Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali priimti motyvuotą sprendimą sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2017-11-15 pradėti tyrimai dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos narių Kęstučio Trečioko ir Benedikto Šniauko elgesio. Tokį sprendimą VTEK priėmė antrąjį kartą nepritarusi šios savivaldybės Etikos komisijos tyrimo išvadai. VTEK ai6kinasi, ar minėtieji politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaracijas. Šių metų balandžio pabaigoje VTEK patikrino, kaip privačius interesus deklaruoja savivaldybių tarybų nariai, kurie į pareigas buvo išrinkti pernai ir šiemet. Paaiškėjo, kad dalis jų nesilaikė įstatyme nustatytų deklaracijų teikimo terminų. Tuomet VTEK nusprendė pavesti 24-ių savivaldybių Etikos komisijoms įvertinti privačių interesų nedeklaravusių politikų elgesį pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

2017-11-15 pradėtas tyrimas dėl Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos  specialistės Stasės Kazlauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačių asmenų interesams valstybės ar savivaldybių institucijose. Tyrimas pradėtas VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“ pranešimo pagrindu. Teigta, jog ji atstovavo savo sutuoktinio ir brolio interesams Darbo ginčų komisijoje.

2017-11-15 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjo Almanto Mureikos elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas UAB „Studija 33“ pranešimo pagrindu. Teigiama, kad A.Mureikos sutuoktinė vadovauja įmonei UAB „Archbalt“, o jis pats, atlikdamas tarnybines pareigas, galbūt vertino (derino, vizavo bei kt.) savo paties ir savo žmonos arba UAB „Archbalt“ rengtus projektus, teritorijų planavimo dokumentus. Taip pat teigiama, jog A.Mureika galėjo daryti įtaką sau pavaldiems asmenims dėl šių projektų bei vertinimo eigos ir tokiu būdu sudaryti palankesnes sąlygas savo sutuoktinės bendrovės veiklai.

2017-11-15 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjo Almanto Mureikos elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas UAB „Studija 33“ pranešimo pagrindu. Teigiama, kad A.Mureikos sutuoktinė vadovauja įmonei UAB „Archbalt“, o jis pats, atlikdamas tarnybines pareigas, galbūt vertino (derino, vizavo bei kt.) savo paties ir savo žmonos arba UAB „Archbalt“ rengtus projektus, teritorijų planavimo dokumentus. Taip pat teigiama, jog A.Mureika galėjo daryti įtaką sau pavaldiems asmenims dėl šių projektų bei vertinimo eigos ir tokiu būdu sudaryti palankesnes sąlygas savo sutuoktinės bendrovės veiklai.

2017-11-08 pradėtas tyrimas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos mero pavaduotojos Valės Gibienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Alytaus miesto savivaldybės Etikos komisijos atliktam V.Gibienės veikos įvertinimui. Buvo tiriamos aplinkybės, kai politikė savo privačių interesų deklaracijoje galbūt pavėluotai nurodė sandorį dėl automobilio įsigijimo ir vienašalį (paveldėjimo) sandorį.

2017-11-08 pradėtas tyrimas dėl Kultūros paveldo departamento Penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nario Norberto Černiausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, jog minėtąsias pareigas taryboje, kuri yra viešojo administravimo subjektas, N.Černiauskas eina daugiau nei metai, tačiau nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos.

2017-10-31 pradėtas tyrimas dėl VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ direktoriaus Žymanto Morkvėno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, jog Ž.Morkvėnas nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos, tačiau pagal einamas pareigas tokią prievolę galbūt turi. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas prie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų – kuriems taikoma ir privačių interesų deklaravimo pareiga – taip pat priskiria asmenis, kurie turi administravimo įgaliojimus dirbdami viešosiose įstaigose ir asociacijose, gaunančiose lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų.

2017-10-31 pradėtas tyrimas dėl buvusio Kauno technologijos universiteto (KTU) rektoriaus Petro Baršausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimas pradėtas Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos kreipimosi pagrindu. Teigiama, jog P.Baršauskas galėjo pavesti pavaldiniams rengti atsakymus dėl skundo nagrinėjimo, kuris susijęs su jo, kaip privataus asmens, habilitacijai pateikta monografija.

