Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali priimti motyvuotą sprendimą sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2017-05-24 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) generalinio direktoriaus Gintauto Kėvišo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, reglamentuojančių šio įstatymo vykdymo kontrolę. Įstatyme nustatyta, jog kontroliuoti, kaip valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vykdo šio įstatymo nuostatas, turi ir atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai. Šį tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, įvertinusi situaciją, jog dešimt vadovaujančias pareigas užimančių LNOBT darbuotojų pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

2017-05-24 pradėtas tyrimas dėl žemės ūkio viceministro Artūro Bogdanovo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose. Tyrimą VTEK pradėjo įvertinusi gautame pranešime nurodytas aplinkybes. Tiriama situacija, kai viceministras, galimai atstovaudamas UAB „Geosmart“, kurios akcininku jis yra, teikia Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) derinti savo paties parengtas kadastrinio matavimo bylas. A.Bogdanovas Žemės ūkio ministerijoje tiesiogiai kontroliuoja NŽT veiklą. Tokiu atveju galimai susidaro situacija, kai NŽT turi tikrinti dokumentus, parengtus jos veiklą kontroliuojančio asmens.

2017-05-24 pradėtas tyrimas dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mero Vytauto Kanevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Grupė Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narių pranešė, kad V.Kanevičius yra asociacijos Veiklos grupė „Draugystės tiltai“ steigėjas ir narys, tačiau šių aplinkybių nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

2017-05-24 pradėtas tyrimas dėl buvusios Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Klaipėdos miesto policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus 1-ojo poskyrio vyriausiosios tyrėjos Rasminos Martinaitienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtinto draudimo asmeniui nustojus eiti pareigas valstybinėje tarnyboje vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje buvo dirbta paskutinius metus. Atsiųstame pranešime teigiama, jog R.Martinaitienė pareigas Klaipėdos AVPK nustojo eiti pernai metų rugsėjį, tačiau po to ji, kaip advokato padėjėja, atstovavo keliems fiziniams asmenims savo buvusioje darbovietėje ir teikė jiems teisines konsultacijas.

2017-05-17 pradėtas tyrimas dėl Panevėžio miesto savivaldybės mero Ryčio Mykolo Račkausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Grupė Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narių pranešė, jog meras savivaldybės taryboje nenusišalino svarstant klausimus, susijusius su šių trijų projektų įgyvendinimu ir finansavimu: dėl Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinio sutvarkymo, dėl poeto J.Čerkeso-Besparnio sodybos sutvarkymo, dėl Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymo. Esą, vienas iš projektus rengusių architektų yra mero sūnus.

2017-05-17 pradėti tyrimai dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos nario Manto Puskunigio ir buvusios šios savivaldybės tarybos narės Virginijos Puskunigienės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, jog M.Puskunigis ir V.Puskunigienė nenusišalino savivaldybės tarybos posėdžiuose priimant sprendimus dėl asfalto dangos įrengimo Šakių miesto Šiaurės gatvėje. Esą, politikui ir buvusiai tarybos narei priklauso du žemės sklypai, esantys prie šios gatvės, todėl balsuodami posėdžiuose jie galėjo būti šališki. 

2017-05-17 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Humanitarinio ugdymo fakulteto dekano Gintauto Kundroto elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, kad G.Kundrotas 2015 m. vasario mėnesį dalyvavo LEU tarybos posėdyje priimant nutarimą dėl universiteto išorinio nepriklausomo audito, o vėliau pasirašė kreipimąsi dėl šio nutarimo panaikinimo. Esą, atliekant minėtąjį auditą būtų buvę vertinami taip pat ir su dekano darbu LEU susiję veiksmai, kuriuos 2015 m. sausio mėnesį privatus asmuo apskundė Seimo Antikorupcijos komisijai.

