Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) - kolegiali priežiūros institucija, įsteigta Lietuvos Respublikos Seimo ir jam atskaitinga.

 • VTEK sudaroma iš 5 narių. Jie skiriami iš nepriekaištingos reputacijos, aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčių Lietuvos Respublikos piliečių;
 • VTEK narys yra valstybės pareigūnas;
 • VTEK nario kadencijos laikas - 5 metai. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės;
 • VTEK pirmininkas ir nariai, eidami tarnybines pareigas yra nepriklausomi ir vadovaujasi tik įstatymais;
 • Dirbant VTEK jiems draudžiama dalyvauti politinių partijų veikloje;
 • Jokia valstybės institucija ar valstybės pareigūnas negali duoti privalomų nurodymų dėl VTEK kompetencijai priklausančių klausimų sprendimo.

Institucijos veiklos pagrindus bei darbo organizavimo tvarką nustato:

 

KOMISIJOS SUDĖTIS
VTEK Virginijus Kanapinskas Egles Ivanauskaites nuotr

Dr. Virginijus Kanapinskas

Narys, laikinai einantis VTEK pirmininko pareigas

2003 m. baigė viešojo administravimo bakalauro studijas Lietuvos teisės universitete, 2005 m. ir 2007 m. – teisės bakalauro ir teisės magistro studijas Mykolo Romerio universitete (MRU), 2008 m. įgijo šio universiteto ekonomikos magistro laipsnį, o 2014 m. apgynė teisės krypties socialinių mokslų daktaro disertaciją. 2003-2005 m. dirbo Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato 3PK Nusikaltimų tyrimo skyriuje, 2005-2007 m. – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Licencijų skyriuje, 2007-2008 m. – Vidaus reikalų ministerijos Teisės bei Viešojo administravimo departamentuose. 2008-2012 m. ėjo Seimo kanceliarijos Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėjo pareigas. 2009-2016 m. dirbo mokslinį pedagoginį darbą MRU Teisės fakultete, dėstė administracinės teisės, administracinio proceso teisės ir atstovavimo administraciniame procese disciplinas, yra publikavęs apie 10 mokslinių straipsnių viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, energetikos bei viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo klausimais. Nuo 2006 m. yra Lietuvos teisininkų draugijos narys.

2012 m. lapkričio 8 d. Seimo paskirtas (Lietuvos teisininkų draugijos siūlymu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko teikimu) eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas.

VTEK Grazina Imbrasiene Egles Ivanauskaites nuotr

Gražina Imbrasienė

Narė

1977 m. baigė teisės studijas Vilniaus universitete. 1990-1993 m. dirbo Valstybės kontrolės departamente. 1993-1995 m. vadovavo Finansų ministerijos Juridiniam skyriui. 1995-1996 m. buvo Lietuvos komercinių bankų asociacijos vykdančioji direktorė. 1996-2000 m. išrinkta Seimo nare, nuo 1998 m. pirmininkavo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui. 2000-2005 m. Seimo paskirta eiti Vaiko teisių apsaugos kontrolierės pareigas, 2005-2012 m. – Specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos viršininko pavaduotoja, 2012 m. ėjo pareigas Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyboje.

2012 m. spalio 31 d. Seimo paskirta (Ministro Pirmininko teikimu) eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narės pareigas