2017-10-25 pradėtas tyrimas dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) Statybos ir eksploatacijos departamento Statybos ir eksploatacijos skyriaus buvusio vyr. projektų vadovo Žymanto Sinkevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis tinkamai laikėsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyto vadinamojo vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpio. Šis teisės aktas draudžia pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiems asmenims vienerius metus dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, pavaduotoju, tarybos ar valdybos nariu ar eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus asmens tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Nustojusiems eiti pareigas valstybinėje tarnyboje taip pat draudžiama vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jie paskutinius metus dirbo. Tyrimas pradėtas KVJUD pranešimo pagrindu. Teigiama, jog Ž.Sinkevičius nepraėjus metams po tarnybos KVJUD pabaigos, įsidarbino AB „Latvijas tilti“ Klaipėdos filiale ir po to atstovavo šiai bendrovei KVJUD.

2017-10-25 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos apygardos teismo teisėjos Alonos Romanovienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas UAB „Omega Capital“ pranešimo pagrindu. Teigta, jog A.Romanovienė galbūt laiku nepatikslino savo privačių interesų deklaracijos naujais duomenimis.

2017-10-20 pradėtas tyrimas dėl Centrinės perkančiosios organizacijos VšĮ „CPO LT“ direktoriaus Dariaus Vedricko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, nustatančių valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims taikomą vienerių metų „atvėsimo“ nuo buvusios darbovietės laikotarpį. Šis teisės aktas draudžia pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiems asmenims vienerius metus dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, pavaduotoju, tarybos ar valdybos nariu ar eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus asmens tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Tyrimas pradėtas pranešimo pagrindu. Esą, D.Vedrickas, nepraėjus vienerių metų laikotarpiui po to, kai nustojo eiti Ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento Viešųjų pirkimų politikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, įsidarbino VšĮ „CPO LT“. Teigta, kad, pastaruosius metus dirbdamas Ūkio ministerijoje, jis galėjo dalyvauti sprendžiant su šia įstaiga susijusius sprendimus.

2017-10-20 pradėtas tyrimas dėl buvusios UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ direktorės Jelizavetos Daugininkienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pranešimo pagrindu. Teigta, kad J.Daugininkienė šioje bendrovėje įdarbino savo dukrą, kaip sau tiesiogiai pavaldžią darbuotoją. VTEK taip vertina, ar ji nepriiminėjo sprendimų, susijusių su šiuo jai artimu asmeniu. 2017-11-15 tyrimas išplėstas: papildomai VTEK aiškinasi aplinkybes, kai J.Daugininkienė galbūt sprendė klausimus dėl savo pačios darbo eigos. VTEK duomenimis, 2016 m. birželį J.Daugininkienė pirmininkavo bendrovės valdybos posėdžiui ir balsavo dėl savo pačios, kaip bendrovės vadovės, darbo apmokėjimo. O tų pačių metų liepą ji pakeitė savo darbo sutartį, nusistatydama tarnybinį koeficientą, ir ją pati pasirašė.

2017-10-11 pradėjo tyrimą dėl Seimo nario Andriaus Palionio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Teigiama, jog politikas nėra deklaravęs narystės Birštono medžiotojų klube „Lokupis“.

2017-10-11 pradėjo tyrimą dėl Seimo nario buvusio visuomeninio konsultanto Romualdo Patalavičiaus elgesio. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas remiantis žiniasklaidoje pateiktos informacijos pagrindu. LRT Televizijos laidoje „Savaitė“ teigta, kad R.Patalavičius 2015 m. iš Baltarusijos piliečio įsigijo 80 proc. Baltarusijos įmonės „Investenergostroi“ akcijų ir pusę jų lygiomis dalimis perleido kitiems asmenims, o taip pat teigta, jog visi „Investenergostroi“ akcininkai yra suteikę šiai įmonei paskolas. VTEK šiuo atveju aiškinasi, ar verslo Baltarusijoje ryšius R.Patalavičius deklaravo tinkamai.

2017-10-11 pradėjo tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Teigiama, kad meras savivaldybės tarybos bei komitetų posėdžiuose galėjo spręsti su žmonos darboviete – Pakuonio pagrindine mokykla – susijusius klausimus.

