunigienė nenusišalino savivaldybės tarybos posėdžiuose priimant sprendimus dėl asfalto dangos įrengimo Šakių miesto Šiaurės gatvėje. Esą, politikui ir buvusiai tarybos narei priklauso du žemės sklypai, esantys prie šios gatvės, todėl balsuodami posėdžiuose jie galėjo būti šališki.

2017-05-17 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Humanitarinio ugdymo fakulteto dekano Gintauto Kundroto elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, kad G.Kundrotas 2015 m. vasario mėnesį dalyvavo LEU tarybos posėdyje priimant nutarimą dėl universiteto išorinio nepriklausomo audito, o vėliau pasirašė kreipimąsi dėl šio nutarimo panaikinimo. Esą, atliekant minėtąjį auditą būtų buvę vertinami taip pat ir su dekano darbu LEU susiję veiksmai, kuriuos 2015 m. sausio mėnesį privatus asmuo apskundė Seimo Antikorupcijos komisijai.

2017-05-17 pradėtas tyrimas dėl Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Ramūno Noreikos elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti. Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pranešė, jog R.Noreika derino ir vizavo šių metų sausį savivaldybės tarybai teiktus sprendimų projektus, susijusius su AB Birštono sanatorija „Versmė“ akcijų privatizavimu ir dividendų išmokėjimu. Jis taip pat, esą, dalyvavo savivaldybės tarybos bei komitetų posėdžiuose ir šiais klausimais teikė paaiškinimus tarybos nariams. Teigiama, jog R.Noreikos žmona turi AB Birštono sanatorija „Versmė“ akcijų, todėl, savivaldybės tarybai pritarus siūlomiems sprendimams, jo sutuoktinė, esą, gautų tiesioginę materialinę naudą.

2017-05-17 pradėtas tyrimas dėl buvusio Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ direktoriaus Valerijaus Belovo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius pranešė, jog, eidamas direktoriaus pareigas, V.Belovas sprendė klausimus, susijusius su Šiaulių asociacija „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo centras“ (VJSUC). Esą, plaukimo mokyklos vardu 2015 m. jis buvo pasirašęs sutartis su VJSUC. Taip pat, esą, V.Belovo vadovaujama plaukimo mokykla atsisakė dalyvauti Lietuvos plaukimo federacijos organizuotoje mokymo plaukti programoje, už kurios vykdymą mokyklai žadėta skirti 30 tūkst. Eur. finansavimą, ir nurodė, jog šį projektą vykdys VJSUC. Šioje asociacijoje, VTEK duomenimis, nuo 2008 m. dirba V.Belovo sūnus. Pats V.Belovas galimai yra VJSUC narys, 2014-2015 m. epizodiškai jame dirbo ir šio ryšio nebuvo nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

(Tyrimas sustabdytas) 2017-05-10 pradėtas tyrimas dėl Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojo Remigijaus Norvaišio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Teisingumo ministerija pranešė, jog R. Norvaišis nedeklaravo netiesioginio giminystės ryšio su Kalėjimų departamento Mokymo centre įsidarbinusiu dukters šešuru. Esą, jam galėjo iškilti interesų konflikto grėsmė, kuomet 2016 m. liepą jis laikinai pavadavo minėtojo Mokymo centro direktorę jos atostogų metu ir galimai nenusišalino nuo sprendimų savo dukters šešuro atžvilgiu.

2017-05-10 pradėtas tyrimas dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos (VKPK) pirmininko pavaduotojo Gedimino Rutkausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, jog, eidamas pareigas VKPK, G.Rutkauskas nenusišalino nuo sprendimų, susijusių su juridiniais asmenimis, kurių veikloje jis dalyvauja. Pranešama, jog G.Rutkauskas yra VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros direktorius, asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ narys, Lietuvos architektų sąjungos narys, finansų ministro įsakymu sudaryto 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto narys ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos idėjų konkurso „Misionierių sodų, Tymo kvartalo ir savivaldybės sklypų prie Kūdrų gatvės teritorijos plėtra“ darbo grupės narys.

2017-05-03 pradėti tyrimai dėl trijų buvusių Valstybinės kultūros paveldo komisijos (VKPK) narių – Zenono Butkaus, Albino Kuncevičiaus bei Nadeždos Spiridonovienės – elgesio. Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Savo iniciatyva VTEK nusprendė atlikti tyrimus ir dėl šešių esamų VKPK narių elgesio: Adomo Butrimo, Nijolės Laužikienės, Jūratės Jurevičienės, Juozo Algirdo Pilipavičiaus, Gedimino Rutkausko ir Augio Gučo. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

2017-05-03 pradėtas tyrimas dėl Žemės ūkio ministerijos valdomos UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ direktorės Danguolės Čukauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimų naudotis valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai ir naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešta, jog minėtojo fondo direktorė tarnybiniu automobiliu važinėja iš namų į darbą, naudojasi juo savaitgaliais, šventinėmis dienomis bei atostogų metu. Esą, fondo lėšomis ji taip pat vyksta į tolimas egzotines keliones, nesusijusias su darbu. Taipogi teigiama, jog fondas perka teisines paslaugas iš advokatų kontoros, kurioje dirba D.Čukauskienės duktė. Esą fondas taip pat perka informacinių sistemų plėtros, priežiūros ir konsultacines paslaugas iš uždarosios akcinės bendrovės, kurios savininkas – D.Čukauskienės žentas. Jis dirba ir minėtojo fondo Plėtros ir informacijos skyriaus viršininku bei IT administratoriumi, o D.Čukauskienė, esą, galbūt priima sprendimus dėl jo tarnybos eigos.