2017-05-17 pradėtas tyrimas dėl Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Ramūno Noreikos elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti. Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pranešė, jog R.Noreika derino ir vizavo šių metų sausį savivaldybės tarybai teiktus sprendimų projektus, susijusius su AB Birštono sanatorija „Versmė“ akcijų privatizavimu ir dividendų išmokėjimu. Jis taip pat, esą, dalyvavo savivaldybės tarybos bei komitetų posėdžiuose ir šiais klausimais teikė paaiškinimus tarybos nariams. Teigiama, jog R.Noreikos žmona turi AB Birštono sanatorija „Versmė“ akcijų, todėl, savivaldybės tarybai pritarus siūlomiems sprendimams, jo sutuoktinė, esą, gautų tiesioginę materialinę naudą.

2017-05-17 pradėtas tyrimas dėl buvusio Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ direktoriaus Valerijaus Belovo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius pranešė, jog, eidamas direktoriaus pareigas, V.Belovas sprendė klausimus, susijusius su Šiaulių asociacija „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo centras“ (VJSUC). Esą, plaukimo mokyklos vardu 2015 m. jis buvo pasirašęs sutartis su VJSUC. Taip pat, esą, V.Belovo vadovaujama plaukimo mokykla atsisakė dalyvauti Lietuvos plaukimo federacijos organizuotoje mokymo plaukti programoje, už kurios vykdymą mokyklai žadėta skirti 30 tūkst. Eur. finansavimą, ir nurodė, jog šį projektą vykdys VJSUC. Šioje asociacijoje, VTEK duomenimis, nuo 2008 m. dirba V.Belovo sūnus. Pats V.Belovas galimai yra VJSUC narys, 2014-2015 m. epizodiškai jame dirbo ir šio ryšio nebuvo nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

2017-05-10 pradėtas tyrimas dėl Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojo Remigijaus Norvaišio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Teisingumo ministerija pranešė, jog R. Norvaišis nedeklaravo netiesioginio giminystės ryšio su Kalėjimų departamento Mokymo centre įsidarbinusiu dukters šešuru. Esą, jam galėjo iškilti interesų konflikto grėsmė, kuomet 2016 m. liepą jis laikinai pavadavo minėtojo Mokymo centro direktorę jos atostogų metu ir galimai nenusišalino nuo sprendimų savo dukters šešuro atžvilgiu.

2017-05-10 pradėtas tyrimas dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos (VKPK) pirmininko pavaduotojo Gedimino Rutkausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, jog, eidamas pareigas VKPK, G.Rutkauskas nenusišalino nuo sprendimų, susijusių su juridiniais asmenimis, kurių veikloje jis dalyvauja. Pranešama, jog G.Rutkauskas yra VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros direktorius, asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ narys, Lietuvos architektų sąjungos narys, finansų ministro įsakymu sudaryto 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto narys ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos idėjų konkurso „Misionierių sodų, Tymo kvartalo ir savivaldybės sklypų prie Kūdrų gatvės teritorijos plėtra“ darbo grupės narys.

2017-05-10 pradėtas tyrimas dėl buvusios Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokymų ir vertintojų atestavimo skyriaus vedėjos Vidos Kamenskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūra pranešė, jog, būdama Mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atestacijos komisijos ir jos posėdžio pirmininke, V.Kamenskienė posėdyje balsavo už savęs pačios atestavimą kuruojančios vertintojos kvalifikacinei kategorijai.

2017-05-03 pradėti tyrimai dėl trijų buvusių Valstybinės kultūros paveldo komisijos (VKPK) narių – Zenono Butkaus, Albino Kuncevičiaus bei Nadeždos Spiridonovienės – elgesio. Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Savo iniciatyva VTEK nusprendė atlikti tyrimus ir dėl šešių esamų VKPK narių elgesio: Adomo Butrimo, Nijolės Laužikienės, Jūratės Jurevičienės, Juozo Algirdo Pilipavičiaus, Gedimino Rutkausko ir Augio Gučo. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