2017-10-04 pradėtas tyrimas dėl aplinkos ministro Kęstučio Navicko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, galintį sukelti interesų konfliktą. Tyrimas pradėtas gautų prašymų pagrindu. Į VTEK kreipėsi pats K.Navickas ir Seimo narės Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė bei Ingrida Šimonytė. Remiantis dienraštyje „Kauno diena“ pasirodžiusia publikacija „Ministro buvusiam darbdaviui – milijonai“ (2017-09-28), prašyta  įvertinti informaciją apie K.Navicko įsakymu sudarytos komisijos skirtą paramą jo buvusios darbovietės VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ projektui ir nustatyti, ar šioje situacijoje ministras savo veiksmais nepateko į interesų konfliktą. 2017-10-31 tyrimas išplėstas: papildomai tiriamos gautame pranešime nurodytos aplinkybės, kuriame remiamasi dienraščio „Kauno diena“ publikacija „Aplinkos ministrą klampina milijonai ir interesai“ (2017-10-19). Publikacijoje teigiama, jog politikas šių metų pavasarį dalyvavo savo buvusios darbovietės VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ (BAF) Šilutėje organizuotame renginyje dėl BAF vykdomos „LIFE Viva Grass“ programos.

2017-10-04 pradėtas tyrimas dėl Visagino savivaldybės tarybos narės Natalijos Rukosujevos elgesio. Aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, jog N.Rukosujeva savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė esanti UAB „Reko energija“ direktorė. Taip pat, esą, kaip šios bendrovės vadovė, politikė teikė raštišką prašymą Visagino savivaldybės administracijos direktoriui. Pirminės patikros metu VTEK taip pat pastebėjo, kad N.Rukosujeva savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė esanti Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Kosmoso g. 40“ darbuotoja.

2017-10-04 pradėtas tyrimas dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko ir jo sutuoktinės – Kretingos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės Zitos Domarkienės elgesio. Aiškinamasi, ar V.Domarkas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Taip pat tiriama, ar V.Domarkienė nepažeidė šio teisės akto reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, V.Domarkas galėjo spręsti su savo žmonos darboviete susijusius klausimus. Pirminės patikros metu VTEK pastebėjo, kad Z.Domarkienė nėra pateikusi privačių interesų deklaracijos.

2017-10-04 pradėtas tyrimas dėl VĮ „Tytuvėnų miškų urėdija“ vyriausiojo miškininko Valdo Gasiūno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas nepritarus VĮ „Tytuvėnų miškų urėdija“ atlikto tyrimo išvadai. Aiškinamasi situacija, kai V.Gasiūnas 2014-2017 m. galimai sprendė klausimus dėl savo sutuoktinės darbo eigos – pasirašė įsakymus dėl kasmetinių atostogų suteikimo, etatų bei pareiginių algų tvirtinimo.

2017-10-04 pradėti tyrimai dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas” direktorės Birutės Pečiulienės bei jos pavaduotojos ugdymui Aldonos Vaitkevičiūtės ir Vilniaus lopšelio-darželio „Nykštukas” direktoriaus pavaduotojos ugdymui Vidos Jucienės bei direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams Jelenos Taraškevič elgesio. Aiškinamasi, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kreipimosi pagrindu. Teigiama, jog patikrinimo duomenys rodo B.Pečiulienę ir A.Vaitkevičiūtę nedeklaravus privačių interesų, o V.Jucienę ir V.Taraškevič privačių interesų deklaracijas pateikus pavėluotai.

2017-09-20 pradėti tyrimai dėl keturių valstybės valdomų įmonių vadovų elgesio: UAB „Technologijų ir inovacijų centras" generalinės direktorės Irmos Kaukienės, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vadovės Dalios Andrulionienės, AB „Litgrid“ vadovo Daivio Virbicko ir AB „Amber Grid“ generalinio direktoriaus Sauliaus Bilio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Remdamasi naujienų portalo "lrytas.lt" publikacijoje „Paaiškėjo 10 daugiausiai uždirbančių valstybinių įmonių vadovų" (2017-09-08) pateikta informacija, VTEK patikrino, kaip straipsnyje nurodyti asmenys vykdo pareigą deklaruoti privačius interesus. Nustatyta, kad privačių interesų deklaracijų nėra pateikę keturi iš dešimties minimų bendrovių vadovų. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos suteikiančios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, vadovai ir vadovų pavaduotojai pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą yra laikomi valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis.