2017-04-26 pradėtas tyrimas dėl BĮ Valstybinio mokslinių tyrimų instituto „Inovatyvios medicinos centras“ Teisės ir personalo skyriaus vedėjo Roko Didžiapetrio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūra pranešė, jog šių metų kovo mėnesį R.Didžiapetris Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijoje atstovavo privačiam fiziniam asmeniui šio byloje su darbdaviu. Taip pat, Valstybinės mokesčių inspekcijos viešai skelbiamais duomenimis, R.Didžiapetris nuo 2015 m. vasario vykdo individualią veiklą, tačiau šių duomenų nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

(Tyrimas pratęstas) 2017-04-19 pradėtas tyrimas dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narės Redos Kneizevičienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose. Taip pat aiškinamasi, ar R.Kneizevičienė nepažeidė šio įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Grupės Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narių atsiųstame pranešime teigiama, jog R.Kneizevičienė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdžiuose tvirtinant savivaldybės 2014, 2015 ir 2016 m. biudžetą, kai dalis lėšų buvo skirta jos vadovaujamiems juridiniams asmenims. Teigiama, jog ji eina pirmininkės arba kolegialaus valdybos organo narės pareigas Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungoje, Antanavo bendruomenėje, asociacijoje „Sūduvos kraštas“, Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijoje, Kazlų Rūdos senjorų klube ir Sūduvos vietos veiklos grupėje. Esą politikė, atstovaudama šiems juridiniams asmenims, taip pat yra sudariusi sutartis su Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

(Tyrimas pratęstas) 2017-04-12 savo iniciatyva pradėtas tyrimas dėl buvusios švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ribojimo valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui vienerius metus dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, jo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus asmens tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Tyrimą VTEK pradėjo remdamasi balandžio pradžioje žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija. Buvo teigiama, jog A.Pitrėnienė šių metų vasarį VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) padalinyje Palangoje įsidarbino sektoriaus vadove, o pernai lapkritį, galimai jos teikimu, Vyriausybė panaudos teisėmis KMPMC skyrė beveik 1 tūkst. kv. m. patalpas Palangoje. Be to, pernai, esą, ŠMM buvo gautas KMPMC prašymas skirti finansavimą Vilniaus Didžiojoje gatvėje esančių patalpų rekonstravimui, jas pritaikant KMPMC reikmėms.

(Tyrimas pratęstas) 2017-04-12 savo iniciatyva pradėtas tyrimas dėl VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) direktorės Laimutės Anužienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas remiantis balandžio pradžioje žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją ir atlikus pirminę publikacijose pateiktų duomenų patikrą. VTEK nustatė, jog L. Anužienės vadovaujamame ir iš dalies valstybės vadomame KMPMC dirba jai artimi asmenys – du sūnūs bei marti. Dėl to kyla abejonių, ar L.Anužienė nepriiminėjo sprendimų, susijusių su šių artimų asmenų darbo eigos klausimais (darbo sutarčių sudarymas, keitimas, įsakymai dėl darbo užmokesčio nustatymo, priedų, priemokų skyrimo, komandiruočių ir kt.). Taip pat, pagal žiniasklaidoje pateikiamus duomenis, KMPMC vadovė galėjo pasirašyti pirkimo-pardavimo ar paslaugų sutartis su UAB „Ortopedijos klinika“, kurios valdymo organo nariai yra jos sūnus ir brolis. 2017-06-28 tyrimas išplėstas naujomis aplinkybėmis. Papildomai aiškinamasi, ar L.Anužienė nenusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui, kai pasirašė autorines sutartis su savimi, savo sūnumis bei marčia ir šių sutarčių pagrindu išmokėjo autorinius atlyginimus. Taip pat bus tiriama, ar L.Anužienė nepažeidė minėtojo teisės akto reikalavimo nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti bei nesinaudoti valstybės ar savivaldybės valdomu turtu asmeniniais tikslais, galbūt gyvendama KMPMC veiklai skirtose ir Europos Sąjungos fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis suremontuotose patalpose. Šias aplinkybes prijungti prie atliekamo tyrimo VTEK nusprendė gavusi papildomos informacijos iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei įvertinusi naujus žiniasklaidoje pasirodžiusius duomenis.