2017-05-03 pradėtas tyrimas dėl Žemės ūkio ministerijos valdomos UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ direktorės Danguolės Čukauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimų naudotis valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai ir naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešta, jog minėtojo fondo direktorė tarnybiniu automobiliu važinėja iš namų į darbą, naudojasi juo savaitgaliais, šventinėmis dienomis bei atostogų metu. Esą, fondo lėšomis ji taip pat vyksta į tolimas egzotines keliones, nesusijusias su darbu. Taipogi teigiama, jog fondas perka teisines paslaugas iš advokatų kontoros, kurioje dirba D.Čukauskienės duktė. Esą fondas taip pat perka informacinių sistemų plėtros, priežiūros ir konsultacines paslaugas iš uždarosios akcinės bendrovės, kurios savininkas – D.Čukauskienės žentas. Jis dirba ir minėtojo fondo Plėtros ir informacijos skyriaus viršininku bei IT administratoriumi, o D.Čukauskienė, esą, galbūt priima sprendimus dėl jo tarnybos eigos.

2017-04-26 pradėtas tyrimas dėl BĮ Valstybinio mokslinių tyrimų instituto „Inovatyvios medicinos centras“ Teisės ir personalo skyriaus vedėjo Roko Didžiapetrio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūra pranešė, jog šių metų kovo mėnesį R.Didžiapetris Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijoje atstovavo privačiam fiziniam asmeniui šio byloje su darbdaviu. Taip pat, Valstybinės mokesčių inspekcijos viešai skelbiamais duomenimis, R.Didžiapetris nuo 2015 m. vasario vykdo individualią veiklą, tačiau šių duomenų nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

2017-04-26 pradėtas tyrimas dėl laikinai VĮ Rietavo miškų urėdijos miškų urėdo pareigas einančio Žydrūno Mažeikos elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti. VĮ Rietavo miškų urėdijos vyr. inžinierius Stasys Eitutis pranešė, esą Ž.Mažeika pernai gruodį skyrė sau piniginę premiją.

2017-04-19 pradėtas tyrimas dėl Aplinkos ministerijos kanclerio Roberto Klovo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti. Seimo Antikorupcijos komisijos atsiųstame pranešime teigiama, jog Aplinkos ministerijoje pernai spalio pabaigoje buvo surengtas konkursas Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus pareigoms eiti. Šio konkurso komisijai pirmininkavo R.Klovas, o konkursą laimėjo Donatas Dudutis. Esą, jie abu dalyvavo medžiotojų klubo „Girios“ veikloje, todėl pranešime abejojama, ar nebuvo nusižengta reikalavimui nusišalinti nuo interesų konfliktą galimai keliančios situacijos. Taip pat R.Klovas savo privačių interesų deklaracijoje įstatymo nustatytais terminais nebuvo pateikęs duomenų apie narystę medžiotojų klube „Girios“.

2017-04-19 savo iniciatyva pradėtas tyrimas dėl Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus Donato Dudučio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. VTEK rėmėsi informacija, jog D.Dudutis savo privačių interesų deklaracijoje įstatymo nustatytais terminais nebuvo pateikęs duomenų apie narystę medžiotojų klubo „Girios“ veikloje.

2017-04-19 pradėtas tyrimas dėl Kėdainių „Ryto“ progimnazijos direktoriaus Albino Stankevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam kilus nusišalinti. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius pranešė, esą A.Stankevičius sprendė savo vadovaujamoje įstaigoje bibliotekininke dirbančios sutuoktinės darbo eigos klausimus.