2017-09-20 pradėti tyrimai dėl trijų Raseinių rajono savivaldybės tarybos narių – Ričardo Bartkaus, Česlovo Kenstavičiaus bei Aurelijos Rimkienės – elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti. VTEK taip pat tiria šios savivaldybės administracijos direktoriaus Remigijaus Ačo elgesį. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė minėtojo teisės akto draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose bei reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti. Kito šiuo metu atliekamo tyrimo metu VTEK nustatė, kad R.Bartkus, Č.Kenstavičius bei A.Rimkienė šių metų birželio mėnesį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą įgalioti Raseinių miesto seniūniją sudaryti sutartį su Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“. Sutartis numatys, kokias Raseinių evangelikų liuteronų senųjų kapinių bei Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų priežiūros funkcijas atliks minėtoji asociacija. Minėtieji politikai šiuo atveju galėjo būti šališki, kadangi nuo šių metų kovo mėnesio yra sąjūdžio „Rasai“ valdybos nariai, be to jie šios aplinkybės nėra nurodę savo privačių interesų deklaracijose. Šį sprendimo projektą minėtajame posėdyje pristatė ir asociacijos „Rasai“ vardu kalbėjo R.Ačas.

2017-09-13 pradėti tyrimai dėl trijų VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) vadovaujančias pareigas šiuo metu einančių ir vieno buvusio darbuotojo elgesio. Tiriama vadovo pavaduotojo infrastruktūrai Vinco Aidukevičiaus, praktinio mokymo vadovės Ievos Anužienės, padalinio „Modus“ vadovo Nerijaus Anužio ir šio centro Kurorto verslo skyriaus buvusio vedėjo Aivaro Anužio veika. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, pastebėjusi, jog šie asmenys savo privačių interesų deklaracijose galimai nėra pateikę deklaruotinos informacijos. N.Anužis ir I.Anužienė galimai nedeklaravo 2016-2017 m. sudarytų butų pirkimo sandorių, A.Anužis nenurodė ryšio su UAB „Ortopedijos klinika“, kurios akcininkas jis yra. V.Aidukevičiaus galimai nenurodė KMPMC dirbančių jam artimų asmenų.

2017-09-13 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Arūnas Vaidogas pranešė, kad E.Visockas sprendė klausimus, susijusius su finansavimo skyrimu asociacijoms Jaunimo ir suaugusiųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Vėjas“ bei Prienų stalo teniso klubas, kurių veikloje pats dalyvauja nario teisėmis.

2017-09-13 pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Asociacija „Lietuvos skautija“ pranešė, kad V.Rekešienė nenusišalino šių metų rugpjūtį spręsdama klausimą dėl su ja susijusių dokumentų atsiėmimo iš Kauno apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos.

2017-08-30 pradėtas tyrimas dėl Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (KMPMC) direktorės pavaduotojos ugdymui Jolantos Valiulienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, o taip pat – vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti. Savo iniciatyva tyrimą VTEK pradėjo naujienų portalo „15min.lt“ publikacijos pagrindu („Demaskuota: Karaliaus Mindaugo centrą melžė ne tik Laimutė Anužienė, bet ir jos pavaduotoja“ pagrindu, 2017-08-16). Rašinyje teigiama, jog KMPMC mažos vertės viešuosius pirkimus keliskart laimėjo UAB „Valedija“, kurios akcininkė yra šios švietimo įstaigos vadovės pavaduotojos pareigas einanti J.Valiulienė.

2017-08-30 pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario Vidmanto Juzėno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti bei draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai gauti. Grupė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių pranešė, kad V.Juzėnas šių metų birželio pabaigoje nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą „Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu“, kuris buvo galimai susijęs su jo privačiais interesais.

2017-08-30 pradėti tyrimus dėl trijų Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narių elgesio: Rasutės Anušauskienės, Virginijaus Kacilevičiaus ir Gintaro Šurnos. Aiškinamasi, ar politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti. Tyrimus VTEK pradėjo nepritarusi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. Bus vertinamos aplinkybės, kai šių metų vasarį politikai dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje tvirtinant šių metų savivaldybės biudžetą, kuriame buvo numatytas ir 30 tūkst. eurų finansavimas VšĮ Pakruojo ligoninei. Šioje gydymo įstaigoje dirba V.Kacilevičiaus žmona ir G.Šurnos sesuo, o R.Anušauskienė eina gydytojos kardiologės pareigas.