VTEK Saulius Katuoka Egles Ivanauskaites nuotr

Prof. dr. Saulius Katuoka

Narys

1975 m. baigė teisės studijas Vilniaus universitete. 1981 m. Sankt Peterburgo A. Ždanovo universitete įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį, 2001 m. Mykolo Romerio universitete – teisės profesoriaus laipsnį. Stažavosi Europos teisingumo teisme, Briuselio laisvajame, Nicos universitetuose. 1975–1990 m. dirbo dėstytoju Vilniaus universitete. Nuo 1990 m. dėsto Mykolo Romerio universitete (buvusi Lietuvos policijos akademija, Lietuvos teisės universitetas), 1993 m. buvo prorektorius, 1990-2013 m. – Konstitucinės teisės, Tarptautinės teisės ir žmogaus teisių apsaugos bei Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedrų vedėjas. Nuo 2013 m. – Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius. 1993-1994 m. buvo Valstybinės derybų su Rusija delegacijos narys, 1996–2012 m. – Vyriausiosios rinkimų komisijos narys, 2008-2011 m. – jos pirmininko pavaduotojas. Nuo 1995 m. yra Lietuvos žmogaus teisių centro tarybos pirmininkas, nuo 2005 m. – Nuolatinio arbitražo teismo narys. Lietuvoje ir užsienyje yra publikavęs monografijų bei mokslinių straipsnių žmogaus teisių ir tarptautinės jūrų teisės temomis.

2014 m. lapkričio 18 d. Seimo paskirtas (Lietuvos Respublikos Prezidentės teikimu) eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas.

VTEK Dalia Paulauskaite Egles Ivanauskaites nuotr

Dalia Paulauskaitė

Narė

1982 m. baigė žurnalistikos studijas Vilniaus universitete. 1982-1991 m. dirbo laikraščio „Alytaus naujienos“ atsakingąja sekretore bei skyriaus redaktore. 1991-1994 m. vadovavo Alytaus radijo ir televizijos studijai. 1994-2006 m. dirbo žurnaliste dienraštyje „Respublika“, 2007-2009 m. buvo Alytaus miesto savivaldybės mero patarėja, 2009-2014 m. – Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narė.

2014 m. gruodžio 4 d. Seimo paskirta (Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento teikimu) antrą kadenciją eiti VTEK narės pareigas.

 

KOMISIJOS FORMAVIMO TVARKA

Po vieną VTEK narį Seimui teikia:

 • Respublikos Prezidentas
 • Seimo Pirmininkas
 • Ministras Pirmininkas
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas
 • Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas

VTEK sudėtį tvirtina Seimas. Pirmininką iš VTEK narių Seimo Pirmininko teikimu skiria Seimas. Asmuo, paskirtas VTEK nariu, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei. Priesaiką priima Seimo Pirmininkas Seimo posėdyje.

Pagrindinės VTEK veiklos formos - posėdžiai ir pasitarimai. Juose gali dalyvauti suinteresuoti asmenys, asociacijos, kiti viešieji juridiniai asmenys ar jų atstovai.

ISTORINIAI FAKTAI

1997-07-02 - Seimas priėmė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą;

1998-11-24 - Įvyko pirmasis VTEK posėdis dalyvaujant trims Seimo paskirtiems nariams - Zenonui Juknevičiui (teiktam Seimo Pirmininko), Kęstučiui Čilinskui (teiktam Ministro Pirmininko), Raimundui Mieželiui (teiktam Lietuvos Respublikos Prezidento);

1999-06-10 - Seimas priėmė VTEK nuostatus;

1999-09-23 - Seimo nutarimu VTEK tampa nuolat veikiančia institucija, sudaryta iš 5 komisijos narių. Seimo patvirtinta sudėtis: pirmininkas Vytautas Andriulis (teiktas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko), nariai Toma Birmontienė (teikta Lietuvos Respublikos Prezidento), Antanas Dapšys (teiktas Seimo Pirmininko), Justinas Marcinkevičius (teiktas Ministro Pirmininko) ir Algimantas Dziegoraitis (teiktas Lietuvos teisininkų draugijos);

1999-09-28 - VTEK laikinai įsikūrė Teisės institute (Gynėjų g. 6, Vilniuje);

2000-03 - VTEK pradėjo darbą pagal visas jai numatytas funkcijas;

2000-04 - VTEK persikėlė į administracines patalpas Vilniaus g. 27, Vilniuje;

2000-06-27 - Seimas priėmė Lobistinės veiklos įstatymą. Jo nustatyta tvarka lobistinę veiklą kontroliuoja VTEK;

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

 

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Edita Kavoliūnienė Vyr. specialistė 8 646 93149
Justina Žėkaitė Vyr. specialistė (8~5) 261 0691
(8 5) 212 43 96