2017-04-19 pradėtas tyrimas dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narės Redos Kneizevičienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose. Taip pat aiškinamasi, ar R.Kneizevičienė nepažeidė šio įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Grupės Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narių atsiųstame pranešime teigiama, jog R.Kneizevičienė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdžiuose tvirtinant savivaldybės 2014, 2015 ir 2016 m. biudžetą, kai dalis lėšų buvo skirta jos vadovaujamiems juridiniams asmenims. Teigiama, jog ji eina pirmininkės arba kolegialaus valdybos organo narės pareigas Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungoje, Antanavo bendruomenėje, asociacijoje „Sūduvos kraštas“, Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių asociacijoje, Kazlų Rūdos senjorų klube ir Sūduvos vietos veiklos grupėje. Esą politikė, atstovaudama šiems juridiniams asmenims, taip pat yra sudariusi sutartis su Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

2017-04-12 savo iniciatyva pradėtas tyrimas dėl buvusios švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ribojimo valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui vienerius metus dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, jo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus asmens tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Tyrimą VTEK pradėjo remdamasi balandžio pradžioje žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija. Buvo teigiama, jog A.Pitrėnienė šių metų vasarį VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) padalinyje Palangoje įsidarbino sektoriaus vadove, o pernai lapkritį, galimai jos teikimu, Vyriausybė panaudos teisėmis KMPMC skyrė beveik 1 tūkst. kv. m. patalpas Palangoje. Be to, pernai, esą, ŠMM buvo gautas KMPMC prašymas skirti finansavimą Vilniaus Didžiojoje gatvėje esančių patalpų rekonstravimui, jas pritaikant KMPMC reikmėms.

2017-04-12 savo iniciatyva pradėtas tyrimas dėl VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) direktorės Laimutės Anužienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas remiantis balandžio pradžioje žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją ir atlikus pirminę publikacijose pateiktų duomenų patikrą. VTEK nustatė, jog L. Anužienės vadovaujamame ir iš dalies valstybės vadomame KMPMC dirba jai artimi asmenys – du sūnūs bei marti. Dėl to kyla abejonių, ar L.Anužienė nepriiminėjo sprendimų, susijusių su šių artimų asmenų darbo eigos klausimais (darbo sutarčių sudarymas, keitimas, įsakymai dėl darbo užmokesčio nustatymo, priedų, priemokų skyrimo, komandiruočių ir kt.). Taip pat, pagal žiniasklaidoje pateikiamus duomenis, KMPMC vadovė galėjo pasirašyti pirkimo-pardavimo ar paslaugų sutartis su UAB „Ortopedijos klinika“, kurios valdymo organo nariai yra jos sūnus ir brolis.

2017-04-12 pradėtas tyrimas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) nario Jono Makausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. UAB „Vilniaus energija“ prezidentas Linas Samuolis pranešė, jog J.Makauskas, eidamas pareigas Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje, buvo pasitelktas kaip specialistas atlikti UAB „Vilniaus energija“ planinį patikrinimą, dalyvavo atliekant jo veiksmus bendrovės patalpose, 2015 m. lapkritį surašė tarnybinį pranešimą dėl minėtoje bendrovėje atliekamo VKEKK patikrinimo bei 2016 m. rugsėjį pasirašė UAB „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo aktą. Esą, tapęs VKEKK nariu 2017 m. kovą J.Makauskas dalyvavo šios komisijos posėdyje svarstant sankcijos skyrimą UAB „Vilniaus energija“ dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų, nustatytų 2016 m. rugsėjo 14 d. planinio patikrinimo akte. Pranešėjo teigimu, J.Makauskas nenusišalino nuo dalyvavimo šio klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo procedūrose.

2017-04-05 savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl administravimo įgaliojimus turinčio Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) Ūkio tarnybos vadovo Alvydo Kriščiūno elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, atlikusi vadovaujančias pareigas einančių LNOBT darbuotojų privačių interesų deklaracijų patikrinimą.

2017-04-05 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro (JRPSC) gydytojo psichiatro Stasio Makūno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius pranešė, jog nuo 2016 m. lapkričio S.Makūnas laikinai ėjo JRPSC direktoriaus pareigas. Esą, naudodamasis jam suteiktais įgaliojimais, S.Makūnas įsakymu pakėlė savo atlyginimą – nusistatė JRPSC darbo užmokesčio tvarkos apraše nurodytą maksimumą viršijantį atlyginimo koeficientą.