(Tyrimas pratęstas) 2017-04-12 pradėtas tyrimas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) nario Jono Makausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. UAB „Vilniaus energija“ prezidentas Linas Samuolis pranešė, jog J.Makauskas, eidamas pareigas Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje, buvo pasitelktas kaip specialistas atlikti UAB „Vilniaus energija“ planinį patikrinimą, dalyvavo atliekant jo veiksmus bendrovės patalpose, 2015 m. lapkritį surašė tarnybinį pranešimą dėl minėtoje bendrovėje atliekamo VKEKK patikrinimo bei 2016 m. rugsėjį pasirašė UAB „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo aktą. Esą, tapęs VKEKK nariu 2017 m. kovą J.Makauskas dalyvavo šios komisijos posėdyje svarstant sankcijos skyrimą UAB „Vilniaus energija“ dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų, nustatytų 2016 m. rugsėjo 14 d. planinio patikrinimo akte. Pranešėjo teigimu, J.Makauskas nenusišalino nuo dalyvavimo šio klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo procedūrose.

(Tyrimas pratęstas) 2017-03-29 pradėtas tyrimas dėl Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Rūtos Revoldienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Seimo narys Linas Balsys pranešė, jog tarnautoja rengė Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo naują redakciją (projekto Nr. XIIP-4804). Esą, R. Revoldienės sutuoktinis vadovauja konsultacinei įmonei „AV Consulting“, kuri užsiima strateginių pasekmių aplinkai vertinimu bei teikia atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo paslaugas. Pranešėjo teigimu, R. Revoldienės sutuoktinis galėjo daryti jai įtaką rengiant šį projektą, kadangi, esą, priėmus minėtą naujos redakcijos įstatymą, sutuoktinio vadovaujama įmonė turėtų tiesioginę finansinę naudą.

(Tyrimas pratęstas) 2017-03-29 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vedėjo Pauliaus Martinkėno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus bei draudimo valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims atstovauti privatiems asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių įstaigose. Pirminis VTEK patikrinimas parodė, jog P.Martinkėnas savo privačių interesų deklaracijoje galimai netiksliai nurodė ryšį su Daugiabučių namų savininkų teisių gynimo asociacija (DNSTGA), kurioje jis eina pirmininko pareigas. Taip pat tyrimo metu VTEK vertins aplinkybes, kai P.Martinkėnas į DNSTGA besikreipusių gyventojų prašymu siuntė raštus Klaipėdos miesto savivaldybės Etikos komisijai ir VTEK, pasirašydamas kaip minėtos asociacijos pirmininkas. 

(Tyrimas pratęstas) 2017-03-15 pradėtas tyrimas dėl dešimties Europos Parlamento narių elgesio: Laimos Liucijos Andrikienės, Petro Auštrevičiaus, Zigmanto Balčyčio, Vilijos Blinkevičiūtės, Antano Guogos, Valentino Mazuronio, Rolando Pakso, Algirdo Saudargo, Valdemaro Tomaševskio ir Viktoro Uspaskicho. Aiškinamasi, ar politikai nepažeidė įstatymo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka bei terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK nagrinėja ir spaudoje pasirodžiusias aplinkybes dėl nedeklaruotų galimų A. Guogos ryšių su Maltoje esančiomis įmonėmis. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, patikrinusi Europos Parlamento narių deklaracijas ir įžvelgusi galimų pažeidimų dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos nesilaikymo.

(Tyrimas pratęstas) 2017-02-15 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) tarybos narės ir Personalo direkcijos direktorės Teresos Dešukienės. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gautos užklausos pagrindu, kurioje keltas klausimas dėl pareigos teikti privačių interesų deklaracijas LEU rektoriui, tarybos bei senato nariams. 2017-05-17 VTEK išplėtė atliekamo tyrimo ribas. Papildomai aiškinamasi, ar T.Dešukienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, jog T.Dešukienė 2015 m. vasario mėnesį dalyvavo LEU tarybos posėdyje priimant nutarimą dėl universiteto išorinio nepriklausomo audito, o vėliau pasirašė kreipimąsi dėl šio nutarimo panaikinimo. Esą, atliekant minėtąjį auditą būtų buvę vertinami taip pat ir su T.Dešukienės darbu LEU susiję veiksmai, kuriuos 2015 m. sausio mėnesį privatus asmuo apskundė Seimo Antikorupcijos komisijai.

(Tyrimas pratęstas) 2017-02-01 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos kultūros ir meno tarybos (LKMT) prie Kultūros ministerijos nario Tautvydo Kaltenio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Kultūros ministerija pranešė, jog T.Kaltenis, kaip Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkas, 2016 m. gegužę teismui apskundė Lietuvos kultūros tarybos (LKT) veiksmus, tačiau, nepaisant dviejų vykstančių teisminių procesų, nenusišalino LKMT posėdžiuose svarstant su LKT susijusius sprendimus.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. Komisija aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

 

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Edita Kavoliūnienė Vyr. specialistė 8 646 93149
Justina Žėkaitė Vyr. specialistė (8~5) 261 0691
(8 5) 212 43 96