(Tyrimai pratęsti) 2017-07-26 pradėti tyrimai dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos narių Edgaro Juškos ir Romaldo Zubielos elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje pranešė, kad politikai šių metų birželio mėnesį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą įgalioti Raseinių miesto seniūniją sudaryti sutartį su Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“. Sutartis numatys, kokias Raseinių evangelikų liuteronų senųjų kapinių bei Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų priežiūros funkcijas minėtoji asociacija atliks. Privačių interesų deklaracijų patikra parodė, jog E.Juška ir R.Zubiela dalyvauja Raseinių krašto ateities sąjūdžio „Rasai“ veikloje.

(Tyrimas pratęstas) 2017-07-19 pradėtas tyrimas dėl buvusios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) vadovės Lauros Nalivaikienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytų atstovavimo fiziniams ar juridiniams asmenims apribojimų, taikomų vienerius metus po to, kai pasibaigia valstybinė tarnyba. Tyrimas pradėtas Seimo narių Mykolo Majausko ir Radvilės Morkūnaitės pranešimo pagrindu, kuriame jie remiasi portalo „15min“ paskelbta informacija. Esą, nustojusi eiti VTPSI vadovės pareigas ir įsidarbinusi advokatų kontoroje „Sorainen ir partneriai“, L.Nalivaikienė šių metų kovo-birželio mėnesiais ne kartą telefonu kalbėjosi su savo buvusiais pavaldiniais, einančiais vadovaujančias pareigas VTPSI. Teigiama, jog ši advokatų kontora atstovauja ne vienam stambiam nekilnojamojo turto plėtotojui valstybės bei savivaldybių institucijose. Publikacijoje keliamos abejonės, jog L.Nalivaikienė galėjo atstovauti „Sorainen ir partneriai“ klientams, kai nuo jos darbo pabaigos VTPSI nepraėjo įstatyme numatytas vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpis. 2017-07-26 tyrimas praplėstas naujomis aplinkybėmis, pateiktomis naujienų portalo „15min.lt“ publikacijoje „Apartamentai“ Palangoje: kurorto meras užsimena apie galimą buvusios Statybos inspekcijos vadovės spaudimą“ (2017-07-21). Esą, šių metų gegužę vyko derybos dėl taikos sutarties tarp UAB „Elektros gelmė“ ir Palangos miesto savivaldybės. Tai, esą, leistų patvirtinti Palangoje Gedimino gatvėje esančio sklypo detalųjį planą. Publikacijoje teigiama, kad susitikime dėl taikos sutarties pasirašymo, kaip statytojo atstovė, dalyvavo ir L.Nalivaikienė, kuri nustojo eiti pareigas VTPSI mažiau, nei prieš metus.

(Tyrimas sustabdytas) 2017-07-12 pradėtas tyrimas dėl VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo inžinieriaus Stasio Būrės elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti bei priimti interesų konfliktą keliančias dovanas ar paslaugas. VĮ „Tauragės regiono keliai“ pranešė, kad 2016 m. gegužę S.Būrė, laikinai eidamas šios įmonės direktoriaus pareigas, pasirašė daugiau nei 12 tūkst. vertės sutartį su UAB „Viacon Baltic“ dėl kelių įrangos pirkimo. O po dviejų savaičių jis sudalyvavo šios bendrovės, esą, organizuotoje ir jos finansuotoje poilsinėje-pramoginėje kelionėje į Suomiją.

(Tyrimai pratęsti) 2017-05-31 pradėti tyrimai dėl dviejų vadovaujančias pareigas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT) einančių darbuotojų elgesio: Kostiumų skyriaus vadovės Elenos Bartkienės ir Apsaugos skyriaus vadovo Henriko Trabučio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimus VTEK pradėjo atlikusi patikrinimą, kaip šie valstybės biudžetinėje įstaigoje dirbantys ir administravimo įgaliojimus turintys asmenys vykdo privačių interesų deklaravimo pareigą.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. Komisija aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Edita Kavoliūnienė Patarėja 8 646 93149
Justina Žėkaitė Tyrėja ir deklaravimo specialistė 8 647 17612
(8 5) 212 43 96