2017-03-29 pradėtas tyrimas dėl Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Rūtos Revoldienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Seimo narys Linas Balsys pranešė, jog tarnautoja rengė Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo naują redakciją (projekto Nr. XIIP-4804). Esą, R. Revoldienės sutuoktinis vadovauja konsultacinei įmonei „AV Consulting“, kuri užsiima strateginių pasekmių aplinkai vertinimu bei teikia atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo paslaugas. Pranešėjo teigimu, R. Revoldienės sutuoktinis galėjo daryti jai įtaką rengiant šį projektą, kadangi, esą, priėmus minėtą naujos redakcijos įstatymą, sutuoktinio vadovaujama įmonė turėtų tiesioginę finansinę naudą.

2017-03-29 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vedėjo Pauliaus Martinkėno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus bei draudimo valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims atstovauti privatiems asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių įstaigose. Pirminis VTEK patikrinimas parodė, jog P.Martinkėnas savo privačių interesų deklaracijoje galimai netiksliai nurodė ryšį su Daugiabučių namų savininkų teisių gynimo asociacija (DNSTGA), kurioje jis eina pirmininko pareigas. Taip pat tyrimo metu VTEK vertins aplinkybes, kai P.Martinkėnas į DNSTGA besikreipusių gyventojų prašymu siuntė raštus Klaipėdos miesto savivaldybės Etikos komisijai ir VTEK, pasirašydamas kaip minėtos asociacijos pirmininkas. 

2017-03-22 pradėtas tyrimas dėl Joniškio rajono savivaldybės mero Gedimino Čepulio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Grupė Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių pranešė, jog G.Čepulis savivaldybės tarybos posėdžiuose nenusišalino nuo klausimų, susijusių su finansavimo skyrimu jo dukters darbovietėms – Joniškio „Aušros“ gimnazijai ir Joniškio rajono švietimo centrui. VTEK taip pat atkreipė dėmesį, jog meras savo privačių interesų deklaracijoje nėra nurodęs duomenų, jog savivaldybei atskaitingose įstaigose  dirba jo dukra, todėl tyrimo metu vertins ir šias aplinkybes.

2017-03-22 pradėtas tyrimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos nario Romo Sperskio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Grupė Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių pranešė, jog R.Sperskis savivaldybės tarybos posėdžiuose nenusišalina nuo klausimų, susijusių su finansavimo skyrimu Joniškio rajono Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklai bei Joniškio rajono tinklinio sporto klubui „Ąžuolas“. Esą minėtoje švietimo įstaigoje politikas dirba neformaliojo ugdymo mokytoju bei yra minėto klubo narys. VTEK taip pat atkreipė dėmesį, jog R.Sperskis šių duomenų nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje, todėl tyrimo metu vertins ir šias aplinkybes.

2017-03-22 pradėtas tyrimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių Alfredo Lankausko ir Justino Sartausko elgesio. Aiškinamasi, ar politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešime teigiama, jog politikai šių metų kovo pradžioje vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje nenusišalino ir balsavo dėl papildomo, asmeniškai su jais susijusio klausimo įtraukimo į posėdžio darbotvarkę, kuriuo siūlyta sudaryti specialią komisiją tyrimui dėl galimo tarybos narių priesaikos sulaužymo atlikti. Esą sudarius šią komisiją būtų pradėta A.Lankauskui ir J.Sartauskui nepalanki savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūra, todėl jie nepalaikė siūlymo įtraukti minėtą klausimą į posėdžio darbotvarkę.

2017-03-22 pradėtas savarankiškas tyrimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus Vaidoto Jakavičiaus elgesio. Toks sprendimas priimtas nepritarus Radviliškio rajono savivaldybės mero sudarytos darbo grupės atlikto V.Jakavičiaus tarnybinio patikrinimo išvadai. V.Jakavičius buvo įtrauktas į savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytą komisiją ir vertino ketinamą savivaldybės nuosavybėn perimti turtą, esantį Šeduvos aerodromo teritorijoje. Taip pat jis be balso teisės dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Investicijų ir kaimo reikalų bei Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komitetų posėdžiuose svarstant klausimą dėl Raudondvaryje esančio Šeduvos aerodromo perėmimo Radviliškio rajono savivaldybės nuosavybėn bei pasisakė už šio turto perėmimą. Pranešime nurodyta, kad V. Jakavičius yra panaudos būdu Šeduvos aerodromą valdančios VšĮ „Šiaulių aeroklubas“ narys.

2017-03-15 pradėtas tyrimas dėl dešimties Europos Parlamento narių elgesio: Laimos Liucijos Andrikienės, Petro Auštrevičiaus, Zigmanto Balčyčio, Vilijos Blinkevičiūtės, Antano Guogos, Valentino Mazuronio, Rolando Pakso, Algirdo Saudargo, Valdemaro Tomaševskio ir Viktoro Uspaskicho. Aiškinamasi, ar politikai nepažeidė įstatymo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka bei terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK nagrinėja ir spaudoje pasirodžiusias aplinkybes dėl nedeklaruotų galimų A. Guogos ryšių su Maltoje esančiomis įmonėmis. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, patikrinusi Europos Parlamento narių deklaracijas ir įžvelgusi galimų pažeidimų dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos nesilaikymo.

2017-03-15 pradėtas tyrimas dėl ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus ir buvusio susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka bei terminais deklaruoti privačius interesus. Seimo narių Ingridos Šimonytės ir Agnės Bilotaitės atsiųstame pranešime remiamasi žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija (2017-03-08 publikacija „Nevieša Lietuvos elito pramoga“ portale „Delfi“) ir teigiama, jog minėti politikai, nedeklaruodami ryšių su verslininkais bei galimai nemokėdami už medžioklę ir to nedeklaruodami kaip dovanos, galėjo pažeisti minėtą įstatymą.

2017-03-15 pradėtas tyrimas dėl buvusios Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos direktorės Vaidutės Šumkauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti bei vykdyti sau pavaldžių asmenų kontrolę, kaip jie laikosi šio įstatymo. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva. Atlikdama tyrimą dėl Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jolantos Gutauskaitės-Janulevičienės, VTEK atkreipė dėmesį, jog nagrinėtoje situacijoje V. Šumkauskienė taip pat neišliko nuosekli. Tuometinė gimnazijos direktorė įsakymais pavedė J. Gutauskaitei–Janulevičienei vykdyti priežiūros ir kontrolės funkcijas, įtraukė ją į darbo grupes bei pavedė joms vadovauti, nors ir žinojo, kad šie klausimai jai gali kelti interesų konfliktą. Taip pat VTEK vertins, ar V. Šumkauskienė savo vadovautoje mokykloje nesprendė šioje švietimo įstaigoje dirbančių savo sutuoktinio ir tėvo tarnybos klausimų. Valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens teisinio statuso praradimas nekliudo VTEK per trejus metus nuo galimai teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo pradėti tyrimą.

2017-03-08 pradėtas tyrimas dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės Sandros Tamašauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys pranešė, kad S. Tamašauskienė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje balsuojant dėl sprendimo projekto, kuriuo siūlyta pritarti Šilutės rajono savivaldybės švietimų įstaigų vadovų 2016 m. veiklos ataskaitoms, kai tuo metu eina lietuvių kalbos-metodininkės pareigas Šilutės Vydūno gimnazijoje.

(Tyrimas pratęstas) 2017-03-01 pradėtas tyrimas dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Dainos Armonavičienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys pranešė, jog tarnautoja, laikinai eidama Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pareigas, 2016 m. gruodžio mėnesį parengė savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo Joniškio sporto centrui patvirtintos didžiausios pedagoginės valandos per savaitę. Šiame centre treneriu dirba D. Armonavičienės sutuoktinis. Tyrimą dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Aivaro Rudnicko elgesio VTEK pradėjo savo iniciatyva, vadovaudamasi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostata, jog šio teisės akto nuostatų laikymosi kontrolę įstaigoje vykdo ir atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai, o taip pat – jog institucijos vadovas arba jo įgaliotas atstovas motyvuotu rašytiniu sprendimu nušalina valstybinėje tarnyboje dirbantį asmenį nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, kitų tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens dalyvavimas sukels interesų konfliktą.

2017-02-22 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Ligitos Girskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, kai savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė ryšių su UAB „Daugiabučių administravimo centras“ ir asociacija „Marių bendruomenė“. Taip pat bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė minėto teisės akto reikalavimų, kai daugiabučių namų gyventojų susirinkimuose, galimai veikdama kaip savivaldybės tarybos narė, esą gyventojams siūlė prisijungti prie jos vadovaujamos daugiabučių namų savininkų bendrijos „Bandužiai“ arba pasinaudoti jos privačiai teikiamomis daugiabučio namo administravimo paslaugomis. Taip pat VTEK vertins ir L. Girskienės atsiųstame paklausime nurodytas aplinkybes dėl jos, kaip bendrijos pirmininkės, patalpų nuomos sutarties pasirašymo su Seimo nariu Dainiumi Kepeniu, kurio padėjėjos-sekretorės funkcijas ji atlieka. Tyrimas pradėtas pačios politikės kreipimosi ir gautų privačių asmenų pranešimų pagrindu.

2017-02-15 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) rektoriaus Algirdo Gaižučio bei aštuonių tarybos narių – Henriko Algirdo Juškevičiaus, Marijonos Barkauskaitės, Simonos Batakytės, Teresos Dešukienės, Gražinos Drėmaitės, Mišos Jakobo, Antano Kiverio, Ramutės Mečkauskienės – elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gautos užklausos pagrindu, kurioje keliamas klausimas dėl pareigos teikti privačių interesų deklaracijas LEU rektoriui, tarybos bei senato nariams. Papildomai VTEK aiškinasi, ar A.Gaižutis nepažeidė minėto įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti, kai LEU vardu pasirašė sutartį su Lietuvos olimpine akademija, kurioje sutarties pasirašymo metu dirbo jo sūnus. 2017-05-17 VTEK išplėtė atliekamo tyrimo ribas dėl LEU tarybos narės ir Personalo direkcijos direktorės T.Dešukienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, jog T.Dešukienė 2015 m. vasario mėnesį dalyvavo LEU tarybos posėdyje priimant nutarimą dėl universiteto išorinio nepriklausomo audito, o vėliau pasirašė kreipimąsi dėl šio nutarimo panaikinimo. Esą, atliekant minėtąjį auditą būtų buvę vertinami taip pat ir su T.Dešukienės darbu LEU susiję veiksmai, kuriuos 2015 m. sausio mėnesį privatus asmuo apskundė Seimo Antikorupcijos komisijai.

2017-02-01 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos kultūros ir meno tarybos (LKMT) prie Kultūros ministerijos nario Tautvydo Kaltenio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Kultūros ministerija pranešė, jog T.Kaltenis, kaip Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkas, 2016 m. gegužę teismui apskundė Lietuvos kultūros tarybos (LKT) veiksmus, tačiau, nepaisant dviejų vykstančių teisminių procesų, nenusišalino LKMT posėdžiuose svarstant su LKT susijusius sprendimus.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. Komisija aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

 

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Edita Kavoliūnienė Vyr. specialistė 8 646 93149
Justina Žėkaitė Vyr. specialistė (8~5) 261 0691
(8 5) 212 43 96